METODOLOGIE din 30 iunie 2021 privind organizarea taberelor studenţeşti
EMITENT
 • MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 655 bis din 2 iulie 2021  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 432 din 30 iunie 2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 655 din 2 iulie 2021.

  ANEXA la Ordinul ministrului tineretului și sportului nr. 432 din 30.06.2021


  METODOLOGIA

  privind organizarea taberelor studențești


  TITLUL I NORME

  privind repartizarea locurilor în taberele studentești

  pe perioada vacanțelor de vară, pentru studenții înscriși la cursurile cu frecvență în instituțiile de învățamânt superior de stat


  CAPITOLUL I

  Dispoziții generale

  Art.1. Cadrul legal pentru organizarea taberelor studențești este reprezentat de:

  1. Legea bugetului de stat pe anul în curs;

  2. Legea nr. 350/2006, Legea Tinerilor;

  3. Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare;

  4. Hotărârea Guvernului nr. 259/2006 privind aprobarea Normelor de cheltuieli pentru realizarea programelor Autorității Naționale pentru Tineret în domeniul activităţii de tineret , modificată de Hotărârea Guvernului nr. 651/ 2009;

  5. Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, modificată de Hotărârea Guvernului nr. 621/2018;

   image

  6. Legea nr. 190/2018 privind măsuri+ de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).


  Art. 2.(1) Ministerul Tineretului și Sportului, denumit în continuare MTS – Direcţia Sportul pentru Toți și Programe pentru Tineret, denumită în continuare DSTPT organizează, prin casele de cultură ale studenților și Complexul Cultural Sportiv Studențesc „Tei”, denumite în continuare CCS/CCSS Tei, în perioada vacanței de vară, tabere studențești care se desfășoară la munte, la mare şi în Delta Dunării.

  1. CCS/CCSS Tei vor achiziționa serviciile de cazare și masă cu respectarea Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

  2. Stabilirea locațiilor de tabără se va face în urma consultării cu toate organizațiile studențești, legal constituite, din centrele universitare arondate.

  3. Procesul de consultare se organizează în mod public și transparent, prin afișarea documentelor privind organizarea taberelor studențești și a anunțului privind consultările cu cel puțin 2 zile înaintea de desfășurarea acestora, la loc vizibil și pe site-ul propriu al CCS/CCSS Tei.

   Art. 3. Studenții beneficiază de locuri gratuite în tabere în limita locurilor repartizate, în funcție de rezultatele obținute la învățătură și de activitatea depusă la diverse manifestări culturale, artistice,

   științifice, sportive sau de voluntariat, excepție făcând cazurile sociale. În perioada taberelor studențești, studenții beneficiază în mod gratuit de cazare și masă.


   CAPITOLUL II

   Beneficiarii taberelor studențești

   Art. 4.(1) Beneficiarii de locuri gratuite în taberele studențești, în perioada vacanței de vară , în limita fondurilor bugetare aprobate și a numărului de locuri aferente pe universități, sunt studenții care îndeplinesc cumulativ:

   1. Sunt înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență;

   2. Sunt înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, la programul de studii licență și la programul de studii masterat;

   3. Sunt integraliști (au promovat examenele la toate disciplinele de studiu din anul anterior de școlarizare și au promovat examenele la toate disciplinele în sesiunea de iarnă , în cazul studenților din anul I);

   4. Sunt studenți în vârstă de până la 35 de ani în conformitate cu prevederile art. 2, alin. 2, lit. a) din Legea nr. 350/2006, Legea Tinerilor.

  (2) În cazul categoriilor de studenți cazuri sociale si studenți care activează în cadrul CCS/CCSS Tei și ai Federațiilor Studențești, criteriul de student-integralist nu se aplică, ierarhizarea acestora făcându-se exclusiv pe baza criteriilor sociale, respectiv a criteriilor de selecție specifice.

  Art. 5. (1) Categoriile de studenți beneficiari ai taberelor studențești sunt:

  1. cazuri sociale – studenți orfani de ambii părinți, cei proveniți din casele de copii sau plasament familial, romi, absolvenți ai liceelor din mediul rural sau din orașe cu mai puțin de

   10.000 de locuitori și cei care beneficiază de burse sociale, aceste categorii reprezentând minimum 20% (in limita locurilor solicitate) din locurile repartizate universităților;

  2. studenții cu rezultate deosebite obținute la învățătură în anul precedent de școlarizare, studenții integraliști (studenții care au promovat examenele la toate disciplinele de studiu din anul anterior de școlarizare 2019-2020), iar în cazul studenților din anul I, studenții care sunt integraliști pe semestrul I din anul în curs de școlarizare 2020-2021, în pondere de maxim 85%, cei care au avut activități în cadru organizat, al universităților, la diverse manifestări culturale, artistice, științifice, sportive și de voluntariat în pondere de minim 15% dintre aceștia. Procentele se aplică la numărul de locuri rămase după distribuirea locurilor pentru cazurile sociale prevăzute la lit.a)

  3. studenții care activează în cadrul CCS/CCSS Tei și care s-au evidențiat prin activitățile cultural - artistice desfășurate. Aceștia vor fi selectați de către CCS/CCSS Tei pe baza criteriilor specifice stabilite de acestea. Criteriile de selecție a studenților beneficiari, precum și numele beneficiarilor, facultatea și universitatea din care provin vor fi postate pe site-urile proprii ale CCS/CCSS Tei, până cel târziu cu 3 zile înaintea începerii primei serii de tabără;

  4. studenții implicați în acțiuni de voluntariat, activități și proiecte studențești, manifestări culturale, științifice și sportive gestionate de federațiile studențești, legal constituite;

  5. în situația în care locurile aferente beneficiarilor prevăzuți la lit. a) nu se ocupă, acestea se pot redistribui beneficiarilor prevăzuți la lit. b).

  (2) Pentru studenții beneficiari ai taberelor studențești prevăzuți la alin. (1), lit. a) și b), se alocă un număr total de 3159 de locuri, pentru studenții beneficiari prevăzuți la alin. (1), lit. c se alocă un număr de 100 de locuri, incusiv membrii comandamentelor de tabără, iar pentru studenții beneficiari prevăzuți la alin. (1), lit. d) se alocă un număr de 30 de locuri, inclusiv membrii comandamentelor de tabără.


  CAPITOLUL III

  Modul de repartizare a locurilor în taberele studențesti pe instituții de învățământ superior de stat

  Art. 6. MTS-DSTPT, repartizează locurile de tabără pe universități, proporțional cu numărul de studenți înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, la programele de studii licență și masterat, conform Anexei nr. 1.

  Art. 7. MTS-DSTPT, repartizează locurile instituțiilor de învățământ superior de stat pentru fiecare CCS și pentru CCSS Tei în funcție de numărul de studenți înmatriculați la programele de studii licență și masterat, la forma de învățământ cu frecvență, în anul universitar 2020-2021, conform Anexei nr. 2.

  Art. 8. Repartizarea numărului de locuri de tabără în cadrul instituției de învățământ superior se face de către universitate, pe facultăți, proporțional cu numărul de studenți înscriși la forma de învățământ cu frecvență.


