HOTĂRÂRE nr. 694 din 24 iunie 2021privind organizarea și funcționarea Centrului de Cercetări Biologice din orașul Jibou, județul Sălaj
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 7 iulie 2021  Având în vedere anexele nr. 3 și 4 la Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările ulterioare, prevederile Hotărârii Guvernului nr. 565/1990 privind înființarea Centrului de Cercetări Biologice din orașul Jibou, județul Sălaj, cu modificările ulterioare, și prevederile art. 117, art. 126 alin. (1), art. 189 alin. (2), art. 223 alin. (6) și (17) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 11 din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Centrul de Cercetări Biologice din orașul Jibou, județul Sălaj, instituție publică cu personalitate juridică, înființat prin Hotărârea Guvernului nr. 565/1990, cu modificările ulterioare, trece din subordinea Ministerului Educației în subordinea Universității „Babeș-Bolyai“ din Cluj-Napoca.  +  Articolul 2Centrul de Cercetări Biologice din orașul Jibou, județul Sălaj, va desfășura în continuare activități de cercetare-dezvoltare în domeniul științelor naturale și biologiei, educație-formare-specializare, microproducție, activități muzeistice și turistice.  +  Articolul 3(1) Conducerea Centrului de Cercetări Biologice din orașul Jibou este asigurată de consiliul de administrație și de către director.(2) Directorul conduce activitatea curentă a Centrului de Cercetări Biologice, având calitatea de ordonator terțiar de credite, fiind în subordinea rectorului Universității „Babeș-Bolyai“ din Cluj-Napoca, în calitate de ordonator secundar de credite.(3) Numirea și eliberarea din funcție a directorului se fac prin hotărâre a Senatului Universității „Babeș-Bolyai“ din Cluj Napoca, în conformitate cu prevederile regulamentului propriu de organizare și funcționare.(4) Consiliul de administrație este format din 9 membri, cetățeni români, numiți și revocați din funcție prin hotărâre a Senatului Universității „Babeș-Bolyai“ din Cluj-Napoca, pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit.  +  Articolul 4(1) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Centrului de Cercetări Biologice se asigură din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, alocate prin contractele complementare încheiate între Universitatea „Babeș-Bolyai“ din Cluj-Napoca și Ministerul Educației.(2) Veniturile proprii, prevăzute la alin. (1), provin din activități științifice pe bază de contracte de cercetare-dezvoltare, studii, proiecte, taxe de vizitare a Grădinii Botanice, chirii și alte surse de venituri legal constituite.(3) Pentru activitățile specifice de microproducție, producție și prestări de servicii se pot organiza activități finanțate integral din venituri proprii.(4) Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitățile finanțate integral din veniturile proprii, prevăzute la alin. (3), se întocmește și se aprobă odată cu bugetul Centrului de Cercetări Biologice, iar soldul se reportează în anul următor, cu aceeași destinație.  +  Articolul 5(1) Structura organizatorică se propune de către Consiliul de administrație al Centrului de Cercetări Biologice din orașul Jibou și se aprobă de către Senatul Universității „Babeș-Bolyai“ din Cluj-Napoca.(2) Predarea-preluarea personalului se va face pe bază de protocol, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat, încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, conform dispozițiilor legale în vigoare pentru personalul plătit din fonduri publice.(3) Numărul de personal se stabilește cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobate de Senatul Universității „Babeș-Bolyai“ din Cluj-Napoca.(4) Pentru realizarea activității, Centrul de Cercetări Biologice din orașul Jibou are dreptul să utilizeze personal sezonier, colaboratori externi, specialiști în domeniu, în calitate de experți, remunerați conform dispozițiilor legale în vigoare pentru personalul plătit din fonduri publice, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat potrivit alin. (3).  +  Articolul 6Salarizarea personalului preluat se face în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare pentru personalul plătit din fonduri publice.  +  Articolul 7Centrul de Cercetări Biologice din orașul Jibou va funcționa în baza unui regulament propriu de organizare și funcționare, aprobat de Senatul Universității „Babeș-Bolyai“ din Cluj-Napoca în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 8Centrul de Cercetări Biologice din orașul Jibou întocmește și depune bugetul de venituri și cheltuieli și situațiile financiare la ordonatorul superior de credite, potrivit reglementărilor contabile aplicabile instituțiilor publice.  +  Articolul 9Centrul de Cercetări Biologice din orașul Jibou are în administrare bunuri imobile aflate în proprietatea publică a statului, dobândite la înființarea acestuia, intabulate în Cartea Funciară nr. 53935 Jibou, în valoare totală de 28.118.182 lei, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 10La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă art. 3-5 din Hotărârea Guvernului nr. 565/1990 privind înființarea Centrului de Cercetări Biologice din orașul Jibou, județul Sălaj, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 80 din 7 iunie 1990, cu modificările ulterioare, precum și lit. A nr. crt. 21 din anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 333 din 1 aprilie 2021, cu modificările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Ministrul educației,
  Sorin-Mihai Cîmpeanu
  p. Ministrul muncii și protecției sociale,
  Mihnea-Claudiu Drumea,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Alexandru Nazare
  București, 24 iunie 2021.Nr. 694.  +  ANEXĂ
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale bunurilor imobile, înscrise în inventarul centralizat al bunurilor care aparțin
  domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Educației prin Centrul de Cercetări Biologice din orașul Jibou, județul Sălaj
  Ordonator principal de crediteMinisterul Educației 13729380
  Grupa 8 (bunuri aflate în patrimoniul public)
  Elemente de identificare
  Nr. crt.Nr. M.F.P.Codul de clasificațiePersoana juridică ce administrează bunulDenumireaDescrierea tehnicăAdresa poștalăValoarea de inventar (lei)
  1385268.29.08Centrul de Cercetări Biologice Jibou(CUI 4494985)Centrul de Cercetări Biologice JibouClădire - sediu administrativ, nr. niveluri 1, suprafața construită la sol = 182 mp, suprafața construită desfășurată = 182 mp, construită în anul 1999, nr. cadastral 53935-C2, CF nr. 53935 JibouJudețul Sălaj, orașul Jibou, str. Wesselenyi Miklos nr. 162.385.331
  2385288.29.08Centrul de Cercetări Biologice Jibou(CUI 4494985)Centrul de Cercetări Biologice JibouClădire - Centru de Educație Ecologică (CEE), nr. niveluri 3, regim de înălțime Sp + P + M, suprafața construită la sol = 858 mp, suprafața construită desfășurată = 1.986 mp, construită în anul 1991, nr. cadastral 53935-C1, CF nr. 53935 JibouJudețul Sălaj, orașul Jibou, str. Wesselenyi Miklos nr. 161.964.150
  3385298.29.08Centrul de Cercetări Biologice Jibou(CUI 4494985)Centrul de Cercetări Biologice JibouClădire - sere botanice și sector cercetare, construite în anul 1980, nr. niveluri 1, suprafața construită la sol = 2.735 mp, suprafața construită desfășurată = 2.735 mp, nr. cadastral 53935-C13, CF nr. 53935 JibouJudețul Sălaj, orașul Jibou, str. Wesselenyi Miklos nr. 16320.199
  4385308.29.08Centrul de Cercetări Biologice Jibou(CUI 4494985)Centrul de Cercetări Biologice JibouClădire - muzeu botanic, construită în anul 1963, nr. niveluri 1, suprafața construită la sol = 542 mp, suprafața construită desfășurată = 542 mp, nr. cadastral 53935-C3, CF nr. 53935 JibouJudețul Sălaj, orașul Jibou, str. Wesselenyi Miklos nr. 164.169.693
  5385318.29.08Centrul de Cercetări Biologice Jibou(CUI 4494985)Centrul de Cercetări Biologice JibouClădire - centrala termică nr. 2, construită în anul 1980, nr. niveluri 1, suprafața construită la sol = 135 mp, suprafața construită desfășurată = 135 mp, nr. cadastral 53935-C12, CF nr. 53935 JibouJudețul Sălaj, orașul Jibou, str. Wesselenyi Miklos nr. 16303.176
