ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 57 din 24 iunie 2021pentru stabilirea unor măsuri privind finanțarea cheltuielilor aferente proiectelor de investiții din cadrul Fondului de Dezvoltare și Investiții
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 629 din 25 iunie 2021  Având în vedere prevederile art. XX alin. (2) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul cărora Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației s-a subrogat în toate drepturile și obligațiile Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză pentru Fondul de Dezvoltare și Investiții și a preluat pe bază de protocol de predare-primire toate contractele de finanțare încheiate cu beneficiarii, solicitările de finanțare, execuția bugetară, precum și întreaga documentație depusă de solicitanți,luând în considerare faptul că, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 268/2019 pentru acordarea de către Ministerul Finanțelor Publice a unui împrumut din disponibilitățile contului curent general al Trezoreriei Statului, pentru Comisia Națională de Strategie și Prognoză, în scopul constituirii sumelor necesare alimentării Fondului de Dezvoltare și Investiții, precum și faptul că, anterior preluării de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației de la Comisia Națională de Strategie și Prognoză prin protocol a contractelor de finanțare, Comisia, în baza prevederilor art. 6 alin. (3) din anexa la Ordinul ministrului finanțelor publice și al președintelui Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză nr. 2.023/172/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a art. 1-10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare, a restituit către Ministerul Finanțelor sumele rămase neutilizate din împrumutul acordat în baza Hotărârii Guvernului nr. 268/2019 și a Convenției de împrumut încheiate în 2019 între Ministerul Finanțelor și Comisia Națională de Strategie și Prognoză,ținând cont de prevederile art. XX alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2020, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora pentru proiectele de investiții finanțate prin Fond, pentru care există contracte de finanțare în derulare, finanțările acordate se diminuează la valoarea cheltuielilor aferente lucrărilor efectuate și recepționate în condițiile legii la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență, precum și de faptul că, în conformitate cu prevederile art. XX alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2020, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Finanțelor nu mai acordă împrumuturi din disponibilitățile contului curent general al Trezoreriei Statului pentru alimentarea Fondului de Dezvoltare și Investiții,având în vedere că nu au fost asigurate fondurile pentru achitarea obligațiilor de plată ale Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației către beneficiarii Fondului de Dezvoltare și Investiții pentru lucrările efectuate și recepționate în condițiile legii, consecința negativă pe care o poate avea neadoptarea prezentei ordonanțe de urgență fiind că recunoașterea drepturilor se va face prin intermediul instanțelor de judecată, atrăgând plata dobânzilor penalizatoare, cu atât mai mult cu cât, în prezent, un număr de 26 de unități administrativ-teritoriale beneficiare au acționat deja în instanță ministerul pentru încălcarea obligațiilor contractuale, existând riscul ca numărul litigiilor să crească,de asemenea, consecința negativă a neadoptării prezentei ordonanțe de urgență constă și în efectele negative generate asupra raporturilor contractuale dintre beneficiarii Fondului de Dezvoltare și Investiții și executanți, prin punerea beneficiarilor în imposibilitatea de plată a cheltuielilor eligibile pentru a fi decontate din Fondul de Dezvoltare și Investiții, potrivit prevederilor art. 4^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. XX alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2020, cu modificările și completările ulterioare.Lipsa unei reglementări legale în temeiul căreia să se asigure sursa de finanțare pentru plata obligațiilor legale ale Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației determinate de preluarea Fondului va conduce, în final, la grevarea nejustificată a bugetului general consolidat al statului, prin componenta penalizatoare.În vederea constituirii cadrului legal pentru asigurarea sursei de finanțare pentru achitarea sumelor cuvenite beneficiarilor Fondului, care au contracte de finanțare în derulare, în condițiile art. XX alin. (2) și (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2020, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 4^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018, cu modificările și completările ulterioare, și pentru a stopa curgerea dobânzilor penalizatoare în sarcina Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației pentru neîndeplinirea obligațiilor de plată față de beneficiari, se impune intervenția legislativă de urgență.În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1(1) Pentru proiectele de investiții prevăzute la art. XX alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă plata tuturor cheltuielilor eligibile prevăzute la art. 4^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare, aferente serviciilor prestate, bunurilor livrate sau lucrărilor executate, precum și plata altor cheltuieli eligibile efectuate care se încadrează în categoriile de cheltuieli prevăzute la art. 4^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018, cu modificările și completările ulterioare, de la data semnării contractului de finanțare și până la data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2020, cu modificările și completările ulterioare.(2) Plata cheltuielilor prevăzute la alin. (1), neachitate de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, de la o poziție distinctă de transferuri din cadrul titlului 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, în limita prevederilor bugetare aprobate cu această destinație.  +  Articolul 2(1) Prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (4), (9) și (10) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2021 se autorizează Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației să efectueze virări de credite de angajament și de credite bugetare între capitole bugetare și între programe, peste limitele prevăzute, pe tot parcursul anului, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate, în vederea finanțării cheltuielilor prevăzute la art. 1.