  CAPITOLUL IV

  Modul de acordare a locurilor de tabără în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat

  Art. 9. DSTPT transmite CCS/CCSS Tei, iar acestea transmit universităților numărul de locuri de tabără aferent prevăzut în Anexele nr. 1 și 2, împreună cu documentația necesară (borderoul de distribuire a locurilor în taberele studențesti prevăzut în Anexa nr. 3 și cererea individuală prevăzută în Anexa nr. 4).

  Art. 10. Universitățile vor transmite către fiecare facultate din cadrul lor numărul de locuri care îi revine, acest număr fiind stabilit ca raport între numărul de studenți înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, pe fiecare facultate și numărul total de studenți ai universității.

  Art. 11. Universitățile vor transmite prezenta metodologie și documentația aferentă, facultăților, iar acestea au obligația de a le afișa atât la loc vizibil, cât și pe site-ul propriu, cel târziu până la data de 05 iulie 2021.

  Art. 12. Decanatul facultăților are obligația să informeze oficial secretariatele proprii în legătură cu etapele procedurii de acordare a locurilor în tabără, în care acestea sunt implicate direct.

  Art. 13.(1) Studenții care doresc ocuparea unui loc gratuit în taberele studențești pot depune cererea de solicitare a unui loc de tabără prin una dintre următoarele modalități:

  1. completarea și depunerea unei cereri tip (Anexa nr. 4), direct la secretariatele facultăților în perioada 06 iulie – 11 iulie 2021. Cererile tip se vor găsi la secretariatele facultăților, sau pe site- urile acestora.

  2. transmiterea cererii tip (Anexa nr. 4) prin intermediul serviciului de fax la numărul de telefon afișat de facultate la avizier și pe pagina web proprie odată cu afișarea metodologiei de acordare a locurilor de tabără;

  3. transmiterea cererii tip (Anexa nr. 4) la adresa de e-mail afișată de facultate la avizier odată cu afișarea metodologiei de acordare a locurilor de tabără.

  (2) Cererile , semnate de studenți vor fi însoțite de documentele justificative care atestă implicarea în activități extracurriculare sau încadrarea studentului în unul dintre cazurile sociale prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) și vor primi un număr de înregistrare de la secretariatul facultății.

  Art. 14. Cererile tip depuse de către studenți vor fi completate cu informațiile aferente fiecărui student, semnate și ștampilate de către secretariatul facultății.

  Art. 15.(1) In perioada 12-13 iulie 2021, după încheierea perioadei de depunere a cererilor, Secretariatul Facultății:

  1. va întocmi lista cu studenții care se încadrează la art. 5, alin. (1) lit. a);

  2. va întocmi lista cu studentii care se încadrează la art. 5, alin. (1) lit. b), adică, cu toți studenții care au depus cereri și care nu se încadrează la lit. a);

  1. Lista întocmită cu studentii care se încadrează la art. 5 alin. (1) lit. b) va fi ordonată după criteriul mediei obținute în anul precedent de școlarizare, respectiv media pe semestrul I în cazul studenților înscriși în anul I, precum și după activitățile extracurriculare în ponderea stabilită de Facultăți.

  2. În cazul studenților cu valoare identică a mediilor obținute, departajarea se va face pe criteriile stabilite de universități.

  3. Secretariatul facultății va întocmi, de asemenea, câte o listă de rezervă pentru fiecare categorie de studenți conform alin. (1) lit. a) și b);

  4. În data de 13 iulie 2021, secretariatul facultății va afișa listele mai sus menționate atât la loc vizibil, cât și pe site-ul propriu.

  Art. 16. Facultățile vor desemna comisii de selecție a studenților beneficiari, până la data 13 iulie 2021, formate din decan/prodecan sau alte persoane desemnate de aceștia, exclusiv studenți și un reprezentant al organizațiilor studențesti legal constituite la nivelul facultății sau universității.

  Art. 17. Cu cel puțin 1 zi înainte de termenul stabilit pentru întrunirea comisiei în vederea selecției beneficiarilor de locuri de tabere, secretariatele au obligația să afișeze atât la loc vizibil cât și pe site- ul propriu următoarele informații: data, ora și locația de întâlnire a comisiilor, dar și componența nominală a acestora. Comisiile se pot întâlni și în format online.

  Art. 18.(1) În perioada 14 iulie – 16 iulie 2021 comisia va analiza listele întocmite de secretariatele facultății și cererile depuse de studenți și va întocmi un proces verbal de selecție cu studenții care vor beneficia de locuri în taberele studențești și studenții din listele de rezervă.

  1. Procesul verbal de selecție cu studenții care vor beneficia de locuri în taberele studențești va conține următoarele:

   1. Denumirea facultății și a universității cu adresa completă;

   2. Numele și prenumele beneficiarilor de tabere;

   3. CNP, serie și nr C.I./B.I./Pașaport;

   4. Punctajul fiecărui beneficiar, în ordine descrescătoare în funcție de media obținută în anul precedent de școlarizare respectiv media pe semestrul I în cazul studenților înscriși în anul I, precum și după activitățile extracurriculare în ponderea stabilită de Facultăți.

   5. Componența comisiei: nume, prenume, reprezentare.

  2. Se va respecta legislația privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

  Art. 19. Comisia va semna procesul verbal de selecție a studenților beneficiari de tabere, îl va transmite secretariatului facultății, iar acesta îl va ștampila și afișa atât la loc vizibil, cât și pe site-ul facultății, până la data de 16 iulie 2021.

  Art. 20.(1) După afișarea rezultatelor, în termen de 24 de ore, la secretariatele facultăților se pot primi contestații privind selecția beneficiarilor locurilor de tabără.

  (2) Contestațiile se pot transmite prin două modalități:

  1. personal, la secretariatele facultăților;

  2. în format electronic, pe adresa de e-mail, publicată de facultate odată cu Metodologia.

  Art. 21. În data de 20 iulie 2021 facultățile vor întruni comisiile de soluționare a contestațiilor, ai căror membri vor fi alții decât cei din comisiile de selecție, dar respectând criteriile de reprezentare de la art. 16. Comisiile se pot întâlni și în format online.

  Art. 22. După soluționarea contestațiilor se vor întocmi listele finale cu studenții beneficiari ai locurilor de tabără în anul 2021 și listele finale cu studenții aflați pe listele de rezervă. Acestea vor fi afișate până la data de 21 iulie 2021, ora 16.00, atât la loc vizibil, cât și pe site-ul propriu al fiecărei instituții de învățământ superior.

  Art. 23. Universtitățile vor primi, până la data de 26 iulie 2021, o adresă din partea CCS/CCSS Tei căreia i-a fost repartizată, conform Anexei nr. 2, care va conține informații exacte despre: denumirea

  locației, adresa completă, persoana de legatură din cadrul CCS/CCSS Tei, seriile (perioadele) și numărul de locuri alocat.

  Art. 24. Universitatea va repartiza facultăților, conform art. 10, locurile de tabară, locațiile și perioadele de desfășurare, dar nu mai târziu de 28 iulie 2021.

