REGULAMENT din 7 septembrie 2000pentru acordarea autorizaţiilor şi licenţelor în sectorul gazelor naturale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 25 septembrie 2000   +  Capitolul 1 Dispoziţii generaleAutoritate  +  Articolul 1Prezentul regulament este emis în conformitate cu prevederileart. 16 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 41/2000privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), precum şi aleart. 58-60 din Ordonanţa Guvernului nr. 60/2000privind reglementarea activităţilor din sectorul gazelor naturale.Domeniul de aplicare  +  Articolul 2Prezentul regulament se aplică persoanelor juridice care solicită acordarea unei autorizaţii pentru iniţierea infiintarii, funcţionarea şi modificarea unor capacităţi de producţie, transport, inmagazinare/stocare, tranzit, dispecerizare şi distribuţie a gazelor naturale sau a unei licenţe pentru a desfăşura activităţi comerciale de furnizare, transport, inmagazinare/stocare, tranzit, dispecerizare şi distribuţie în sectorul gazelor naturale.Competente  +  Articolul 3ANRGN emite, acorda, suspenda sau retrage autorizaţii şi licenţe pentru obiectivele din sectorul gazelor naturale, respectiv pentru activităţile de producţie, transport, inmagazinare/stocare, tranzit, dispecerizare, distribuţie şi furnizare a gazelor naturale.Definiţii şi abrevieri  +  Articolul 4Definirea unor termeni din prezentul regulament şi lista cuprinzând abrevierile sunt prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la acesta.  +  Capitolul 2 Tipuri de autorizaţii şi licenţe  +  Articolul 5Autorizaţiile pot fi: a) autorizaţii de iniţiere a infiintarii; b) autorizaţii de funcţionare; c) autorizaţii de modificare.  +  Articolul 6Autorizaţiile de iniţiere a infiintarii sunt destinate iniţierii realizării de noi capacităţi de producţie, transport, inmagazinare/stocare, tranzit, dispecerizare şi distribuţie a gazelor naturale.  +  Articolul 7Autorizaţiile de funcţionare au ca obiect: a) obiectivele/sistemele de producţie a gazelor naturale; b) obiectivele/sistemele de transport al gazelor naturale; c) obiectivele/sistemele de inmagazinare/stocare a gazelor naturale; d) obiectivele/sistemele de dispecerizare a gazelor naturale; e) obiectivele/sistemele de distribuţie a gazelor naturale.  +  Articolul 8Autorizaţiile de modificare au ca obiect: a) obiectivele/sistemele de producţie a gazelor naturale; b) obiectivele/sistemele de transport al gazelor naturale; c) obiectivele/sistemele de inmagazinare/stocare a gazelor naturale; d) obiectivele/sistemele de dispecerizare a gazelor naturale; e) obiectivele/sistemele de distribuţie a gazelor naturale.  +  Articolul 9Licentele pot fi: a) licenta de furnizare a gazelor naturale; b) licenta de transport al gazelor naturale; c) licenta de inmagazinare/stocare a gazelor naturale; d) licenta de dispecerizare a gazelor naturale; e) licenta de distribuţie a gazelor naturale; f) licenta de tranzit al gazelor naturale.  +  Capitolul 3 Regimul autorizaţiilor şi al licenţelor în sectorul gazelor naturale  +  Secţiunea 1 Procedurile, termenele şi condiţiile de acordare a autorizaţiilor şi licenţelor  +  Articolul 10Autorizaţiile/licentele se acordă persoanelor juridice care desfăşoară activităţi în sectorul gazelor naturale.  +  Articolul 11 (1) Pentru obţinerea unei autorizaţii/licenţe solicitanţii se vor adresa autorităţii competente, la sediul acesteia, cu cereri tipizate scrise, însoţite de documentele justificative prevăzute la art. 13 şi 14 sau, după caz, la art. 13 şi 15. (2) Solicitantul trebuie să fie persoana juridică, română sau străină, cu sediul în România. Persoanele juridice străine solicitante trebuie să stabilească şi sa menţină în România, în condiţiile legii, un sediu secundar pe întreaga durata de valabilitate a autorizaţiei/licenţei. (3) Nu pot primi autorizaţie/licenta solicitanţii aflaţi în procedura reorganizării judiciare sau a falimentului şi nici solicitanţii cărora le-a fost retrasă sau anulată o autorizaţie/licenta într-o perioadă de 5 ani anteriori înregistrării cererii, în acelaşi domeniu. (4) Cererea întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 va fi înscrisă într-un registru cu regim special la Departamentul de licenţe, autorizari, reglementări tehnice din cadrul ANRGN.  +  Articolul 12 (1) ANRGN, prin Departamentul de licenţe, autorizari, reglementări tehnice, analizează dacă documentaţia depusa de solicitant corespunde prevederilor prezentului regulament şi îi comunică acestuia dacă exista documente necorespunzătoare, în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării documentaţiei de către acesta. În acest caz solicitantul va completa documentaţia conform observaţiilor făcute, în termen de maximum 15 zile de la primirea comunicării. (2) În funcţie de tipul autorizaţiei/licenţei solicitate, responsabilul din partea ANRGN poate verifica la faţa locului realitatea datelor înscrise în documentaţie. Rezultatul verificărilor faptice de la faţa locului se înscrie într-un proces-verbal care este semnat de acesta şi de solicitantul autorizaţiei/licenţei. În situaţia în care se constată că datele înscrise în documentaţie nu corespund realităţii, acestea se vor menţiona distinct în procesul-verbal şi pot constitui motivatie pentru neacordarea/suspendarea autorizaţiei/licenţei.  +  Secţiunea 2 Documente solicitate pentru toate tipurile de autorizaţii şi licenţe  +  Articolul 13La solicitarea eliberării autorizaţiei/licenţei se vor prezenta următoarele documente: a) actul constitutiv al societăţii comerciale, în copie legalizată; b) certificatul de înmatriculare a societăţii comerciale la oficiul registrului comerţului, în copie legalizată; c) informaţii privind situaţia financiară, conform modelului prezentat în anexa nr. 4; d) curriculum vitae pentru echipa managerială a societăţii comerciale, care să ateste capabilitatea managerială; e) organigrama, structura şi necesarul de personal, care să ateste capabilitatea solicitantului în domeniu; f) documente privind capabilitatea tehnica, conform modelului prezentat în anexa nr. 5.  +  Secţiunea 3 Documente specifice tipului de autorizaţie/licenta  +  Articolul 14Documentele prevăzute la art. 13 vor fi însoţite, în funcţie de tipul autorizaţiei, de următoarele acte:A. Pentru autorizaţia de iniţiere a infiintarii: a) date şi elemente de identificare privind amplasarea obiectivului din sectorul gazelor naturale; b) caracteristici tehnice ale obiectivului, conform proiectului tehnico-economic; c) studiul de fezabilitate, întocmit de un proiectant autorizat conform legislaţiei în vigoare şi/sau conform standardelor internaţionale; d) autorizaţia de construire, conformLegii nr. 50/1991privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată; e) avizul tehnic care să conţină cerinţele tehnice de racordare la S.N.T. şi/sau la reţelele de distribuţie a gazelor naturale, eliberat de operatorul de sistem de transport sau de distribuţie a gazelor naturale.B. Pentru autorizaţia de funcţionare: a) autorizaţia de înfiinţare sau procesul-verbal de punere în funcţiune, pentru obiectivele existente la data intrării în vigoare a prezentului regulament; b) autorizaţia de mediu, conform prevederilor legale în vigoare; c) documentele de constituire a comisiilor de recepţie; d) procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, semnat de comisia de recepţie constituită conformHotărârii Guvernului nr. 51/1996privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de montaj utilaje, echipamente, instalaţii tehnologice şi a punerii în funcţiune a capacităţilor de producţie; acest proces-verbal atesta calitatea execuţiei lucrărilor de construcţii-montaj, rezultatele probelor de presiune - I.S.C.I.R., îndeplinirea cerinţelor tehnice specificate în codurile din sectorul gazelor naturale, respectarea normelor de protecţie şi securitate a muncii, conform legislaţiei în vigoare; până la emiterea codurilor din sectorul gazelor naturale se atesta respectarea prescripţiilor tehnice în vigoare din sector; e) procesul-verbal de recepţie care să prevadă realizarea probelor de punere în funcţiune, atingerea indicatorilor de performanţă estimati în proiect, îndeplinirea cerinţelor tehnice specificate în codurile din sectorul gazelor naturale, respectarea normelor de protecţie şi securitate a muncii, conform legislaţiei în vigoare; f) documente care să ateste calificarea personalului de punere în funcţiune, personal autorizat metrologic şi I.S.C.I.R.; g) fişa cuprinzând structura de personal pe specialităţi, care atesta calificarea acestuia; h) autorizarea metrologica a laboratoarelor AMC/PRAM, conformHotărârii Guvernului nr. 766/1997pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii.C. Pentru autorizaţia de modificare: a) date şi elemente de identificare privind amplasarea obiectivului din sectorul de gaze supus modificării; b) caracteristici tehnice ale obiectivului modificat, conform proiectului tehnico-economic; c) studiul de fezabilitate, întocmit de un proiectant autorizat conform legislaţiei în vigoare şi/sau conform standardelor internaţionale; d) avizul tehnic care să conţină cerinţele tehnice de racordare la SNT şi/sau la reţelele de distribuţie a gazelor naturale, eliberat de operatorul de sistem de transport, respectiv de operatorul de sistem de distribuţie a gazelor naturale; e) autorizaţia de construire, conformLegii nr. 50/1991, republicată.  +  Articolul 15Documentele prevăzute la art. 13 vor fi însoţite, în funcţie de tipul licenţei, de următoarele acte:A. Pentru licenta de furnizare a gazelor naturale: a) documentul emis de firma de audit în domeniul certificării calităţii conform familiei de standarde ISO 9000 şi sistemului de mediu ISO 14000, din care să rezulte derularea procesului de implementare a sistemului de calitate în cadrul agentului economic care solicită licenta, cu finalizare în termen de 2 ani; solicitanţii de licenţe care au certificat sistemul de calitate precizat mai sus vor prezenta documentele care atesta certificarea; b) regulamentul de organizare şi funcţionare a agentului economic, care să ateste existenta unui sistem de comunicare cu clienţii, precum şi a unui sistem de colectare a reclamatiilor consumatorilor şi de rezolvare a acestora; c) lista cuprinzând sediile secundare.B. Pentru licenta de transport al gazelor naturale: a) fişa cuprinzând structura personalului pe specialităţi, care atesta calificarea acestuia; b) autorizaţia de funcţionare pentru instalaţiile exploatate; c) lista cuprinzând sediile secundare; d) listele cuprinzând instalaţiile de transport - conducte, S.R.M., S.C., S.C.V., P.M. - aferente fiecărui sediu secundar; e) documentul emis de firma de audit în domeniul certificării calităţii conform familiei de standarde ISO 9000 şi sistemului de mediu ISO 14000, din care să rezulte derularea procesului de implementare a sistemului de calitate în cadrul agentului economic care solicită licenta, cu finalizare în termen de 2 ani; solicitanţii de licenţe care au certificat sistemul de calitate precizat mai sus vor prezenta documentele care atesta certificarea; f) regulamentul de organizare şi funcţionare a agentului economic.C. Pentru licenta de inmagazinare/stocare a gazelor naturale: a) autorizaţia de funcţionare pentru capacitatile de inmagazinare/stocare a gazelor naturale; b) autorizaţia de mediu conform prevederilor legale în vigoare; c) fişa cuprinzând structura personalului pe specialităţi, care atesta calificarea acestuia; d) lista cuprinzând sediile secundare; e) listele cuprinzând capacitatile de inmagazinare/stocare a gazelor naturale, aferente fiecărui sediu secundar; f) documentul emis de firma de audit în domeniul certificării calităţii conform familiei de standarde ISO 9000 şi sistemului de mediu ISO 14000, din care să rezulte derularea procesului de implementare a sistemului de calitate în cadrul agentului economic care solicită licenta, cu finalizare în termen de 2 ani; solicitanţii de licenţe care au certificat sistemul de calitate precizat mai sus vor prezenta documentele care atesta certificarea; g) regulamentul de organizare şi funcţionare a agentului economic.D. Pentru licenta de dispecerizare a gazelor naturale: a) fişa cuprinzând structura personalului pe specialităţi, care atesta calificarea acestuia; b) autorizaţia de funcţionare pentru sistemele de dispecerizare exploatate; c) lista cuprinzând sediile secundare; d) listele cuprinzând sistemele de dispecerizare aferente sediului central şi fiecărui sediu secundar; e) documentul emis de firma de audit în domeniul certificării calităţii conform familiei de standarde ISO 9000 şi sistemului de mediu ISO 14000, din care să rezulte derularea procesului de implementare a sistemului de calitate în cadrul agentului economic care solicită licenta, cu finalizare în termen de 2 ani; solicitanţii de licenţe care