(2) În termen de 5 zile lucrătoare de la aprobarea modificărilor prevăzute la alin. (1), Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației comunică Ministerului Finanțelor virările efectuate concomitent cu transmiterea anexelor la bugetul ministerului, modificate, însușite de ordonatorul principal de credite.(3) Se autorizează Ministerul Finanțelor ca, pe baza comunicărilor transmise de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației potrivit alin. (2), să aprobe repartizarea pe trimestre a virărilor prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 3(1) În vederea efectuării transferului sumelor pentru plata cheltuielilor prevăzute la art. 1 alin. (1), de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, beneficiarii proiectelor de investiții pentru care există contracte de finanțare în derulare depun o solicitare de transfer al sumelor, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, însoțită de documentele justificative prevăzute în aceasta, în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(2) Nedepunerea solicitării în termenul prevăzut la alin. (1) atrage decăderea beneficiarilor din dreptul prevăzut de prezenta ordonanță de urgență.(3) Sumele solicitate de beneficiari în termenul prevăzut la alin. (1) se transferă în ordinea cronologică de înregistrare a solicitării la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în limita creditelor bugetare aprobate în bugetul anual al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației cu această destinație.(4) În situația în care documentele justificative care însoțesc solicitarea prevăzută la alin. (1) nu sunt corecte, complete sau necesită clarificări, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației notifică beneficiarii în acest sens, în termen de 10 zile lucrătoare de la constatare, cu mențiunea că transferul sumelor solicitate se efectuează după data depunerii documentelor justificative corecte și complete și/sau a clarificărilor solicitate, după caz, în ordinea depunerii acestora, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinație în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.(5) În termen de 15 zile lucrătoare de la efectuarea transferului conform alin. (3) sau (4), după caz, beneficiarii transmit Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației justificarea utilizării sumelor primite pentru plata cheltuielilor prevăzute la art. 1 alin. (1), întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, însoțită de ordinul de plată, certificat pentru conformitate cu originalul, inclusiv în situația în care cheltuielile eligibile aferente lucrărilor executate/serviciilor prestate/bunurilor livrate, alte cheltuieli eligibile efectuate care se încadrează în categoriile de cheltuieli prevăzute la art. 4^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018, cu modificările și completările ulterioare, au fost decontate din bugetul local sau din alte surse legal constituite și pentru care solicită recuperarea sumelor de la bugetul de stat.  +  Articolul 4(1) Pentru contractele de finanțare aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență nu se mai datorează contribuția proprie la proiect, prevăzută la art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018, cu modificările și completările ulterioare.(2) Sumele achitate de beneficiari până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, reprezentând contribuția proprie la proiect, nu se restituie.(3) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației va modifica contractele de finanțare aflate în derulare conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și cu respectarea clauzelor contractuale, prin acte adiționale încheiate în limita creditelor de angajament aprobate.  +  Articolul 5Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Kelemen Hunor
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila Zoltán
  Ministrul finanțelor,
  Alexandru Nazare
  București, 24 iunie 2021.Nr. 57.  +  Anexa nr. 1UAT/CJ ................................. Județul: .................................Nr./Dată înregistrare .........................
  SOLICITARE
  cuprinzând sumele aferente cheltuielilor eligibile pentru a fi transferate de la bugetul de stat
  conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2021
  Denumire obiectiv de investiții ..................................Programul: Fondul de Dezvoltare și Investiții (FDI)Domeniul: ........................................Cod proiect: .........................................Numărul și data contractului de finanțare: ...................................
  Nr. crt.Date și informații financiareValoare (inclusiv TVA)Documente justificative Tip document/nr./dataOpis documente anexate
  1.Valoarea contractului de finanțare (inclusiv acte adiționale):......... lei
  2.Valoare avans primit......... leiextras de cont/nr. OP/data .........pag. .....
  3.Valoare avans returnat......... leinr. OP/data ............pag. ........
  4.Suma solicitată de la bugetul de stat, aferentă serviciilor prestate, bunurilor livrate sau lucrărilor executate, precum și altor cheltuieli eligibile efectuate care se încadrează în categoriile de cheltuieli prevăzute la art. 4^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018, cu modificările și completările ulterioare, de la data semnării contractului de finanțare și până la data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2020 (9.01.2020)......... lei
  Documente justificativeDa/NuTip document/nr./data
  5.Comisia de avizare internă a beneficiarului, constituită conform art. 9 alin. (5) din contractDa/Nudispoziție nr./data .........pag. ........
  6.Contracte de achiziții publice pentru livrări bunuri, prestări servicii, execuție lucrăriDa/Nunr./data ......... nr./data .........pag. ........
  7.Autorizație de construireDa/Nunr./data ..............pag. ........
  8.Document de verificare ISCDa/Nu- concluziile verificărilor ................................, măsuri dispuse, după caz; - dovada îndeplinirii măsurilor, după cazpag. ........
  9.Documente pentru justificarea sumelor virate anterior de către CNSP (inclusiv avans)Da/Nu- ordin începere nr./data ..............; - facturi fiscale nr. .../data, vizate cu mențiunea „Bun de plată“, conform pct. 2 din Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002, cu modificările și completările ulterioare; - ordine de plată nr./data ........; - procese-verbale de predare-primire nr./data .......; - situații de lucrări (plata) nr./data ......., însușite de executant, diriginte de șantier și beneficiar; pag. ........
