ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 80 din 30 iunie 2021pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul managementului situațiilor de urgență și al apărării împotriva incendiilor
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 30 iunie 2021  În contextul în care importanța asigurării securității la incendiu este consacrată la nivel european, fiind o cerință fundamentală a construcțiilor prevăzută în Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului,având în vedere faptul că emiterea avizelor și autorizațiilor de securitate la incendiu, prin care se certifică îndeplinirea cerinței fundamentale securitate la incendiu, constituie un act important de exercitare a autorității statului în domeniul prevenirii situațiilor de urgență, fiind necesară corelarea controlului de stat, prin aceste forme, cu prioritatea finalizării unor obiective de investiții finanțate prin programe ale Guvernului aflate în derulare, cum este Programul Național de Dezvoltare Locală,ținând cont de necesitatea imediată a simplificării și debirocratizării actului de autoritate, reclamate de societatea civilă, precum și necesitatea modificării unor aspecte privind organizarea apărării împotriva incendiilor,având în vedere că la data de 19 aprilie 2020 a intrat în vigoare Regulamentul (UE) 2019/515 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 martie 2019 privind recunoașterea reciprocă a mărfurilor comercializate în mod legal în alt stat membru și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 764/2008, ceea ce impune corelarea unor prevederi legale cu cele ale noii reglementări europene și face necesară întărirea rolului de autoritate pe segmentul supravegherii pieței mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor,având în vedere că neadoptarea acestor măsuri normative ar avea consecințe negative pentru:– asigurarea securității cetățeanului și apărarea împotriva incendiilor, ca activitate de interes public, prin menținerea unor prevederi legale care nu permit exercitarea unui rol de autoritate în acord cu pericolul social al unor fapte;– funcționarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență ca instituție care coordonează, la nivel național, instituțiile implicate în managementul situațiilor de urgență, prin perpetuarea unui cadru de conducere necorelat cu statutul militar al instituției;– derularea unor proiecte în cadrul programelor Guvernului de finanțare pentru infrastructura locală sau pentru accesare de fonduri nerambursabile, prin menținerea unor bariere birocratice care ar putea întârzia sau ar putea face imposibilă finalizarea unor proiecte;– corelarea legislației naționale la noile norme europene a căror aplicare este obligatorie pentru toate statele Uniunii Europene;– exercitarea autorității statului prin emiterea avizelor și autorizațiilor de securitate la incendiu inclusiv în cazul unor lucrări de construcții sau schimbări ale destinațiilor în care exercitarea actului de autoritate și aplicarea amenzii contravenționale sunt inoportune și reprezintă o sarcină administrativă inutilă;– supravegherea pieței mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor, ca activitate care are impact direct asupra calității unor produse de care ține securitatea cetățeanului;– sarcina administrativă impusă de nivelul actual al obligațiilor legale,ținând seama că elementele sus-menționate constituie premisele unei situații urgente și extraordinare care impune adoptarea de măsuri imediate în vederea stabilirii cadrului normativ adecvat, neadoptarea acestor măsuri cu celeritate având consecințe negative asupra activității instituțiilor statului cu atribuții în managementul situațiilor de urgență, reglementarea operativă neputându-se realiza pe calea procedurii obișnuite de legiferare ce presupune un orizont de timp îndelungat,întrucât aspectele vizate constituie o stare de fapt obiectivă, cuantificabilă, extraordinară, independentă de voința Guvernului și a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate prin ordonanță de urgență.Întrucât aceste elemente anterior menționate vizează interesul public și constituie situații de urgență și extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILa articolul 1 din Ordonanța Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Serviciile de urgență profesioniste se constituie în județe și în municipiul București ca servicii publice în subordinea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, denumit în continuare Inspectorat General.  +  Articolul IILa articolul 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 361 din 26 aprilie 2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 14(1) Serviciile publice comunitare profesioniste pentru situații de urgență, denumite în continuare servicii de urgență profesioniste, care funcționează ca inspectorate județene și București/Ilfov, asigură în zonele de competență coordonarea, îndrumarea și controlul activităților de prevenire și gestionare a situațiilor de urgență.  +  Articolul IIILegea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 297 din 17 aprilie 2019, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1 alineatul (2), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În sensul prezentei legi, termenii și expresiile referitoare la situații de urgență, factori și tipuri de risc, intervenție operativă și evacuare au înțelesul prevăzut în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare, expresiile referitoare la lucrări de modificare și cele referitoare la schimbarea destinației au înțelesul prevăzut în Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, iar termenii și expresiile specifice apărării împotriva incendiilor au următorul înțeles:2. La articolul 1 alineatul (2), literele a) și o) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) autorizație de securitate la incendiu - actul administrativ emis, în baza legii, de inspectoratul pentru situații de urgență județean sau al municipiului București, prin care se certifică, în urma verificărilor în teren și a documentelor privind realizarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, îndeplinirea cerinței fundamentale - securitate la incendiu - la construcții, instalații tehnologice și alte amenajări; autorizația de securitate la incendiu conferă persoanelor fizice sau juridice, deținătoare ale construcțiilor, instalațiilor și ale altor amenajări, dreptul de a le pune în funcțiune și de a le exploata din punctul de vedere al îndeplinirii cerinței fundamentale securitate la incendiu;..................................................................................................o) scenariu de securitate la incendiu - document, parte a pieselor scrise ale proiectului construcției, instalației sau amenajării, care sintetizează regulile și măsurile de apărare împotriva incendiilor stabilite prin documentațiile tehnice de proiectare/execuție elaborate; măsurile adoptate prin scenariul de securitate la incendiu se reflectă în piesele desenate ale documentațiilor de proiectare/execuție;3. La articolul 1 alineatul (2), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:b^1) cadru tehnic - persoană fizică, angajată special sau care asigură îndeplinirea prin cumul a atribuțiilor privind apărarea împotriva incendiilor și care deține competențele profesionale aferente ocupației «cadru tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor» prin absolvirea unui curs de formare profesională sau care dobândește dreptul de exercitare a ocupației prin brevetul de pompier specialist prevăzut la art. 56.4. La articolul 1 alineatul (2), după litera d) se introduce o nouă literă, litera d^1), cu următorul cuprins:d^1) scenariu de securitate la incendiu preliminar - document, denumit în continuare scenariu preliminar, ce prezintă elementele tehnice esențiale necesare emiterii avizului de securitate la incendiu și stabilește principalele coordonate de proiectare și care, pentru emiterea autorizației de securitate la incendiu, se dezvoltă în scenariul de securitate la incendiu;5. La articolul 10, alineatul (2) se abrogă.6. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12(1) Autoritățile administrației publice centrale și celelalte organe centrale de specialitate, Consiliul General al Municipiului București, consiliile locale ale sectoarelor municipiului București sau județene au obligația să angajeze cel puțin un cadru tehnic.(2) Obligația de a angaja cel puțin un cadru tehnic revine și consiliilor locale, altele decât cele prevăzute la alin. (1), operatorilor economici și instituțiilor publice, care se încadrează în criteriile cuprinse în Normele generale de apărare împotriva incendiilor, elaborate și aprobate potrivit art. 17 alin. (2).(3) Instituțiile publice și operatorii economici care nu se încadrează în criteriile prevăzute la alin. (2) au obligația de a desemna, din rândul personalului propriu, un salariat care să îndeplinească și atribuții specifice în domeniul apărării împotriva incendiilor.