PROCEDURĂ din 17 septembrie 2014 privind acordarea ajutoarelor de stat
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 30 septembrie 2014  Notă
  Aprobată prin HOTĂRÂREA nr. 807 din 17 septembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 714 din 30 septembrie 2014.
   +  Capitolul I Definiții  +  Articolul 1În sensul prezentei proceduri, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) active corporale - activele asociate investiției inițiale reprezentate de:(i) construcții de orice tip, respectiv cheltuielile efectuate cu realizarea de construcții;(ii) instalații tehnice, mașini și echipamente noi clasificate conform Hotărârii Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, cu valoarea minimă de intrare a mijloacelor fixe stabilită conform prevederilor legale în vigoare;b) active necorporale - activele amortizabile asociate investiției inițiale care nu au o concretizare fizică sau financiară precum brevete, licențe, know-how sau alte drepturi de proprietate intelectuală;c) activitate identică sau similară - activitatea care face parte din aceeași clasă (cod numeric de patru cifre), conform Ordinului președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN;d) achiziția de active în condiții de piață - modalitate de achiziționare a activelor care are la bază următoarele principii: nediscriminarea, tratamentul egal, recunoașterea reciprocă, transparența, proporționalitatea și eficiența utilizării fondurilor;e) ajutor pentru exploatare - ajutorul pentru reducerea cheltuielilor curente ale unei întreprinderi. Aceste cheltuieli includ categorii de costuri precum costurile cu personalul, materialele, serviciile contractate, comunicațiile, energia, întreținerea, chiria și administrarea, dar exclud costurile de amortizare și costurile de finanțare în cazul în care acestea au fost incluse în costurile eligibile la acordarea ajutorului pentru investiții; (la 09-07-2018, Litera e) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 13, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 476 din 28 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 09 iulie 2018 ) f) arie desfășurată - suma ariilor tuturor nivelelor construcției, conform STAS 4908-85 "Clădiri civile, industriale și agrozootehnice. Arii și volume convenționale";f^1) calendarul realizării investiției - perioada de realizare a planului de investiții de la data demarării investiției până la data de 31 decembrie a anului în care se finalizează investiția; (la 17-05-2016, Lit. f^1) a art. 1 a fost introdusă de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 357 din 11 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 17 mai 2016. ) g) comercializarea produselor agricole - deținerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei altei forme de introducere pe piață, cu excepția primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători și a oricărei altei activități de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de un producător primar către consumatorii finali este considerată comercializare în cazul în care se desfășoară în localuri distincte, rezervate acestei activități;h) contribuția la dezvoltarea regională - valoarea contribuțiilor la dezvoltarea regională de natura taxelor și impozitelor la bugetul general consolidat al statului aferente investiției inițiale și locurilor de muncă create direct de aceasta, plătite efectiv de întreprinderea beneficiară de ajutor de stat pe parcursul implementării și 5 ani de la data finalizării acesteia, cu posibilitatea extinderii până la 2 ani, conform art. 14 alin. (1^1); (la 07-08-2020, Litera h) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 628 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 07 august 2020 ) Notă
  Reproducem mai jos prevederile art. II din HOTĂRÂREA nr. 628 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 07 august 2020:
  Articolul II
  (1) Cererile de acord pentru finanțare aflate în curs de analiză la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se vor supune până la soluționare dispozițiilor aplicabile înainte de intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, cu excepția prevederilor art. I pct. 10, 15, 16, 23-26 și 28.
  (2) Cererile de plată a ajutorului de stat aflate în curs de analiză la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se vor supune până la soluționare dispozițiilor aplicabile înainte de intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.