  Art. 25.(1) In perioada 29-30 iulie 2021 comisiile de selecție de la nivelul facultăților, constituite conform art. 16, se vor întâlni cu beneficiarii locurilor de tabără stabiliți conform listelor finale. Întalnirea cu studenții se poate realiza și în format online.

  1. În funcție de numărul de locuri care a fost alocat fiecărei facultăți, în ordinea listelor finale, studenții selectați pot alege una dintre locațiile disponibile;

  2. La întâlnirea organizată conform alin. (1) studenții vor avea asupra lor atât carnetul de student/ legitimația de student vizate la zi, sau adeverință de student, cât și C.I / B.I / pașaport. (original și copie, copiile vor fi atașate diagramelor de cazare).

  3. În cazul întâlnirii online, studenții vor transmite documentele de la alin. (3) în copie prin e-mail, la adresa comunicată de către comisie.

  Art. 26.(1) Dacă din motive obiective, unul sau mai mulți studenți refuză sau nu mai doresc să beneficieze de locul/locurile de tabără sau nu se ocupă locurile alocate facultăților, repartizarea locurilor de tabără se va realiza conform alin. (2) – (4).

  1. În cazul studenților reprezentând cazuri sociale, redistribuirea locurilor se face pe baza aceluiași criteriu în conformitate cu lista de rezerve stabilită conform art. 22. În cazul în care la nivelul universității sau la nivelul fiecărei facultăți nu sunt suficiente cereri din partea studenților proveniți din medii socio-economice defavorizate, locurile rămase libere se vor redistribui proporțional în cadrul aceleiași facultați pentru studenții din lista de rezerve.

  2. În cazul sudenților beneficiari de loc de tabără pe baza rezultatelor academice:

   1. dacă nu sunt suficienți studenți integraliști repartizarea se face pe baza listelor cu rezerve și mai departe, se redistribuie în cadrul universității;

   2. dacă nu sunt suficienți studenți care au aplicat pentru un loc de tabără, acestea se vor redistribui proporțional în cadrul celorlalte facultăți;

   3. în cazul în care, după distribuirea locurilor rămase între facultăți nu se ocupă toate, universitatea le va raporta CCS/CCSS Tei unde a fost arondată și se vor distribui universităților ce au ocupat toate locurile de tabără distribuite inițial sau în rândul studenţilor ce activează în cadrul CCS/CCSS Tei.

  3. În cazul studenților din CCS/CCSS Tei repartizarea se face pe baza listelor cu rezerve și, mai departe, se redistribuie proporțional în cadrul altor CCS/CCSS Tei.

   Art. 27. La data întâlnirii comisiei cu beneficiarii de locuri de tabară se vor completa borderourile cu beneficiari. Modelul de borderou va face parte din documentația transmisă inițial de DSTPT și va conține următoarele informații: nr. curent, nume și prenume, universitatea, facultatea, anul de studiu, seria și numărul C.I / B.I / pașaport, CNP, localitate, denumire locație, serie (perioada), semnătura studentului, conform Anexei nr. 3. În cazul întâlnirii online cu studenții, se vor completa în borderou, datele transmise prin e-mail de către studenți.

   Art. 28. Facultățile vor afișa atât la loc vizibil, cât și pe site-ul propriu, listele de studenți beneficiari ai taberelor, listele de rezervă, precum și locațiile și perioadele de desfășurare, dar nu mai târziu de 02 august 2021.

   Art. 29. Facultățile vor transmite către universități, până la 04 august 2021, următoarele documente:

   1. Procesele verbale, întocmite conform art. 18, semnate de membrii comisiei și ștampilate de secretariatul facultății pe fiecare pagină;

   2. Listele finale cu studenții beneficiari ai locurilor de tabără, întocmite conform art. 22, semnate și ștampilate de secretariatul facultății pe fiecare pagină;

   3. Borderourile cu studenții beneficiari, întocmite conform art. 27, semnate și ștampilate de secretariatul facultății pe fiecare pagină.

  Art. 30. Facultățile vor întocmi documentele prevăzute la art. 29 în 3 exemplare originale, 1 exemplar va rămâne la secretariatul facultății, 2 exemplare originale vor fi transmise către secretariatul universității.

  Art. 31.(1) Universitățile vor centraliza borderourile cu studenții beneficiari, întocmite conform art. 27.

  (2) Universitățile vor transmite către CCS/CCSS Tei selectată/selectat conform art. 7, până la data de 06 august 2021, câte un exemplar original pentru următoarele documente:

  1. Listele finale cu studenții beneficiari ai locurilor de tabără, întocmite conform art. 22, semnate și ștampilate de secretariatul facultății, avizate prin ștampilare, pe fiecare pagină, de către Universitate;

  2. Borderourile cu studenții beneficiari, întocmite conform art. 27, semnate și ștampilate de secretariatul facultății pe fiecare pagină;

  3. Centralizarea borderourilor cu studenții beneficiari, întocmite conform art. 27, semnate și ștampilate de secretariatul facultății pe fiecare pagină, întocmită cu următoarele informații: nr. curent, nume și prenume, universitatea, facultatea, anul de studiu, seria și numărul C.I / B.I / pașaport, CNP, localitate, denumire locație, serie (perioada), semnate și ștampilate de către universitate pe fiecare pagină.

  4. Procesele verbale, întocmite conform art. 18, semnate de membrii comisiei și ștampilate de secretariatul facultății pe fiecare pagină.


  CAPITOLUL V

  Dispoziții finale

  Art. 32.(1) Universitățile, CCS/CCSS Tei au obligația de a informa studenții asupra următoarelor:

  1. Studenții se vor caza în tabără doar pe baza centralizării borderourilor întocmite de către universități în conformitate cu art. 31, începând cu ora 14:00 în ziua de începere a seriei de tabără și maximum ora 14:00 în cea de-a doua zi de tabără; În acest caz CCS/CCSS Tei organizatoare va achita serviciile de cazare și masă doar pentru serviciile efectiv prestate pentru studentul respectiv;

  2. Neprezentarea în tabără, în termenul stabilit, atrage anularea locului și pierderea dreptului de a mai beneficia de un alt loc în tabără în anul în curs şi în anul următor;

  3. Studenții vor fi cazați numai dacă au asupra lor C.I/B.I/pașaport și carnetul de student/legitimația de student vizate la zi, sau adeverință de student și dacă figurează pe borderoul transmis de universități (în original), iar verificarea va fi făcută de către Comandamentul de Tabără.

  4. Dreptul de a beneficia de un loc de tabără este netransmisibil. În cazul în care un student beneficiar renunță la locul de tabără, serviciile de cazare și masă, nu vor fi achitate de CCS/CCSS Tei organizatoare.

  (2) Studenţii care nu s-au prezentat în tabără, fără o justificarea motivată transmisă universităţii cu minimum 5 zile înainte de începerea seriei de tabără, nu vor mai putea participa în taberele studenţeşti organizate de MTS în anul următor.


