HOTĂRÎREA nr. 125 din 9 martie 1992privind înfiinţarea regiilor autonome ale aeroporturilor din România
EMITENT
 • GUVERN
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 56 din 2 aprilie 1992  Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează regiile autonome ale aeroporturilor din România, cu denumirile, sediile şi patrimoniile prevăzute în anexa nr. 1, prin divizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţionala a Aeroporturilor din România - ANAROM". (2) Regiile autonome înfiinţate potrivit prevederilor de mai sus sînt regii autonome cu specific deosebit.  +  Articolul 2Regiile autonome nou înfiinţate sînt persoane juridice şi îşi desfăşoară activitatea pe baza regulamentelor de organizare şi funcţionare prevăzute în anexele nr. 2.1. - 2.17*).  +  Articolul 3 (1) Patrimoniile iniţiale ale regiilor autonome nou înfiinţate sînt cele prevăzute în anexa nr. 1, conform datelor din bilanţul contabil la 31.XII.1991, ca rezultat al divizării patrimoniului Regiei Autonome "Administraţia Naţionala a Aeroporturilor din România - ANAROM". (2) Regiile autonome nou înfiinţate îşi vor definitivă patrimoniile pe baza reevaluarii acestora în condiţiile prevăzute de lege, activitate care se va finaliza pînă la data de 31.III.1992.  +  Articolul 4 (1) Regiile autonome ale aeroporturilor din România au ca obiect de activitate: administrarea şi exploatarea bazelor aeroporturilor proprii, deservirea la sol a aeronavelor şi pasagerilor, controlul şi dirijarea traficului în spaţiul aerian repartizat pentru desfăşurarea în siguranţa a transporturilor aeriene de călători şi mărfuri şi a altor zboruri ale aviaţiei, pentru căutarea şi salvarea aeronavelor aflate în pericol, servicii de informare aeronautica şi meteorologica potrivit reglementărilor interne şi internaţionale, asigurarea securităţii tuturor activităţilor aeroportuare şi a mijloacelor tehnice din dotare. (2) Regiile autonome nou înfiinţate asigura dezvoltarea, modernizarea şi reînnoirea pistelor, căilor de rulare şi platformelor, echipamentelor, instalaţiilor, construcţiilor şi celorlalte mijloace din dotare, întreţinerea şi reparaţiile acestora, precum şi introducerea tehnologiilor moderne de deservire aeroportuara.  +  Articolul 5 (1) Regiile autonome nou înfiinţate realizează cooperarea în domeniul lor de activitate cu organele similare din statele cu care se întreţin relaţii aviatice civile şi cu organizaţiile internaţionale specializate în acest domeniu, în baza reglementărilor emise de Ministerul Transporturilor şi Organizaţia Internationala a Aviaţiei Civile (O.A.C.I.). (2) Pentru realizarea activităţii proprii, aceste regii autonome pot încheia contracte de import-export şi de asigurare de asistenţa tehnica sau servicii cu partenerii din ţara sau străinătate.  +  Articolul 6 (1) Regiile autonome nou înfiinţate vor prelua, în completare, în patrimoniu, lucrările de investiţii în curs de executare. (2) Pentru modernizarea aeroportului Bucureşti - Otopeni, Regia Autonomă "Aeroportul Internaţional Bucureşti - Otopeni" se va substitui "Administraţiei Naţionale a Aeroporturilor din România - ANAROM" în toate documentele încheiate de aceasta ca urmare a licitaţiei din 6.VI.1991.  +  Articolul 7Ministerul Transporturilor, prin Departamentul Aviaţiei Civile, va stabili fiecărei regii autonome alocaţia bugetară pe destinaţii, în limita sumelor aprobate anual pentru aceasta activitate a ministerului prin bugetul public naţional.  +  Articolul 8Elaborarea şi aprobarea normelor şi normativelor, a regulamentelor şi instrucţiunilor de serviciu pentru protecţia navigaţiei aeriene, exploatarea, întreţinerea şi repararea bazei tehnice aeroportuare, construcţiilor şi celorlalte mijloace din dotare sînt de competenţa regiilor autonome nou înfiinţate.  +  Articolul 9 (1) În termen de 30 de zile de la data aprobării prezentei hotărîri, Ministerul Transporturilor, cu avizul Ministerului Apărării Naţionale şi al Departamentului Administraţiei Publice Locale şi cu acordul consiliilor judeţene interesate, va prezenta propuneri pentru trecerea, sub autoritatea consiliilor judeţene, a unor regii autonome înfiinţate prin prezenta hotărîre. (2) Regiile autonome care vor trece sub autoritatea consiliilor judeţene rămîn în coordonarea metodologică a Ministerului Transporturilor, ca autoritate aeronautica.  +  Articolul 10 (1) Regia autonomă "Administraţia Naţionala a Aeroporturilor din România - ANAROM" se desfiinţează pe data aprobării prezentei hotărîri. (2) Personalul care trece la noile unităţi înfiinţate, ca urmare a aplicării prezentei hotărîri, se considera transferat în interesul serviciului. (3) Personalul transferat în interesul serviciului şi trecut în funcţii cu niveluri de salarizare mai mici, precum şi personalul rămas disponibil, ca urmare a aplicării prezentei hotărîri, beneficiază de salariul de baza avut şi de sporul de vechime timp de 3 luni de la data aprobării prezentei hotărîri.  +  Articolul 11 (1) Pentru salarizarea personalului regiilor autonome nou înfiinţate se aplică prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 439/1991 şi Hotărîrii Guvernului nr. 22/1992, cu excepţia dispoziţiilor referitoare la atribuţiile, funcţiile şi salarizarea personalului din aparatul propriu al Regiei Autonome "Administraţia Naţionala a Aeroporturilor din România - ANAROM", care se abroga. (2) Salarizarea personalului fiecărei regii autonome nou înfiinţate se face corespunzător marimilor de organizare ale unităţilor Regiei Autonome "Administraţia Naţionala a Aeroporturilor din România - ANAROM", existente la data aplicării prezentei hotărîri.  +  Articolul 12Anexele nr. 1 şi 2.1.-2.17. fac parte integrantă din prezenta hotărîre.  +  Articolul 13Hotărîrea Guvernului nr. 1338/1990, precum şi orice alte prevederi contrare prezentei hotărîri se abroga. PRIM-MINISTRUTHEODOR STOLOJANContrasemnează:-----------------Ministrul transporturilor,Traian Basescu Notă *) Anexele nr. 2.1.-2.17 se comunică unităţilor interesate. Regulamentul cadru al regiilor autonome înfiinţate conform art. 1 este cuprins în anexa nr. 2.  +  Anexa 1DENUMIREA, SEDIUL ŞI PATRIMONIULregiilor autonome ce se înfiinţează prin divizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţionala a Aeroporturilor din România - ANAROM"
           
    Nr. crt.DenumireaSediulPatrimoniul - mii lei -
    1.Regia Autonomă "Aeroportul Arad"str. Bodrogului, Arad, judeţul Arad87.732
    2.Regia Autonomă "Aeroportul Bacău"str. Aeroportului nr. 1, Bacău, judeţul Bacău61.984
    3.Regia Autonomă "Aeroportul Baia Mare"comuna Tăuţii-Măgherăuş, judeţul Maramureş84.670
    4.Regia Autonomă "Aeroportul Bucureşti - Băneasa"şos. Bucureşti - Ploieşti nr. 40, sector 1, Bucureşti158.577
    5.Regia Autonomă "Aeroportul Cluj-Napoca"str. Traian Vuia nr. 149, Cluj-Napoca, judeţul Cluj117.360
    6.Regia Autonomă "Aeroportul Caransebeş"str. Aeroportului nr. 1, Caransebeş, judeţul Caraş-Severin25.426
    7.Regia Autonomă "Aeroportul Craiova"şos. Craiova - Bucureşti km 7, Craiova, judeţul Dolj15.572
    8.Regia Autonomă "Aeroportul Internaţional Constanţa - Mihail Kogălniceanu"şos. Tudor Vladimirescu nr. 4, comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa289.884
    9.Regia Autonomă "Aeroportul Iaşi"Iaşi, judeţul Iaşi70.122
    10.Regia Autonomă "Aeroportul Oradea"calea Aradului km 6, Oradea, judeţul Bihor68.909
    11.Regia Autonomă "Aeroportul Internaţional Bucureşti - Otopeni"şos. Bucureşti - Ploieşti km 16,5, sector 1, Bucureşti904.096*)
    12.Regia Autonomă "Aeroportul Satu Mare"şos. Satu Mare-Zalău km 9,5, judeţul Satu Mare90.217
    13.Regia Autonomă "Aeroportul Sibiu"şos. Alba Iulia nr. 73, Sibiu, judeţul Sibiu60.499