  i) data documentației considerate completă - data de la care întreprinderea depune întreaga documentație, inclusiv documentația solicitată ulterior de Ministerul Finanțelor Publice;j) demararea investiției - fie demararea lucrărilor de construcție în cadrul investiției, fie primul angajament cu caracter juridic obligatoriu de comandă pentru echipamente sau oricare alt angajament prin care investiția devine ireversibilă, în funcție de care are loc primul; cumpărarea de terenuri și lucrările pregătitoare, cum ar fi obținerea permiselor și realizarea studiilor de fezabilitate, nu sunt considerate demarare a lucrărilor;k) desfășoară activitate economică - obține venituri din activitatea realizată;l) diversificarea producției unei unități existente - obținerea de produse sau servicii care nu erau realizate anterior în unitatea respectivă; costurile eligibile trebuie să depășească cu cel puțin 200 % valoarea contabilă a activelor reutilizate, astfel cum au fost înregistrate în exercițiul financiar ce precede începerea lucrărilor;m) exercițiu financiar încheiat - exercițiul financiar pentru care întreprinderea are situații financiare depuse și aprobate conform prevederilor legale în vigoare;n) extinderea capacității unei unități existente - mărirea capacității de producție în amplasamentul existent datorată existenței unei cereri neonorate;n^1) grup - societatea-mamă și toate filialele acesteia; (la 17-05-2016, Lit. n^1) a art. 1 a fost introdusă de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 357 din 11 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 17 mai 2016. ) o) investiție inițială - investiția în active corporale și necorporale, legate de demararea unei unități noi, extinderea capacității unei unități existente, diversificarea producției unei unități prin produse care nu au fost fabricate anterior în unitate sau o schimbare fundamentală a procesului general de producție al unei unități existente, aflate în același perimetru, cu excepția investițiilor realizate în sectoarele de activitate cuprinse la secțiunea F - Construcții, conform Clasificării activităților din economia națională - CAEN, aprobată prin Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN; (la 15-07-2021, Litera o) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 760 din 14 iulie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 15 iulie 2021 ) p) investiția inițială în favoarea unei noi activități economice - investiția în active corporale și necorporale, legate de demararea unei unități noi sau diversificarea activității unei unități, cu condiția ca noua activitate să nu fie identică sau similară cu activitatea desfășurată anterior în unitatea respectivă; investiția trebuie să fie în același perimetru, cu excepția investițiilor realizate în sectoarele de activitate cuprinse la secțiunea F - Construcții, conform Clasificării activităților din economia națională - CAEN, aprobată prin Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007; (la 15-07-2021, Litera p) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 760 din 14 iulie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 15 iulie 2021 ) q) înființarea unei unități noi - crearea unui nou amplasament pentru desfășurarea activității pentru care se solicită finanțarea, independent din punct de vedere tehnologic de alte unități existente;r) întreprindere - orice entitate cu personalitate juridică, înființată în scopul de a realiza venituri din desfășurarea unei activități economice;s) abrogată; (la 17-05-2016, Lit. s) a art. 1 a fost abrogată de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 357 din 11 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 17 mai 2016. ) t) întreprindere mare - întreprinderea care nu se încadrează în definiția IMM-urilor conform anexei I din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, denumit în continuare Regulament;u) întreprindere în activitate - întreprinderea care desfășoară activitate economică de mai mult de 3 ani fiscali consecutivi de la data înregistrării cererii de acord pentru finanțare și are situații financiare anuale aprobate corespunzătoare ultimului exercițiu financiar încheiat;v) întreprindere nou-înființată - întreprinderea înființată în anul înregistrării cererii de acord pentru finanțare sau întreprinderea care a desfășurat/nu a desfășurat activitate economică, dar nu mai mult de 3 ani fiscali consecutivi înainte de data înregistrării cererii; (la 09-07-2018, Litera v) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 13, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 476 din 28 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 09 iulie 2018 ) w) perimetru - aceeași parcelă cadastrală sau parcele cadastrale alăturate;x) persoană autorizată - reprezentantul legal al întreprinderii sau persoana împuternicită de reprezentantul legal să reprezinte întreprinderea;y) planul de afaceri - document din care rezultă eficiența economică a întreprinderii și viabilitatea investiției, vizând cel puțin următoarele aspecte: descrierea afacerii, locația realizării investiției, prezentarea investiției, planul de investiții și fundamentarea acestuia, analiza pieței relevante pe care întreprinderea solicită finanțare, fundamentarea cifrei de afaceri, situația financiară actuală și proiecții financiare. În document se fundamentează: încadrarea investiției în categoria investiției inițiale, efectul stimulativ al ajutorului de stat, modul de îndeplinire a indicatorilor cantitativi și calitativi prevăzuți în anexa nr. 3. Planul de afaceri are anexate documente justificative necesare fundamentării acestuia. Planul de afaceri este elaborat pentru perioada implementării investiției și 5 ani de la data finalizării acesteia; (la 09-07-2018, Litera y) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 13, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 476 din 28 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 09 iulie 2018 ) z) planul de investiții - document sintetic, prezentat în format tabelar, care cuprinde cheltuielile eligibile și neeligibile aferente investiției inițiale cu determinarea valorii totale a investiției, conform prevederilor art. 