  TITLUL II NORME

  privind specificațiile tehnice obligatorii pentru achiziționarea serviciilor de cazare și masă

  CAPITOLUL I

  Dispoziții generale

  Art. 33. MTS – DSTPT organizează prin CCS/CCSS Tei, taberele studențești, în perioada 11 - 31.08.2021. Taberele vor fi organizate pe serii, numărul acestora fiind orientativ, în funcție de

  image

  numărul de studenți alocat pe universități, precum și de arondarea universităților pe CCS/ CCSS Tei, după cum urmează:

  SERIA I 11-16.08.2021 SERIA II 16-21.08.2021


  SERIA III 21-26.08.2021 SERIA IV 26-31.08.2021

  Art.34. CCS/CCSS Tei vor achiziționa serviciile de cazare și masă cu repectarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

  Art. 35.(1) Alegerea locațiilor pentru taberele studențești se va face la munte, la mare şi în Delta Dunării, unde accesul se poate realiza cu mijloace de transport în comun.

  (2) Stabilirea locațiilor de tabără se va face în urma consultării cu toate organizațiile studențești legal constituite, din centrele universitare arondate.

  (3) Procesul de consultare se organizează în mod public și transparent, prin afișarea documentelor privind desfășurarea taberelor studențești și a anunțului privind desfășurarea consultării, cu cel puțin 2 zile înaintea desfășurării acestora, la loc vizibil, pe site-ul propriu al CCS/CCSS Tei În urma consultării se va întocmi un Proces verbal, semnat și ștampilat de către toate organizațiile studențești prezente, ce va fi înregistrat și păstrat în arhiva CCS/CCSS Tei. Procesul verbal întocmit în urma consultărilor va fi postat pe site-ul CCS/CCSS Tei în maximum 48 de ore de la organizare.


  CAPITOLUL II

  Specificațiile tehnice privind serviciile de cazare

  Art. 36.(1) Cazarea studenților se va face în unitățile clasificate conform legislației și standardelor naționale, acceptându-se unități de cazare clasificate cu cel puțin categoria 2 stele sau 3 margarete, în limita a maximum 100 lei/zi/student.

  (2) Unitățile de cazare vor respecata condițiile prevăzute de:

  1. Hotărârea Guvernului nr. 237/2001 pentru aprobarea „Normelor cu privire la accesul, evidența și protecția turiștilor în structuri de primire turistice, republicată;

  2. Hotărârea Guvernului nr. 1267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism, modificată și completată de Hotărârea Guvernului nr. 535/2011, cu modificările și completările ulterioare;

  3. Ordinul Autorității Naţionale pentru Turism 65/2013, cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor de turism, cu modificările și completările ulterioare .

   Art. 37. Nu se admite cazarea într-o cameră a mai mult de 2 studenți beneficiari ai taberelor studențești. Nerespectarea acestui criteriu, constatată de către membrii Comandamentului de Tabără sau în urma controlului MTS atrage după sine neplata serviciilor de cazare aferente respectivei camere.

   Art. 38.(1) În procesul de achiziție a serviciilor de cazare se vor respecta întocmai următoarele condiții minime:

   1. Asigurarea unui număr de maximum 2 studenți în cameră și a unei dotări minime a camerei: 2 paturi, dulap, masă, scaune, cuier etc. (în formularul de ofertă se va prezenta structura unității de cazare cu camere și numărul locurilor în cameră, inclusiv numărul fiecărei camere), în conformitate cu „fișa privind încadrarea nominală a spațiilor de cazare pe categorii din unitate”,

    anexă la Certificatul de Clasificare emis de Autoritatea Națională pentru Turism; Fiecare cameră va dispune de grup sanitar propriu;

   2. Asigurarea spațiilor de cazare împotriva furturilor;

   3. Instalațiile sanitare și electrice în stare perfectă de funcționare;

   4. Asigurarea curățeniei în camere și dezinfectarea zilnică a grupurilor sanitare;

   5. Schimbarea lenjeriei și a prosoapelor la începutul fiecărei serii de tabără;

   6. Asigurarea apei calde și reci pe tot parcursul seriei.


  CAPITOLUL III

  Specificațiile tehnice privind serviciile de masă

  Art. 39. Locația în care se va servi masa va fi situată la o distanță de maximum 300 m de spațiul de cazare.

  Art. 40. (1) Masa servită va fi în valoare de 52 lei/zi/student.

  (2) Nu se pot achiziționa băuturi alcoolice și tutun din suma alocată pentru masă.

  Art. 41. În procesul de achiziție a serviciilor de masă se vor respecta întocmai următoarele condiții minime:

  1. Locația unde se va servi masa va avea cel puțin jumătate din capacitatea de cazare, fiind în conformitate cu „fișa privind clasificarea unității de alimentație”, anexă la Certificatul de Clasificare emis de Autoritatea Națională pentru Turism;

  2. Studenții beneficiari de locuri în tabără se vor bucura de toate serviciile de care beneficiază ceilalți turiști în ceea ce privește atât locul de servire a mesei, indiferent de modalitatea de plată, cât și de alte eventuale variante de meniu decît cea prezentată în ofertă;

  3. Oferta de meniu prezentată va conține obligatoriu următoarele feluri de mâncare în mai multe variante: gustări calde, supe, ciorbe, mâncare gătită, preparate din carne, garnituri, salate, desert, răcoritoare, apă plată/ minerală;

  4. Asigurarea locurilor în sala de mese, astfel încat să nu existe timp de așteptare pentru ocuparea unui loc la masă;

  5. Tarifele practicate în locațiile de servire a mesei din tabără trebuie să asigure servirea a trei mese pe zi în cuantumul sumei de 52 lei.

  6. La începutul fiecărei serii, se va stabili împreună cu comandamentul de tabără un meniu fix pentru fiecare zi, care să cuprindă si preparate pentru persoane cu alimentație specială.

  Art. 42. Ofertantul va prezenta pentru fiecare produs din oferta de meniu prețurile cu TVA inclus precum și gramajul fiecărui preparat.


  CAPITOLUL IV

  Dispoziții finale

  Art. 43. După achiziționarea serviciilor de cazare și masă CCS/CCSS Tei vor transmite către DSTPT din cadrul MTS copii ale contractelor de prestări servicii (cu mențiunea conform cu originalul), adresele locațiilor contractate, numărul de locuri, numărul de serii, diagrama de cazare, persoana de legatură și datele de contact ale acesteia. Adresele locațiilor vor fi transmise prin email la adresa programe@mts.ro , până la data de 26 iulie 2021, ora 12.00.

  Art. 44. Acestea vor fi monitorizate de către DSTPT.

  Art. 45. Până la data de 26 iulie 2021,CCS/CCSS Tei vor transmite către universitățile arondate conform Anexei nr. 2, adrese care vor conține informații exacte despre: denumirea locației, adresa completă, persoana de legătură, seriile (perioadele de desfășurare), numărul de locuri.

  TITLUL III REGULAMENT

  privind organizarea și desfășurarea taberelor studențești


  CAPITOLUL I

  Dispoziții generale

  Art. 46. Prezentul titlu stabilește modul de funcționare și de administrare a taberelor organizate de către MTS – DSTPT, prin CCS/CCSS Tei pentru studenții din învățămîntul superior.