  6385328.29.08Centrul de Cercetări Biologice Jibou(CUI 4494985)Centrul de Cercetări Biologice JibouClădire - cabină poartă și florărie, construită în anul 1999, nr. niveluri 3, regim de înălțime P + E + M, suprafața construită la sol = 141 mp, suprafața construită desfășurată = 423 mp, nr. cadastral 53935-C10, CF nr. 53935 JibouJudețul Sălaj, orașul Jibou, str. Wesselenyi Miklos nr. 161.643.761
  7385348.29.08Centrul de Cercetări Biologice Jibou(CUI 4494985)Centrul de Cercetări Biologice JibouClădire - magazie - lac acumulare, construită în anul 1999, nr. niveluri 1, suprafața construită la sol = 555 mp, suprafața construită desfășurată = 555 mp, nr. cadastral 53935-C22, CF nr. 53935 JibouJudețul Sălaj, orașul Jibou, str. Wesselenyi Miklos nr. 168.158.782
  8385358.29.08Centrul de Cercetări Biologice Jibou(CUI 4494985)Centrul de Cercetări Biologice JibouTeren, intravilan și extravilan, împrejmuit cu gard din beton, în suprafață de 135.967 mp, nr. cadastral 53935, CF nr. 53935 JibouJudețul Sălaj, orașul Jibou, str. Wesselenyi Miklos nr. 161.239.031
  91654138.29.08Centrul de Cercetări Biologice Jibou(CUI 4494985)Depozit cereale - lac acumulareClădire - depozit cereale - lac acumulare, nr. niveluri 1, suprafața construită la sol = 104 mp, suprafața construită desfășurată = 104 mp, construită în anul 1999, nr. cadastral 53935-C23, CF nr. 53935 JibouJudețul Sălaj, orașul Jibou, str. Wesselenyi Miklos nr. 1668.691
  101654148.29.08Centrul de Cercetări Biologice Jibou(CUI 4494985)Grup sanitar - lac acumulareClădire - grup sanitar - lac acumulare, nr. niveluri 1, suprafața construită la sol = 26 mp, suprafața construită desfășurată = 26 mp, construită în anul 1999, nr. cadastral 53935-C24, CF nr. 53935 JibouJudețul Sălaj, orașul Jibou, str. Wesselenyi Miklos nr. 16151.105
  111654158.29.08Centrul de Cercetări Biologice Jibou(CUI 4494985)Terasă, drumuri și platformeTerasă, drumuri și platforme, suprafața construită la sol = 184 mp, suprafața construită desfășurată = 184 mp, construită în anul 1998, nr. cadastral 53935-C5, CF nr. 53935 JibouJudețul Sălaj, orașul Jibou, str. Wesselenyi Miklos nr. 161.697.064
  121654168.29.08Centrul de Cercetări Biologice Jibou(CUI 4494985)ChioșcClădire - chioșc, nr. niveluri 1, suprafața construită la sol = 84 mp, suprafața construită desfășurată = 84 mp, construită în anul 1999, nr. cadastral 53935-C6, CF nr. 53935 JibouJudețul Sălaj, orașul Jibou, str. Wesselenyi Miklos nr. 16389.928
  131654178.29.08Centrul de Cercetări Biologice Jibou(CUI 4494985)Stație gazClădire - stație gaz, nr. niveluri 1, suprafața construită la sol = 14 mp, suprafața construită desfășurată = 14 mp, construită în anul 1999, nr. cadastral 53935-C7, CF nr. 53935 JibouJudețul Sălaj, orașul Jibou, str. Wesselenyi Miklos nr. 16205.773
  141654188.29.08Centrul de Cercetări Biologice Jibou(CUI 4494985)LaboratorClădire - laborator, nr. niveluri 3 - Dp + P + Ep, suprafața construită la sol = 333 mp, suprafața construită desfășurată = 667 mp, construită în anul 1999, nr. cadastral 53935-C8, CF nr. 53935 JibouJudețul Sălaj, orașul Jibou, str. Wesselenyi Miklos nr. 161.284.764
  151654198.29.08Centrul de Cercetări Biologice Jibou(CUI 4494985)Sală de studiuClădire - sală de studiu, nr. niveluri 1, suprafața construită la sol = 86 mp, suprafața construită desfășurată = 86 mp, construită în anul 1999, nr. cadastral 53935-C9, CF nr. 53935 JibouJudețul Sălaj, orașul Jibou, str. Wesselenyi Miklos nr. 16734.709
  161654208.29.08Centrul de Cercetări Biologice Jibou(CUI 4494985)Grup sanitarClădire - grup sanitar, nr. niveluri 1, suprafața construită la sol = 15 mp, suprafața construită desfășurată = 15 mp, construită în anul 1999, nr. cadastral 53935-C11, CF nr. 53935 JibouJudețul Sălaj, orașul Jibou, str. Wesselenyi Miklos nr. 16151.106