    14.Regia Autonomă "Aeroportul Suceava"comuna Salcea, judeţul Suceava76.351
    15.Regia Autonomă "Aeroportul Internaţional Timişoara"b-dul Revoluţiei nr. 3-5, judeţul Timiş306.895
    16.Regia Autonomă "Aeroportul Tîrgu Mureş"comuna Vidrasău, judeţul Mureş107.429
    17.Regia Autonomă "Aeroportul Tulcea"şos. Tulcea - Constanţa km 15, judeţul Tulcea48.482
  Notă *) Include patrimoniul aferent Bazei de deservire tehnica şi reparaţii aeroportuare în valoare de 118.610 mii lei şi patrimoniul aferent aparatului propriu al Regiei Autonome "ANAROM", în valoare de 225 mii lei.
   +  Anexa 2REGULAMENTde organizare şi funcţionare a Regiei Autonome "Aeroportul ............" I. Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Regia Autonomă "Aeroportul ............" este o regie autonomă cu specific deosebit, persoana juridică română, finanţată de la bugetul public naţional şi se organizează şi funcţionează potrivit prevederilor prezentului regulament.  +  Articolul 2Sediul Regiei Autonome "Aeroportul ............." este în ............ II. Obiectul de activitate  +  Articolul 3 (1) Regia are ca obiect de activitate: administrarea şi exploatarea bazei aeroportuare proprii, deservirea la sol a aeronavelor şi pasagerilor, controlul şi dirijarea traficului în spaţiul aerian repartizat pentru desfăşurarea în siguranţa a transporturilor aeriene de mărfuri şi călători şi a altor zboruri ale aviaţiei, pentru căutarea şi salvarea aeronavelor aflate în pericol, servicii de informare aeronautica şi meteorologica, potrivit reglementărilor interne şi internaţionale, asigurarea securităţii tuturor activităţilor aeroportuare şi a mijloacelor tehnice din dotare. (2) Regia asigura dezvoltarea, modernizarea şi reînnoirea pistelor, căilor de rulare şi platformelor, echipamentelor, instalaţiilor, construcţiilor şi celorlalte mijloace din dotare, întreţinerea şi reparaţiile acestora, precum şi introducerea tehnologiilor moderne de deservire aeroportuara.  +  Articolul 4Pentru realizarea obiectului de activitate, regia autonomă are următoarele atribuţii principale: a) În domeniul tehnic:1. Asigura exploatarea şi întreţinerea mijloacelor tehnice proprii de protecţie a navigaţiei aeriene, meteorologice şi de telecomunicaţii necesare dirijarii traficului aerian, precum şi a mijloacelor tehnice de deservire aeroportuara, în concordanta cu standardele internaţionale, în vederea satisfacerii cerinţelor de transporturi aeriene interne şi internaţionale de interes public, precum şi pentru asigurarea necesităţilor de apărare a tarii.2. Elaborează, aproba şi aplica norme tehnice proprii, adaptate la specificul dotării, pentru exploatarea şi întreţinerea infrastructurii, a mijloacelor de protecţie a navigaţiei aeriene, mecano-energetice, de transport şi deservire aeroportuara.3. Aplica reglementările internaţionale ale Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale (O.A.C.I.) privind utilizarea frecventelor mijloacelor de protecţie a navigaţiei aeriene.4. Elaborează studii şi executa programe proprii sau în cooperare cu parteneri din ţara sau din străinătate pentru modernizarea dotării tehnice de asigurare a protecţiei navigaţiei aeriene, a mijloacelor de transport şi de deservire aeroportuara.5. Asigura executarea lucrărilor de revizie şi reparatie a instalaţiilor şi echipamentelor aeroportuare.6. Organizează şi tine evidenta de cadastru a tehnicii aeroportuare, precum şi a dotărilor destinate controlului şi dirijarii zborurilor.7. Asigura dotarea cu instalaţii aeroportuare proprii, precum şi exploatarea acestora în vederea realizării activităţilor de trafic aerian şi de deservire aeroportuara, în deplina securitate.8. Analizează şi se pronunţa asupra proiectelor de construcţii-montaj elaborate pentru zonele cu servituţi aeronautice ale regiei, în vederea avizării acestora de către autoritatea aeronautica română.9. Asigura