(4) Prin excepție de la prevederile alin. (1) și (2), pentru încadrarea în numărul maxim de posturi stabilit potrivit art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările și completările ulterioare, instituțiile publice locale, definite potrivit art. 2 pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, pot stabilii prin fișa postului atribuții specifice în domeniul apărării împotriva incendiilor, pentru unul sau mai multe posturi.(5) Persoanele fizice și asociațiile familiale care desfășoară activități economice autorizate pe teritoriul României, precum și celelalte entități legal constituite, neprevăzute la alin. (1) și (2), îndeplinesc atribuțiile pe linia apărării împotriva incendiilor în nume propriu, prin titularul de drept al entității.7. După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 12^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 12^1(1) La nivelul Inspectoratului General și al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației se constituie o comisie tehnică comună care emite îndrumări privind modul de aplicare și interpretare a reglementărilor tehnice de proiectare privind securitatea la incendiu.(2) Componența și procedura de lucru a comisiei prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației și al inspectorului general al Inspectoratului General.(3) Îndrumările prevăzute la alin. (1) se publică pe pagina de internet a Inspectoratului General și a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.8. La articolul 17, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Inspectoratul General elaborează strategii, norme, reglementări tehnice și dispoziții generale privind apărarea împotriva incendiilor și privind instruirea salariaților, obligatorii pe întregul teritoriu al României, care se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor interne și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.9. La articolul 19, literele b) și k) se abrogă.10. La articolul 19, literele i) și r) se modifică și vor avea următorul cuprins:i) să asigure, conform criteriilor de performanță elaborate potrivit art. 33 alin. (3), constituirea, cu avizul inspectoratului, a serviciului de urgență privat, precum și funcționarea acestuia;..................................................................................................r) să asigure echiparea construcțiilor și amenajărilor cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor certificate conform legii;11. La articolul 23, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) să elaboreze pentru proiectele întocmite, potrivit competențelor pe care le dețin, scenarii preliminare și scenarii de securitate la incendiu, cu respectarea structurii-cadru stabilite prin normele metodologice elaborate potrivit art. 30^2 alin. (2);12. La articolul 28, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 28(1) Exercitarea autorității de stat în domeniul apărării împotriva incendiilor se realizează prin activități de reglementare, autorizare, avizare, atestare, supraveghere a pieței, control, organizarea stingerii incendiilor și tragerea la răspundere juridică a persoanelor vinovate.13. La articolul 29, alineatul (3) se abrogă.14. Articolul 30 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 30(1) Începerea lucrărilor de execuție la construcții și amenajări noi ori de modificare și/sau schimbare a destinației celor existente se face numai după obținerea avizului de securitate la incendiu.(2) Obligația solicitării și obținerii avizului de securitate la incendiu prevăzut la alin. (1) revine persoanei fizice ori juridice care finanțează și realizează investiții noi sau lucrări de modificare și/sau schimbare a destinației construcțiilor.(3) Avizul de securitate la incendiu se emite în vederea aprobării indicatorilor tehnico-economici, în etapa studiu de fezabilitate sau documentație de avizare a lucrărilor de intervenții, pentru obiectivele de investiții care intră sub incidența prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, sau în vederea obținerii autorizației de construire, pentru celelalte obiective de investiții.(4) Pentru proiectele-tip ale construcțiilor cu grad mare de repetabilitate, care intră sub incidența prevederilor hotărârii Guvernului prevăzute la art. 30^2 alin. (1), Inspectoratul General certifică îndeplinirea cerinței securitate la incendiu prin emiterea unui acord, în condițiile stabilite de normele metodologice de avizare și autorizare privind securitatea la incendiu.