ORDIN nr. 64 din 28 februarie 2003 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de muncă
EMITENT
  • MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 4 martie 2003    Având în vedere prevederile art. 17 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii,în baza art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea și functionarea Ministerului Muncii și Solidaritatii Sociale, cu modificările și completările ulterioare,ministrul muncii și solidaritatii sociale emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă modelul-cadru al contractului individual de muncă, potrivit anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2(1) Contractul individual de muncă incheiat între angajator și salariat va cuprinde în mod obligatoriu elementele prevăzute în modelul-cadru.(2) Prin negociere între părți contractul individual de muncă poate cuprinde și clauze specifice, potrivit legii.
    Ministrul muncii și solidaritatii sociale,
    Marian Sarbu
    București, 28 februarie 2003.Nr. 64.  +  AnexăCONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂîncheiat și înregistrat sub nr. .../... în registrul generalde evidenta a salariaților*)------------*) Până la data de 31 decembrie 2003, contractul individual de muncă va fi înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă, cu menționarea pe contract a acestui număr.A. Părțile contractuluiAngajator - persoana juridică/fizica .........................., cu sediul/domiciliul în ......................., înregistrată la registrul comerțului/autoritățile administrației publice din ........ sub nr. ....., cod fiscal ..................., telefon ...................., reprezentată legal prin ........................, în calitate de ....................,șisalariatul/salariata - domnul/doamna .............................., domiciliat/domiciliată în localitatea ..............., str. ............ nr. ...., județul ..........., posesor/posesoare al/a buletinului/cărții de identitate/pasaportului seria ...... nr. ......, eliberat/eliberata de ................ la data de ................., CNP ................., autorizație de muncă/permis de ședere în scop de muncă seria ........ nr. .......... din data ...............,--------------Sintagma "permis de muncă" de la litera A a fost înlocuită cu sintagma "autorizație de muncă/permis de ședere în scop de muncă", conform pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.616 din 2 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 14 iunie 2011.am încheiat prezentul contract individual de muncă în următoarele condiții asupra cărora am convenit:B. Obiectul contractului: ......................................C. Durata contractului:a) nedeterminată, salariatul/salariata ....................... urmând sa înceapă activitatea la data de ....................;b) determinata, de ........... luni, pe perioada cuprinsă între data de .................... și data de ........................../pe perioada suspendării contractului individual de muncă al titularului de post.D. Locul de muncă1. Activitatea se desfășoară la (secție/atelier/birou/serviciu/compartiment etc.) ........................... din sediul social/punctul de lucru/alt loc de muncă organizat al angajatorului ........................ (la 14-06-2011, Pct. 1 al literei D a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.616 din 2 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 14 iunie 2011. ) 2. În lipsa unui loc de muncă fix salariatul va desfășura activitatea astfel: ...............................E. Felul munciiFuncția/meseria ........................................ conform Clasificării ocupatiilor din RomâniaF. Atribuțiile postului Atribuțiile postului sunt prevăzute în fișa postului, anexă la contractul individual de muncă, cu excepția microîntreprinderilor cu până la 9 salariați, definite la art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, care vor completa o scurtă caracterizare/descriere a activității: .................................................................. (la 19-07-2021, Litera F. a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 585 din 2 iulie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 19 iulie 2021 ) F^1. Criteriile de evaluare a activității profesionale a salariatului: (la 14-06-2011, Litera F^1 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 1.616 din 2 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 14 iunie 2011. ) G. Condiții de muncă1. Activitatea se desfășoară în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991 . (la 12-03-2003, Pct. 1 al literei G a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din ORDINUL nr. 76 din 11 martie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 159 din 12 martie 2003. ) 2. Activitatea prestată se desfășoară în condiții normale/deosebite/speciale de muncă, potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare. (la 14-06-2011, Pct. 2 al literei G a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 1.616 din 2 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 14 iunie 2011. ) H. Durata muncii1. O norma întreaga, durata timpului de lucru fiind de .......... ore/zi, ............ ore/săptămâna.a) Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează: .................... (ore zi/ore noapte/inegal).b) Programul de lucru se poate modifica în condițiile regulamentului intern/contractului colectiv de muncă aplicabil.2. O fracțiune de normă de ...... ore/zi, ore/săptămână .......; (la 14-06-2011, Pct. 2 al literei H a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 1.616 din 2 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 14 iunie 2011. ) a) Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează: .................... (ore zi/ore noapte).b) Programul de lucru se poate modifica în condițiile regulamentului intern/contractului colectiv de muncă aplicabil.c) Nu se vor efectua ore suplimentare, cu excepția cazurilor de forta majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau inlaturarii consecințelor acestora.I. ConcediulDurata concediului anual de odihnă este de .................... zile lucrătoare, în raport cu durata muncii (norma întreaga, fracțiune de norma).De asemenea, beneficiază de un concediu suplimentar de ............ .J. Salariul:1. Salariul de baza lunar brut: ... lei2. Alte elemente constitutive:a) sporuri ...;b) indemnizații ...;b^1) prestații suplimentare în bani .......; (la 14-06-2011, Litera b^1) a pct. 2 al literei J a fost introdusă de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 1.616 din 2 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 14 iunie 2011. ) b^2) modalitatea prestațiilor suplimentare în natură ...........; (la 14-06-2011, Litera b^2) a pct. 2 al literei J a fost introdusă de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 1.616 din 2 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 14 iunie 2011. ) c) alte adaosuri ... .3. Orele suplimentare prestate în afară programului normal de lucru sau în zilele în care nu se lucrează ori în zilele de sarbatori legale se compensează cu ore libere plătite sau se plătesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de muncă aplicabil sau Legii nr. 53/2003 Codul muncii.4. Data/datele la care se plătește salariul este/sunt ... (la 12-03-2003, Litera J a fost modificată de pct. 2 al articolului unic din ORDINUL nr. 76 din 11 martie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 159 din 12 martie 2003. ) K. Drepturi și obligații ale părților privind securitatea și sănătatea în munca:a) echipament individual de protecție ...;b) echipament individual de lucru ...;c) materiale igienico-sanitare ...;d) alimentație de protecție ...;e) alte drepturi și obligații privind sănătatea și securitatea în munca ... (la 12-03-2003, Litera K a fost modificată de pct. 3 al articolului unic din ORDINUL nr. 76 din 11 martie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 159 din 12 martie 2003. ) L. Alte clauze:a) perioada de probă este de .............. zile calendaristice; (la 14-06-2011, Litera a) a literei L a fost modificată de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 1.616 din 2 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 14 iunie 2011. ) b) perioada de preaviz în cazul concedierii este de .............. zile lucrătoare, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de muncă;c) perioada de preaviz în cazul demisiei este de ........ zile lucrătoare, conform Legii nr. 53/2003 , republicată, sau contractului colectiv de muncă aplicabil; (la 14-06-2011, Litera c) a literei L a fost modificată de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 1.616 din 2 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 14 iunie 2011. ) d) în cazul în care salariatul urmează să-și desfășoare activitatea în străinătate, informațiile prevăzute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii se vor regasi și în contractul individual de muncă;e) alte clauze.M. Drepturi și obligații generale ale părților1. Salariatul are, în principal, următoarele drepturi:a) dreptul la salarizare pentru munca depusa;b) dreptul la repaus zilnic și săptămânal;c) dreptul la concediu de odihnă anual;d) dreptul la egalitate de sanse și de tratament;e) dreptul la securitate și sănătate în munca;f) dreptul la acces la formare profesională. (la 14-06-2011, Litera f) a pct. 1 al literei M a fost modificată de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 1.616 din 2 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 14 iunie 2011. ) 2. Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligații:a) obligația de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuțiile ce îi revin conform fisei postului;b) obligația de a respecta disciplina muncii;c) obligația de fidelitate față de angajator în executarea atribuțiilor de serviciu;d) obligația de a respecta măsurile de securitate și sănătate a muncii în unitate;e) obligația de a respecta secretul de serviciu.3. Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi:a) sa dea dispoziții cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalității lor;b) sa exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;c) să constate săvârșirea abaterilor disciplinare și să aplice sancțiunile corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil și regulamentului intern.d) să stabilească obiectivele de performanță individuală ale salariatului; (la 14-06-2011, Litera d) a pct. 3 al literei M a fost introdusă de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 1.616 din 2 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 14 iunie 2011. ) 4. Angajatorului îi revin, în principal, următoarele obligații:a) să înmâneze salariatului un exemplar din contractul individual de muncă, anterior începerii activității; (la 14-06-2011, Litera a) a pct. 4 al literei M a fost modificată de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 1.616 din 2 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 14 iunie 2011. ) a^1) să acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de muncă, din contractul colectiv de muncă aplicabil și din lege; (la 14-06-2011, Litera a^1) a pct. 4 al literei M a fost introdusă de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 1.616 din 2 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 14 iunie 2011. ) b) să asigure permanent condițiile tehnice și organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă și condițiile corespunzătoare de muncă;c) sa informeze salariatul asupra condițiilor de muncă și asupra elementelor care privesc desfășurarea relațiilor de muncă;c^1) să informeze angajatul cu privire la obligația de a adera la un fond de pensii administrat privat; (la 19-07-2021, Punctul 4. din Litera M. a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 585 din 2 iulie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 19 iulie 2021 ) d) să elibereze, la cerere, un document care să ateste calitatea de salariat a solicitantului, respectiv activitatea desfășurată de acesta, durata activității, salariul, vechimea în muncă, în meserie și specialitate; (la 14-06-2011, Litera d) a pct. 4 al literei M a fost modificată de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 1.616 din 2 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 14 iunie 2011. ) e) să asigure confidențialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului.N. Dispoziții finalePrevederile prezentului contract individual de muncă se completează cu dispozițiile Legii nr. 53/2003 Codul muncii și ale contractului colectiv de muncă aplicabil încheiat la nivelul angajatorului/grupului de angajatori/ramurii/național, înregistrat sub nr. ...../....... la Inspectoratul teritorial de muncă a județului/municipiului .........................../Ministerul Muncii și Solidarității Sociale.--------------Sintagma "Direcția generală de muncă și solidaritate socială" din teza I a literei N a fost înlocuită cu sintagma "Inspectoratul teritorial de muncă", conform pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 1.616 din 2 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 14 iunie 2011.Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adițional la contract, conform dispozițiilor legale, cu excepția situațiilor în care o asemenea modificare este prevăzută în mod expres de lege.--------------Teza II a literei N a fost modificată pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 1.616 din 2 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 14 iunie 2011.Prezentul contract individual de muncă s-a încheiat în doua exemplare, câte unul pentru fiecare parte.O. Conflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea prezentului contract individual de muncă sunt soluționate de instanța judecătorească competentă material și teritorial, potrivit legii.-------Litera O a fost modificată pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 1.616 din 2 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 14 iunie 2011.Angajator, Salariat..................... Semnătura ..............Data ..................Reprezentant legal,......................Pe data de ........................ prezentul contract încetează în temeiul art. ....... din Legea nr. 53/2003 , republicată, în urma îndeplinirii procedurii legale.Angajator,...................--------------Clauza finală și datele privind semnatarii au fost modificate pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 1.616 din 2 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 14 iunie 2011.---------