semnalizarea şi balizarea tuturor construcţiilor existente în zona sa de trafic aerian, potrivit reglementărilor internaţionale recunoscute de România.10. Organizează, îndrumă şi controlează activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor, potrivit reglementărilor aeronautice, concomitent cu instruirea şi atestarea pe posturi a pompierilor civili.11. Asigura controlul desfăşurării proceselor tehnologice specifice, al respectării instrucţiunilor de serviciu şi ia măsuri în vederea realizării protecţiei umane, a instalaţiilor şi a mediului înconjurător.12. Elaborează şi propune spre promovare proiecte de acte normative referitoare la aprobarea investiţiilor şi exproprierilor terenurilor necesare pentru realizarea acestora.13. Asigura, prin mijloace proprii, realizarea activităţilor de proiectare, executare şi punere în funcţiune a unor dotări noi.14. Organizează şi desfăşoară activităţi de cooperare economică şi tehnica cu firme din ţara şi din străinătate în domeniul sau de activitate, potrivit normelor interne şi internaţionale în vigoare.15. Ia măsurilor necesare pentru realizarea activităţilor de import şi de aprovizionare tehnico-materială a aeroportului.16. Ia măsuri pentru perfecţionarea pregătirii de specialitate, cu aport intern sau extern, a personalului regiei. Atesta calificarea personalului pentru meserii specifice deservirii activităţilor aeroportuare, cu excepţia acelor meserii pentru care normele în vigoare, interne sau internaţionale, prevăd alte condiţii de atestare. b) În domeniul operational:1. Asigura, prin organele specializate, securitatea aeronavelor ce evolueaza în zona de control a aeroportului.2. Asigura aplicarea reglementărilor Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale, potrivit anexelor la Convenţia de la Chicago privind aviaţia civilă internationala, precum şi a celorlalte reglementări aeronautice interne şi internaţionale, pe linia activităţii aeroportuare.3. Asigura facilităţile de infrastructura, protecţia navigaţiei aeriene şi mecano-energetice necesare desfăşurării în condiţii de siguranţă a transporturilor aeriene de pasageri şi mărfuri, executate de transportori interni şi externi.4. Asigura datele de informare aeronautica operativă interna şi internationala cu privire la starea şi funcţionarea unităţilor şi mijloacelor din activitatea aeroportuara. Asigura datele de informare meteorologica, aeronautica, operativă, interna şi internationala, necesare protecţiei meteorologice a zborurilor.5. Asigura aplicarea, la nivelul aeroportului, a programului naţional de securitate a aviaţiei civile, colaborind cu forţele militare şi civile destinate acestui scop.6. Coordonează şi controlează întocmirea şi calitatea documentelor de mobilizare, verifica modul de înştiinţare şi scoatere a personalului şi mijloacelor de alarma în situaţii deosebite.7. Participa la planurile de acţiune privind alarmarea, căutarea şi salvarea aeronavelor aflate în dificultate.8. Asigura spaţiile necesare pentru buna desfăşurare a activităţilor pe aeroport, acordind prioritate celor destinate confortului pasagerilor şi fluiditatii traficului aerian.9. Organizează şi executa controlul tehnic periodic şi omologarea terenurilor şi instalaţiilor aeronautice, în vederea emiterii certificatelor de exploatare şi a prelungirii duratelor lor de valabilitate.10. Asigura condiţiile necesare pentru efectuarea controlului medical al personalului aeronautic şi aeroportuar, pentru siguranţa zborurilor, potrivit reglementărilor speciale în acest domeniu, precum şi pentru asistenţa medicală de urgenta a publicului în aerogara şi pe aeroport, ca şi respectarea normelor igienico-sanitare în spaţiile aeroportuare destinate activităţii publice.11. Asigura, contra cost, transportul personalului propriu la şi de la locul de muncă, cît şi cel al pasagerilor între