  171654218.29.08Centrul de Cercetări Biologice Jibou(CUI 4494985)Sere producție spații verzi și plantClădire - sere producție spații verzi și plant, nr. niveluri 1, suprafața construită la sol = 1.316 mp, suprafața construită desfășurată = 1.316 mp, construită în anul 1999, nr. cadastral 53935-C14, CF nr. 53935 JibouJudețul Sălaj, orașul Jibou, str. Wesselenyi Miklos nr. 16196.409
  181654228.29.08Centrul de Cercetări Biologice Jibou(CUI 4494985)Laborator bromelii-ferigiClădire - laborator bromelii-ferigi, nr. niveluri 1, suprafața construită la sol = 75 mp, suprafața construită desfășurată = 75 mp, construită în anul 1999, nr. cadastral 53935-C15, CF nr. 53935 JibouJudețul Sălaj, orașul Jibou, str. Wesselenyi Miklos nr. 16214.223
  191654238.29.08Centrul de Cercetări Biologice Jibou(CUI 4494985)Hală ghivece mari - sector sistematizareClădire - hală ghivece mari - sector sistematizare, nr. niveluri 1, suprafața construită la sol = 278 mp, suprafața construită desfășurată = 278 mp, construită în anul 1999, nr. cadastral 53935-C16, CF nr. 53935 JibouJudețul Sălaj, orașul Jibou, str. Wesselenyi Miklos nr. 161.003.561
  201654248.29.08Centrul de Cercetări Biologice Jibou(CUI 4494985)Magazie materiale - zid sprijinClădire - magazie materiale - zid sprijin, nr. niveluri 1, suprafața construită la sol = 198 mp, suprafața construită desfășurată = 198 mp, construită în anul 1998, nr. cadastral 53935-C17, CF nr. 53935 JibouJudețul Sălaj, orașul Jibou, str. Wesselenyi Miklos nr. 1633.658
  211654258.29.08Centrul de Cercetări Biologice Jibou(CUI 4494985)Sere producție S6 - grădina japonezăClădire - sere producție S6 - grădina japoneză, nr. niveluri 1, suprafața construită la sol = 121 mp, suprafața construită desfășurată = 121 mp, construită în anul 1999, nr. cadastral 53935-C18, CF nr. 53935 JibouJudețul Sălaj, orașul Jibou, str. Wesselenyi Miklos nr. 16400.519
  221654268.29.08Centrul de Cercetări Biologice Jibou(CUI 4494985)Sere producție S5 - grădina japonezăClădire - sere producție S5 - grădina japoneză, nr. niveluri 1, suprafața construită la sol = 210 mp, suprafața construită desfășurată = 210 mp, construită în anul 1999, nr. cadastral 53935-C19, CF nr. 53935 JibouJudețul Sălaj, orașul Jibou, str. Wesselenyi Miklos nr. 16400.519
  231654278.29.08Centrul de Cercetări Biologice Jibou(CUI 4494985)Magazii + împrejmuiriClădire - magazii + împrejmuiri, nr. niveluri 1, suprafața construită la sol = 204 mp, suprafața construită desfășurată = 204 mp, construită în anul 1998, nr. cadastral 53935-C20, CF nr. 53935 JibouJudețul Sălaj, orașul Jibou, str. Wesselenyi Miklos nr. 16212.428
  241654288.29.08Centrul de Cercetări Biologice Jibou(CUI 4494985)Atelier mecanic CT 1Clădire - atelier mecanic CT 1, nr. niveluri 1, suprafața construită la sol = 875 mp, suprafața construită desfășurată = 875 mp, construită în anul 1999, nr. cadastral 53935-C21, CF nr. 53935 JibouJudețul Sălaj, orașul Jibou, str. Wesselenyi Miklos nr. 1633.005
  251654298.29.08Centrul de Cercetări Biologice Jibou(CUI 4494985)Grup sanitar - lac acumulareClădire - grup sanitar - lac acumulare, nr. niveluri 1, suprafața construită la sol = 33 mp, suprafața construită desfășurată = 33 mp, construită în anul 1999, nr. cadastral 53935-C25, CF nr. 53935 JibouJudețul Sălaj, orașul Jibou, str. Wesselenyi Miklos nr. 16151.106
  261654308.29.08Centrul de Cercetări Biologice Jibou(CUI 4494985)DepozitClădire - depozit, nr. niveluri 1, suprafața construită la sol = 257 mp, suprafața construită desfășurată = 257 mp, construită în anul 1999, nr. cadastral 53935-C26, CF nr. 53935 JibouJudețul Sălaj, orașul Jibou, str. Wesselenyi Miklos nr. 16409.082
  271654318.29.08Centrul de Cercetări Biologice Jibou(CUI 4494985)Sere producție S1-S2Clădire - sere producție S1-S2, nr. niveluri 1, suprafața construită la sol = 968 mp, suprafața construită desfășurată = 968 mp, construită în anul 1980, nr. cadastral 53935-C4, CF nr. 53935 JibouJudețul Sălaj, orașul Jibou, str. Wesselenyi Miklos nr. 16196.409
  Total:28.118.182
  -----