LEGE nr. 179 din 28 iunie 2021pentru modificarea Legii recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 29 iunie 2021  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 5, alineatele (3)-(5) și (7) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) Secretariatul de Stat, după analizarea dosarelor persoanelor ce solicită preschimbarea certificatelor, va elibera noul tip de certificat preschimbat, care va avea un format unic, cu elemente de securizare - singurul document valabil pentru a beneficia de prevederile prezentei legi.(4) Dosarele persoanelor care solicită preschimbarea certificatelor sau eliberarea noilor certificate în baza legilor recunoștinței trebuie să conțină documentația prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 566/1996 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei pentru cinstirea și sprijinirea eroilor Revoluției din decembrie 1989, cu modificările ulterioare, pentru fiecare categorie, precum și avizul reactualizat al unei organizații de revoluționari legal constituite până la data de 31 decembrie 1992. Certificatele eliberate potrivit prezentei legi vor fi semnate de către secretarul de stat al Secretariatului de Stat.(5) Secretariatul de Stat face propuneri Președintelui României pentru acordarea titlurilor.(...)(7) Secretariatul de Stat, după analizarea cererilor și verificarea dosarelor persoanelor care solicită acordarea calității prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3, va elibera certificatul, singurul document valabil pentru a beneficia de prevederile prezentei legi.2. La articolul 9, alineatele (2), (3) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Persoanele care solicită preschimbarea documentelor care atestă titlurile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b), precum și președinții organizațiilor nominalizate la art. 5 alin. (4) poartă răspunderea penală pentru corectitudinea întocmirii dosarelor, care vor fi verificate de către Secretariatul de Stat, în vederea eliberării de către acesta a certificatelor doveditoare, preschimbate conform alin. (1).(3) Certificatele eroilor-martiri se eliberează și se acordă la propunerea Secretariatului de Stat și se atribuie urmașilor acestora.(...)(5) Prin derogare de la dispozițiile art. 10 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, contestațiile privind preschimbarea ori neefectuarea preschimbării certificatelor, conform prezentei legi, se fac cu nominalizarea persoanelor în cauză. Contestațiile se soluționează, în fond, de secția de contencios administrativ și fiscal a tribunalului, iar în recurs, de secția de contencios administrativ și fiscal a curții de apel.3. La articolul 92, alineatele (5) și (7) se modifică și vor avea următorul cuprins:(5) Secretariatul de Stat va înainta periodic Președintelui României propunerile de atribuire a titlurilor pentru persoanele ale căror cereri au fost admise, în vederea publicării acestora în Monitorul Oficial al României, Partea I.(...)(7) Prin derogare de la dispozițiile art. 10 alin. (1) din Legea nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, contestațiile privind noile certificate - Luptător cu Rol Determinant se depun în termen de 30 de zile de la comunicare cu nominalizarea persoanelor în cauză. Contestațiile se soluționează, în fond, de secția de contencios administrativ și fiscal a tribunalului, iar în recurs, de secția de contencios administrativ și fiscal a curții de apel.4. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 11(1) Comisia parlamentară are atribuții de avizare a proiectelor de lege și a propunerilor legislative transmise Camerei competente să le adopte, ca primă Cameră sesizată, referitoare la modificarea și completarea prezentei legi, precum și a proiectelor de acte normative care conțin prevederi conexe acesteia.(2) Comisia parlamentară avizează bugetul și Programul anual de activități ale Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989.5. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 15Fundația «Fondul Libertatea», constituită prin Decretul-lege nr. 124/1990 privind instituirea «Fondului Libertatea», cu modificările ulterioare, își desfășoară activitatea sub controlul Secretariatului de Stat.6. Articolul 26 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 26Prin derogare de la dispozițiile art. 10 alin. (1) din Legea nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, litigiile legate de aplicarea dispozițiilor prezentei legi, în care acțiunea este formulată în contradictoriu cu Secretariatul de Stat, se soluționează, în fond, de secția de contencios administrativ și fiscal a tribunalului, iar în recurs, de secția de contencios administrativ și fiscal a curții de apel.7. În tot cuprinsul legii, sintagma „Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluționarilor din Decembrie 1989“ se înlocuiește cu sintagma „Secretariatul de Stat“.  +  Articolul IIComisia parlamentară a revoluționarilor din decembrie 1989, înființată în temeiul dispozițiilor art. 9 alin. (2) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, va restitui Secretariatului de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 toate documentele nesoluționate, pe baza unui proces-verbal de predare-primire care se întocmește în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Contestațiile nesoluționate se restituie în plic închis, prin poștă, cu scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, prin intermediul Secretariatului de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 petenților contestatori. Contestatorii sunt de drept repuși în termenul de contestație la instanța competentă de la data restituirii contestației, astfel cum este înscrisă în confirmarea de primire.  +  Articolul IIIDe la data intrării în vigoare a prezentei legi, litigiile legate de aplicarea dispozițiilor Legii recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, în care acțiunea este formulată în contradictoriu cu Comisia parlamentară a revoluționarilor din decembrie 1989 și care se află pe rolul instanțelor spre soluționare, în fond, la secția de contencios administrativ și fiscal a tribunalului ori în recurs, la secția de contencios administrativ și fiscal a curții de apel, vor fi soluționate în contradictoriu cu Secretariatul de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989.  +  Articolul IVÎn termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul, la propunerea Secretariatului de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, va modifica în mod corespunzător Hotărârea Guvernului nr. 1.412/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii recunoștinței pentru Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul VLegea recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  CRISTINA-MĂDĂLINA PRUNĂ
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  ANCA DANA DRAGU
  București, 28 iunie 2021.Nr. 179.-----