  CAPITOLUL II

  Conducerea taberei

  Art. 47. Conducerea taberei este asigurată de Directorul de tabără, delegat de către CCS/CCSS Tei. Acesta reprezintă beneficiarul în relația cu prestatorul de servicii. Directorul de tabără colaborează și se consultă cu comandamentul studențesc în toate problemele și aspectele seriei de tabară.

  Art. 48. Directorul de tabără are următoarele atribuții:

  1. Coordonează întreaga activitate din seria de tabără în care este numit Director de tabără, prin delegarea acestuia de către CCS/CCSS Tei organizatoare;

  2. La plecarea în tabără trebuie să aibă asupra sa următoarele documente: borderourile transmise de la universități (în original), în conformitate cu art. 31, contractul de prestări servicii, delegația din partea CCS/CCSS Tei, dar și tipizatele necesare bunei desfășurări a taberei;

  3. Asigură recepția spațiilor de cazare și masă, precum și a spațiilor comune, pe bază de proces- verbal, încheiat cu reprezentantul prestatorului de servicii, în prima zi a seriei de tabără;

  4. La sosirea în tabără va comunica DSTPT prin e-mail, la adresa dast@mts.ro, date privind locul unde este cazat și numărul de telefon la care poate fi găsit;

  5. Anunță DSTPT asupra eventualelor probleme pe care le-a sesizat în urma întocmirii procesului verbal de recepție a serviciilor (conform punctului c);

  6. Formează Comandamentul de Tabără, care este compus din:

   f1) Directorul de tabără din cadrul CCS/CCSS Tei (director, director adjunct, referent, inspector, contabil)

   f2) 1 ( un) reprezentant al studenților din organizațiile studențești, legal constituite, membre ale federațiilor naționale studențești, student desemnați de acestea, anunțați oficial de DSTPT, cu minimum 3 zile înainte de începerea fiecărei serii de tabără.

  7. Anunță Directorul CCS/CCSS Tei pe care o reprezintă atât despre cazurile de abateri grave de la normele de conduită ale participanților la tabere, cât și de nerespectarea de către prestator a condițiilor impuse de prezenta Metodologie;

  8. Vizează decontul și factura, pe baza procesului verbal de recepție a serviciilor prestate, întocmit la sfârșitul seriei de tabără;

  9. La întoarcerea din tabără prezintă Directorului CCS/CCSS Tei Raportul de Activitate din care să rezulte modul de organizare și desfășurare a serviciilor de cazare și masă, care au avut loc în tabără în perioada respectivă, precum și eventualele probleme apărute, cu măsurile ce au fost adoptate. Acesta va fi transmis și către DSTPT în maximum 72 ore de la terminarea seriei de tabără. Raportul de Activitate va fi obligatoriu contrasemnat de către membrii Comandamentului de Tabără constituit conform lit. f);

  10. Predă în termen de 48 de ore la CCS/CCSS Tei – Serviciul Contabilitate ,dosarul de decont. Art. 49.(1) Comandamentul de Tabără este format în prima zi de tabără de către Directorul de tabără, are componența prevăzută la art. 48, lit. f) și are următoarele atribuții:

   1. Asigură,împreună cu reprezentantul prestatorului cazarea studenților pe baza borderourilor transmise de către universități (Anexa nr. 3) și eliberează bonurile de masă;

   2. Asigură instruirea studenților beneficiari privitor la Regulamentul de Tabără (Anexa nr. 8) și modul de folosire a bonurilor valorice de masă;

   3. Se asigură că absolut toți participanții la seria de tabără semnează „Regulamentul de Tabără”;

   4. Întocmește documentația necesară privind dosarul de decont;

   5. Analizează și rezolvă orice situație semnalată de către studenții beneficiari;

   6. În momentul cazării responsabilii de comandament beneficiază de aceleași drepturi ca și studenții beneficiari de locuri în tabără;

   7. Comandamentul de Tabără trebuie să asigure un program de permanență la unitatea de cazare, de asemenea să afișeze la loc vizibil informații cu privire la datele de contact ale acestora, deciziile comandamentului de tabără, camera la care pot fi găsiți;

   8. La propunerea studenților beneficiari ai locurilor de tabără comandamentul de tabără poate organiza în spațiile puse la dispoziție prin contract, de către prestator, activități cu caracter cultural-sportive.

   9. La începutul fiecărei serii, va stabili împreună cu operatorul economic, un meniu fix pentru fiecare zi, care să cuprindă si preparate pentru persoane cu alimentație specială, în cuantum de 52 lei/zi.

  (2) Taberele studențești pot fi monitorizate de către DSTPT. Reprezentantul DSTPT desemnat de conducerea MTS pentru monitorizarea seriei de tabără studențească, contrasemnează raportul de activitate.


  CAPITOLUL III

  Organizarea activității în taberele studențești

  Art. 50. Primirea studenților în tabără se face începând cu prima zi a fiecărei serii de tabără pe baza borderourilor transmise de către universități (în original), începând cu ora 1400.

  Art. 51. Pentru cazare, studentul se prezintă la comandamentul taberei cu B.I./C.I./pașaport și carnet de student sau legitimație de transport, vizate la zi.

  Art. 52. (1) La cazare se vor reține datele din documentele de identitate în vederea înregistrării în cartea de imobil, se va face copie a B.I./C.I./pașaportului, se vor informațiile despre modalitatea de servire a mesei și cheile de la camerele unde urmează să fie cazați studenții.

  (2) Se va respecta legislatia privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

  Art. 53. Studenții vor fi cazați numai dacă au asupra lor C.I./B.I./pașaport și carnetul de student doar dacă figurează pe borderoul transmis de universități (în original), verificarea va fi făcută de către Comandamentul de Tabără.

  Art. 54.(1) Dacă un student dorește să părăsească tabăra acesta va preda cheia de la cameră, iar persoana responsabilă de bunurile locației va verifica dacă în camera în care este cazat studentul respectiv există toate obiectele de inventar, nu sunt distruse bunurile de folosință, iar camera este în starea în care a primit-o.

  (2) Dacă se constată că lipsesc obiecte din inventarul camerei sau se semnalează distrugeri de orice natură directorul de tabără va acționa împreună cu reprezentantul prestatorului de servicii pentru recuperarea sumelor aferente obiectelor care lipsesc sau care sunt distruse, de la studenții cazați în camera respectivă. Controlul se face atât în timpul sejurului cât și la plecarea studenților din tabără. Art. 55. În spațiile taberei este interzisă cazarea persoanelor care nu figurează în borderourile transmise de către Universități.

  CAPITOLUL IV

  Dispoziții finale

  Art. 56. În cadrul taberelor organizate în condițiile prezentei metodologii se vor afișa în locuri vizibile:

  1. Regulamentul de Tabără (Anexa nr. 8);

  2. Locul în care pot fi găsiți Directorul de tabără și membrii Comandamentului de Tabără precum și numerele de telefon ale acestora;

  3. Locul unde se poate primi asistență medicală;

  4. Programul de masă;

  5. Alte materiale informative.

  Art. 57. Persoanele implicate în organizarea taberelor studențești vor duce la îndeplinire prevederile prezentului titlu. În cazul în care se constată abateri de la Regulament conducerea MTS poate impune sancționarea persoanelor vinovate pentru abaterile constatate și remedierea problemelor apărute în urma acestora.