aeroport şi agenţii, cu autobuze din parcul propriu.12. Asigura respectarea disciplinei muncii în desfăşurarea proceselor de producţie şi prestaţii aeroportuare, respectarea atribuţiilor de serviciu şi a prevederilor legale de către întregul personal, în baza statutului personalului.13. Organizează activitatea de management din structura regiei, inclusiv dezvoltarea aplicatiilor informatice, în vederea asigurării rapide a tuturor informaţiilor necesare luării deciziilor tehnico-economice şi organizatorice.14. În cadrul obiectului sau de activitate îşi poate diversifica serviciile, în scopul creşterii veniturilor şi satisfacerii cererii serviciilor aeroportuare. c) În domeniul economico-financiar:1. Realizează programarea şi executarea activităţii economico-financiare, întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil, urmăreşte executarea acestora, conform legislaţiei în vigoare.2. Asigura finanţarea programului de dezvoltare a aeroportului privind realizarea obiectivelor, urmărind avizarea legală a documentaţiei tehnice de execuţie.3. Pregăteşte elementele necesare şi fundamentează cheltuielile de administraţie şi exploatarea aeroportuara, pentru stabilirea, conform legii, a tarifelor în lei şi în valută aplicate prestaţiilor efectuate.4. Închiriază spaţiile comerciale din aeroport, în condiţiile legislaţiei în vigoare.5. Identifica şi exploatează toate sursele de venituri pentru eficientizarea activităţii pe care o desfăşoară.6. Efectuează, în condiţiile legii, operaţiuni de comerţ exterior în domeniul sau de activitate, prin compartimente proprii specializate de import, marketing şi conjunctura.7. Se poate afilia la organe şi organisme internaţionale din domeniul aeroporturilor, în condiţiile stabilite de lege. III. Patrimoniul regiei  +  Articolul 5 (1) Patrimoniul iniţial al Regiei Autonome "Aeroportul ........." este de ... .... mii lei, conform datelor din bilanţul contabil la 31.XII.1991. (2) Regia autonomă îşi va definitivă patrimoniul pe baza reevaluarii acestuia, în condiţiile prevăzute de lege, pînă la 31.III.1992. IV. Structura organizatorică a regiei  +  Articolul 6Structura organizatorică şi funcţională a regiei, relaţiile în cadrul acesteia şi cu terţii, în domeniile sale de activitate, se stabilesc de către consiliul de administraţie, în conformitate cu normele legale în vigoare. V. Organele de conducere ale regiei  +  Articolul 7Conducerea regiei se asigura de către: a) consiliul de administraţie; b) director.  +  Articolul 8Consiliul de administraţie este numit prin ordin al ministrului transporturilor şi este alcătuit din minimum 7 persoane, din a cărui componenta fac parte obligatoriu:- directorul regiei;- reprezentantul Ministerului Transporturilor;- reprezentantul Departamentului Administraţiei Publice Locale, atunci cînd este cazul;- reprezentantul Ministerului Economiei şi Finanţelor;- reprezentantul Ministerului Apărării Naţionale;- alte persoane numite dintre inginerii, juristii, economistii şi tehnicienii specializaţi în domeniul de activitate al regiei.  +  Articolul 9Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu propriul sau regulament de organizare şi funcţionare, avînd, în principal, următoarele atribuţii, raspunderi şi competente:- aproba structura organizatorică şi funcţională a regiei;- aproba programele de servicii aeroportuare;- aproba, potrivit competentelor stabilite prin lege, investiţiile ce urmează a fi realizate din fondurilor proprii ale regiei şi propune realizarea unor investiţii de amploare, cu respectarea normelor legale în vigoare;- aproba bugetul de venituri şi cheltuieli al regiei;- aproba înstrăinarea bunurilor imobile aparţinînd regiei, în condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare;- răspunde de administrarea legală şi eficienta a întregului patrimoniu;- aproba elementele de fundamentare