ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 63 din 29 iunie 2021pentru modificarea art. 15 alin. (4) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, precum și pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 30 iunie 2021  Luând în considerare faptul că în data de 9 iunie 2021 a fost pronunțată Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 3.479, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 597 din 15 iunie 2021, prin care a fost anulată Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 9/2021, constatând faptul că nu a fost îndeplinită obligația prevăzută la art. 15 alin. (4) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la asigurarea publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I,având în vedere faptul că motivarea expusă în considerentele deciziei Înaltei Curți de Casație și Justiție va fi aplicată cu putere de lucru judecat în cauzele similare, aflate în curs de soluționare sau cauze viitoare, în ceea ce privește dezlegarea dată cu privire la obligativitatea publicării hotărârilor emise de Comitetul Național pentru Situații de Urgență în Monitorul Oficial al României, Partea I,pornind de la faptul că lipsa unor dispoziții clare în cuprinsul celor două acte normative propuse pentru completare, cu privire la regulile de publicitate a hotărârilor Comitetului Național pentru Situații de Urgență emise în considerarea dispozițiilor Legii nr. 136/2020, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de existența sau inexistența unui context epidemiologic, pot genera consecințe negative grave asupra bunei funcționări a acestui organism, în îndeplinirea competențelor ce îi revin,ținând seama de faptul că anularea hotărârilor viitoare ale Comitetului Național pentru Situații de Urgență de către instanțele de judecată este de natură să producă blocaje în privința exercitării prerogativelor pe segmentul gestionării situațiilor de urgență, în special în contextul epidemiologic actual generat de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2,văzând consecințele negative generate de lipsa unor reglementări clare care să respecte obligația publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, în acord cu cerințele prevăzute de Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,observând faptul că nepublicarea hotărârilor emise de Comitetul Național pentru Situații de Urgență atrage o sancțiune drastică prin efectele ei, și anume inexistența acestor hotărâri,ținând cont că prin acest efect de inexistență a hotărârilor Comitetului Național pentru Situații de Urgență, destinatarii acestora urmează să se raporteze la cadrul legal în vigoare ca și când nu ar produce niciun fel de efecte juridice și, implicit, nu pot fi ținuți să aplice prevederile conținute de hotărârile emise,luând în considerare faptul că publicarea hotărârilor emise de Comitetul Național pentru Situații de Urgență constituie o condiție de validitate și, în consecință, de natură să producă efecte juridice, iar nepublicarea constituie o încălcare a obligațiilor statuate de Legea nr. 24/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare,întrucât hotărârile Comitetului Național pentru Situații de Urgență sunt acte administrative cu caracter normativ emise în situații de urgență, de necesitate, care vizează interesul, securitatea și sănătatea publică, iar publicarea lor în Monitorul Oficial al României garantează accesul la cunoașterea și aplicarea acestora la nivelul fiecărui cetățean,ținând cont de faptul că hotărârile Comitetului Național pentru Situații de Urgență sunt supuse exercițiului controlului de legalitate de către puterea judecătorească începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I,în scopul facilitării liberului acces la justiție al cetățeanului prin respectarea dreptului fundamental reglementat de art. 21 din Constituția României, republicată,având în vedere că lipsa publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, provoacă consecințe grave asupra interesului public și a securității raporturilor juridice, fiind create premisele încălcării dreptului fundamental privind accesul liber la justiție,având în vedere necesitatea de a genera măsuri imediate care să vină în interesul cetățenilor, se impune inițierea unei intervenții legislative care să completeze dispozițiile actelor normative pe acest segment.Luând în considerare că inexistența acestei reglementări împiedică asigurarea de apărări fundamentate în fața instanțelor de judecată și, respectiv, pronunțarea unor soluții care să aibă în vedere exercitarea dreptului la apărare al acestui organism interinstituțional,urgența adoptării prezentei ordonanțe de urgență este determinată de necesitatea stringentă de stabilire a reprezentării Comitetului Național pentru Situații de Urgență în fața instanțelor de judecată.Întrucât Comitetul Național pentru Situații de Urgență este un organism interinstituțional alcătuit din reprezentanți ai autorităților publice centrale, împuternicite cu prerogative de putere publică, iar una dintre activitățile cu caracter general care implică exercitarea prerogativelor de putere publică este concretizată prin reprezentarea în justiție a autorității publice,luând în considerare că lipsa reglementării competenței de reprezentare în justiție a Comitetului Național pentru Situații de Urgență creează consecințe grave, care nu pot fi înlăturate, respectiv imposibilitatea exercitării prerogativelor de putere publică, fapt care duce la pronunțarea unor hotărâri judecătorești de anulare a actelor administrative și, implicit, suportarea unor prejudicii materiale în sarcina statului,având în vedere necesitatea de a crea un mecanism derogatoriu prin care, în contextul