  Art. 58. Prevederile prezentului titlu sunt valabile pe toată perioada desfășurării taberelor studențești.


  TITLUL IV NORME

  privind procedura de decont în cadrul taberelor studențești


  CAPITOLUL I

  Dispozitii generale

  Art. 59. MTS – DSTPT organizează, prin CCS/CCSS Tei, în perioada 11 – 31.08.2021, , taberele studențești.

  Art. 60. CCS/CCSS Tei vor achiziționa serviciile de cazare și masă, cu respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

  Art. 61. Dupa încheierea fiecărei serii de tabără, în maximum 48 ore, CCS/CCSS Tei vor demara procedurile de decont.

  CAPITOLUL II

  Documentele necesare pentru decont

  Art. 62. La sfârșitul fiecărei serii de tabără delegatul CCS/CCSS Tei, în calitatea de director de tabără – coordonator și membru al Comandamentului de Tabără împreună cu ceilalți membri ai Comandamentului de Tabără va întocmi un dosar ce va conține următoarele documente în original:

  1. Diagrama de cazare (Anexa nr. 5);

  2. Pontaj de masă (Anexa nr. 6);

  3. Lista de participanți cu semnăturile studenților beneficiari, care va coincide cu borderourile transmise de universități ,în original către CCS/CCSS Tei (Anexa nr. 7); Lista de participanți se va întocmi după ce fiecare participant a completat declarația cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. (Anexa nr. 7.1).

  4. Raport de activitate întocmit de Comandamentul de Tabără, care să reflecte condițiile de cazare și masă. După caz, trebuiesc prezentate în raport și eventualele solicitări, reclamații sau opinii ale studenților beneficiari;

  5. Proces verbal de recepție a serviciilor cazare și masă;

  6. Factura emisă pentru serviciile de cazare și masă, prestate conform Contractului de prestări servicii încheiat în urma achiziției de servicii între CCS/CCSS Tei și prestator.

   Factura va avea următoarele specificații:

   1. Barem masă/zi x nr. persoane x nr. zile = total masă;

   2. Barem cazare/zi x nr. persoane x nr. zile = total cazare;

  total factură

  Art. 63. Pentru buna desfășurare a procedurii de decont se va folosi modelul de documentație atașat la prezenta Metodologie, care nu va putea fi modificat.

  Art. 64. CCS/CCSS Tei vor transmite DSTPT până la data de 05 a lunii respective, necesarul de finanțare pentru decontarea taberelor studențești, specificându-se suma necesară, numărul de studenți beneficiari, perioada, seria și locația conform dosarului de decont complet, în conformitate cu art. 63. Art. 65. După centralizarea necesarului de finanțare, transmis de către CCS/CCSS Tei, DSTPT va transmite Direcției Generală Economică, Achiziții, Investiții și Patrimoniu, din cadrul MTS, centralizarea lunară până la data de 10 a fiecărei luni, pentru necesarul de finanțare, iar Direcția Generală Economică, Achiziții, Investiții și Patrimoniu va efectua transferul fondurilor necesare, conform legislației în vigoare, urmând ca respectiv, CCS/CCSS Tei să efectueze plățile către prestatorii de servicii, pe baza documentelor justificative în conformitate cu legislația în vigoare.


  CAPITOLUL III

  Dispoziții finale

  Art. 66. Toate documentele aferente organizării taberelor studențești vor fi păstrate la sediile CCS/CCSS Tei, în original, pentru verificarea ulterioară.

  Art. 67. Reprezentanții CCS/CCSS Tei împreună cu membrii Comandamentului de Tabără și prestatorul de servicii își asumă întreaga responsabilitate privind întocmirea și corectitudinea documentelor transmise către MTS – DSTPT în vederea decontării.

  Art. 68. Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta metodologie.


  Anexa nr.1 la metodologie


  REPARTIZAREA NUMĂRULUI DE STUDENȚI BENEFICIARI AI TABERELOR STUDENȚEȘTI


  Nr crt

  Centre Universitare Universitatea

  Total studenți licență- master

  Procent (%)

  Locuri aferente in tabere

  1

  Universitatea ,,Politehnica"din București
  2

  Universitatea Tehnică de Construcți din București
  3

  Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" din București
  4

  Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București
  5

  Universitatea din București
  6

  Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Carol Davila" din București
  7

  Academia de Științe Economice din București
  8

  Universitatea Națională de Muzică din București
  9

  Universitatea Națională de Arte din București
  10

  Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică

  ,,I.L.Caragiale" din București
  11

  Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport București
  12

  Școala Națională de Studii Politice și Administative din București
  13

  Academia Tehnică Militară din București
  14

  Universitatea Națională de Apărare "Carol I " din București
  15

  Academia Națională de Informații "Mihai Viteazul" din București
  16

  Academia de Poliție "Alexandru Ioan Cuza" din București
  17

  Universitatea ,,1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
  18

  Universitatea ,,Aurel Vlaicu" din Arad
  19

  Universitatea ,,Vasile Alecsandri" din Bacău
  20

  Universitatea,,Transilvania" din Brașov
  21

  Academia Forțelor Aeriene "Henri Coandă" din Brașov
  22

  Universitatea Tehnică din Cluj - Napoca
  23

  Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj - Napoca
  24

  Universitatea ,,Babeș - Boyai" din Cluj - Napoca
  25

  Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Iuliu Hațieganu" din Cluj - Napoca
  26

  Academia de Muzică ,,Gheorghe Dima" din Cluj - Napoca
  27

  Universitatea de Artă și Desing din Cluj - Napoca
  28

  Universitatea ,,Ovidius" din Constanța
  29

  Universitatea Maritima din Constanța
  30

  Academia Navală "Mircea cel Bătrân" din Constanța
  31

  Universitatea din Craiova
  32

  Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova
  33

  Universitatea ,,Dunărea de Jos" din Galați
  34

  Universitatea Tehnică ,,Gh.Asachi" din Iași
  35

  Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară ,,Ion Ionescu de la Brad" din Iași
  36

  Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza" din Iași
  37

  Universitatea de Medicină și Farmacie ,, Gr. T. Popa" din Iași
  38

  Universitatea de Arte ,,George Enescu" din Iași
  39

  Universitatea din Oradea
  40

  Universitatea din Petroșani
  41

  Universitatea din Pitești
  42

  Universitatea ,,Petrol - Gaze" din Ploiești
  43

  Centrul Universitar din Reșița al Universității Babeș-Bolyai din Cluj Napoca
  44

  Universitatea ,,Lucian Blaga" din Sibiu
  45

  Academia Forțelor Terestre "Nicolae Bălcescu" din Sibiu
  46

  Universitatea ,,Ștefan cel Mare" din Suceava
  47

  Universitatea ,,Valahia" din Târgoviște
  48

  Universitatea ,,Constantin Brâncuși" din Târgu Jiu
  49

  Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș
  50

  Universitatea de Arte din Târgu Mureș
  51

  Universitatea ,,Politehnica" din Timișoara
  52

  Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului din Timișoara
  53

  Universitatea de Vest din Timișoara
  54

  Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș" din Timișoara

  TOTAL GENERAL

  Anexa nr.2 la metodologie


  REPARTIZAREA NUMĂRULUI DE STUDENȚI BENEFICIARI AI TABERELOR STUDENȚEȘTI PE CCS/CCSS Tei


  Nr. crt.