(5) Avizul de securitate la incendiu se emite și pentru:a) modificări de compartimentare nestructurală, demontabilă, realizată din materiale ușoare;b) schimbarea de destinație, numai în situația în care pentru realizarea acesteia nu sunt necesare lucrări de construire/ desființare pentru care legea prevede emiterea autorizației de construire/desființare cu încadrarea în prevederile documentațiilor de urbanism aprobate;c) lucrări de intervenții în scopul implementării măsurilor necesare conform legislației prevenirii și stingerii incendiilor în vigoare, respectiv executarea instalațiilor specifice prevenirii și stingerii incendiilor, în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu; lucrări de compartimentare provizorie nestructurală, precum și la schimbarea destinației construcțiilor, atunci când aceste lucrări se pot executa, potrivit legii, fără autorizație de construire.15. După articolul 30 se introduc patru noi articole, articolele 30^1-30^4, cu următorul cuprins:  +  Articolul 30^1(1) Punerea în funcțiune a construcțiilor și amenajărilor noi și a celor existente la care s-au executat lucrări de modificare și/sau schimbare a destinației se face numai după obținerea autorizației de securitate la incendiu.(2) Obligația solicitării autorizației de securitate la incendiu prevăzută la alin. (1) revine beneficiarului investiției.(3) Autorizația de securitate la incendiu își păstrează valabilitatea în situația schimbării destinației unei construcții sau a spațiului amenajat într-o construcție cu funcțiuni mixte, pentru care, potrivit legii, nu se emite autorizație de construire, dacă sunt respectate prevederile reglementărilor tehnice de proiectare și de echipare cu instalații de detectare, semnalizare, alarmare și stingere a incendiilor, iluminat de securitate și sisteme de desfumare, aferente noii destinații.(4) Evaluarea respectării reglementărilor tehnice privind securitatea la incendiu prevăzute la alin. (3), aplicabile pentru noua destinație a clădirii, precum și a situațiilor prevăzute la art. 30^2 alin. (4), se realizează anterior schimbării destinației de către specialiști care desfășoară activitate în construcții, potrivit domeniului și specialității pentru care sunt atestați la cerința securitate la incendiu de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației sau de către proiectanți, potrivit domeniilor de proiectare din competență.(5) Certificarea respectării prevederilor reglementărilor tehnice aferente noii destinații și menținerea valabilității autorizației de securitate la incendiu se realizează de inspectorate pe baza evaluării realizate potrivit alin. (4), în condițiile stabilite de normele metodologice de avizare și autorizare elaborate potrivit art. 30^2 alin. (2).  +  Articolul 30^2(1) Categoriile de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu se aprobă prin hotărâre a Guvernului.(2) Normele metodologice de avizare și autorizare privind securitatea la incendiu se elaborează de Inspectoratul General, se aprobă de ministrul afacerilor interne și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(3) Documentația tehnică care stă la baza emiterii avizului sau autorizației de securitate la incendiu trebuie verificată de către verificatori de proiecte potrivit domeniului și specialității pentru care sunt atestați la cerința securitate la incendiu de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.(4) Lucrările de modificare stabilite prin normele metodologice prevăzute la alin. (2), care vizează îmbunătățirea altor cerințe fundamentale ale construcțiilor, sunt exceptate de la obligațiile prevăzute la art. 30 alin. (1) și art. 30^1 alin. (1).  +  Articolul 30^3(1) Avizele și autorizațiile de securitate la incendiu se eliberează de inspectorate în condițiile prevăzute de normele metodologice de avizare și autorizare privind securitatea la incendiu.(2) Nerespectarea cerințelor care au stat la baza emiterii avizului sau autorizației de securitate la incendiu, prevăzute în normele metodologice de avizare și autorizare privind securitatea la incendiu, atrage sancționarea conform legii și pierderea valabilității avizului sau autorizației de securitate la incendiu.(3) În situația în care se constată pierderea valabilității avizului de securitate la incendiu ori lucrările de construcții au început fără acest document, inspectoratele pentru situații de urgență informează autoritatea care a emis autorizația de construire, respectiv structurile competente ale Inspectoratului de Stat în Construcții, pentru a dispune măsurile prevăzute de lege.