ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 60 din 24 iunie 2021privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2019 pentru aplicarea unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare din cadrul operatorilor economici pentru care s-a aprobat acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive în perioada 2019-2024, precum și pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 30 iunie 2021  Având în vedere situația economico-financiară dificilă a Societății Complexul Energetic Hunedoara - S.A., denumită în continuare CEH, a Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului - S.A., denumită în continuare SNIM, a Societății Complexul Energetic Oltenia - S.A., denumită în continuare CEO, și a Companiei Naționale a Uraniului - S.A. București, denumită în continuare CNU,luând în considerare situațiile economico-financiare ale celor patru operatori economici enumerați anterior, precum și faptul că populația din zona monoindustrială în care operează aceștia este dependentă de activitatea desfășurată de operatorii economici, în condițiile limitărilor funcționale, nu va mai putea realiza venituri suficiente pentru satisfacerea nevoilor zilnice de trai proprii și ale membrilor familiilor, doar în urma reconversiei profesionale,având în vedere și propunerile venite din partea reprezentanților organizațiilor sindicale reprezentative la nivel de ramură și societăți implicate, precum și ale patronatului acestor operatori economici,luând în considerare că măsurile privind disponibilizarea personalului din cadrul operatorilor economici menționați anterior vor afecta, până în anul 2025, aproximativ 9.000 de persoane și familiile acestora, intervine necesitatea de a se asigura măsuri de compensare financiară a reducerii veniturilor acestor categorii profesionale,având în vedere că regiunea geografică în care activează cei patru operatori economici este o zonă monoindustrială dependentă de activitatea acestora în mod substanțial, aspecte care se circumscriu situației excepționale reprezentate de adoptarea unor măsuri de protecție socială,în considerarea situației economice la nivelul zonei unde activează cei patru operatori economici, situației identice în care se află personalul care va fi disponibilizat ca urmare a reducerii activității, reducere cauzată de programul de închidere a minelor, precum și a termenelor autorizate pentru disponibilizarea personalului din cadrul capacităților miniere închise,întrucât măsurile de protecție socială propuse a fi acordate pentru persoanele disponibilizate din cadrul CEH, SNIM, CEO și CNU, ca urmare a programului de închidere și ecologizare a minelor de cărbune actualizat conform noilor ținte ale Uniunii Europene privind decarbonarea,având în vedere că persoanele disponibilizate anterior de la CEH și SNIM au beneficiat în baza planurilor de disponibilizare de un venit lunar de completare, în vederea asigurării unui tratament egal pentru persoanele ce urmează a fi disponibilizate, se impune luarea unor măsuri pentru asigurarea alocării unor sume de la bugetul asigurărilor pentru șomaj pentru perioada 2021-2032,în considerarea principiului egalității în drepturi a persoanelor, prevăzut la art. 16 alin. (1) din Constituția României, republicată,întrucât, în mod constant, Curtea Constituțională a României, în deplin acord cu jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, respectiv Hotărârea din 13 iunie 1979, pronunțată în Cauza Marckx împotriva Belgiei, paragraful 33, și Hotărârea din 29 aprilie 2008, pronunțată în Cauza Burden împotriva Regatului Unit, paragraful 60, a statuat că principiul egalității în drepturi se aplică doar situațiilor egale ori analoage, iar tratament juridic diferențiat, stabilit în considerarea unor situații obiectiv diferite, nu reprezintă nici privilegii și nici discriminări,întrucât neadoptarea de urgență a unor măsuri care să asigure o protecție socială adecvată persoanelor care lucrează în cadrul operatorilor economici care derulează programe de închidere a minelor necompetitive poate conduce la apariția unor conflicte de muncă care pot genera ample mișcări sociale,având în vedere că zona în care urmează a se efectua aceste disponibilizări este zonă monoindustrială, capacitatea de a absorbi forța de muncă disponibilizată pe termen scurt fiind extrem de redusă, impunându-se totodată și recalificarea personalului disponibilizat, iar impactul social rezultat ca urmare a aplicării unei astfel de măsuri este unul semnificativ în plan local,ținând seama de necesitatea continuării procesului de restructurare și închidere a minelor, în conformitate cu strategiile în domeniu, de necesitatea respectării reglementărilor privind ajutorul de stat, de necesitatea realizării obiectivelor de restructurare și reorganizare a unor societăți naționale, regii autonome și companii naționale sau societăți cu capital majoritar de stat, precum și a societăților și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale, care impun luarea unor măsuri imediate de redresare economico-financiară care să conducă la eliminarea în perioada imediat următoare a pierderilor și la eficientizarea pe termen lung a activității acestora, se impune luarea unor măsuri urgente pentru atenuarea impactului social al proceselor de restructurare și reorganizare, pentru protecția socială a persoanelor concediate și totodată pentru determinarea acceptării postdisponibilizare a unor activități necesare închiderii și conservării minelor.Caracterul de urgență al prezentei ordonanțe de urgență rezultă și din faptul că societățile menționate asigură circa 18.000 de locuri de muncă, iar imediata aplicare a dispozițiilor Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, poate genera un impact social negativ.