  CCS/CCSS Tei


  Centrul Universitar/ Universitatea


  Locuri aferente în tabere

  Locuri aferente CCS/CCSS

  Tei, inclusiv comandamen te studențesti

  Locuri aferente federațiilor studențești inclusiv comandamentele studențești


  Bugete tabere CCS/CC

  SS Tei

  1

  CCS Alba Iulia  2

  CCS Brașov


  3

  CCS București


  4

  CCSS Tei


  5

  CCS Cluj-Napoca


  6

  CCS Craiova


  7

  CCS Galați


  8

  CCS Iași


  9

  CCS Târgu Mureș


  10

  CCS Petroșani


  11

  CCS Pitești


  12

  CCS Ploiești


  13

  CCS Reșița


  14

  CCS Sibiu


  15

  CCS Timișoara
  Total:


  Total locuri aferente studenți  Total locuri aferente CCS/CCSS Tei  Total locuri aferente federații studențești  TOTAL  TOTAL BUGET


  Anexa nr.3 la metodologie


  Borderou de distribuire a locurilor în taberele studențești


  Universitatea Seria (perioada)......................................

  ............................................ Localitatea..............................................

  Denumirea locației.................................


  Nr. crt

  Numele și prenumele

  Anul

  de studiu

  Facultatea

  Seria și

  numărul CI/BI/Pașaport

  Localitatea

  Codul

  numeric personal

  Semnătura studentului

  Precizări:

  1. Borderoul va fi completat de către Secretariatul Universității în baza proceselor verbale întocmite la nivelul Facultăților.

  2. Se vor utiliza borderouri separate pentru fiecare serie, și locație, care vor conține în mod obligatoriu semnătura studentului beneficiar, semnate și stampilate de către Universitate.


  Universitate..............................................

  Ștampila Universității.............................. Semnătura................................................

  Anexa nr. 4 la metodologie


  Număr de înregistrare.................. Facultatea………………………… Nr………din………/………/ 2021


  CERERE INDIVIDUALA

  pentru ocuparea unui loc în cadrul taberelor studențești organizate de MTS - DSTPT prin CCS/CCSS Tei, în perioada vacanțelor de vară și de iarnă


  Date personale (vă rugăm să completați clar, lizibil, cu litere mari, informațiile complete sau prescurtate-unde este cazul)

  image

  Student (ă)

  Masterand (ă)

  Caz social *

  Orfani de ambii părinți, cei proveniți din casele de copii sau plasament familial * Se va completa cu X căsuța corespunzătoare fiecărui solicitant.

  Media: ...................................................

  Performanțele în activitatea depusă în cadru organizat la diverse manifestări culturale, artistice, științifice sau sportive * ,în cadrul universității

  ..................................................................................................................................................................

  . *Se anexează la prezenta fișă documente doveditoare

  Confirmare din partea Secretariatului Facultății


  .,............................................................

  Anul de studiu.............................................

  Facultatea.............................................................

  Universitatea........................................................

  Cod numeric personal............................................

  Seria și număr CI/BI/Pașaport..............................

  Județul.................................................................

  Localitatea............................................................

  E-mail..................................................................

  Tel. personal..........................................................

  Nume Prenume


  Semnătură solicitant........................................

  Data completării.................../. /2021

  Notă: Informațiile completate sunt protejate conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.


  Anexa nr. 5 la metodologie  Tabere studențești 2021 Seria...................................

  DIAGRAMA DE CAZARE

  Unitatea prestatoare de servicii..................... Localitate..................................................


  Nr. crt.

  Nr. camerei

  Numele și prenumele participantului

  Tarif/zi

  Nr. de zile

  Valoarea serviciului  Semnătura reprezentantului CCS/CCSS Tei și a membrilor din comandament Ștampila CCS/CCSS Tei

  Unitatea prestatoare de servicii Semnătura și ștampila


  Anexa nr. 6 la metodologie


  Tabere studențești 2021 Seria...................................


  PONTAJ DE MASĂ

  Unitatea prestatoare de servicii..................... Localitate......................................................


  Nr.

  crt.

  Numele și

  Prenumele


  Ziua

  .......

  Ziua

  .......

  Ziua

  .......

  Ziua

  .......

  Ziua

  .......

  Ziua

  .......  Semnătura
  C

  M D

  D

  C

  M D

  D

  C

  M D

  D

  C

  M D

  D

  C

  M D

  D  Semnătura reprezentantului CCS/CCSS Tei și a membrilor din comandament Ștampila CCS/CCSS Tei

  MD-mic dejun;D-dejun;C-cină Unitatea prestatoare de servicii Semnătura și ștampila


  Anexa nr. 7 la metodologie


  LISTA DE PARTICIPANȚI


  Unitatea prestatoare Seria (perioada)......................................

  Director de tabără................. Localitatea..............................................

  Denumirea locației.................................


  Nr. crt.

  Numele și prenume

  Anul de studiu

  Universitatea/ facultatea

  Semnătura studentului


  Precizări:

  1. Se vor utiliza liste de participanți separate pentru fiecare serie și locație, care vor conține

   în mod obligatoriu semnătura studentului beneficiar, a reprezentantului CCS/CCSS Tei desemnat (Directorul de tabără), celorlalți membri ai Comandamentului de Tabără precum și

   ștampila și semnătura prestatorului.

  2. Completarea listei de participanți se realizează la nivelul Comandamentului de Tabără Componența Comandamenului de Tabără

  1.Nume și prenume................... 2.Nume și prenume................... 3.Nume și prenume..................

  Reprezentare.......................... Reprezentare........................... Reprezentare.........................

  Semnătura............................. Semnătura............................... Semnătura............................


  Unitatea prestatoare.................................

  Ștampila Unității......................................

  Semnătura................................................


  Anexa nr. 7.1. la metodologie


  DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT

  PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL


  Subsemnatul/Subsemnata                                  domiciliat/ă în                        , născut/ă la data de                                      identificat/ ă prin CNP                                 , e- mail                                  , telefon                              , Serie și număr Carnet de student/nr.legitimație/nr. adeverință                                       , declar prin prezenta:


  1. Că sunt de acord ca datele mele personale să fie prelucrate și utilizate de către MTS/ CCS/CCSS Tei pentru participarea mea la tabăra                                         și decontarea cheltuielilor aferente.

  2. Că sunt de acord să fiu contactat prin email sau telefon de către organizatorii taberei, doar în situații strict legate de tabăra                            

  3. Că sunt de acord să fiu fotografiat în timpul taberei și că aceste materiale să fie utilizate pentru decontarea taberei, fără a afecta însă imaginea mea personală sau instituțională (cu excepția cazurilor justificate în care voi solicita expres să nu apar în aceste materiale).

