LEGE nr. 157 din 22 septembrie 2000privind Planul naţional pentru agricultura şi dezvoltare rurală aferent Programului SAPARD pentru cofinantarea acestuia de la bugetul de stat
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 28 septembrie 2000    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) În scopul accesarii asistenţei financiare nerambursabile acordate României de Uniunea Europeană în cadrul Programului SAPARD în perioada 2000-2006 se aproba Planul naţional pentru agricultura şi dezvoltare rurală, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta lege. (2) Fondurile acordate, în perioada de preaderare a României, pentru agricultura vor fi în concordanta cu priorităţile adoptării acquisului comunitar în România şi sunt directionate pe următoarele măsuri: a) prelucrarea şi marketingul produselor agricole şi piscicole; b) îmbunătăţirea structurilor în vederea realizării controlului de calitate veterinar şi fitosanitar pentru stabilirea calităţii produselor alimentare şi pentru protecţia consumatorului; c) dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale; d) îmbunătăţiri funciare şi reparcelare; e) renovarea şi dezvoltarea satelor şi conservarea patrimoniului natural; f) elaborarea şi actualizarea registrelor cadastrale; g) managementul resurselor de apa pentru agricultura; h) investiţii în exploatatiile agricole; i) constituirea grupurilor de producători; j) măsuri de agromediu; k) înfiinţarea serviciilor de ajutoare şi de management pentru personalul din exploatatiile agricole; l) dezvoltarea şi diversificarea activităţilor economice pentru generarea de activităţi multiple şi venituri alternative; m) silvicultura; n) îmbunătăţirea pregătirii profesionale şi asistenţa tehnica.------------ Notă *) Anexa se publică ulterior.  +  Articolul 2În perioada 2000-2006, anual în bugetul de stat va fi prevăzută în mod distinct suma reprezentând o treime din sumele alocate de Uniunea Europeană cu titlu de asistenţa financiară nerambursabilă, în cadrul Programului SAPARD.  +  Articolul 3Planul naţional pentru agricultura şi dezvoltare rurală aferent Programului SAPARD va fi implementat de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei prin programe multianuale aprobate prin hotărâri ale Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei şi a altor instituţii interesate, în urma negocierii cu Comisia Europeană.  +  Articolul 4Condiţiile pentru aplicarea art. 1-3 din prezenta lege se vor stabili prin acte normative elaborate în concordanta cu Reglementările Comisiei Europene nr. 1.268/1999 şi nr. 2.759/1999.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 3 aprilie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELECAMEREI DEPUTAŢILOR,ANDREI IOAN CHILIMANAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 7 septembrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,CONSTANTIN DAN VASILIU-----