ORDIN nr. 762 din 5 iulie 2021pentru reglementarea unor aspecte contabile
EMITENT
  • MINISTERUL FINANȚELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 697 din 14 iulie 2021    În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 4 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor emite următorul ordin:  +  Articolul I– Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 963 din 30 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La punctul 3, după litera h) se introduc două noi litere, literele h^1) și h^2), cu următorul cuprins:h^1) sediile permanente din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate;h^2) persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România.2. După punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 5^1, cu următorul cuprins:5^1. -(1) Sediile permanente din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate au obligația întocmirii situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile cerute de legea contabilității.(2) În situația în care persoana juridică cu sediul în străinătate își desfășoară activitatea în România prin mai multe sedii permanente, situațiile financiare anuale și raportările contabile cerute de Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se întocmesc de sediul permanent desemnat să îndeplinească obligațiile fiscale, acestea reflectând activitatea tuturor sediilor permanente. În acest scop, sediul permanent desemnat procedează la însumarea informațiilor corespunzătoare activității desfășurate de fiecare sediu permanent.3. După secțiunea 4.15 „Contabilitatea operațiunilor derulate de grupurile de interes economic“ se introduce o nouă secțiune, secțiunea 4.15^1 „Contabilitatea operațiunilor derulate de persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România“, cu următorul cuprins:  +  Secţiunea 4.15^1 Contabilitatea operațiunilor derulate de persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România427^1. -(1) Informațiile raportate de persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România corespund întregii activități desfășurate de acestea, atât în România, cât și în străinătate.(2) În primul exercițiu financiar de aplicare a prezentelor reglementări, persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România raportează informații aferente doar perioadei curente. Pentru această perioadă se aplică prevederile pct. 22 alin. (1).(3) În cazul entităților care au ales, potrivit legii, un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, situațiile financiare anuale corespunzătoare primului exercițiu financiar de raportare se întocmesc la sfârșitul primului exercițiu financiar astfel ales, care începe ulterior datei de 1 ianuarie 2021.427^2. -(1) În primul exercițiu financiar de aplicare a prezentelor reglementări, persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România raportează informațiile determinate potrivit reglementărilor contabile aplicabile în statul în care au fost înființate și evaluate utilizând cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României.(2) Pentru conversia soldurilor elementelor bilanțiere, existente la data încheierii exercițiului financiar, se utilizează cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României, valabil la data încheierii exercițiului financiar al perioadei curente.(3) Pentru conversia rulajelor corespunzătoare operațiunilor derulate în exercițiul financiar de raportare se folosește cursul de schimb de la data tranzacțiilor. Atunci când această prevedere nu poate fi aplicată, se utilizează cursul mediu al perioadei de raportare. Diferența dintre rezultatul determinat în funcție de cursul mediu sau cursul de schimb de la data tranzacțiilor și rezultatul la cursul de închidere se înregistrează pe seama rezultatului reportat, analitic distinct.(4) Informațiile prevăzute la alin. (1) sunt grupate conform structurilor prevăzute de situațiile financiare anuale întocmite potrivit pct. 427^1 alin. (2).(5) În cazul elementelor reflectate prin bilanț, informațiile determinate potrivit alin. (1) se consideră valoare de intrare, în înțelesul pct. 75 alin. (1).427^3. -(1) Prevederile cuprinse la pct. 427^1 și 427^2 nu se aplică persoanelor juridice străine care au avut locul de exercitare a conducerii efective în România și, după o perioadă de întrerupere a acestui statut mai mică de 12 luni consecutive, au din nou locul de exercitare a conducerii efective în România. Aceste entități nu se consideră că sunt în primul exercițiu financiar de aplicare a prezentelor reglementări.(2) Persoanele juridice străine care au avut locul de exercitare a conducerii efective în România și, după o perioadă de întrerupere a acestui statut mai mare de 12 luni consecutive, au din nou locul de exercitare a conducerii efective în România se consideră că sunt în primul exercițiu financiar de aplicare a prezentelor reglementări.427^4. -(1) Din al doilea exercițiu financiar de raportare, operațiunile derulate se contabilizează conform prezentelor reglementări.(2) Pentru situațiile financiare anuale întocmite începând cu al doilea exercițiu financiar de raportare se aplică prevederile pct. 22 alin. (2).427^5. - Situațiile financiare anuale prevăzute de prezenta secțiune sunt situații financiare cu scop special, fiind destinate îndeplinirii obligațiilor prevăzute de Codul fiscal.427^6. -(1) Situațiile financiare anuale prevăzute de prezenta secțiune sunt însoțite de politicile contabile semnificative.(2) Pentru persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România nu se aplică prevederile referitoare la obligația de auditare și cele referitoare la întocmirea situațiilor financiare anuale consolidate, cuprinse în prezentele reglementări.  +  Articolul IILa data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă art. 3 alin. (5) și pct. 5 alin. (4) din Anexa la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare consolidate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 963 din 30 decembrie 2014.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul finanțelor,
    Alexandru Nazare
    București, 5 iulie 2021.Nr. 762.-----