(4) Pierderea valabilității autorizației de securitate la incendiu și încălcarea gravă a cerinței securitate la incendiu care impune oprirea funcționării ori utilizării construcțiilor sau amenajărilor se comunică la registrul comerțului, prefectului și instituțiilor publice interesate, în cel mult 48 de ore.(5) Litigiile generate de emiterea și pierderea valabilității avizului sau autorizației de securitate la incendiu se soluționează potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 30^4(1) Până la obținerea autorizației de securitate la incendiu, beneficiarii investițiilor care vizează construcții publice au obligația să realizeze și să amplaseze panouri de înștiințare în dreptul intrărilor în spațiile respective, cu următorul conținut, tipărit cu litere de tipar cu dimensiuni de minimum 2,5 cm, de culoare roșie, pe fundal alb: «Acest spațiu funcționează fără autorizația de securitate la incendiu.»(2) Obligația prevăzută la alin. (1) vizează categoriile de construcții, cuprinse în hotărârea Guvernului prevăzută la art. 30^2 alin. (1), cu următoarele destinații și funcțiuni:a) clădiri ori spații amenajate în clădiri cu destinația de comerț - baruri, cluburi, discoteci, restaurante, centre comerciale, magazine, supermagazine și hipermagazine;b) clădiri ori spații amenajate în clădiri cu destinația de cultură - teatre, cinematografe, săli polivalente, săli de spectacole sau altele asemenea, destinate sau deschise participării publicului;c) clădiri ori spații amenajate în clădiri cu destinația de turism -/ hoteluri, moteluri, hosteluri, vile turistice, cabane turistice, pensiuni, apartamente și camere de închiriat în regim hotelier.16. La articolul 31, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 31(1) La recepția la terminarea lucrărilor de construcții aferente clădirilor civile cu săli aglomerate, înalte, foarte înalte, de producție și/sau depozitare cu suprafețe desfășurate de peste 5.000 mp și risc mare sau foarte mare de incendiu, centrelor comerciale cu suprafața desfășurată de peste 2.500 mp, parcajelor cu mai mult de 100 de locuri de parcare pentru autoturisme, clădirilor de turism având capacitatea mai mare de 10 camere sau 50 de paturi, spitalelor, căminelor pentru copii cu suprafața desfășurată mai mare sau egală cu 175 mp și azilurilor de bătrâni sau altor clădiri destinate persoanelor ce nu se pot evacua singure cu mai mult de 50 de locuri, investitorii sunt obligați să solicite în scris și să includă în comisia de recepție, în calitate de membru, o persoană desemnată de inspecțiile de prevenire din cadrul inspectoratelor..................................................................................................(3) Obligația prevăzută la art. 30^1 alin. (1) privind autorizația de securitate la incendiu trebuie îndeplinită după admiterea recepției la terminarea lucrărilor și remedierea tuturor neconformităților.17. La articolul 32, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Consiliile locale au obligația să constituie servicii de urgență voluntare, iar operatorii economici și instituțiile au obligația să constituie servicii de urgență private, conform criteriilor de performanță elaborate potrivit art. 33 alin. (3).18. La articolul 32, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Prin excepție de la prevederile art. 19 lit. i), obligația operatoriilor economici și instituțiilor de a constitui servicii de urgență private poate fi îndeplinită și prin încheierea unui contract cu un serviciu de urgență privat, capabil să intervină operativ și eficace pentru stingerea incendiilor.19. La articolul 33, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) Constituirea serviciilor de urgență voluntare are la bază principiile complementarității răspunsului în situații de urgență, reducerii timpului de răspuns, principiul cooperării la nivel local și al implicării comunității.20. La articolul 33, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Înființarea și desființarea unui serviciu de urgență voluntar/privat se fac numai cu avizul inspectoratului; avizele de înființare și desființare, precum și cele pentru sectoarele de competență se emit în condițiile stabilite în criteriile de performanță elaborate potrivit alin. (3).21. Articolul 37 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 37Pe baza hotărârii consiliului local și în condițiile prevăzute de lege, serviciul de urgență voluntar poate desfășura în interes public, pentru orice persoană fizică sau juridică, fără a afecta îndeplinirea atribuțiilor, unele activități cum sunt:a) supravegherea măsurilor de apărare împotriva incendiilor la târguri, expoziții, manifestări cultural-sportive, activități