În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune completarea unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2019 pentru aplicarea unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare din cadrul operatorilor economici pentru care s-a aprobat acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive în perioada 2019-2024 și adoptarea măsurilor imediate prin ordonanță de urgență,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2019 pentru aplicarea unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare din cadrul operatorilor economici pentru care s-a aprobat acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive în perioada 2019-2024, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 921 din 14 noiembrie 2019, se modifică și se completează după cum urmează:1. Titlul se modifică și va avea următorul cuprins:Ordonanță de urgență pentru aplicarea unor măsuri de protecție socială acordate persoanelor disponibilizate prin concedieri colective ca urmare a aplicării programului de decarbonare și de închidere a minelor în perioada 2019-20322. La articolul 1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică și persoanelor disponibilizate de la operatorii economici nominalizați în anexa nr. 2.3. La articolul 1, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Planurile de disponibilizare prevăzute la alin. (1) întocmite de operatorii economici prevăzuți în anexele nr. 1 și 2 se aprobă în condițiile legii.4. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2Prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Energiei, în calitate de minister de resort, se vor aproba sumele din bugetul asigurărilor pentru șomaj ce se vor aloca pentru plata venitului lunar de completare prevăzut la art. 1 alin. (1) în beneficiul persoanelor disponibilizate de la operatorii economici prevăzuți în anexele nr. 1 și 2, care pot efectua concedieri colective în condițiile în care există un plan de disponibilizare aprobat potrivit prezentei ordonanțe de urgență.5. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) Pot beneficia de venitul lunar de completare în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență numai persoanele care au încheiat contracte individuale de muncă cu operatorii economici prevăzuți la art. 1 cu cel puțin 36 de luni înainte de data concedierii.(2) Beneficiază de prevederile prezentei ordonanțe de urgență și persoanele care:a) au fost preluate de operatori economici dintre cei prevăzuți la art. 1, în baza actelor normative în vigoare, dacă au încheiat contracte individuale de muncă cu operatori economici de la care au fost preluate în perioada prevăzută la alin. (1);b) au fost preluate de operatorii economici rezultați în urma divizării sau a altor forme de reorganizare a operatorilor economici prevăzuți la art. 1, dacă au încheiat contracte individuale de muncă cu operatorii economici supuși divizării sau altor forme de reorganizare, în perioada prevăzută la alin. (1);c) au încheiat contracte individuale de muncă cu noul operator economic înființat ca urmare a reorganizării unuia dintre operatorii economici nominalizați în anexa nr. 2; pentru aceste persoane, perioada de 36 de luni cuprinde atât activitatea în cadrul societăților reorganizate, cât și la operatorul economic înființat în vederea asigurării continuității în activitatea minieră sau energetică.6. La articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Persoanele concediate în condițiile art. 1 beneficiază de plățile compensatorii în conformitate cu prevederile contractelor colective sau individuale de muncă aplicabile, respectiv încheiate la nivelul fiecărui operator economic.7. La articolul 4, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (2^1)-(2^3), cu următorul cuprins:(2^1) În situația în care operatorii economici care efectuează concedieri colective potrivit art. 1 sunt în procedura de insolvență sau nu pot achita plățile compensatorii prevăzute prin contractele colective de muncă, întrucât nu dispun de lichidități, acestea vor fi acordate integral din sumele obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României în temeiul prevederilor art. 10 alin. (2) și (3) din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Uniunii și de modificare a Directivei 96/91/CE a Consiliului, în vederea îmbunătățirii și extinderii sistemului comunitar de comercializare a cotelor de emisii de gaze cu efect de seră care se alocă Ministerului Energiei în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările și completările ulterioare.(2^2) Pentru operatorii economici care nu pot achita sumele reprezentând plăți compensatorii prevăzute prin contractele colective de muncă, plata sumelor se realizează de către statul român prin Ministerul Energiei din sursa prevăzută la alin. (2^1) doar în situația în care operatorul economic face dovada imposibilității plății acestora, prin decizia organelor statutare ale societății, adoptată în baza indicatorilor economico-financiari și a situațiilor financiare anuale.(2^3) Sumele utilizate pentru finanțarea plăților compensatorii conform alin. (2^2) sunt considerate cheltuieli pentru conservarea și administrarea bunurilor din averea debitorului, în sensul art. 159 alin. (1) pct. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a in solvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, și se plătesc cu prioritate de către operatorul economic Ministerului Energiei, în calitate de creditor, din valorificarea bunurilor sale.8. La articolul 5, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) Venitul lunar de completare prevăzut la art. 1 se stabilește odată cu indemnizația de șomaj stabilită în condițiile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, și este egal cu diferența dintre câștigul salarial individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decât câștigul salarial mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-a efectuat concedierea, comunicat de Institutul Național de Statistică, și nivelul indemnizației de șomaj.