6 din hotărâre, precum și a calendarului realizării investiției; (la 09-07-2018, Litera z) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 13, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 476 din 28 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 09 iulie 2018 ) aa) piața relevantă - produsele și/sau serviciile pe care consumatorul le consideră interschimbabile sau substituibile, datorită caracteristicilor, prețurilor și utilizării căreia acestea îi sunt destinate, precum și aria geografică în care acestea sunt comercializate;bb) proiect mare de investiții - o investiție inițială cu costuri eligibile care depășesc 50 milioane euro, valoare calculată la cursul de schimb stabilit de Banca Națională a României, valabil la data elaborării acordului pentru finanțare;cc) proiect unic de investiții - orice investiție inițială demarată de același beneficiar, la nivel de grup, într-un interval de 3 ani de la data demarării lucrărilor la o altă investiție care beneficiază de ajutor în aceeași regiune de nivel 3 din Nomenclatorul comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS 3), respectiv județ; (la 17-05-2016, Lit. cc) a art. 1 a fost modificată de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 357 din 11 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 17 mai 2016. ) dd) producție agricolă primară - producția de produse ale solului și ale creșterii animalelor, enumerate în anexa I la Tratatul de funcționare a Uniunii Europene, fără a se mai efectua o altă operațiune de modificare a naturii produselor respective;ee) produse agricole - produsele enumerate în anexa I la tratat, cu excepția produselor obținute din pescuit și din acvacultură enumerate în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 și (CE) nr. 1.124/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului;ff) prelucrarea produselor agricole - orice operațiune efectuată asupra unui produs agricol, care are drept rezultat un produs care este, de asemenea, un produs agricol, cu excepția activităților desfășurate în exploatațiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare;ff^1) relocare - transferul unei activități identice sau similare sau a unei părți a acesteia de la o unitate a uneia dintre părțile contractante la Acordul privind SEE, unitatea inițială, către unitatea unei alte părți contractante la Acordul privind SEE unde are loc investiția care beneficiază de ajutor, unitatea care beneficiază de ajutor. Există un transfer în cazul în care produsul sau serviciul de la unitatea inițială și de la unitatea care beneficiază de ajutor au cel puțin parțial aceleași scopuri, îndeplinesc cerințele sau necesitățile aceluiași tip de clienți și se pierd locuri de muncă în activități identice sau similare la una din unitățile inițiale ale beneficiarului din SEE; (la 09-07-2018, Articolul 1 din Capitolul I a fost completat de Punctul 14, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 476 din 28 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 09 iulie 2018 ) gg) cerere de plată a ajutorului de stat aprobat - o cerere de plată soluționată de către Ministerul Finanțelor Publice cu plata totală sau parțială a ajutorului de stat solicitat;hh) schimbare fundamentală în procesul general de producție - achiziționarea de active a căror valoare contabilă depășește amortizarea, calculată în cursul celor trei exerciții financiare precedente, a activelor similare legate de activitatea pentru care se solicită finanțare. Simpla înlocuire a activelor existente nu este considerată schimbare fundamentală în procesul general de producție;ii) spațiu economic european - include statele membre ale Uniunii Europene și statele membre ale Asociației Europene a Liberului Schimb;jj) abrogată; (la 07-08-2020, Litera jj) din Articolul 1 , Capitolul I a fost abrogată de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 628 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 07 august 2020 ) kk) sursa de finanțare - resursele de natură strict financiară ale întreprinderii destinate realizării investiției inițiale, obținute din surse proprii, respectiv majorare de capital subscris și vărsat, profit reinvestit, împrumut intragrup sau credit bancar; (la 09-07-2018, Litera kk) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 15, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 476 din 28 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 09 iulie 2018 ) kk^1) terți care nu au legături cu cumpărătorul - persoane fizice sau juridice care nu se regăsesc în cel puțin unul dintre următoarele cazuri:(i) persoane fizice care au calitate de soț/soție sau rude până la gradul al III-lea inclusiv ale personalului sau conducerii cumpărătorului;(ii) persoane fizice care au calitate de angajat al cumpărătorului;(iii) persoane fizice sau juridice care au calitate de vânzător și dețin o influență asupra structurii, voturilor sau deciziilor organelor de conducere ale cumpărătorului; (la 09-07-2018, Punctul (iii) din Litera kk^1) , Articolul 1 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 476 din 28 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 09 iulie 2018 ) (iv) persoane fizice sau juridice care au calitate de vânzător și asupra cărora cumpărătorul deține o influență asupra structurii, voturilor sau deciziilor organelor sale de conducere; (la 09-07-2018, Punctul (iv) din Litera kk^1) , Articolul 1 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 476 din 28 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 09 iulie 2018 ) (la 17-05-2016, Lit. kk^1) a art. 1 a fost introdusă de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 357 din 11 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 17 mai 2016. ) ll) uzura fizică - procesul de deteriorare în timp a caracteristicilor de calitate ale unui activ, ca urmare a acțiunii unor factori externi;mm) uzura morală - fenomenul datorat evoluției ulterioare a activelor cu aceeași destinație, ca urmare a progresului tehnic;nn) valoarea totală a investiției - valoarea cheltuielilor eligibile, conform art. 6 alin. (1) din prezenta hotărâre, și valoarea tuturor activelor corporale și necorporale neeligibile, fără T.V.A.