de filmare și altele asemenea;b) evacuarea apei din subsolurile clădirilor sau din fântâni;c) limitarea, colectarea sau îndepărtarea unor produse poluante;d) efectuarea de lucrări la înălțime;e) transport de apă.22. La articolul 44, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Continuarea activității după aplicarea sancțiunii contravenționale complementare de oprire a funcționării ori utilizării construcțiilor sau amenajărilor, potrivit prevederilor art. 45 pct. VI, sau de suspendare a activității, potrivit prevederilor art. 45 pct. VIII, constituie infracțiunea de exercitare fără drept a unei profesii sau activități și se pedepsește potrivit art. 348 din Codul penal.23. La articolul 45 punctul II, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) neangajarea a cel puțin unui cadru tehnic cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor de către entitățile prevăzute la art. 12 alin. (1) și (2).24. La articolul 45 punctul III, litera k) se modifică și va avea următorul cuprins:k) nerespectarea obligației de realizare și amplasare a panourilor de înștiințare de către beneficiarii investițiilor în construcții și amenajări, conform prevederilor art. 30^4 alin. (1);25. La articolul 45 punctul IV, litera i) se abrogă.26. La articolul 45 punctul IV, după litera m) se introduce o nouă literă, litera n), cu următorul cuprins:n) reîncărcarea și repararea de către persoanele fizice sau juridice autorizate a stingătoarelor de incendiu utilizând agenți de stingere și elemente componente diferite față de cele utilizate pentru modelul certificat.27. La articolul 45 punctul V, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) punerea în funcțiune de către beneficiarul investiției a construcțiilor și amenajărilor noi ori a celor existente la care s-au executat lucrări de modificare și/sau s-a schimbat destinația, precum și continuarea funcționării, fără obținerea autorizației de securitate la incendiu;28. La articolul 45, după punctul VI se introduc două noi puncte, punctele VII și VIII, cu următorul cuprins:VII. cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei pentru punerea la dispoziție pe piață a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor necertificate și cu una sau mai multe dintre următoarele sancțiuni contravenționale complementare, având sensul prevăzut la art. 3 pct. 4-6 din Regulamentul (UE) 2019/515 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 martie 2019 privind recunoașterea reciprocă a mărfurilor comercializate în mod legal în alt stat membru și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 764/2008:a) interzicerea punerii mărfurilor la dispoziție pe piață;b) interzicerea păstrării mărfurilor la dispoziție pe piață;c) retragerea mărfurilor de pe piață;d) rechemarea mărfurilor de pe piață.VIII. cu amendă de la 30.000 lei la 100.000 lei și suspendarea activității operatorului economic pe o perioadă de până la un an, ca sancțiune contravențională complementară, pentru nerespectarea sancțiunilor contravenționale complementare prevăzute la punctul VII.29. La articolul 46, alineatul (2) se abrogă.30. La articolul 47, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Prin derogare de la dispozițiile art. 32 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, plângerea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii nu suspendă executarea sancțiunii contravenționale complementare aplicate potrivit art. 45 pct. VI-VIII.31. La articolul 48 alineatul (7), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) împlinirea termenului pentru care a fost dispusă oprirea funcționării ori utilizării construcțiilor sau amenajărilor operatorului economic în punctul de lucru;32. La articolul 49, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) La sediile Parlamentului, Administrației Prezidențiale, Guvernului și pe amplasamentul Centralei Nucleare Electrice Cernavodă se constituie subunități profesioniste de intervenție.33. La articolul 49, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) și (5), cu următorul cuprins:(4) Subunități profesioniste de intervenție se pot constitui, prin ordin al ministrului afacerilor interne, și la alte obiective aflate în administrarea autorităților publice centrale și locale. (5) Instituțiile menționate la alin. (3) și (4) asigură gratuit imobilele, spațiile și utilitățile necesare în vederea funcționării și desfășurării activităților subunităților.34. Articolul 52 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 52(1) Mijloacele tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor se introduc pe piață și se utilizează conform legii.