(2) Venitul lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la operatorii economici prevăzuți la art. 1 se acordă lunar pe perioade stabilite diferențiat până la 24 de luni, respectiv 48 de luni, potrivit anexei nr. 3.9. La articolul 11, alineatele (5) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:(5) Obligația prevăzută la alin. (2) lit. c) nu se aplică în situația în care persoanele beneficiare ale venitului lunar de completare participă la programe de formare profesională, organizate în condițiile legii, a căror finanțare este asigurată din asistența financiară nerambursabilă primită de România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, prin intermediul fondurilor structurale și de investiții ale Uniunii Europene, precum Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul European de Ajustare la Globalizare, pentru lucrătorii disponibilizați. Obligația nu se aplică pe perioada în care persoanele participă la aceste programe de formare profesională, în condițiile în care, anterior includerii în cadrul acestor programe, nu au fost cuprinse în serviciile pentru stimularea ocupării forței de muncă și de formare profesională oferite de agenția pentru ocuparea forței de muncă și se află în perioada de acordare a acestor servicii.(6) Persoanele prevăzute la alin. (5) au obligația să prezinte lunar, la data programării prevăzute la alin. (2) lit. a), agenției pentru ocuparea forței de muncă la care sunt înregistrate dovada participării lor la programe de formare profesională a căror finanțare este asigurată din asistența financiară nerambursabilă primită de România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, prin intermediul fondurilor structurale și de investiții ale Uniunii Europene, precum Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul European de Ajustare la Globalizare, pentru lucrătorii disponibilizați, sau, după caz, dovada participării la examenul de absolvire a acestora.10. La articolul 13 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) neparticiparea la programe de formare profesională furnizate gratuit de agențiile pentru ocuparea forței de muncă sub formă de servicii de inițiere, calificare, recalificare, perfecționare și specializare, în situația în care persoanele nu participă la programe de formare profesională, organizate în condițiile legii, a căror finanțare este asigurată din asistența financiară nerambursabilă primită de România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, prin intermediul fondurilor structurale și de investiții ale Uniunii Europene, precum Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul European de Ajustare la Globalizare, pentru lucrătorii disponibilizați, în condițiile prevăzute de Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare.11. La articolul 17, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Perioada prevăzută la art. 5 alin. (2), care constituie stagiu de cotizare conform art. 16, art. 56 alin. (1) lit. a) și art. 57 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, pentru persoanele din domeniul minier și al instalațiilor de prelucrare și procesare a materiei prime nucleare, care și-au desfășurat activitatea în condiții speciale de muncă, beneficiază de venit lunar de completare și constituie stagiu de cotizare realizat în condiții speciale de muncă.12. La articolul 17, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) Personalul din domeniul minier și energetic, precum și din domeniul instalațiilor de prelucrare și procesare a materiei prime nucleare aflat în program de încetare a activității și/sau program de concediere colectivă în baza planurilor de disponibilizare, care și-a desfășurat activitatea în condiții normale și condiții deosebite de muncă, beneficiază de stagiu de cotizare calculat potrivit dispozițiilor legale în vigoare la momentul concedierii colective pe perioada de acordare a venitului lunar de completare. În sensul prezentului alineat, program de încetare a activității înseamnă calendarul propus de operatorul economic pentru încetarea unei activități economice; noțiunea include și programul de încetare a activității, actualizat conform noilor ținte privind decarbonarea, realizat de operatorul economic în conformitate cu Planul de încetare a activității elaborat conform art. 52 din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare.13. La articolul 20, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Operatorii economici prevăzuți în anexele nr. 1 și 2 au obligația de a transmite agențiilor pentru ocuparea forței de muncă, în termen de 3 zile lucrătoare de la aprobarea hotărârii Guvernului prevăzute la art. 2, planurile de disponibilizare întocmite conform prevederilor art. 1 alin. (3), precum și tabelele nominale cu persoanele concediate colectiv.14. Articolul 26 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 26Măsurile de protecție socială stabilite prin prezenta ordonanță de urgență se aplică pentru persoanele disponibilizate prin concedieri colective, în cazul operatorilor economici prevăzuți în anexele nr. 1 și 2, până la data de 31 decembrie 2032.15. După articolul 27 se introduce un nou articol, articolul 28, cu următorul cuprins:  +  Articolul 28Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.16. Anexa, care devine anexa nr. 1, se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezenta ordonanță de urgență.17. După anexa nr. 1 se introduc două noi anexe, anexele nr. 2 și 3, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 2 și 3 la prezenta ordonanță de urgență.18. În cuprinsul art. 1 alin. (1), trimiterea la anexă se referă la anexa nr. 1.19. În cuprinsul art. 9 alin. (4), art. 15 alin. (2) și art. 21 alin. (1) lit. b), trimiterea la anexă se referă la anexele nr. 1 și 2.  +  Articolul II(1) Persoanele care, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, beneficiază de venitul lunar de completare acordat în temeiul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2019 pentru aplicarea unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare din cadrul operatorilor economici pentru care sa aprobat acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive în perioada 2019-2024 vor primi acest drept pe perioada stabilită conform prevederilor legale în vigoare la momentul stabilirii dreptului.(2) Persoanele prevăzute la art. 3 alin (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2019 pot beneficia de prevederile acesteia o singură dată în perioada de aplicare prevăzută la art. 26.(3) Persoanele care au beneficiat în ultimii 3 ani anteriori intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență a Guvernului sau beneficiază de venit lunar de completare acordat în temeiul altor acte normative care reglementează măsuri de protecție socială acordate persoanelor disponibilizate prin concedieri colective nu beneficiază de venitul lunar de completare prevăzut de prezenta ordonanță de urgență.(4) Persoanele disponibilizate în anul 2021 de către operatorii economici prevăzuți în anexele nr. 1 și 2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2019, cărora nu li s-a stabilit dreptul la venitul lunar de completare până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, beneficiază de acest drept conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2019, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IIILa articolul 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 926 din 28 decembrie 2011, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările și completările ulterioare, după alineatul (1^1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^2), cu următorul cuprins:(1^2) Suma prevăzută la alin. (1) lit. d) se utilizează și pentru achitarea plăților compensatorii prevăzute prin contractele colective de muncă și datorate persoanelor disponibilizate de la operatorii economici care activează în domeniul producției de energie electrică pe bază de cărbune și domeniul exploatării și procesării minereului de uraniu, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2019 pentru aplicarea unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare din cadrul operatorilor economici pentru care s-a aprobat acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive în perioada 2019-2024.  +  Articolul IVProcedurile, termenele și condițiile în care statul român, prin Ministerul Energiei, achită sumele reprezentând plăți compensatorii se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului energiei, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Ministrul energiei,
  Virgil-Daniel Popescu
  p. Ministrul muncii și protecției sociale,
  Mihnea-Claudiu Drumea,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Alexandru Nazare
  București, 24 iunie 2021.Nr. 60.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2019)
  LISTA
  operatorilor economici cu programe de disponibilizare în derulare începând din anul 2019
  1. Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului - S.A.2. Societatea Complexul Energetic Hunedoara - S.A.
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2019)
  LISTA
  operatorilor economici
  1. Societatea Complexul Energetic Hunedoara - S.A., în insolvență2. Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A.3. Compania Națională a Uraniului - S.A. București4. Societatea Națională Închideri de Mine Valea Jiului - S.A.5. Operator economic înființat pe structura activelor funcționale energetice ale companiilor de la pct. 1, 2 și 3, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2019
   +  Anexa nr. 3(Anexa nr. 3 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2019)Venitul de completare prevăzut la art. 1 alin. (1) se acordă lunar pe perioade stabilite diferențiat, în funcție de vechimea în muncă a persoanelor concediate în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, după cum urmează:I. Perioada de acordare a venitului de completare pentru personalul disponibilizat din cadrul activității de exploatare a cărbunelui superior tip huilă:a) 24 de luni, pentru persoanele care au o vechime în muncă cuprinsă între 3 ani și până la 10 ani;b) 40 de luni, pentru persoanele care au o vechime în muncă cuprinsă între 10 ani și până la 15 ani;c) 44 de luni, pentru salariații care au o vechime în muncă cuprinsă între 15 ani și până la 22 de ani;d) 48 de luni, pentru salariații care au o vechime în muncă de cel puțin 22 de ani.II. Perioada de acordare a venitului de completare pentru personalul disponibilizat:(i) din cadrul Complexului Energetic Oltenia;(ii) de la operatorii economici din domeniul producției de energie pe bază de huilă - cu excepția categoriilor prevăzute pct. I;(iii) din cadrul Companiei Naționale a Uraniului - S.A;se stabilește astfel:a) 12 luni, pentru persoanele care au o vechime în muncă cuprinsă între 3 ani și până la 10 ani;b) 20 de luni, pentru persoanele care au o vechime în muncă cuprinsă între 10 ani și până la 15 ani;c) 22 de luni, pentru salariații care au o vechime în muncă cuprinsă între 15 ani și până la 22 de ani;d) 24 de luni, pentru salariații care au o vechime în muncă de cel puțin 22 de ani.-----