   +  Capitolul II Modalitatea de acordare a ajutorului de stat  +  Articolul 2(1) Pentru a beneficia de ajutor de stat, întreprinderea solicitantă trebuie să obțină un acord pentru finanțare din partea Ministerului Finanțelor Publice.(2) Înregistrarea cererilor de acord pentru finanțare începe de la data comunicată de Ministerul Finanțelor Publice pe siteul său, conform art. 19 alin. (1) din hotărâre. (la 09-07-2018, Alineatul (2) din Articolul 2 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 476 din 28 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 09 iulie 2018 ) (3) Abrogat. (la 07-08-2020, Alineatul (3) din Articolul 2 , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 12, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 628 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 07 august 2020 )  +  Articolul 3(1) Întreprinderea solicitantă transmite Ministerului Finanțelor Publice o cerere de acord pentru finanțare însoțită de următoarele documente justificative:a) certificat constatator eliberat cu cel mult 10 zile lucrătoare înainte de data înregistrării cererii de acord, fie în original, emis de oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul unde își are sediul întreprinderea, fie electronic, cu informații obținute de pe portalul de servicii al Oficiului Național al Registrului Comerțului - RECOM Online, în care să se menționeze cel puțin următoarele: datele de identificare, codul unic de înregistrare, asociații și reprezentanții legali ai întreprinderii, domeniul de activitate principal, toate domeniile secundare de activitate și punctele de lucru ale întreprinderii;b) situații financiare anuale aprobate corespunzătoare ultimului exercițiu financiar încheiat, în copie, după caz;c) planul de afaceri din care să rezulte viabilitatea investiției inițiale și eficiența economică a întreprinderii, inclusiv în format electronic;d) împuternicire semnată de reprezentantul legal al întreprinderii solicitante, în cazul în care o altă persoană decât acesta semnează cererea de acord pentru finanțare;e) act de identitate al persoanei autorizate să reprezinte legal întreprinderea, în copie;f) opis cu documentele transmise.(2) Formularul cererii de acord pentru finanțare și modalitatea de transmitere și înregistrare a documentelor justificative prevăzute la alin. (1) sunt prevăzute în Ghidul solicitantului. (la 07-08-2020, Articolul 3 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 628 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 07 august 2020 )  +  Articolul 3^1Abrogat. (la 09-07-2018, Articolul 3^1 din Capitolul II a fost abrogat de Punctul 19, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 476 din 28 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 09 iulie 2018 )  +  Articolul 3^2Abrogat. (la 09-07-2018, Articolul 3^2 din Capitolul II a fost abrogat de Punctul 19, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 476 din 28 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 09 iulie 2018 )  +  Articolul 4(1) Ministerul Finanțelor Publice verifică conformitatea documentelor transmise, prevăzute la art. 3, conform prevederilor anexei nr. 2 și analizează viabilitatea investiției și eficiența economică a întreprinderii conform prevederilor anexei nr. 3. (la 09-07-2018, Alineatul (1) din Articolul 4 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 20, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 476 din 28 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 09 iulie 2018 ) (2) În urma procesului de evaluare a cererii de acord pentru finanțare, Ministerul Finanțelor Publice transmite întreprinderilor solicitante, după caz:a) acord pentru finanțare, dacă sunt îndeplinite cumulativ toate condițiile și criteriile de eligibilitate prevăzute de prezenta hotărâre;b) solicitare de informații și/sau documente pentru completarea cererii de acord pentru finanțare, în cazul în care:(i) există neconcordanțe în informațiile furnizate;(ii) documentele nu respectă condițiile de conformitate prevăzute în anexa nr. 2;(iii) se constată necesitatea unor documente suplimentare în vederea soluționării cererii;c) scrisoare de respingere a cererii de acord pentru finanțare, în cazul în care:(i) cererea de acord pentru finanțare nu este însoțită de documentele prevăzute la art. 3;(ii) nu sunt îndeplinite în mod cumulativ toate condițiile și criteriile de eligibilitate prevăzute de prezenta hotărâre;(iii) întreprinderea nu respectă termenul de maximum 15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării de informații și/sau documente pentru completarea cererii de acord pentru finanțare.(iv) Abrogat. (la 09-07-2018, Punctul (iv) din Litera c) , Alineatul (2) , Articolul 4 , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 21, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 476 din 28 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 09 iulie 2018 ) (3) În urma procesului de evaluare a cererilor de acord pentru finanțare înregistrate și nesoluționate conform alin. (2) lit. a) și c) până la data epuizării bugetului anual alocat schemei, Ministerul Finanțelor Publice transmite întreprinderilor solicitante, după caz:a) solicitare de informații și/sau documente pentru completarea cererii de acord pentru finanțare, în cazul în care:(i) există neconcordanțe în informațiile furnizate;(ii) documentele nu respectă condițiile de conformitate prevăzute în anexa nr. 2;(iii) se constată necesitatea unor documente suplimentare în vederea soluționării cererii;b) scrisoare de respingere a cererii de acord pentru finanțare, în cazul în care:(i) cererea de acord pentru finanțare nu este însoțită de documentele prevăzute la art. 3;(ii) nu sunt îndeplinite în mod cumulativ toate condițiile și criteriile de eligibilitate prevăzute de prezenta hotărâre;(iii) întreprinderea nu respectă termenul de maximum 15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării de informații și/sau documente pentru completarea cererii de acord pentru finanțare. (la 12-11-2018, Articolul 4 din Capitolul II a fost completat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 880 din 9 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 12 noiembrie 2018 )  +  Articolul 5(1) Abrogat. (la 07-08-2020, Alineatul (1) din Articolul 5 , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 14, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 628 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 07 august 2020 ) (2) Documentele transmise de întreprinderea solicitantă din propria inițiativă în vederea completării cererii de acord pentru finanțare nu sunt luate în considerare în procesul de evaluare a cererii de acord pentru finanțare.  +  Articolul 6(1) Ministerul Finanțelor Publice verifică și evaluează, conform art. 4, cererea de acord pentru finanțare însoțită de documentele justificative prevăzute la art. 3, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia la Ministerul Finanțelor Publice.(2) Termenul prevăzut la alin. (1) se aplică și pentru verificarea și evaluarea informațiilor și documentelor justificative solicitate de Ministerul Finanțelor Publice conform art. 4 alin. (2) lit. b) sau alin. (3) lit. a), calculat de la data înregistrării acestora la Ministerul Finanțelor Publice. (la 07-08-2020, Articolul 6 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 628 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 07 august 2020 ) Notă
  Reproducem mai jos prevederile art. II din HOTĂRÂREA nr. 628 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 07 august 2020:
  Articolul II
  (1) Cererile de acord pentru finanțare aflate în curs de analiză la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se vor supune până la soluționare dispozițiilor aplicabile înainte de intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, cu excepția prevederilor art. I pct. 10, 15, 16, 23-26 și 28.
