HOTĂRÂRE nr. 9 din 23 iunie 2021privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Curții Constituționale, adoptat prin Hotărârea Plenului Curții Constituționale nr. 6/2012
EMITENT
 • CURTEA CONSTITUȚIONALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 15 iulie 2021  În temeiul dispozițiilor art. 6, ale art. 9 alin. (1) și ale art. 50 și 51 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 4 alin. (1) lit. a) și alin. (2) din Regulamentul de organizare și funcționare a Curții Constituționale, adoptat prin Hotărârea Plenului Curții Constituționale nr. 6/2012,Plenul Curții Constituționale adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IRegulamentul de organizare și funcționare a Curții Constituționale, adoptat prin Hotărârea Plenului Curții Constituționale nr. 6/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 198 din 27 martie 2012, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 12, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) dispun măsurile necesare refacerii procedurii de citare în urma verificărilor realizate de grefier, în dosarele în care au fost desemnați;2. La articolul 27 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) asigură organizarea și desfășurarea ședințelor de judecată, luând măsuri pentru înregistrarea și constituirea corespunzătoare a dosarelor aflate pe rolul Curții Constituționale, pentru întocmirea și transmiterea citațiilor, precum și pentru înștiințarea părților și a Ministerului Public;3. La articolul 27 alineatul (2), după litera d) se introduce o nouă literă, litera d^1), cu următorul cuprins:d^1) asigură afișarea pe pagina de internet a Curții Constituționale a termenelor de judecată stabilite în dosarele Curții Constituționale;4. La articolul 28, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) întocmesc fișele privind procedura de înștiințare și citațiile;5. La articolul 28, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:a^1) cu cel puțin 5 zile înaintea ședinței publice de judecată, verifică legalitatea îndeplinirii procedurilor de citare și afișarea pe pagina de internet a Curții Constituționale a termenelor de judecată stabilite în dosarele Curții Constituționale și comunică rezultatul verificării magistratului-asistent desemnat în cauză;6. La articolul 28, după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:c^1) asigură accesul părților la dosarele electronice ale Curții Constituționale;7. La articolul 28, după litera d) se introduce o nouă literă, litera d^1), cu următorul cuprins:d^1) scanează și încarcă în dosarele electronice toate materialele atașate în dosarele Curții Constituționale;8. La articolul 29, literele a) și b) se abrogă.9. La articolul 30, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) completează zilnic datele în registrele Curții Constituționale prevăzute la art. 43 alin. (1) lit. a), b) și b^1);10. La articolul 30, după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:c^1) generează dosarele electronice și încarcă actele de sesizare a Curții Constituționale în acestea;11. La articolul 30, litera f) se abrogă.12. La articolul 31, litera c) se abrogă.13. La articolul 38 punctul C, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) administrează dosarele electronice ale Curții Constituționale, pe baza informațiilor preluate de la Compartimentul grefă, registratură și arhivă;14. La articolul 38 punctul C, după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:c^1) administrează registrul electronic jurisdicțional;15. La articolul 42 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:c^1) registrul electronic jurisdicțional;16. La articolul 43 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) registrul general de dosare, în care se trec de către grefierii registratori, în ordinea intrării, toate actele de sesizare a Curții Constituționale, precum și toată corespondența în legătură cu acestea; numărul de înregistrare din acest registru reprezintă numărul de dosar, la care se adaugă litera corespunzătoare încadrării sesizării în categoria de atribuții prevăzută la art. 146 din Constituția României, republicată; în dreptul fiecărui dosar astfel înregistrat se vor trece, după caz: instanța și numărul dosarului de la instanță, autorul sesizării, obiectul, judecătorul-raportor și magistratul-asistent desemnați în cauză, data solicitării și transmiterii punctelor de vedere sau a altor înscrisuri, data emiterii fișei privind procedura de înștiințare, data depunerii raportului, termenele de judecată, soluția pronunțată, data restituirii dosarului la instanță sau a comunicării actului, părțile care solicită studierea dosarului;17. La articolul 43 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:b^1) registrul electronic jurisdicțional, în care se trece de către grefierii registratori, în ordinea intrării, toată corespondența electronică în legătură cu dosarele Curții Constituționale;18. La articolul 46, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:(6) După formarea dosarului electronic al Curții Constituționale, acesta poate fi accesat de părți pe toată durata procedurii de soluționare a cauzei.19. La articolul 49, alineatele (1)-(3) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 49(1) Sub îndrumarea magistratului-asistent, grefierul întocmește fișa privind procedura de înștiințare a părților și a Ministerului Public.