au certificat sistemul de calitate precizat mai sus vor prezenta documentele care atesta certificarea; f) regulamentul de organizare şi funcţionare a agentului economic.E. Pentru licenta de distribuţie a gazelor naturale: a) fişa cuprinzând structura personalului pe specialităţi, care atesta calificarea acestuia; b) autorizaţia de funcţionare pentru instalaţiile exploatate; c) lista cuprinzând sediile secundare; d) listele cuprinzând instalaţiile de distribuţie conform anexei reprezentând fişa de dotare a sistemului de distribuţie, aferente fiecărui sediu secundar; e) documentul emis de firma de audit în domeniul certificării calităţii conform familiei de standarde ISO 9000 şi sistemului de mediu ISO 14000, din care să rezulte derularea procesului de implementare a sistemului de calitate în cadrul agentului economic care solicită licenta, cu finalizare în termen de 2 ani; solicitanţii de licenţe care au certificat sistemul de calitate precizat mai sus vor prezenta documentele care atesta certificarea; f) regulamentul de organizare şi funcţionare a agentului economic, care să ateste existenta unui sistem de colectare a reclamatiilor consumatorilor şi de rezolvare a acestora, precum şi a unui sistem de comunicare cu clienţii, prin care aceştia să fie informati despre modificările de acte normative în domeniu.F. Pentru licenta de tranzit a gazelor naturale: a) fişa cuprinzând structura personalului pe specialităţi, care atesta calificarea acestuia; b) autorizaţia de funcţionare pentru instalaţiile exploatate; c) convenţia/convenţiile interguvernamentale şi contractele-cadru încheiate între entitatile corespondente din statele implicate; d) lista cuprinzând sediile secundare; e) listele cuprinzând instalaţiile de tranzit - conducte, S.R.M., S.C., S.C.V., P.M. - aferente fiecărui sediu secundar; f) documentul emis de firma de audit în domeniul certificării calităţii conform familiei de standarde ISO 9000 şi sistemului de mediu ISO 14000, din care să rezulte derularea procesului de implementare a sistemului de calitate în cadrul agentului economic care solicită licenta, cu finalizare în termen de 2 ani; solicitanţii de licenţe care au certificat sistemul de calitate precizat mai sus vor prezenta documentele care atesta certificarea; g) regulamentul de organizare şi funcţionare a agentului economic.  +  Articolul 16Licentele de furnizare se pot acorda producătorilor şi distribuitorilor de gaze naturale şi/sau altor persoane juridice care prezintă garanţii financiare pentru desfăşurarea activităţii de furnizare pentru care solicită licenta.  +  Secţiunea 4 Termene de valabilitate a autorizaţiilor/licenţelor  +  Articolul 17 (1) După verificarea documentaţiei depuse de solicitant ANRGN, prin Departamentul de licenţe, autorizari, reglementări tehnice, întocmeşte un raport prin care propune motivat acordarea/refuzul de acordare a autorizaţiei/licenţei. În raport se va preciza durata maxima de valabilitate propusă pentru autorizaţie/licenta, după cum urmează: a) autorizaţiile prevăzute la art. 6 şi 8 sunt valabile pe durata executării lucrărilor aferente, cuprinse în studiul de fezabilitate; b) autorizaţiile prevăzute la art. 7 sunt valabile pentru o perioadă de maximum 30 de ani; c) licentele prevăzute la art. 9 lit. a) şi c) sunt valabile pentru o perioadă de maximum 30 de ani; d) licentele prevăzute la art. 9 lit. b), d) şi e) sunt valabile pentru o perioadă de maximum 15 ani; e) licentele prevăzute la art. 9 lit. f) sunt valabile pe durata acordului încheiat între părţi, cu precizarea ca se modifica corespunzător la eventualele amendări ale acordului de tranzit. (2) Raportul este prezentat spre analiza Comitetului de reglementare, compus din preşedinte, vicepreşedinte şi 3 reglementatori. Şedinţa Comitetului de reglementare este publică. Discutiile din cadrul şedinţei vor fi înregistrate, iar suportul hard se va păstra pe o durată de minimum 5 ani.  +  Secţiunea 5 Acordarea autorizaţiei/licenţei  +  Articolul 18 (1) ANRGN decide asupra acordării autorizaţiei/licenţei în termen de până la 60 de zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete de către solicitant. (2) Acordarea sau refuzul de acordare a autorizaţiei/licenţei se face prin decizie a preşedintelui ANRGN, care va fi comunicată solicitantului în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii acesteia, împreună cu înştiinţarea de plată. (3) În termenul prevăzut la alin. (2) solicitantul va prezenta dovada achitării tarifului stabilit în conformitate cu prevederile anexei nr. 8.  +  Articolul 19Acordarea sau refuzul de acordare a autorizaţiei/licenţei se motiveaza în baza următoarelor criterii obligatorii: a) caracterul complet al documentaţiei prezentate; b) existenta unui cadru tehnico-organizatoric care să permită îndeplinirea condiţiilor prevăzute în autorizaţii şi în licenţe; c) asigurarea resurselor financiare; d) asigurarea cu personal calificat şi competent; e) calitatea serviciilor asigurate clienţilor; f) calitatea managerială - experienta profesională şi de conducere; g) asigurarea sănătăţii şi securităţii personalului; h) protecţia mediului; i) eficienta energetica a capacităţilor pentru activităţile cu caracter de monopol supuse autorizării.  +  Articolul 20Autorizaţiile/licentele vor conţine, după caz, următoarele prevederi principale: a) drepturile conferite de autorizaţie/licenta; b) condiţionari, limitări şi restrictii privind continuitatea şi nivelurile de funcţionare a obiectivelor autorizate; c) interdicţii şi sarcini privind securitatea persoanelor, protecţia proprietăţii şi a mediului înconjurător, afectarea unor activităţi de interes public; d) delimitarea zonei de protecţie şi de siguranţă; e) conţinutul servituţii, conform prevederilor art. 70 lit. c) şi aleart. 