ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 67 din 29 iunie 2021pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, a Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020, și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru modificarea și completarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 30 iunie 2021  Având în vedere impactul pozitiv al Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA pentru a răspunde necesităților economiei aflate sub influența efectelor răspândirii virusului SARS-CoV-2 ce a fost implementat, program aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările și completările ulterioare, și prin articolul II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 75/2020, cu modificările și completările ulterioare, deoarece schema de ajutor de stat prin care sunt acordate granturile în cadrul programului IMM INVEST ROMÂNIA își încetează valabilitatea la data de 30 iunie 2021,ținând cont de impactul benefic avut de programul IMM INVEST ROMÂNIA prin asigurarea accesului la finanțare al întreprinderilor în vederea desfășurării activității curente și a implementării planurilor de investiții, precum și interesul crescut manifestat de operatorii economici privind continuarea programului,luând în considerare prelungirea până la 31 decembrie 2021 de către Comisia Europeană a Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat adoptat la 19 martie 2020 pentru a sprijini economia, în contextul pandemiei,prelungirea programului IMM INVEST ROMÂNIA până la data de 31 decembrie 2021 va avea efecte benefice pentru întreprinderile mici și mijlocii și întreprinderile mici cu capitalizare de piață medie, prin furnizarea garanțiilor de stat pentru accesarea creditelor pentru capital de lucru și a creditelor de investiții necesare desfășurării activității economice.Întrucât statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea continuării și relansării activității economice și elementele mai sus prezentate vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1029 din 27 decembrie 2017, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (1^2) va avea următorul cuprins:(1^2) Subprogramul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar AGRO IMM INVEST constă în acordarea de garanții de stat în favoarea fiecărui beneficiar participant în program care solicită finanțare pentru nevoile curente de lucru sau pentru realizarea de investiții, cu respectarea condițiilor prevăzute la pct. II.2 art. 3 alin. (3) și (4) din Schema de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 75/2020, cu modificările și completările ulterioare. Grantul acordat întreprinderilor mici și mijlocii, întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie, precum și fermierilor din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar include și o componentă nerambursabilă de maximum 10% din valoarea finanțării garantate, cu condiția încadrării în plafonul de 270.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii, 225.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole, respectiv 1.800.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul alimentar.2. La articolul 1 alineatul (3) litera a), punctul (iii) va avea următorul cuprins:(iii) o valoare care să rezulte din nevoile sale de lichidități; acestea pot include atât costuri cu capital de lucru, cât și costurile cu investiții, cu condiția prezentării unor documente justificative de către beneficiar, situație în care cuantumul împrumutului nu poate depăși nevoile de lichidități de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni în cazul IMMurilor sau pentru următoarele 12 luni în cazul întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie;3. La articolul 12, alineatul (8) va avea următorul cuprins:(8) Instituția de credit va introduce în contractele de credit și în contractele de garanție accesorii încheiate cu beneficiarii în vederea constituirii garanțiilor colaterale prevăzute la art. 2 lit. i), precum și a celor constituite pentru garantarea creditelor de investiții, altele decât obiectul finanțat prin credit și garanția de stat, clauze din care să rezulte calitatea de cocreditor garantat a statului român, prin Ministerul Finanțelor. Prevederile art. 8 alin. (4) se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul IISchema de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 4 aprilie 2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 75/2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (2), punctul (iii) va avea următorul cuprins:(iii) o valoare care să rezulte din nevoile sale de lichidități; acestea pot include atât costuri cu capital de lucru, cât și costurile cu investiții, cu condiția prezentării unor documente justificative de către beneficiar, situație în care cuantumul împrumutului nu poate depăși nevoile de lichidități de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni în cazul IMMurilor sau pentru următoarele 12 luni în cazul întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie.2. La articolul 2 alineatul (4), punctul (iii) va avea următorul cuprins:(iii) o valoare care să rezulte din nevoile sale de lichidități; acestea pot include atât costuri cu capital de lucru, cât și costurile cu investiții, cu condiția prezentării unor documente justificative de către beneficiar, situație în care cuantumul împrumutului nu poate depăși nevoile de lichidități de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni în cazul IMMurilor sau pentru următoarele 12 luni în cazul întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie.3. La articolul 3, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) Întreprinderile mici și mijlocii și întreprinderile mici cu capitalizare de piață medie din cadrul Programului IMM INVEST ROMÂNIA, precum și IMM-urile ce activează în sectorul alimentar din cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST care au contractat credite/linii de credit garantate conform art. 1 alin. (3) lit. a) și b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de un grant în limita cumulului rezultat dintre valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare, aferente garanției acordate, și a dobânzilor aferente creditelor/liniilor de credite, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 1.800.000 euro per întreprindere.4. La articolul 3, alineatul (1^1) va avea următorul cuprins:(1^1) Grantul acordat întreprinderilor mici și mijlocii și întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar prin Subprogramul AGRO IMM INVEST include și o componentă nerambursabilă de maximum 10% din valoarea finanțării, cu condiția încadrării în plafonul de 270.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii sau de 225.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole, respectiv 1.800.000 de euro pentru întreprinderile mici și mijlocii din sectorul alimentar.5. La articolul 3 alineatul (4), litera a) va avea următorul cuprins:a) ajutorul nu depășește 270.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii sau 225.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole; toate sumele utilizate trebuie să fie brute, și anume înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe;  +  Articolul IIIOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 16/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru modificarea și completarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 252 din 12 martie 2021, se modifică după cum urmează:1. La articolul III, alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins:  +  Articolul III(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și până la data de 31 decembrie 2021, acordarea grantului se realizează conform Schemei de ajutor de stat prevăzute la art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 75/2020, cu modificările și completările ulterioare. Perioada în care se poate efectua plata grantului este cuprinsă între data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și data de 31 decembrie 2022.(2) Schema de ajutor de stat prevăzută la art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 75/2020, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta ordonanță de urgență, respectiv perioada în care se selectează beneficiarii și se emit contracte de garanție/acorduri de finanțare aferente se prelungește până la data de 31 decembrie 2021.  +  Articolul IVPrezenta ordonanță de urgență a Guvernului intră în vigoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția art. I-III care se aplică de la data emiterii deciziei de autorizare a Comisiei Europene.  +  Articolul VSolicitărilor de acordare a creditelor garantate în cadrul Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA depuse și aflate în curs de soluționare până la data de 30 iunie 2021 li se aplică prevederile legale aflate în vigoare la data depunerii lor.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor,
  Alexandru Nazare
  Ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului,
  Claudiu-Iulius-Gavril Năsui
  p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Ștefan Gheorghe,
  secretar de stat
  București, 29 iunie 2021.Nr. 67.-----