DECRET nr. 145 din 4 iulie 1975privind instituirea stării de necesitate pe teritoriul Republicii Socialiste România
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 69 din 4 iulie 1975    În vederea prevenirii şi inlaturarii hotărâte a inundaţiilor şi a consecinţelor acestora în localităţile afectate, în temeiul art. 75 pct. 13 din Constituţia Republicii Socialiste RomâniaPreşedintele Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Se instituie starea de necesitate pe întreg teritoriul Republicii Socialiste România pentru prevenirea inundaţiilor şi înlăturarea consecinţelor acestora.  +  Articolul 2Comitetele executive sau, după caz, birourile executive ale consiliilor populare judeţene, al municipiului Bucureşti, ale sectoarelor acestuia, municipale, orăşeneşti şi comunale vor lua de îndată măsurile necesare de mobilizare a tuturor forţelor de pe teritoriu în vederea prevenirii revarsarii apelor, apărării avutului obştesc şi personal împotriva pagubelor pricinuite de inundaţii. Ele trebuie să fie în permanenta la post şi sa acţioneze în modul cel mai operativ pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin prin lege, în asemenea situaţii.  +  Articolul 3Unităţile militare, unităţile Ministerului de Interne, formaţiunile garzilor patriotice să se considere în stare de alarma, sa acţioneze în conformitate cu ordinele pe care le vor primi şi sa participe cu toate capacitatile materiale şi umane de care dispun la asigurarea atît a măsurilor de prevenire şi de apărare a localităţilor împotriva inundaţiilor, cat şi la înlăturarea într-un timp cat mai scurt a urmărilor acestora.  +  Articolul 4Toate unităţile socialiste - întreprinderile, instituţiile, unităţile agricole de stat şi cooperatiste situate în zonele afectate de inundaţii sînt obligate sa ia măsurile necesare pentru salvarea tuturor bunurilor ce le aparţin şi în vederea desfăşurării normale a procesului de producţie.Oamenii muncii din întreprinderi sînt chemaţi să asigure buna funcţionare a tuturor unităţilor care nu au avut de suferit de pe urma inundaţiilor. Colectivele unităţilor unde s-au produs pagube ca urmare a inundaţiilor trebuie să treacă de îndată la efectuarea tuturor lucrărilor de punere cat mai rapida în funcţiune a unităţilor respective.  +  Articolul 5În întreaga agricultura se vor lua măsuri imediate pentru efectuarea de lucrări în vederea scurgerii apelor şi salvarea recoltei. De îndată ce se vor crea condiţii favorabile se va trece cu toate forţele la stransul recoltei, fiind obligatorie participarea tuturor locuitorilor de la sate, indiferent de domeniul în care aceştia îşi desfăşoară activitatea.  +  Articolul 6Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor, celelalte ministere, organele locale ale puterii şi administraţiei de stat vor lua măsuri pentru redarea în cel mai scurt timp în circulaţie a drumurilor publice, căilor ferate şi podurilor deteriorate de inundaţii, precum şi pentru asigurarea funcţionarii normale a liniilor electrice şi de telecomunicaţii care au suferit de pe urma inundaţiilor.  +  Articolul 7Ministerele, celelalte organe centrale, organele locale ale puterii şi administraţiei de stat vor lua măsuri pentru aprovizionarea neîntreruptă a populaţiei cu produse alimentare, asigurând folosirea şi repartizarea judicioasă a cantităţilor de mărfuri existente în stoc ; de asemenea, vor lua măsurile necesare pentru asigurarea asistenţei medicale normale pentru populaţia din zonele afectate de inundaţii.  +  Articolul 8Întreaga populaţie apta de muncă este obligată sa participe la toate acţiunile organizate pentru prevenirea şi combaterea urmărilor inundaţiilor.  +  Articolul 9Organele şi organizaţiile de partid vor acţiona cu toată energia şi fermitatea pentru mobilizarea organizaţiilor de stat şi obşteşti, a tuturor cetăţenilor la acţiunile de inlaturare a urmărilor inundaţiilor, la apărarea avutului obştesc şi la asigurarea desfăşurării normale a activităţii economico-sociale.Organizaţiile Uniunii Tineretului Comunist, sindicatele, organizaţiile de femei, organele şi organizaţiile Frontului Unităţii Socialiste, toate organizaţiile de masa se vor considera în stare de urgenta şi vor acţiona cu toate forţele în conformitate cu dispoziţiile şi sarcinile ce le vor primi.  +  Articolul 10Încălcarea dispoziţiilor privind aplicarea prevederilor prezentului decret atrage răspunderea penală, contravenţională, disciplinară sau materială, după caz, potrivit legii.NICOLAE CEAUŞESCUPreşedinteleRepublicii Socialiste România-------------