73 din Ordonanţa Guvernului nr. 60/2000; f) datele tehnice privind obiectivul autorizat; g) asigurarea egalităţii de tratament a clienţilor şi evitarea oricăror discriminări; h) prezervarea unui mediu concurential normal în domeniu prin evitarea dezechilibrelor pe piaţa şi a practicilor anticoncurentiale; i) obligativitatea pentru titularii de licenţe prevăzute la art. 9 lit. b), c) şi e) de a asigura accesul tuturor producătorilor şi consumatorilor la sistemul de transport, de inmagazinare/stocare şi de distribuţie; j) obligativitatea pentru titularii de licenţe prevăzute la art. 9 lit. b) şi c) de a asigura, după caz, stocurile de siguranţă de combustibil, lubrifianţi, piese de schimb, materiale necesare pentru funcţionarea capacităţilor de producţie, transport şi inmagazinare/stocare pentru o perioadă de minimum 90 de zile sau, prin contracte, necesarul de combustibil, gaze naturale, lubrifianţi, piese de schimb, materiale, care să permită îndeplinirea obligaţiilor de furnizare a gazelor naturale; k) obligativitatea pentru titularii de licenţe prevăzute la art. 9 lit. a) şi e) de a respecta standardele de performanţă referitoare la calitatea serviciului de furnizare a gazelor naturale către consumatori şi de a prezenta rapoarte anuale privind îndeplinirea cerinţelor specificate în standardele de performanţă; l) obligativitatea pentru titularii de licenţe de a prezenta periodic, semestrial sau, după caz, anual, rapoarte tehnice şi financiare privind activitatea acestora; pentru rapoartele financiare este obligatorie separarea evidentei contabile între activităţile licentiate şi cele nelicentiate; m) obligativitatea pentru titularii de autorizaţii/licenţe de a furniza informaţii către autoritatea competentă, referitoare la tipul de date, periodicitatea, formatul de transmitere a datelor şi altele asemenea.  +  Articolul 21 (1) Autorizaţiile şi licentele se înregistrează într-un registru în care înscrierea se face în ordinea emiterii lor. (2) Numărul autorizaţiei/licenţei este numărul de ordine din acest registru. (3) Registrul este unic şi poate fi consultat de cei interesaţi la sediul ANRGN, cu acordul acesteia, conform unui program care va fi afişat. (4) Modelele de autorizaţie/licenta sunt prezentate în anexele nr. 6 şi 7.  +  Articolul 22Autorizaţia/licenta se eliberează în doua exemplare, dintre care un exemplar este transmis de autoritatea competentă titularului, iar un exemplar se ataşează la dosarul-anexa la registru.  +  Articolul 23 (1) Deciziile preşedintelui ANRGN de acordare a autorizaţiilor/licenţelor vor fi publicate, pe cheltuiala titularului de autorizaţie, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, iar deciziile de respingere a acestora vor fi comunicate solicitanţilor în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (2). (2) Deciziile preşedintelui ANRGN privind acordarea/refuzul acordării autorizaţiei/licenţei pot fi atacate la instanţa de contencios administrativ, în condiţiileOrdonanţei Guvernului nr. 41/2000.  +  Capitolul 4 Procedura de modificare a autorizaţiilor şi licenţelor  +  Articolul 24 (1) La cererea titularilor sau din proprie iniţiativă ANRGN poate decide, în conformitate cu prevederile legale, modificarea autorizaţiilor/licenţelor eliberate iniţial, în următoarele situaţii: a) în cazul în care survin unele schimbări ale circumstanţelor de la data eliberării autorizaţiilor/licenţelor sau a unor evenimente care conduc la imposibilitatea desfăşurării activităţilor de producţie, transport, tranzit, inmagazinare/stocare, distribuţie sau furnizare de gaze naturale ori a pieţei gazelor naturale; b) în cazul unor modificări ale statutului titularului de autorizaţie/licenta - prin divizare, fuziune, transformare, schimbarea obiectului de activitate, a sediului, modificarea capitalului social - sau al unor modificări ale patrimoniului ori care afectează autorizaţia sau licenta eliberata. (2) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) modificarea autorizaţiilor/licenţelor se va face din iniţiativa ANRGN, cu respectarea egalităţii de tratament a titularilor şi în raport cu natura situaţiei care a determinat modificarea. ANRGN va comunică în scris titularilor de autorizaţie/licenta modificările survenite. În aceste cazuri ANRGN va elibera titularilor autorizaţii sau licenţe cu un conţinut modificat. (3) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) titularul autorizaţiei/licenţei va notifica ANRGN, în termen de 30 de zile de la apariţia situaţiei nou-create, solicitarea de modificare. După primirea notificării ANRGN va examina situaţia nou-creata şi va dispune, dacă solicitarea este intemeiata, după caz: a) modificarea corespunzătoare a autorizaţiilor/licenţelor, eliberand autorizaţii sau licenţe cu un conţinut modificat; b) emiterea unor amendamente la condiţiile asociate autorizaţiei/licenţei existente.  +  Capitolul 5 Procedura de suspendare şi de retragere a autorizaţiilor şi licenţelor  +  Articolul 25 (1) În cazul în care titularul autorizaţiei/licenţei nu îşi îndeplineşte obligaţiile legale din motive neimputabile acestuia, precum şi în cazul nerespectării condiţionarilor, limitarilor, restrictiilor, interdictiilor sau a sarcinilor stabilite prin autorizaţie/licenta, constatate de ANRGN din oficiu ori sesizate de către terţi sau prin notificarea de către titular, ANRGN va proceda după cum urmează: a) dacă situaţia creata se poate remedia, acorda un termen de conformare de maximum 6 luni, sub sancţiunea suspendării autorizaţiei/licenţei; b) dacă situaţia creata nu se poate remedia, retrage autorizaţia/licenta. (2) Pentru neîndeplinirea sau, după caz, îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor care rezultă din autorizaţie/licenta, imputabile titularului, ANRGN va dispune: a) dacă situaţia creata se poate remedia, suspendarea autorizaţiei/licenţei pe o perioadă de 30 de zile calendaristice, în vederea remedierii situaţiei create şi conformarii cu autorizaţia/licenta; b) dacă situaţia creata nu se poate remedia, retragerea autorizaţiei/licenţei. (3) În cazurile prevăzute la alin. (1) şi (2) persoanele prejudiciate îl pot acţiona pe titular în justiţie pentru repararea pagubei cauzate.  +  Articolul 26ANRGN va suspenda titularului autorizaţia/licenta în caz de începere a procedurii reorganizării judiciare sau a falimentului; titularul este obligat sa notifice ANRGN situaţia aparuta, în termen de 15 zile de la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti.  +  Articolul 27ANRGN va retrage titularului autorizaţia/licenta în următoarele situaţii: a) incapacitate de plată; b) faliment; c) în condiţiile prevăzute la art. 24 alin. (1) lit. b), dacă acestea sunt de natura sa conducă la imposibilitatea îndeplinirii de către titularul autorizaţiei/licenţei a obligaţiilor asumate.  +  Capitolul 6 Sancţiuni  +  Articolul 28Pentru orice încălcare de către titularul autorizaţiei/licenţei a termenilor sau condiţiilor prevăzute în acestea autoritatea competentă va aplica sancţiuni contravenţionale titularului, potrivit dispoziţiilorart. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 41/2000şi aleart. 87 din Ordonanţa Guvernului nr. 60/2000, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul 7 Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 29 (1) Autoritatea competenţa va pune la dispoziţie celor interesaţi orice document sau date obţinute din analiza unei cereri, din verificările efectuate pe parcurs sau din luarea unei măsuri de punere în aplicare, în conformitate cu instrucţiunile privind regimul eliberării documentelor, emise de ANRGN. (2) Instrucţiunile prevăzute la alin. (1) vor fi elaborate de ANRGN în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, fiind aprobate prin decizie a preşedintelui acesteia. (3) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) informaţiile confidenţiale sau de afaceri, stabilite de comun acord cu ANRGN, a căror difuzare poate cauza daune economice, informaţiile cu regim special şi informaţiile care constituie secret de stat.  +  Articolul 30 (1) Finanţarea activităţii ANRGN se va asigura integral din venituri extrabugetare obţinute din tarife pentru acordarea de licenţe şi autorizaţii, potrivitLegii nr. 72/1996privind finanţele publice, şi din alte surse atrase. (2) Lista cuprinzând tarifele pentru acordarea de autorizaţii şi licenţe este prevăzută în anexa nr. 8.  +  Articolul 31Agenţii economici existenţi în sectorul gazelor naturale sunt obligaţi să solicite acordarea autorizaţiilor/licenţelor în condiţiileart. 16 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 41/2000, până la această dată beneficiind de autorizaţie/licenta provizorie.  +  Articolul 32Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Anexa 1-------la regulament-------------DEFINIREAunor termeni din regulament1. acces la sistemul de transport şi/sau de distribuţie - dreptul unui producător, furnizor şi/sau consumator de a utiliza sistemul, achitand tarifele şi indeplinind obligaţiile de utilizare a acestuia;2. asigurare - resursele financiare prezervate de titularul de autorizaţie/licenta, care să permită acestuia fie înlocuirea oricăror elemente de active deteriorate sau distruse din cauza unor avarii, accidente sau a altor evenimente fortuite, fie plata unor penalizări, despăgubiri către terţi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;3. autoritate competentă - Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), instituţie publică autonomă de interes naţional cu personalitate juridică care creează şi aplica sistemul de reglementări la nivel naţional necesar pentru funcţionarea sectorului gazelor naturale în condiţii de eficienta, transparenta şi protecţie a consumatorilor;4. autorizaţie - actul tehnic şi juridic emis de autoritatea competentă, prin care se acordă o permisiune unei persoane juridice, română sau străină, pentru a construi, a pune în funcţiune şi a opera sau a modifica o instalatie de producţie, transport, tranzit, inmagazinare/stocare, dispecerizare şi distribuţie a gazelor naturale: a) autorizaţie de iniţiere a infiintarii - actul tehnic şi juridic emis de autoritatea competentă, prin care se acordă o permisiune unei persoane juridice, română sau străină, pentru a iniţia construirea unui obiectiv din sectorul gazelor naturale; b) autorizaţie de funcţionare - actul tehnic şi juridic emis de autoritatea competentă, care atesta funcţionarea obiectivelor din sectorul gazelor naturale, existente în funcţiune la data intrării în vigoare a prezentului regulament, precum şi punerea în funcţiune a obiectivelor noi; c) autorizaţie de modificare - actul tehnic şi juridic emis de autoritatea competentă, prin care se acordă o permisiune unei persoane juridice pentru modernizarea, retehnologizarea şi reabilitarea unui obiectiv de producţie, transport, tranzit, inmagazinare/stocare, distribuţie, furnizare şi utilizare a gazelor naturale, precum şi pentru reparaţia capitala a acestuia, în urma căreia se modifica caracteristicile tehnice care au făcut obiectul autorizaţiei;5. bonitate financiară - măsura a încrederii, de natura financiară, pe care o prezintă o persoană juridică în momentul solicitării unei autorizaţii/licenţe;6. capacitate - posibilitatea unui obiectiv din sectorul gazelor naturale de a produce, de a transfera, de a transporta, de a inmagazina/stoca, de a distribui, de a transforma gaze naturale;7. caracteristici tehnice - totalitatea datelor şi elementelor de natura tehnica, specifice unui obiectiv din sectorul gazelor naturale;8. cod - colectie de reglementări cu caracter tehnic, comercial şi juridic, emise de autoritatea competentă, prin care se stabilesc reguli şi proceduri obligatorii pentru agenţii economici din sectorul gazelor naturale;9. consumator de gaze naturale - persoana fizica sau juridică, română ori străină, care cumpara gaze naturale pentru propria sa utilizare; consumatorii de gaze naturale se clasifica în următoarele categorii: a) consumator rezidential - consumatorul care utilizează gazele naturale în scopul încălzirii spaţiilor, producerii apei calde pentru gătit, iar în particular termenul uz rezidential face referire la consumul casnic în gospodării individuale, apartamente de bloc, spitale, crese, grădiniţe, servicii sociale, instituţii şi alte unităţi rezidentiale; b) consumator comercial - consumatorul care utilizează gazele naturale în sectorul comercial, în unităţile cu activităţi de comerţ angro şi en detail, restaurante, hoteluri, birouri, în agricultura, sere, sau utilizări similare; c) consumator industrial - consumatorul care utilizează gazele naturale în industrie, sectorul extractiv, sectorul materialelor de construcţie etc.; nu fac parte din această categorie consumatorii care utilizează gazele naturale ca materie prima în industria chimica şi pentru producerea de energie electrica; d) consumator din industria chimica - consumatorul care utilizează gazele naturale ca materie prima în industria chimica de sinteza; e) consumator pentru producerea de energie electrica - consumatorul care utilizează gazele naturale la producerea de energie electrica pentru utilităţi publice, precum şi autoproducatorul industrial, cu/fără ciclu combinat energie electrica şi agent termic, pentru consum propriu sau nu; f) consumator pentru distribuţia districtuala a agentului termic - consumatorul care utilizează gazele naturale în producerea de căldură, în scopul distribuţiei publice - CTZ-prefecturi, CTZ-industrie, CT, CONEL, populaţie; g) alţi consumatori;10. dispecerizare - corelarea şi echilibrarea permanenta şi operativă la nivelul reţelelor şi al sistemelor a resurselor - producţie, import şi altele asemenea - cu consumurile rezultate din obligaţiile de livrare, inclusiv luarea măsurilor de limitare a efectelor situaţiilor excepţionale - temperaturi foarte scăzute, calamitati naturale, avarii majore - prin folosirea de mijloace specifice;11. distribuitor de gaze naturale - persoana juridică, română sau străină, licentiata, care asigura în principal prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale, precum şi întreţinerea, exploatarea şi funcţionarea în condiţii de siguranţă a sistemului de distribuţie;12. furnizor de gaze naturale - persoana juridică, română sau străină, titulara a licenţei de furnizare a gazelor naturale;13. gaze naturale - substanţe minerale combustibile constituite din amestecuri de hidrocarburi naturale, acumulate în scoarta terestra şi care, în condiţii de suprafaţa, se prezintă în stare gazoasa;14. inmagazinare subterana - proces ciclic de depozitare care consta în introducerea/injectia şi extragerea/extractia unor cantităţi de gaze şi/sau lichide în/din spaţii etanse - medii poroase, acvifere, cavitati şi altele asemenea - la diferite presiuni şi temperaturi;15. licenta - permisiune acordată unei persoane juridice, română sau străină, pentru desfăşurarea de activităţi comerciale şi/sau prestări de servicii în legătură cu una sau mai multe funcţiuni de transport, tranzit, inmagazinare, dispecerizare, distribuţie şi furnizare a gazelor naturale;16. normal metru cub de gaze naturale - volumul unui metru cub de gaze naturale aflat la temperatura de 0°C şi presiunea de 1,01325 x 10^5 N/mý;17. obiectiv din sectorul gazelor naturale - instalaţiile, construcţiile şi echipamentele aferente, care sunt proiectate sa producă, sa transporte, sa tranziteze, sa inmagazineze/stocheze, sa dispecerizeze şi sa distribuie gaze naturale;18. operator comercial - persoana juridică, română sau străină, titulara a licenţei pentru desfăşurarea de activităţi comerciale în sectorul gazelor naturale;19. operator de sistem - persoana juridică, română sau străină, titulara a licenţei pentru desfăşurarea de activităţi de exploatare, dispecerizare, întreţinere, verificare şi reparaţii într-un sistem de producţie, de transport, de inmagazinare/stocare, de distribuţie şi de dispecerizare a gazelor naturale;20. punere în funcţiune - totalitatea activităţilor prevăzute de documentaţia tehnica de proiectare şi de reglementările în vigoare, pentru a demonstra ca echipamentul şi sistemele tehnologice se comporta în conformitate cu datele prevăzute în proiect;21. reţea de transport şi/sau distribuţie - ansamblul de conducte conectate între ele, inclusiv instalaţiile şi echipamentele aferente, pentru vehicularea gazelor naturale în regim de presiune, conform standardelor specifice;22. sectorul gazelor naturale - ansamblul agenţilor economici, activităţilor şi instalaţiilor aferente privind producţia, transportul, tranzitul internaţional, inmagazinarea, dispecerizarea, distribuţia, furnizarea şi utilizarea gazelor naturale;23. sistemul de alimentare cu gaze naturale - ansamblul compus din conducte, instalaţii de reglare-măsurare, aparate şi accesorii, situat între staţiile de predare şi coşurile prin care se evacueaza gazele de ardere, destinat să asigure alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor dintr-o localitate;24. sistemul de dispecerizare - ansamblul instalaţiilor, construcţiilor şi echipamentelor aferente dispecerizarii gazelor naturale;25. sistemul de distribuţie - ansamblul compus din conducte, instalaţii de reglare-măsurare, aparate şi accesorii, situat între staţiile de predare şi robinetele de bransament ale consumatorilor racordati la reţeaua de presiune joasa, respectiv până la ieşirea din staţiile/posturile de reglare de la consumatorul racordat la reţeaua de presiune redusă;26. sistemul de inmagazinare/stocare a gazelor naturale - totalitatea instalaţiilor tehnologice de suprafaţa şi/sau subterane, precum şi depozitul propriu-zis, prin intermediul cărora se pot inmagazina/stoca ciclic şi, respectiv, extrage cantităţi de gaze naturale;27. sistemul de producţie a gazelor naturale - ansamblul instalaţiilor tehnologice - C.E., conducte, separatoare, panouri tehnologice de măsura gaze, instalaţii de condiţionare gaze, staţii de comprimare, conducte de racord la SNT şi alte asemenea - care asigura producţia gazelor naturale de la capul de eruptie până la panoul de măsurare comercială, în condiţii de calitate, conform standardelor în vigoare;28. Sistemul naţional de transport - SNT - sistemul de transport al gazelor naturale în regim de înaltă presiune, compus din ansamblul de conducte, recipiente, echipamente şi instalaţii aferente, care asigura preluarea gazelor naturale de la producători şi/sau de la furnizorii autohtoni şi/sau străini şi transportul acestora în vederea livrării în sistemele de distribuţie şi/sau la consumatorii direcţi şi/sau inmagazinarii/stocării acestora;29. standard metru cub de gaze naturale - volumul unui metru cub de gaze naturale aflat la temperatura de 15°C şi presiunea de 1,01325 x 10^5 N/mý;30. standarde de performanţă - normele tehnice, economice şi operationale cu caracter obligatoriu, referitoare la parametrii de calitate a serviciilor de transport, tranzit, inmagazinare/stocare, dispecerizare, distribuţie şi furnizare a gazelor naturale;31. stocare - procesul ciclic de depozitare care consta în introducerea/injectia şi extragerea/extractia unor cantităţi de gaze şi/sau lichide în/din spaţii etanse - rezervoare, recipiente şi altele asemenea - la diferite presiuni şi temperaturi;32. suspendarea autorizaţiei/licenţei - decizia emisă de autoritatea competentă prin care se retrag unui titular de autorizaţie/licenta permisiunile dobândite prin aceasta, pentru un interval de timp bine stabilit; ANRGN poate dispune continuarea activităţii în regim controlat şi cu restrictii, dacă activitatea afectează interesele consumatorilor de gaze naturale;33. titular de autorizaţie/licenta - persoana juridică deţinătoare a unei autorizaţii/licenţe eliberate de autoritatea competentă;34. transportator - persoana juridică română, licentiata, care asigura în principal servicii de transport-dispecerizare, întreţinere, exploatare şi funcţionare în condiţii de siguranţă a SNT;35. tranzit - trecerea peste teritoriul României, cu sau fără transbordare, a gazelor naturale provenind din alt stat şi destinate unui stat terţ;36. zacamant comercial - acumularea naturala de hidrocarburi, unitară sau separată, valorificabila, pentru care s-a dovedit posibilitatea recuperării în condiţii tehnico-economice a hidrocarburilor;37. zona de protecţie - suprafaţa de teren extinsă de o parte şi de alta a proiectiei în plan orizontal a conductelor şi instalaţiilor, cu o distanta care asigura integritatea tehnica în funcţionare a acestora;38. zona de siguranţă - suprafaţa de teren extinsă de o parte şi de alta a proiectiei în plan orizontal a conductelor şi instalaţiilor, cu o distanta stabilită pentru fiecare obiectiv, în funcţie de cerinţele de siguranţă a acestuia.  +  Anexa 2-------la regulament-------------LISTAcuprinzând abrevieri1. AMC - aparatura de măsura şi control;2. ANRGN - Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale;3. CT - centrala termica;4. CTZ - centrala termica de zona;5. I.S.C.I.R. - Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipienţilor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat din România;6. ISO - Internaţional Standard Organizaţion;7. mc(N) - normal metru cub de gaze naturale;8. mc(S) - standard metru cub de gaze naturale;9. PM - panou de măsura;10. PRM - post de reglare-măsurare;11. PR - post de reglare;12. PRAM - protecţie, relee, automatizări şi masurari;13. RD p.m. - reţea de distribuţie gaze naturale presiune medie;14. RD p.r. - reţea de distribuţie gaze naturale presiune redusă;15. RD p.j. - reţea de distribuţie gaze naturale presiune joasa;16. SNT - Sistemul naţional de transport gaze naturale;17. SC - statie de comprimare gaze naturale;18. SCV - statie de comanda vane;19. SRM - statie de reglare-măsurare;20. SRMC - statie de reglare-măsurare la consumator;21. SRMS - statie de reglare-măsurare de sector;22. SRS - statie de reglare de sector.  +  Anexa 3    -------la regulament-------------                             CERERE    pentru acordarea autorizaţiei/licenţei în sectorul gazelor naturale  Numărul de înregistrare la ANRGN ......../......    Către    Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)    Bucureşti, Calea Dorobantilor nr. 30, sectorul 1    Societatea Comercială ................, cu sediul în ....................,  reprezentată legal prin ..................., director general, şi  ........................, director economic, în conformitate cu prevederile  art. 16 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 41/2000, precum şi ale art.  58 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 60/2000, cu modificările şi  completările ulterioare, solicita eliberarea unei autorizaţii/licenţe  pentru ...................... (tip: autorizaţie/licenta).    În susţinerea cererii anexăm dosarul cu următoarele documente:    - ...............................................    - ...............................................    - ...............................................    - ...............................................             Director general, Director economic,           ..................... ......................  +  Anexa 4    -------la regulament-------------                       DATE            privind situaţia financiară    Solicitant (denumirea) ...................................    Certificam exactitatea datelor (Direcţia generală a finanţelor publice  şi controlului financiar de stat a judeţului ...............)    A. Indicatori privind evoluţia bonitaţii financiare:
                 
    Indicatorii de bonitate, calculaţi conform bilanţurilor anuale şi raportărilor semestrialeDate de referinţă
    Nr. crt.DenumireaSimbolulU.M.199930 iunie 200031 decembrie 2000
    1.Lichiditatea globalăLg%      
    2.Solvabilitatea patrimonialăSp%      
    3.Rata profitului brutRpb%      
    4.Viteza de rotaţie a fondului de rulmentV(R)cicluri/an    
                              active circulante    Lichiditatea globală = ─────────────────── x 100 %,                             datorii curente    în care:    - active circulante = stocuri + alte active circulante;    - datorii curente (în termen de până la un an) = furnizori şi conturi  asimilate + împrumuturi pe termen scurt + salarii + impozite şi taxe.    Solvabilitatea patrimonială = capitaluri proprii/total pasiv, mai puţin  clienţii creditori şi conturi de regularizare şi asimilate x 100 %.       Rata rezultatul brut (profit) al exerciţiului financiar    profitului = ─────────────────────────────────────────────────── x 100 %.       brut cifra de afaceri    Viteza de rotaţie a fondului de rulment = viteza de rotaţie anuală a  fondului de rulment, calculată pe baza datelor din bilanţul contabil din  anul precedent, care reprezintă raportul dintre veniturile din exploatare  şi fondul de rulment aferent exerciţiului financiar (cicluri/an).    B. Indicatori privind capacitatea financiară a solicitantului, calculati  la data de ........    1. TOTAL GENERAL ACTIV (milioane lei) ....................,    din care:    1.1. Active circulante - TOTAL (milioane lei) ............;    2. TOTAL GENERAL PASIV (milioane lei) ....................,    din care:    2.1. Obligaţii - TOTAL (milioane lei) ....................................    3. Fond de rulment (rd. 1.1-rd. 2.1) - TOTAL (milioane lei) ..............    4. Depozite bancare - TOTAL (milioane lei) ...............................    5. Linie de credite deschise - TOTAL (milioane lei) ......................    6. Credite bancare (neconsumate) - TOTAL (milioane lei) ..................    7. Venituri din exploatare - TOTAL (milioane lei) ........................    8. Viteza de rotaţie a fondului de rulment [V(R)] ...................... .           Director general, Director economic,         .................... .....................NOTĂ:1. Pentru capacitatile nou-înfiinţate informaţiile privind situaţia financiară pot fi prezentate de către investitori.2. Pentru investitorii străini informaţiile privind situaţia financiară pot fi prezentate de compania-mama din străinătate, în numele companiei-fiice din România, în măsura în care se face dovada preluării în mod indubitabil a tuturor angajamentelor financiare ale acesteia. Informaţiile vor fi prezentate în limba română, în traducere legalizată, la un birou notarial din România. ANRGN va lua în considerare orice tip de informaţii referitoare la viabilitatea financiară a proiectului supus autorizării.