producerii unor situații de urgență, să poată fi puse în aplicare hotărâri, măsuri imediate de natură să permită o gestionare și o limitare a urmărilor produse de o astfel de stare excepțională care nu poate aștepta momentul formalizării acestor hotărâri prin publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I, acest interval de timp (chiar și de câteva ore) fiind esențial în salvarea de vieți omenești,văzând faptul că situațiile descrise reclamă responsabilități instituționale privitoare la buna funcționare a mecanismelor de răspuns în situații de urgență, care nu pot fi amânate, și ținând cont de faptul că toate aceste elemente vizează interesul public, în contextul arătat, reglementarea nu poate fi amânată fără riscul unor blocaje sau disfuncționalități instituționale, acestea constituind situații de urgență, extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,ținând seama că elementele sus-menționate constituie premisele unei situații urgente și extraordinare care impune adoptarea de măsuri imediate în vederea stabilirii cadrului normativ adecvat, neadoptarea acestor măsuri cu celeritate poate avea consecințe negative asupra capacității de funcționare a Comitetului Național pentru Situații de Urgență, inclusiv de a se apăra în fața instanțelor de judecată, precum și de a asigura publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârilor emise de acest organism interinstituțional, reglementarea cu celeritatea impusă de contextul epidemiologic actual neputându-se realiza pe calea procedurii obișnuite de legiferare,întrucât aspectele vizate constituie o stare de fapt obiectivă, cuantificabilă, extraordinară, independentă de voința Guvernului, care pune în pericol interesul public și a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate prin ordonanță de urgență, în consecință,reținându-se că în cazul în care nu sunt acceptate măsurile propuse nu se poate asigura punerea în aplicare în mod eficient și cu celeritate a demersurilor necesare care să asigure capacitatea Comitetului Național pentru Situații de Urgență de a se apăra în fața instanțelor de judecată, precum și publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârilor emise de acest organism interinstituțional, elemente care vizează interesul public general, iar în contextul arătat demersul nu poate fi amânat, existând riscul unor blocaje sau disfuncționalități instituționale, și constituie situații de urgență și extraordinare, a căror reglementare impune adoptarea unor măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILa articolul 15 din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 884 din 28 septembrie 2020, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Toate actele administrative cu caracter normativ, inclusiv hotărârile Comitetului Național pentru Situații de Urgență, privind instituirea, modificarea sau încetarea măsurilor din prezenta lege, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și pot fi atacate de către orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, cu acțiune în anulare la instanța competentă atât pentru motive de nelegalitate, cât și de netemeinicie, în termen de 5 zile de la data publicării actului administrativ.  +  Articolul IIOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 361 din 26 aprilie 2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La articolul 8^1, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (5^1) și (5^2), cu următorul cuprins:(5^1) Departamentul pentru Situații de Urgență reprezintă și apără drepturile și interesele legitime ale Comitetului Național în fața instanțelor de judecată și a altor organe de jurisdicție, în cauzele în care Comitetul Național este parte și exercită căi de atac sau orice mijloace legale de apărare. În aceste cauze, renunțarea la judecată sau la calea de atac se aprobă prin notă, la propunerea Departamentului pentru Situații de Urgență, de președintele Comitetului Național sau de persoana desemnată prin decizia acestuia.(5^2) Cheltuielile de judecată derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului se achită din bugetul Ministerului Afacerilor Interne.2. După articolul 42 se introduce un nou articol, articolul 42^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 42^1(1) Hotărârile Comitetului Național cu caracter normativ emise în aplicarea prevederilor art. 20 se publică de îndată în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în situații deosebite care nu suferă întârziere, când nu poate fi realizat fluxul de publicare prevăzut de art. 12-14 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată, cu modificările și completările ulterioare, hotărârile Comitetului Național cu caracter normativ emise în aplicarea prevederilor art. 20 se aplică de îndată și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, imediat ce acest lucru este posibil. Situațiile deosebite care nu suferă întârziere, precum și aplicarea de îndată sunt consemnate în cuprinsul hotărârii Comitetului Național.(3) Hotărârile Comitetului Național prevăzute la alin. (1) și (2) pot fi atacate în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul III(1) Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 884 din 28 septembrie 2020, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificarea adusă prin prezenta ordonanță de urgență, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.(2) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 361 din 26 aprilie 2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare, cu completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  Secretarul general al Guvernului,
  Tiberiu Horațiu Gorun
  Ministrul finanțelor,
  Alexandru Nazare
  București, 29 iunie 2021.Nr. 63.-----