  (2) Cererile de plată a ajutorului de stat aflate în curs de analiză la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se vor supune până la soluționare dispozițiilor aplicabile înainte de intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.
   +  Articolul 6^1(1) În cazul în care bugetul anual alocat schemei s-a epuizat, dar există cereri de acord pentru finanțare care nu s-au încadrat în bugetul alocat, dar care îndeplinesc cumulativ condițiile și criteriile de eligibilitate prevăzute de prezenta hotărâre, Ministerul Finanțelor Publice emite proiectul acordului pentru finanțare.(1^1) Înregistrarea cererilor de acord pentru finanțare continuă și în cazul în care bugetul anual alocat schemei nu a fost aprobat prin legea anuală a bugetului de stat. În cazul în care cererile de acord pentru finanțare înregistrate îndeplinesc cumulativ condițiile și criteriile de eligibilitate prevăzute de prezenta hotărâre, Ministerul Finanțelor Publice emite proiectul acordului pentru finanțare. (la 10-01-2019, Articolul 6^1 din Capitolul II a fost completat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.046 din 28 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 10 ianuarie 2019 ) (2) Proiectele de acord pentru finanțare prevăzute la alin. (1) și (1^1) se aprobă în ordinea în care au fost emise, după aprobarea sau suplimentarea bugetului anual alocat schemei, în conformitate cu prevederile legilor bugetare anuale. (la 10-01-2019, Alineatul (2) din Articolul 6^1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.046 din 28 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 10 ianuarie 2019 ) (la 12-11-2018, Capitolul II a fost completat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 880 din 9 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 12 noiembrie 2018 )  +  Articolul 7(1) Toate documentele transmise Ministerului Finanțelor Publice de către întreprindere trebuie prezentate în limba română. În cazul documentelor depuse într-o limbă străină, întreprinderea prezintă aceste documente însoțite de traduceri în limba română certificate de către traducători autorizați.(2) Documentele emise de întreprinderea solicitantă în original trebuie să fie datate și semnate de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea. (la 17-05-2016, Alin. (2) al art. 7 a fost modificat de pct. 19 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 357 din 11 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 17 mai 2016. )
   +  Capitolul III Plata ajutorului de stat  +  Articolul 8Întreprinderile au obligația demarării investiției pentru care au solicitat finanțare în termen de 6 luni de la data emiterii acordului pentru finanțare, cu respectarea calendarului asumat în documentația anexată cererii, sub sancțiunea prevăzută la art. 17. (la 07-08-2020, Articolul 8 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 628 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 07 august 2020 ) Notă
  Reproducem mai jos prevederile art. II din HOTĂRÂREA nr. 628 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 07 august 2020:
  Articolul II
  (1) Cererile de acord pentru finanțare aflate în curs de analiză la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se vor supune până la soluționare dispozițiilor aplicabile înainte de intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, cu excepția prevederilor art. I pct. 10, 15, 16, 23-26 și 28.
  (2) Cererile de plată a ajutorului de stat aflate în curs de analiză la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se vor supune până la soluționare dispozițiilor aplicabile înainte de intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.