  Documente justificativeDa/NuTip document/nr./data
  - pentru servicii/alte cheltuieli: procese-verbale întocmite de comisia de avizare internă a beneficiarului nr./data ..... și/sau procese-verbale de recepție; - pentru lucrări: procese-verbale întocmite de comisia de avizare internă a beneficiarului nr./data ..... și/sau procese-verbale de recepție la terminarea lucrărilor sau recepție parțială a lucrărilor; - procese-verbale de recepție pentru livrare bunuri sau pentru lucrări care nu necesită autorizație de construire; - procese-verbale de lucrări ascunse nr./data .......; - procese verbale de recepție calitativă nr./data .......; - alte documente, după cazpag. ........
  10.Documente pentru justificarea sumelor solicitate de la bugetul de stat, aferente serviciilor prestate, bunurilor livrate sau lucrărilor executate, precum și altor cheltuieli eligibile efectuate care se încadrează în categoriile de cheltuieli prevăzute la art. 4^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018, cu modificările și completările ulterioare, de la data semnării contractului de finanțare și până la data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2020 (9.01.2020)......... lei- ordin începere nr./data ..............; - facturi fiscale nr. .../data, vizate cu mențiunea „Bun de plată“, conform pct. 2 din Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002, cu modificările și completările ulterioare; - ordine de plată nr./data ........; - procese-verbale de predare-primire nr./data, întocmite până la data de 9.01.2020; - situații de lucrări (plata) nr./data ...., întocmite până la data de 9.01.2020, însușite de executant, diriginte de șantier și beneficiar; - pentru servicii/alte cheltuieli: procese-verbale întocmite de comisia de avizare internă a beneficiarului nr./data ..... și/sau procese-verbale de recepție; - pentru lucrări: procese-verbale întocmite de comisia de avizare internă a beneficiarului nr./data ..... și/sau proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor sau recepție parțială a lucrărilor, după caz; - procese-verbale de recepție pentru livrare bunuri sau pentru lucrări care nu necesită autorizație de construire; - procese-verbale de lucrări ascunse nr./data .......; - procese-verbale de recepție calitativă nr./data .......; - alte documente, după cazpag. ........
  Subsemnatul, ............................................................, în calitate de reprezentant legal al .............................................., având funcția de .............................., declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii penale, că lucrările/serviciile/bunuri/alte cheltuieli eligibile care se încadrează în categoriile de cheltuieli prevăzute la art. 4^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru care solicit transferul de la bugetul de stat al sumei de ..................... (lei cu TVA), sunt executate/prestate/livrate/efectuate de la data încheierii Contractului de finanțare nr. ......../.............. și până la data de 9.01.2020 și se încadrează în cheltuielile eligibile care se pot finanța de la bugetul de stat conform art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2021 pentru stabilirea unor măsuri privind finanțarea cheltuielilor aferente proiectelor de investiții din cadrul Fondului de Dezvoltare și Investiții și sunt responsabil pentru realitatea, exactitatea și legalitatea datelor prezentate.Ordonator principal de credite,Președinte consiliu județean/Primar/Reprezentant legal beneficiar, după cazNumele și prenumele: ........................Semnătura: ....................
   +  Anexa nr. 2UAT/CJ .................................Județul: .................................Nr./Dată înregistrare .........................
  SITUAȚIE
  cuprinzând justificarea utilizării sumelor aferente cheltuielilor eligibile transferate de la bugetul de stat
  conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2021
  Denumire obiectiv de investiții ..................................Programul: Fondul de Dezvoltare și Investiții (FDI)Domeniul: ........................................Cod proiect: .........................................Numărul și data contractului de finanțare: ...................................
  Nr. crt.Valoarea sumei transferate de la bugetul de stat de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (inclusiv TVA)Factură/Document prin care se instituie obligația de platăOrdin de plată
  EmitentNr./dataValoareaNr./dataValoarea totalăDin care valoarea de la bugetul de stat
  01234567
  1...........................
  2.
  ......
  TOTAL
  Subsemnatul, ..................................................................., în calitate de reprezentant legal al ............................................., având funcția de .........................., declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii penale, că lucrările/serviciile/bunuri/alte cheltuieli eligibile care se încadrează în categoriile de cheltuieli prevăzute la art. 4^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018, cu modificările și completările ulterioare, sunt executate/prestate/livrate/efectuate până la data de 9.01.2020 și decontate în sumă de .................. și se încadrează în cheltuielile eligibile care se pot finanța de la bugetul de stat conform art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2021 pentru stabilirea unor măsuri privind finanțarea cheltuielilor aferente proiectelor de investiții din cadrul Fondului de Dezvoltare și Investiții.Ordonator principal de credite,Președinte consiliu județean/Primar/Reprezentant legal beneficiar, după cazNumele și prenumele: ........................Semnătura: ...................
  ----