HOTĂRÂRE nr. 59 din 29 iunie 2021privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților
EMITENT
  • CAMERA DEPUTAȚILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 29 iunie 2021    Camera Deputaților adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IRegulamentul Camerei Deputaților, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 8/1994, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 12 martie 2021, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. După articolul 50 se introduce un nou articol, articolul 50^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 50^1Deputații își desfășoară activitatea în comisii, participând la ședințele acestora sau la activitatea de documentare și consultare.2. La articolul 242, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 242(1) Niciun deputat nu poate lipsi de la ședințele Camerei sau ale comisiei din care face parte, indiferent dacă acestea se desfășoară fizic sau la distanță prin mijloace electronice. În zilele în care deputații își desfășoară activitatea în cadrul grupurilor parlamentare, listele de prezență se semnează la grupurile parlamentare. Prezența membrilor Biroului permanent al Camerei Deputaților și a liderilor de grup se consemnează în stenogramele ședințelor Biroului permanent al Camerei Deputaților. În situația în care deputatul este prezent la lucrările comisiei prin mijloace electronice, prezența se constată în cadrul ședinței și este consemnată în procesul-verbal, fără a fi necesară semnătura olografă a deputaților pe procesul-verbal.3. La articolul 242, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins:(8) Deputații care nu au participat la cel puțin o activitate parlamentară desfășurată în sediul Camerei, în cadrul programului și ordinii de zi aprobate pentru ziua respectivă, și nici nu au obținut o motivare a absenței sunt considerați absenți nemotivați și li se reține 1% din indemnizația brută.4. La articolul 242, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (10), cu următorul cuprins:(10) Prin excepție de la prevederile alin. (1), la lucrările comisiilor care au pe ordinea de zi activitatea parlamentară de documentare și consultare, prezența deputaților nu este obligatorie. Dacă deputatul desfășoară această activitate la sediul Camerei Deputaților, acesta se înregistrează pe lista de prezență.  +  Articolul IIRegulamentul Camerei Deputaților, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 8/1994, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 12 martie 2021, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei hotărâri, dându-se textelor o nouă numerotare.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 29 iunie 2021, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
    p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
    CRISTINA-MĂDĂLINA PRUNĂ
    București, 29 iunie 2021.Nr. 59.-----