   +  Articolul 9Ajutorul de stat se poate plăti până în anul 2028 întreprinderilor care au primit acord pentru finanțare, după efectuarea parțială sau totală a cheltuielilor eligibile realizate conform acordului pentru finanțare, în limita creditelor bugetare anuale aprobate. (la 07-08-2020, Articolul 9 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 628 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 07 august 2020 )  +  Articolul 10În vederea plății ajutorului de stat, întreprinderea transmite la Ministerul Finanțelor Publice cererea de plată a ajutorului de stat și formularul de decont, însoțite de documente justificative, potrivit Ghidului de plată elaborat în aplicarea prezentei hotărâri, aprobat prin ordin al ministrului finanțelor publice. (la 07-08-2020, Articolul 10 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 18, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 628 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 07 august 2020 )  +  Articolul 11(1) Ministerul Finanțelor Publice verifică conformitatea documentelor transmise și îndeplinirea condițiilor prevăzute de prezenta schemă în vederea efectuării plății.(2) În cazul în care se constată lipsa unor documente sau neconcordanțe între datele și informațiile transmise, Ministerul Finanțelor Publice poate solicita documente și informații suplimentare, care vor fi transmise de întreprindere Ministerului Finanțelor Publice în termen de 30 de zile lucrătoare de la data primirii solicitării. (la 07-08-2020, Alineatul (2) din Articolul 11 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 19, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 628 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 07 august 2020 ) (3) În situația în care întreprinderea nu confirmă primirea solicitării transmise de Ministerul Finanțelor Publice sau nu respectă termenul prevăzut la alin. (2), Ministerul Finanțelor Publice returnează întreprinderii cererea de plată a ajutorului de stat, în termen de 15 zile lucrătoare, în vederea completării acesteia. (la 07-08-2020, Alineatul (3) din Articolul 11 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 19, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 628 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 07 august 2020 )  +  Articolul 12(1) Ministerul Finanțelor Publice soluționează cererea de plată a ajutorului de stat:a) după analizarea la sediul ministerului a documentelor justificative anexate cererii de plată și a eligibilității activelor pentru care se solicită plata ajutorului de stat; șib) după verificarea la fața locului a existenței activelor și a conformității declarațiilor/documentelor aferente cheltuielilor efectuate de întreprindere. (la 09-07-2018, Alineatul (1) din Articolul 12 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 30, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 476 din 28 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 09 iulie 2018 ) (1^1) Ministerul Finanțelor Publice verifică și analizează cererea de plată a ajutorului de stat însoțită de documentele justificative prezentate în Ghidul de plată în termen de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia la Ministerul Finanțelor Publice. (la 07-08-2020, Articolul 12 din Capitolul III a fost completat de Punctul 20, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 628 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 07 august 2020 ) (1^2) Termenul prevăzut la alin. (1^1) se aplică și pentru verificarea și analiza informațiilor și documentelor justificative solicitate de Ministerul Finanțelor Publice conform art. 11 alin. (2), calculat de la data înregistrării acestora la Ministerul Finanțelor Publice. (la 07-08-2020, Articolul 12 din Capitolul III a fost completat de Punctul 20, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 628 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 07 august 2020 ) (2) Pe durata efectuării verificării la fața locului, întreprinderea are obligația de a permite accesul echipei de control, în condițiile legii, la activele aferente investiției inițiale și la toate documentele în original, care atestă îndeplinirea condițiilor impuse de prezenta hotărâre. Notă
  Potrivit articolului II din HOTĂRÂREA nr. 268 din 2 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 6 aprilie 2020, prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (1) lit. b), alin. (2) și art. 13 alin. (2) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie, cu modificările și completările ulterioare, de la data publicării în Monitorul Oficial al României a Hotărârii nr. 268 din 2 aprilie 2020 până la 31 decembrie 2020 nu se mai efectuează verificarea la fața locului.
  Notă
  Art. II și III din HOTĂRÂREA nr. 760 din 14 iulie 2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 702 din 15 iulie 2021, prevăd:
  Articolul II
  Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (1) lit. b), alin. (2) și art. 13 alin. (2) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie, cu modificările și completările ulterioare, verificarea la fața locului a existenței activelor și a conformității declarațiilor/documentelor aferente cheltuielilor efectuate de întreprindere nu se efectuează începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri și până la 31 decembrie 2021 inclusiv.
  Articolul III
  Prevederile art. II se aplică și pentru cererile de plată aflate în curs de soluționare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
   +  Articolul 13(1) Plata ajutorului de stat nu poate face obiectul unor plăți compensatorii.(1^1) Ministerul Finanțelor Publice nu efectuează plata ajutorului de stat în cazul în care întreprinderea înregistrează debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat. (la 07-08-2020, Articolul 13 din Capitolul III a fost completat de Punctul 21, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 628 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 07 august 2020 ) (2) Virarea efectivă a ajutorului de stat se face de către Ministerul Finanțelor Publice în contul 50.70 «Disponibil din subvenții și transferuri», deschis la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază își are domiciliul fiscal întreprinderea beneficiară de ajutor de stat, în termen de 15 zile lucrătoare de la data la care cererea de plată a ajutorului de stat este considerată completă în sensul prevederilor prezentei scheme și a fost efectuată verificarea la fața locului. (la 07-08-2020, Alineatul (2) din Articolul 13 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 22, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 628 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 07 august 2020 ) Notă
  Art. II și III din HOTĂRÂREA nr. 760 din 14 iulie 2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 702 din 15 iulie 2021, prevăd:
  Articolul II
  Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (1) lit. b), alin. (2) și art. 13 alin. (2) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie, cu modificările și completările ulterioare, verificarea la fața locului a existenței activelor și a conformității declarațiilor/documentelor aferente cheltuielilor efectuate de întreprindere nu se efectuează începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri și până la 31 decembrie 2021 inclusiv.
