ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 62 din 29 iunie 2021pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății primei tranșe din cotizația României la bugetul instrumentului financiar al UE "Instrumentul European pentru Pace (EPF)", aferente anului 2021
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 30 iunie 2021  Având în vedere că, în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene, România și-a asumat obligațiile financiare ce decurg din noul Cadru Financiar Multianual (CFM), care este în vigoare pentru perioada 2021-2027,luând în considerare faptul că la finalul lunii iunie 2021 se încheie perioada de tranziție de la precedentul Cadru Financiar Multianual (CFM) și că, începând din luna iulie, statele membre trebuie să asigure resursele financiare pentru instrumentele financiare din actualul CFM, inclusiv Instrumentul European pentru Pace,având în vedere lipsa cadrului legal care să autorizeze plata contribuției României pentru cei doi piloni ai Instrumentului European pentru Pace, respectiv operații și misiuni cu caracter militar și măsuri de asistență în sprijinul acestor acțiuni militare,ținând seama de faptul că termenul în care statele membre trebuie să își plătească obligațiile financiare este de 30 de zile de la primirea solicitării din partea Comisiei Europene, la care se adaugă alte 30 de zile în care întârzierile la plata contribuției nu vor genera penalități,având în vedere faptul că în cazul neadoptării prezentei reglementări se periclitează capacitatea României de îndeplinire a obligațiilor sale financiare, cu consecințe negative în planul argumentelor în sprijinul susținerii priorităților și a atingerii obiectivelor de politică externă ale României,întrucât, în data de 4 iunie 2021, Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) din cadrul Comisiei Europene a transmis către statele membre prima solicitare de contribuții pentru Instrumentul European pentru Pace (EPF), suma ce revine României fiind de 18.694,65 euro, având la dispoziție un termen de 30 zile și alte 30 zile în care nu vor fi percepute penalități, impunând adoptarea unei baze legislative la nivel național în regim de urgență,luând în considerare că SEAE a anunțat transmiterea, în perioada imediat următoare, a unei noi solicitări de contribuții din partea statelor membre,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILa anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 29 august 1994, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările și completările ulterioare, punctul II, după numărul curent 92 se introduce un nou număr curent, numărul curent 93, cu următorul cuprins:
  Nr. crt.Denumirea organizațieiSediulAnul înființăriiAnul aderării RomânieiInstituția română care coordonează relațiile cu organizația internațională respectivăExplicații
  „93.Uniunea Europeană - Instrumentul European pentru PaceBruxelles20212021Ministerul Afacerilor ExterneInstrumentul European pentru Pace (EPF) a fost instituit prin Decizia (PESC) 2021/509 (OJ L 102, 24.03.2021, p. 14-62) (Decizia EPF), pe întreaga durată a participării României la acțiunile derulate de către Uniunea Europeană prin EPF în cadrul Cadrului Financiar Multianual 2021-2027. În funcție de cuantumul exact al cotizației statelor membre, cuantumul cotizației Românei va fi calculat prin aplicarea coeficientului GNI de 1,62% aferent României și va fi stabilit în fiecare an în funcție de sumele care vor fi angajate prin operațiile și măsurile de asistență finanțate prin intermediul EPF.Aceste sume vor fi stabilite de Consiliu, cu unanimitate, prin decizii (PESC) adoptate în temeiul art. 42 alin. (4) și al art. 43 alin. (2) din TUE pentru operații, respectiv al art. 28 din TUE pentru măsuri de asistență. Potrivit art. 2 din Decizia EPF, plafonul financiar pentru implementarea EPF în perioada 2021-2027 este de 5,692 miliarde euro.“
   +  Articolul II(1) Se aprobă plata cotizației anuale a României la bugetul Instrumentului European pentru Pace (EPF), pilonul II, în cuantumul care va fi stabilit prin deciziile Consiliului Uniunii Europene, pe întreaga durată a participării României la acțiunile derulate de către Uniunea Europeană prin EPF în cadrul Cadrului Financiar Multianual 2021-2027, precum și plata primei tranșe, aferentă anului 2021, în valoare de 18.694,65 euro.(2) Sumele necesare plății cotizației anuale a României la bugetul Instrumentului European pentru Pace (EPF), pilonul II, se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe și se calculează pe baza cursului de schimb valutar, în funcție de cursul oficial al Băncii Naționale a României în vigoare la data plății.  +  Articolul IIIOrdonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizații internaționale interguvernamentale la care România este parte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 29 august 1994, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu completările aduse din prezenta ordonanță de urgență, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Dănuț Sebastian Neculăescu,
  secretar de stat
  Ministrul apărării naționale,
  Nicolae-Ionel Ciucă
  Ministrul finanțelor,
  Alexandru Nazare
  București, 29 iunie 2021.Nr. 62.----