(2) În domeniul nereglementat de Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011, introducerea pe piață a produselor prevăzute la alin. (1) se face pe baza metodologiei de certificare a conformității și de supraveghere a pieței.(3) Metodologia menționată la alin. (2) se elaborează de Inspectoratul General și se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor interne și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(4) Supravegherea pieței pentru produsele menționate la alin. (2) este realizată de Inspectoratul General și inspectorate.(5) Utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea și scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu se face pe baza normelor tehnice emise de Inspectoratul General, aprobate prin ordin al ministrului afacerilor interne și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.35. După articolul 57 se introduce un nou articol, articolul 57^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 57^1(1) Prin excepție de la prevederile art. 30^1 alin. (1), pentru construcțiile și amenajările prevăzute la art. 30^2 alin. (1), care au fost puse în funcțiune fără obținerea autorizației de securitate la incendiu și pentru care se face dovada alocării fondurilor necesare sau a încheierii de contracte pentru proiectarea și execuția lucrărilor pentru conformarea construcției la cerința securitate la incendiu, beneficiarii prevăzuți la art. 30^1 alin. (2) au obligația obținerii respectivului act administrativ până la data de 31 decembrie 2022.(2) Până la obținerea autorizației de securitate la incendiu conform alin. (1), răspunderea exclusivă în ceea ce privește funcționarea construcțiilor și amenajărilor din punctul de vedere al asigurării cerinței de securitate la incendiu revine beneficiarilor investițiilor.(3) Excepția prevăzută la alin. (1) nu se aplică în situațiile în care se constată încălcarea gravă a cerinței de securitate la incendiu care impune oprirea funcționării ori utilizării construcțiilor sau amenajărilor, potrivit criteriilor elaborate potrivit art. 45 pct. VI, cazuri care constituie contravenții potrivit prezentei legi.36. În tot cuprinsul legii, sintagma „inspectoratele pentru situații de urgență județene și al municipiului București“ se va înlocui cu sintagma „inspectoratele pentru situații de urgență județene și București-Ilfov“.  +  Articolul IVLa articolul 28 alineatul (1) din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554 din 22 iulie 2008, cu modificările ulterioare, literele c) și k) se modifică și vor avea următorul cuprins:c) organizează și dotează, pe baza criteriilor de performanță elaborate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, servicii de urgență private și stabilesc regulamentul de organizare și funcționare a acestora ori încheie contracte cu alte servicii de urgență private, care dispun de forțe și mijloace capabile să intervină operativ și eficace în cazul situațiilor de protecție civilă;…............................................................................................k) încheie convenții sau protocoale de cooperare cu serviciile de urgență profesioniste sau voluntare;  +  Articolul VDispozițiile art. III pct. 23, 24, 26-28 intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul VI(1) Ordonanța Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 1 septembrie 2001, aprobată prin Legea nr. 363/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.(2) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 361 din 26 aprilie 2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.(3) Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 297 din 17 aprilie 2019, cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.(4) Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554 din 22 iulie 2008, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Ilie-Dan Barna
  Viceprim-ministru,
  Kelemen Hunor
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila Zoltán
  p. Ministrul culturii,
  Camelia Veronica Marcu,
  secretar general
  Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Cristian Ghinea
  Ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului,
  Claudiu-Iulius-Gavril Năsui
  p. Ministrul muncii și protecției sociale,
  Mihnea-Claudiu Drumea,
  secretar de stat
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Dănuț Sebastian Neculăescu,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Alexandru Nazare
  București, 30 iunie 2021.Nr. 80.----