LEGE nr. 195 din 8 iulie 2021privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 9 iulie 2021  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1În temeiul art. 115 alin. (1) din Constituția României, republicată, Guvernul este abilitat ca, de la data intrării în vigoare a prezentei legi, dar nu înainte de încheierea primei sesiuni ordinare a anului 2021, și până la reluarea lucrărilor Parlamentului în cea de-a doua sesiune ordinară a anului 2021, să emită ordonanțe în domenii care nu fac obiectul legilor organice, după cum urmează:I. Finanțe și economie:1. rectificarea bugetului de stat pe anul 2021;2. rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021;3. reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;4. modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;5. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2017 privind înființarea Centrului Național pentru Informații Financiare, aprobată cu completări prin Legea nr. 99/2018, cu completările ulterioare;6. reglementări privind conversia în acțiuni a obligațiilor fiscale ale unor operatori economici din industria de apărare care funcționează sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului;7. stabilirea unor măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria națională de apărare;8. modificarea și completarea Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare;9. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările și completările ulterioare, precum și aprobarea aderării și plății unor cotizații la organisme internaționale;10. modificarea Legii nr. 422/2006 privind organizarea și funcționarea sistemului statistic de comerț internațional cu bunuri;11. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, republicată, cu modificările și completările ulterioare;12. modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;13. modificarea și completarea unor acte normative în domeniul achizițiilor publice;14. modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;15. reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil băncilor naționale de dezvoltare din România;16. măsuri pentru asigurarea conservării și pazei activelor realizate de România pentru Combinatul minier de îmbogățire a minereurilor acide cu conținut de fier de la Krivoi Rog - Ucraina până la data valorificării acestora și abrogarea Legii nr. 95/1993 privind continuarea participării României la construirea Combinatului minier de îmbogățire a minereurilor acide cu conținut de fier de la Krivoi Rog - Ucraina și asigurarea resurselor de finanțare necesare, republicată, cu modificările ulterioare.II. Dezvoltare, lucrări publice și administrație:1. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.“ - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările și completările ulterioare; 2. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2016 privind amenajarea spațiului maritim, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 88/2017;3. aprobarea unor măsuri necesare pentru pregătirea și realizarea obiectivului de investiții „Cartierul pentru justiție“, precum și a lucrărilor de interes public național și de utilitate publică aferente acestuia, necesare funcționării sistemului judiciar.III. Afaceri interne:– stabilirea unor măsuri de facilitare a utilizării informațiilor financiare și de alt tip în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracțiuni.IV. Transporturi și infrastructură:1. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;2. completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;3. completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;4. modificarea și completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră, republicată, cu modificările și completările ulterioare;5. reglementări privind interoperabilitatea sistemelor de tarifare rutieră electronică și facilitarea schimbului transfrontalier de informații cu privire la neplata tarifelor rutiere.V. Sănătate:1. modificarea și completarea Legii nr. 185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate, cu modificările și completările ulterioare;2. modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;3. modificarea și completarea Legii nr. 134/2019 privind reorganizarea Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, precum și pentru modificarea unor acte normative;4. modificarea și completarea altor acte normative, cu putere de lege, în domeniul sănătății;5. reglementări în domeniul investițiilor în sănătate.VI. Agricultură și dezvoltare rurală:1. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările și completările ulterioare;2. modificarea Legii nr. 246/2020 privind utilizarea, conservarea și protecția solului, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative.VII. Mediu, ape și păduri:1. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea și finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 61/2007, cu modificările ulterioare;2. reglementări privind regimul deșeurilor;3. modificarea și completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;4. reglementări privind depozitarea deșeurilor;5. modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare.VIII. Cultură:1. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 269/2009, cu modificările și completările ulterioare;2. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susținerea desfășurării Programului cultural național „Timișoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2021“, aprobată cu completări prin Legea nr. 198/2019;3. modificarea și completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;4. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare.IX. Tineret și sport:– modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare.X. Fonduri europene:1. măsuri pentru gestionarea financiară și implementarea fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027;2. măsuri în vederea implementării Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) după adoptarea de către Consiliul Uniunii Europene.XI. Prorogarea sau modificarea unor termene prevăzute în acte normative cu putere de lege.  +  Articolul 2În conformitate cu dispozițiile art. 115 alin. (3) din Constituția României, republicată, ordonanțele emise de Guvern în temeiul art. 1 vor fi înaintate spre aprobare Parlamentului, potrivit procedurii legislative, până la reluarea lucrărilor Parlamentului în cea de-a doua sesiune ordinară a anului 2021. Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor ordonanței.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  CRISTINA-MĂDĂLINA PRUNĂ
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  ANCA DANA DRAGU
  București, 8 iulie 2021.Nr. 195.-----