a cheltuielilor de administrare şi exploatare aeroportuara, în vederea stabilirii, potrivit legii, a taxelor şi tarifelor prestaţiilor efectuate;- aproba măsurile privind respectarea dispoziţiilor legale în domeniul protecţiei mediului înconjurător;- elaborează şi aproba statutul personalului regiei;- aproba, potrivit legii, sistemul de salarizare a personalului regiei, statul de funcţii şi structura de personal, corespunzător necesităţilor activităţii, în limita alocaţiei bugetare stabilite cu aceasta destinaţie;- aproba şi alte măsuri, cu excepţia celor date, potrivit legii, în competenţa altor organe.  +  Articolul 10Consiliul de administraţie se întruneşte în şedinţe ordinare o dată pe luna sau ori de cîte ori este nevoie, la cererea preşedintelui sau a unei treimi din membrii săi.  +  Articolul 11Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de administraţie poate atrage în activitatea de analiza consilieri şi consultanţi din diferite sectoare. Activitatea acestora se va compensa material, conform înţelegerii pe bază de contract.  +  Articolul 12În prima luna a fiecărui an, consiliul de administraţie prezintă Ministerului Transporturilor un raport asupra activităţii desfăşurate de regie în anul precedent şi asupra programului de activitate pentru anul în curs.  +  Articolul 13Directorul regiei autonome este numit de consiliul de administraţie, cu avizul ministrului transporturilor.  +  Articolul 14Directorul regiei autonome conduce activitatea curenta a acesteia şi o reprezintă în relaţiile cu organele statului, precum şi cu persoanele fizice şi juridice.  +  Articolul 15Directorul angajează şi concediază personalul regiei.Atribuţiile şi răspunderile sale vor fi incluse în regulamentul de organizare şi funcţionare al consiliului de administraţie al regiei. VI. Relaţii comerciale  +  Articolul 16Taxele şi tarifele în lei şi în valută pentru prestaţiile aeroportuare efectuate se stabilesc de către regie în conformitate cu reglementările interne şi internaţionale din domeniul aviaţiei civile. După aprobare, în condiţiile legii, taxele şi tarifele se publică în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 17Efectuarea prestărilor de servicii şi asigurarea facilităţilor aeroportuare se stabilesc pe bază de contracte cu beneficiarii.  +  Articolul 18Regia autonomă poate, în conformitate cu legea, sa realizeze lucrări de investiţii, pe bază de licitaţie publică, cu parteneri din ţara sau din străinătate. VII. Controlul activităţii economico-financiare  +  Articolul 19Gestiunea regiei autonome este controlată de organele sale de specialitate, precum şi de alte organe stabilite prin lege. VIII. Dispoziţii referitoare la personal  +  Articolul 20 (1) În termen de 90 de zile de la data infiintarii regiei va fi elaborat statutul personalului, care se aproba de către consiliul de administraţie. (2) Statutul va cuprinde, potrivit reglementărilor în vigoare, norme obligatorii privind condiţiile de angajare, promovare şi autorizare pe funcţii, precum şi îndatoririle salariaţilor, regimul sancţiunilor, alte norme specifice referitoare la protecţia socială a personalului. (3) Personalul regiei beneficiază de celelalte facilităţi aprobate prin normele legale în vigoare.  +  Articolul 21 (1) Personalul regiei care, în desfăşurarea activităţii curente, intră în relaţii directe cu publicul este obligat sa poarte uniforma. (2) Locurile de muncă, categoriile de personal şi modul de plată al uniformelor se stabilesc, potrivit legii, de către consiliul de administraţie al regiei. IX. Dispoziţii finale  +  Articolul 22Regia autonomă are obligaţia de a respecta şi răspunde de aplicarea prevederilor legale în vigoare, a reglementărilor aeronautice interne şi internaţionale.  +  Articolul 23Prezentul regulament se completează cu celelalte reglementări legale.-----------------