  Articolul III
  Prevederile art. II se aplică și pentru cererile de plată aflate în curs de soluționare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
  (3) Întreprinderile au obligația de a verifica valoarea ajutorului de stat virat de Ministerul Finanțelor Publice în contul 50.70 «Disponibil din subvenții și transferuri». În situația în care se constată existența unei sume necuvenite, întreprinderile au obligația de a informa de îndată Ministerul Finanțelor Publice în vederea restituirii acesteia. (la 09-07-2018, Articolul 13 din Capitolul III a fost completat de Punctul 32, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 476 din 28 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 09 iulie 2018 ) (4) Restituirea sumelor încasate necuvenit se realizează în conturile de cheltuieli bugetare din care au fost încasate, dacă sumele se restituie în anul în care au fost încasate, respectiv în contul prevăzut la art. 8 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, dacă sumele se restituie în anii următori anului în care au fost încasate. (la 07-08-2020, Alineatul (4) din Articolul 13 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 22, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 628 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 07 august 2020 ) (5) Pentru sumele necuvenite încasate de către întreprinderi, Ministerul Finanțelor Publice percepe dobânzi și penalități aferente, datorate de la data încasării până la data restituirii, conform Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare. (la 09-07-2018, Articolul 13 din Capitolul III a fost completat de Punctul 32, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 476 din 28 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 09 iulie 2018 )
   +  Capitolul IV Menținerea investiției și recuperarea ajutorului de stat  +  Articolul 14(1) Întreprinderea are obligația de a menține în stare de funcționare investiția inițială realizată, pentru o perioadă de cel puțin 5 ani de la data finalizării acesteia.(1^1) La solicitarea întreprinderii se poate prelungi perioada minimă obligatorie de menținere prevăzută la alin. (1) până la 2 ani, stabilită după analiza și aprobarea de către Ministerul Finanțelor Publice a planului de recuperare a decalajului determinat exclusiv de pandemia provocată de noul coronavirus, transmis de întreprindere. (la 07-08-2020, Articolul 14 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 23, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 628 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 07 august 2020 ) (1^2) Solicitarea prevăzută la alin. (1^1) se poate transmite la Ministerul Finanțelor Publice până la data de 31 decembrie 2021. (la 07-08-2020, Articolul 14 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 23, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 628 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 07 august 2020 ) Notă
  Reproducem mai jos prevederile art. II din HOTĂRÂREA nr. 628 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 07 august 2020:
  Articolul II
  (1) Cererile de acord pentru finanțare aflate în curs de analiză la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se vor supune până la soluționare dispozițiilor aplicabile înainte de intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, cu excepția prevederilor art. I pct. 10, 15, 16, 23-26 și 28.
  (2) Cererile de plată a ajutorului de stat aflate în curs de analiză la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se vor supune până la soluționare dispozițiilor aplicabile înainte de intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.
  (2) În cazul în care, în termenele prevăzute la alin. (1) și (1^1), se constată uzura fizică sau morală a activelor aferente investiției inițiale realizate, este permisă înlocuirea acestora, în vederea asigurării continuității activității finanțate, cu informarea Ministerului Finanțelor Publice. (la 07-08-2020, Alineatul (2) din Articolul 14 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 24, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 628 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 07 august 2020 ) Notă
  Reproducem mai jos prevederile art. II din HOTĂRÂREA nr. 628 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 07 august 2020:
  Articolul II
  (1) Cererile de acord pentru finanțare aflate în curs de analiză la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se vor supune până la soluționare dispozițiilor aplicabile înainte de intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, cu excepția prevederilor art. I pct. 10, 15, 16, 23-26 și 28.
  (2) Cererile de plată a ajutorului de stat aflate în curs de analiză la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se vor supune până la soluționare dispozițiilor aplicabile înainte de intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.
   +  Articolul 15Până la data de 1 iulie a anului următor finalizării investiției, respectiv realizării ultimei plăți a ajutorului de stat aprobat, după caz, începând cu anul 2021, întreprinderea va prezenta Ministerului Finanțelor Publice un raport auditat de o întreprindere autorizată care nu are calitatea de persoană afiliată cu întreprinderea beneficiară de ajutor de stat, care va certifica faptul că în urma implementării investiției întreprinderea realizează activitatea care a fost finanțată prin proiect. (la 07-08-2020, Articolul 15 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 25, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 628 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 07 august 2020 ) Notă
  Reproducem mai jos prevederile art. II din HOTĂRÂREA nr. 628 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 07 august 2020:
  Articolul II
  (1) Cererile de acord pentru finanțare aflate în curs de analiză la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se vor supune până la soluționare dispozițiilor aplicabile înainte de intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, cu excepția prevederilor art. I pct. 10, 15, 16, 23-26 și 28.