(2) Întocmirea fișei privind procedura de înștiințare, emiterea citațiilor și înștiințarea părților se fac imediat după fixarea termenului de judecată, pentru cauzele de natură urgentă, sau cel mai târziu a doua zi lucrătoare, în celelalte cauze. Grefierii care îndeplinesc aceste proceduri vor face mențiune, pe fișa privind procedura de înștiințare, despre data realizării acestora.(3) În cauzele privind soluționarea excepției de neconstituționalitate, înștiințarea autorilor excepției de neconstituționalitate se face prin citare. Comunicarea citației se realizează prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și prin alte modalități operative, respectiv telefonic, telegrafic, prin fax, poștă electronică sau prin orice alt mijloc de comunicare ce asigură, după caz, înștiințarea pentru prezentarea la termen, precum și confirmarea primirii acesteia, dacă autorii excepției de neconstituționalitate au indicat instanței datele corespunzătoare în acest scop. Comunicarea citației va fi însoțită de semnătura electronică extinsă a instanței care va înlocui ștampila instanței și semnătura grefierului de ședință din mențiunile obligatorii ale citației. Dacă încunoștințarea s-a făcut telefonic, grefierul va întocmi un referat în care va arăta modalitatea de încunoștințare și obiectul acesteia.20. La articolul 49, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (3^1) și (3^2), cu următorul cuprins:(3^1) Dispozițiile art. 154 alin. (4) și (6^1), precum și cele ale art. 165 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Codul de procedură civilă), se aplică în mod corespunzător.(3^2) În cazuri speciale, președintele Curții Constituționale poate dispune ca autorii excepției de neconstituționalitate să fie înștiințați potrivit dispozițiilor art. 168 din Codul de procedură civilă.21. La articolul 49, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) În cazul autorilor excepției de neconstituționalitate care au domiciliul sau sediul în străinătate, citarea se face în limba română.22. La articolul 49, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:(5^1) În cauzele privind soluționarea excepției de neconstituționalitate, înștiințarea părților, altele decât autorii excepției de neconstituționalitate, se face prin afișarea pe pagina de internet a Curții Constituționale a termenelor de judecată stabilite în dosarele Curții Constituționale.23. La articolul 49, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) În cauzele care, potrivit legii, se soluționează cu participarea procurorului, Ministerul Public va fi înștiințat cu privire la termenele de judecată stabilite și i se va asigura accesul la dosarele electronice ale Curții Constituționale.24. La articolul 50, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 50(1) Dovezile de comunicare a procedurii de citare se primesc direct la Compartimentul grefă, registratură și arhivă, sub semnătură, după care se atașează la dosar.25. La articolul 50, alineatul (2) se abrogă.26. La articolul 50, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) Verificările menționate la alin. (4), precum și verificările privind procedura de înștiințare se fac și înaintea începerii dezbaterilor.27. La articolul 53, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În fiecare cauză, magistratul-asistent face apelul părților, după care referă asupra modului în care s-au îndeplinit procedura de înștiințare și măsurile dispuse de Curtea Constituțională, precum și asupra obiectului cauzei și stadiului în care se află judecata acesteia.28. La articolul 54, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) După redactarea încheierii, magistratul-asistent predă dosarul grefierului în vederea citării sau înștiințării părților, după caz, și va asigura îndeplinirea celorlalte măsuri dispuse de Curtea Constituțională.  +  Articolul IIPrezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 septembrie 2021, cu excepția prevederilor de la art. I pct. 9, pct. 12-14 și 16 care intră în vigoare de la data publicării hotărârii.Această hotărâre a fost adoptată de Plenul Curții Constituționale, cu majoritate de voturi, în ședința din data de 23 iunie 2021.
  PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE
  prof. univ. dr. VALER DORNEANU
  Contrasemnează:
  Prim-magistrat-asistent,
  Marieta Safta
  Secretar general,
  Cezar-Rareș Anghel
  București, 23 iunie 2021.Nr. 9.