HOTĂRÎRE nr. 127 din 11 martie 1992pentru aprobarea statutului-cadru orientativ al comunei şi oraşului
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 31 martie 1992    În temeiul art. 21 alin. 2 lit. b) din Legea nr. 69 din 26 noiembrie 1991 a administraţiei publice locale, Guvernul României hotărăşte:Se aprobă statutul-cadru orientativ al comunei şi oraşului, potrivit anexei. PRIM-MINISTRUTHEODOR STOLOJANContrasemnează:---------------Secretari de stat în Departamentulpentru Administraţia Publică Locală,Doru Viorel UrsuTeodor Mircea Vaida  +  Anexa STATUTUL-CADRU ORIENTATIV al comunei şi oraşului  +  Articolul 1În conformitate cu prevederile art. 21 alin. 2 lit. b) din Legea nr. 69/1991 a administraţiei publice locale, consiliile locale comunale şi orăşeneşti elaborează şi aproba, pe baza prezentului statut-cadru orientativ, propriul statut.  +  Articolul 2Statutul cuprinde norme cu privire la: a) delimitarea teritorială a comunei sau oraşului, denumirea localităţilor componente, amplasarea acestora în teritoriu, distanţele între localităţi, suprafaţa intravilanului, precum şi a teritoriului; b) delimitarea colectivităţii asupra căreia se exercită autoritatea consiliului local, cu precizări de ordin istoric privind data creării colectivităţii; c) populaţia comunei sau oraşului, facindu-se menţiunea cu privire la componenta etnică, în vederea aplicării art. 54 alin. 2 şi 3 din Legea nr. 69/1991; d) denumirea localităţii de reşedinţa; e) autorităţile administraţiei publice locale care conduc comuna sau oraşul, atribuţiile specifice ce le revin, precum şi locul unde funcţionează acestea; f) denumirea instituţiilor sociale şi culturale, inclusiv presa, radio şi televiziune, care funcţionează în unitatea administrativ-teritorială respectiva, cu precizarea autorităţii căreia i se subordonează; g) determinarea căilor de comunicaţie existente pe teritoriul comunei sau oraşului, cu arătarea domeniului căruia îi aparţin; h) activităţile economice specifice; i) serviciile publice existente în comuna sau oraş, cu precizarea obiectivului de activitate, eventual a razei teritoriale în care acţionează.  +  Articolul 3Persoanele născute în comuna sau oraşul respectiv primesc, la împlinirea vîrstei de 18 ani, titlul şi certificatul de cetăţean al comunei sau, după caz, al oraşului în cadrul unei festivitati ce se organizează prin grija primarului.  +  Articolul 4Prin statut se stabilesc criteriile potrivit cărora se poate acorda, unor persoane cu o contribuţie deosebită pe plan politic, economic, social şi cultural sau altor persoane importante pentru localitatea respectiva, titlul de "cetăţean de onoare", drepturile de care se bucura aceste persoane, precum şi condiţiile de pierdere sau retragere a acestei calităţi.  +  Articolul 5Cetăţenii comunei sau oraşului au dreptul de a participa, prin modalităţile prevăzute de lege, la viaţa politica, economică, socială şi cultural-sportiva a unităţii administrativ-teritoriale.  +  Articolul 6Cetăţenii comunei sau oraşului sînt consultaţi, prin referendum, cu privire la problemele de interes deosebit, potrivit legii.Consultarea cetăţenilor se poate face şi prin adunări populare organizate pe sate, în mediul rural, şi pe cartiere sau străzi, în mediul urban.  +  Articolul 7Convocarea şi organizarea adunărilor populare se fac de către primar sau consiliu.Convocarea se face prin aducere la cunoştinţa publică a scopului, a datei şi a locului unde urmează să se ţină adunarea.  +  Articolul 8Adunarea populara este valabil constituită în prezenta majorităţii reprezentanţilor familiilor şi adopta propuneri cu jumătate plus unu din numărul celor prezenţi.Propunerile se consemnează într-un proces-verbal, care se înaintează primarului.  +  Articolul 9Primarul are obligaţia de a aviza propunerile şi a le înainta consiliului local, la prima şedinţa, pentru a hotărî.Soluţia adoptată de consiliu se aduce la cunoştinţa comitetului de iniţiativa.  +  Articolul 10Prin statut se stabilesc bunurile şi criteriile potrivit cărora acestea pot fi date în administrarea unor regii autonome şi instituţii publice sau pot fi închiriate ori concesionate.  +  Articolul 11Statutul va face menţiuni cu privire la infratirea cu alte localităţi sau asocierea pentru realizarea unor activităţi de interes comun.  +  Articolul 12Statutul cuprinde, în conformitate cu prevederile legale, modalitatea de atribuire şi schimbare a denumirilor unor instituţii publice de interes local, a străzilor şi a altor obiective locale.  +  Articolul 13Prin statut se stabilesc, în condiţiile legii, însemnele specifice localităţii şi modalităţile de utilizare a acestora.  +  Articolul 14Statutul se adoptă după procedura stabilită în regulamentul de funcţionare a consiliului.----------