   +  Anexa 5-------la regulament-------------CAPABILITATEA TEHNICAa agenţilor economici din sectorul gazelor naturale care solicită emiterea autorizaţiei/licenţei1. Date generale privind denumirea obiectivului şi amplasarea lui din punct de vedere administrativ şi geografic2. Date privind calificarea personalului tehnico-operativ care exploatează, întreţine, executa reparaţii şi modernizări ale obiectivului: a) şef obiectiv; b) ingineri, tehnicieni, maiştri de specialitate; c) personal de deservire.3. Date privind infrastructura/facilităţile obiectivului: a) caracteristicile tehnice; b) starea tehnica; c) durata de serviciu normata şi actuala.4. Date privind impactul obiectivului asupra mediului - aspecte legate de poluarea solului, apei şi aerului5. Date privind siguranţa în exploatare a obiectivului, protecţia muncii, PSI, sănătate, precum şi dotările aferente.  +  Anexa 6    -------la regulament-------------                       MODEL DE AUTORIZAŢIE  AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE (ANRGN)                   AUTORIZAŢIE DE .............                 nr. ........... din ............    Ca urmare a cererii adresate de .........., cu sediul în ...............,  reprezentată prin ..............., înregistrată la nr. .......... din data  de ...........,    în urma analizarii şi verificării documentelor transmise,    în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 41/2000 şi ale Ordonanţei  Guvernului nr. 60/2000, cu modificările şi completările ulterioare,    se acordă următoarea                              AUTORIZAŢIE
       
    pentru . . . . . . . . . . . . . . . . . . (obiectivul autorizaţiei) din . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (adresa completă a locului de amplasament)
    Obiectivul are următoarele caracteristici tehnice: . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Prezenta autorizaţie este valabilă . . . . . . . . . . . . . . ., în conformitate cu prevederile art. 58 din Ordonanţa Guvernului nr. 60/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
     
    . . . . . . . . . . . . . .  
    (data eliberării)  
    Preşedinte,
    . . . . . . . . . . . . . . .
   +  Anexa 7    -------la regulament-------------                       MODEL DE LICENTA  AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE (ANRGN)                      LICENTA DE .............                 nr. ........... din ............    Ca urmare a cererii adresate de .........., cu sediul în ...............,  reprezentată prin ..............., înregistrată la nr. .......... din data  de ...........,    în urma analizarii şi verificării documentelor transmise,    în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 41/2000 şi ale Ordonanţei  Guvernului nr. 60/2000, cu modificările şi completările ulterioare,    se acordă următoarea                         LICENTA
       
    Societăţii Comerciale . . . . . . . . . . pentru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (obiectivul licenţei)
    Prezenta licenţă este valabilă . . . . . . . . . . ., în conformitate cu prevederile art. 58 din Ordonanţa Guvernului nr. 60/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
     
    . . . . . . . . . . . . . .  
    (data eliberării)  
    Preşedinte,
    . . . . . . . . . . . . . . .
   +  Anexa 8    -------la regulament-------------                        LISTA    cuprinzând tarifele pentru acordarea de autorizaţii şi licenţe              Tarife pentru autorizaţii
               
    Nr. crt. ActivitateaCriteriul de fundamentareU.MTipul autorizaţieiTarif % din valoarea obiectivului
    1.Producţia de gaze naturaleValoarea investiţiei/ obiectivmilioane leiînfiinţare funcţionare modificare0,2
    0,2
    0,2
    2.Transportul gazelor naturaleValoarea investiţiei/ obiectivmilioane leiînfiinţare funcţionare modificare0,2
    0,2
    0,2
    3.Înmagazinarea/stocarea gazelor naturaleValoarea investiţiei/ obiectivmilioane leiînfiinţare funcţionare modificare0,2
    0,2
    0,2
    4.Distribuţia gazelor naturaleValoarea investiţiei/ obiectivmilioane leiînfiinţare funcţionare modificare0,2
    0,2
    0,2
    5.Dispecerizarea gazelor naturaleValoarea investiţiei/ obiectivmilioane leiînfiinţare funcţionare modificare0,2
    0,2
    0,2
                Tarife pentru licenţe
             
    Nr. crt.ActivitateaCriteriul de fundamentareU.MTariful anual (lei/U.M.)
    1.Furnizarea de gaze naturaleCantitatea de gaze contractatămii mc1.500
    2.Transportul gazelor naturaleCapacitatea totală de transportmii mc100
    3.Înmagazinarea/stocarea gazelor naturaleCapacitatea de înmagazinare/stocaremii mc500
    4.Dispecerizarea gazelor naturaleCantitatea de gaze dispecerizatămii mc100
    5.Distribuţia gazelor naturaleCapacitatea totală de distribuţiemii mc1.500
    6.Tranzitul gazelor naturaleCantitatea de gaze contractatămii mc1.000
  NOTĂ:1. Pentru calcularea tarifelor de licentiere la activităţile de transport, tranzit, distribuţie şi inmagazinare/stocare în anul 2000 se iau în considerare cantităţile efectiv realizate în anul 1999. Începând cu anul 2001 calculul tarifelor se va face la capacitatile proiectate pentru transportul, tranzitul, distribuţia, inmagazinarea/stocarea gazelor naturale.2. Pentru agenţii economici din sector care se licentiaza ca furnizori licenta pe anul 2000 se acordă pentru cantităţile de gaze livrate în anul 1999. Începând cu anul 2001 tariful anual de licenţă se va plati pentru cantităţile de gaze contractate în anul respectiv.3. Valoarea tarifului de autorizare se diminuează de până la 3 ori pentru obiectivele în funcţiune la data intrării în vigoare a prezentului regulament şi se va stabili ţinându-se seama de anul punerii în funcţiune şi de durata de serviciu normata.4. Pentru obiectivele cu durata de serviciu normata depăşită autorizarea se face pe o perioadă de un an.5. Tarifele de autorizare pentru obiectivele existente în funcţiune se stabilesc la nivel de structura/camp, sistem de transport, de distribuţie şi de tranzit, capacitate de inmagazinare/stocare, sediu/oficiu, ţinându-se seama de parametrii existenţi la data solicitării autorizaţiei/licenţei.6. Tarifele pentru acordarea autorizaţiilor şi licenţelor nu pot fi mai mici de 10.000.000 lei.7. Tarifele se actualizează prin ordin al preşedintelui ANRGN şi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.-------