HOTĂRÂRE nr. 784 din 7 septembrie 2000privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea autorizaţiilor şi licenţelor în sectorul gazelor naturale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 25 septembrie 2000    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 58 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea activităţilor din sectorul gazelor naturale, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Regulamentul pentru acordarea autorizaţiilor şi licenţelor în sectorul gazelor naturale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministrul industrieişi comerţului,Radu BerceanuPreşedintele AutorităţiiNaţionale de Reglementareîn Domeniul Gazelor Naturale,Iulian IancuMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes  +  AnexăREGULAMENT 07/09/2000