  4. Că am fost informat despre drepturile pe care le am în calitate de persoană vizată de prelucrare a datelor cu caracter personal le deţin - dreptul la informare, dreptul la acces la date, dreptul la portabilitate a datelor, dreptul la opoziție, dreptul la rectificare, dreptul la ștergere a datelor, dreptul

  la restricționare a prelucrării, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, dreptul de a retrage consimțământul.

  Mi s-a adus la cunoştinţă despre faptul că refuzul meu de a furniza datele cu caracter personal necesare şi solicitate de către                                pentru decontarea taberei

                               la MTS/CCS/CCSS Tei, determină imposibilitatea stabilirii raporturilor juridice specifice.

  Dacă datele cu caracter personal furnizate sunt incorecte sau vor suferi modificări (schimbare domiciliu, statut civil, etc.) mă oblig să informez în scris, în timp util.

  Consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și furnizarea datelor menționate mai jos sunt voluntare.

  Acest consimțământ poate fi revocat în orice moment, cu efect ulterior printr-o notificare gratuită către MTS/CCS/ CCSS Tei. Notificarea de revocare a consimțământului poate fi realizată prin e- mail, la adresa:                        


  image

  timp cât prevede legislatia în vigoare cu privire la decontarea taberelor.

  Datele personale colectate direct în vedere desfășurării taberei vor fi păstrate pentru verificări atât


  Vă rugăm să aveți în vedere faptul că revocarea consimțământului nu afectează legalitatea utilizării datelor înainte de retragerea consimțământului (notificarea nu are impact retroactiv). În cazul în care consimțământul nu este acordat sau a fost revocat, datele personale nu vor fi utilizate în scopurile de mai sus.

  image


  Data: Semnătura participant:


  Anexa nr. 8 la metodologie

  REGULAMENT DE TABĂRĂ

  Acest regulament vizează confortul și siguranța participanților la taberele studențești .

  1. Codul de etică - stabileşte normele obligatorii de conduită profesională pentru persoanele care lucrează cu studenții/tinerii, în mod profesionist.

   1. Valori şi principii:

    1. -imparţialitate şi obiectivitate

    2. -responsabilitate morală, socială şi profesională;

    3. -integritate morală şi profesională

    4. -atitudine decentă şi echilibrată;

    5. -incluziune şi încurajarea diversităţii.

   2. Norme de conduită:

    1. -supravegherea pe parcursul activităţilor desfăşurate;

    2. -ocrotirea sănătăţii fizice, psihice şi morale;

    3. - combaterea oricăror forme de abuz;

    4. -asigurarea egalităţii de şanse.

  2. Măsuri igienico – sanitare și de securitate personală:

   1. Nu este permisă păstrarea în camere a alimentelor perisabile (dacă camerele nu sunt dotate cu frigidere);

   2. Păstrarea curățeniei în spațiile de cazare și împrejurimile acestora;

   3. Folosirea corectă și civilizată a grupurilor sanitare;

   4. Respectarea orelor de masă și seriilor de masă;

   5. În sala de mese se va purta o ținută decentă;

   6. Respectarea programului de odihnă și activitate al centrului de agrement, afișat în locuri vizibile (program ore de odihnă: orele 22.00 – 07.00);

   7. Respectarea igienei individuale;

   8. Evitarea deținerii de medicamente. Orice problemă de natură medicală va fi adusă la cunostința cadrelor medicale.

   9. Scăldatul (în mare, ape curgătoare, lacuri, etc.) este permis doar în locuri amenajate special în acest scop și doar dacă semnalele specifice de pe plajele amenajate și salvamarii permit acest lucru;

   10. Expedițiile montane, cățărări, drumeții, etc., se vor face doar respectând traseele turistice, semnalele specifice și doar sub îndrumarea unor instructori specializați (salvamontiști).


  3. Măsuri privind securitatea bunurilor personale

   1. La plecarea din spațiile de cazare se controlează dacă geamurile și ușile de acces sunt bine închise, iar în cazul în care se constată unele defecțiuni la sistemul de închidere al acestora, se va informa personalul de serviciu sau administratorul pentru remedierea situațiilor respective;

   2. Se vor evita legăturile ocazionale cu persoane necunoscute;

   3. Este interzisă introducerea în spațiile de cazare a persoanelor străine de grup;


  4. ​Măsuri P.S.I.

   1. Este interzisă folosirea chibriturilor sau a altor surse ce pot genera incendii;

   2. Este interzis să se umble la instalațiile electrice, prize, întrerupătoare, tablouri de siguranță, precum și folosirea unor instalații improvizate;

   3. Orice defecțiune se semnalează personalului de serviciu, administratorului.


  5. Măsuri generale

   1. Se va întocmi și afișa obligatoriu inventarul spațiilor de cazare și se va întocmi proces-verbal de predare – primire între gestionarul/administratorul taberei

   2. Păstrarea bunurilor din dotarea locației în condiții bune este obligatorie (mobilier, pături, cearceafuri, perne etc.);

   3. Păstrarea în condiții bune a încăperilor;

   4. Este interzisă scoaterea veselei și a tacâmurilor din sala de mese, sau a cearceafurilor, păturilor din dormitoare;

   5. Toate pagubele se vor recupera de la cei vinovați sau dacă aceștia nu sunt depistați, de la întregul grup;

   6. Respectarea programului de masă și odihnă;

   7. Sesizarea de urgență a conducerii taberei și a poliției despre dispariția unei persoane din grup, precum și a unor bunuri din cameră;

   8. Valorile monetare, bijuteriile, aparatura electronică, să fie păstrate la locuri sigure pentru a preveni dispariția acestora;

   9. Se va evita orice altercație între membrii grupului sau cu persoane străine din tabără sau din afara acesteia;


  6. ​Sancțiuni

   Nerespectarea oricăreia dintre măsurile specificate în prezentul Regulament duce la următoarele sancțiuni pentru beneficiari:

   1. atenționarea/mustrarea persoanelor vinovate de încălcarea prezentelor norme și/sau a altor prevederi legale;

   2. sesizarea organelor abilitate;

   3. în cazul abaterilor grave excluderea directă din tabără


  7. ​Dispoziții Finale

  Prezentul “REGULAMENT DE TABĂRĂ” se afișează în mod obligatoriu în locuri vizibile (ex: cantine, intrarea în tabere, holurile spațiilor de cazare, avizier etc.), în fiecare tabără, se aduce la cunoștința tuturor participanților la tabere, de luare la cunoștință printr-un proces verbal de instruire conform tabelului de mai jos.

  Data: (Se va completa în prima zi de sejur)...........................


  PROCES –VERBAL

  AM FOST INSTRUIT ȘI AM LUAT LA CUNOȘTINȚĂ “REGULAMENTUL DE TABĂRĂ”

  CU OBLIGAȚIA DE A-L RESPECTA ÎNTOCMAI


  Nr.crt.

  Numele și prenumele

  Semnătura  Administrator sau reprezentant al prestatorului (Numele și prenumele și ștampila ).