  (2) Cererile de plată a ajutorului de stat aflate în curs de analiză la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se vor supune până la soluționare dispozițiilor aplicabile înainte de intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.
   +  Articolul 16(1) Întreprinderile solicitante sunt obligate să finalizeze investiția pentru care au solicitat finanțare în termenele prevăzute în planul de investiții care a stat la baza emiterii acordului pentru finanțare.(2) În cazul în care calendarul realizării investiției înregistrează modificări, întreprinderea are obligația de a solicita Ministerului Finanțelor Publice aprobarea acestor modificări, pe parcursul implementării investiției inițiale, în termen de 30 de zile de când a luat la cunoștință de respectiva modificare, anexând o fundamentare în acest sens. (la 09-07-2018, Alineatul (2) din Articolul 16 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 33, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 476 din 28 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 09 iulie 2018 ) (3) Ministerul Finanțelor Publice analizează documentația primită, procedând astfel:a) în situația în care se constată că investiția îndeplinește în continuare toate condițiile prevăzute de prezenta schemă, inclusiv cu respectarea încadrării în bugetele anuale ale schemei, acordul pentru finanțare se modifică corespunzător;b) în situația în care se constată că investiția nu mai îndeplinește condițiile prevăzute de prezenta schemă, acordul pentru finanțare se revocă.(3^1) Ministerul Finanțelor Publice poate solicita întreprinderii informații suplimentare în vederea soluționării cererilor privind modificarea prevăzută la alin. (2). Întreprinderea transmite completarea documentației în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării. (la 07-08-2020, Articolul 16 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 26, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 628 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 07 august 2020 ) Notă
  Reproducem mai jos prevederile art. II din HOTĂRÂREA nr. 628 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 07 august 2020:
  Articolul II
  (1) Cererile de acord pentru finanțare aflate în curs de analiză la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se vor supune până la soluționare dispozițiilor aplicabile înainte de intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, cu excepția prevederilor art. I pct. 10, 15, 16, 23-26 și 28.
  (2) Cererile de plată a ajutorului de stat aflate în curs de analiză la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se vor supune până la soluționare dispozițiilor aplicabile înainte de intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.
  (4) Abrogat. (la 09-07-2018, Alineatul (4) din Articolul 16 , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 34, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 476 din 28 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 09 iulie 2018 ) (5) Ministerul Finanțelor Publice poate aproba modificări ale acordurilor pentru finanțare oricând în perioada prevăzută la art. 3 alin. (2) din prezenta hotărâre, cu respectarea prevederilor prezentului articol.
   +  Articolul 17(1) Acordul pentru finanțare se revocă în următoarele situații:a) întreprinderea nu a demarat investiția în termenul prevăzut la art. 8;b) întreprinderea nu respectă condiția privind menținerea investiției inițiale prevăzută la art. 14 alin. (1);c) întreprinderea nu respectă prevederile art. 15;d) întreprinderea nu respectă prevederile art. 16 alin. (1) și (2); (la 09-07-2018, Litera d) din Alineatul (1) , Articolul 17 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 35, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 476 din 28 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 09 iulie 2018 ) e) valoarea totală a investiției nu respectă prevederile art. 18 lit. b) din hotărâre. (la 09-07-2018, Litera e) din Alineatul (1) , Articolul 17 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 35, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 476 din 28 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 09 iulie 2018 ) f) întreprinderea nu respectă prevederile art. 17 alin. (1) lit. h) din hotărâre. (la 09-07-2018, Alineatul (1) din Articolul 17 , Capitolul IV a fost completat de Punctul 36, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 476 din 28 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 09 iulie 2018 ) g) nerealizarea condițiilor prevăzute în acordul pentru finanțare, pentru care se specifică revocarea acestuia. (la 12-11-2018, Alineatul (1) din Articolul 17 , Capitolul IV a fost completat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 880 din 9 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 12 noiembrie 2018 ) h) întreprinderea informează Ministerul Finanțelor Publice că este în imposibilitatea realizării investiției sau solicită revocarea acordului pentru finanțare; (la 07-08-2020, Alineatul (1) din Articolul 17 , Capitolul IV a fost completat de Punctul 27, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 628 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 07 august 2020 ) i) Ministerul Finanțelor Publice constată, ulterior emiterii acordului pentru finanțare, că investiția a demarat anterior depunerii cererii de acord pentru finanțare; (la 07-08-2020, Alineatul (1) din Articolul 17 , Capitolul IV a fost completat de Punctul 27, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 628 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 07 august 2020 ) j) întreprinderea nu face dovada existenței sursei de finanțare, în termen de 6 luni de la emiterea acordului pentru finanțare; (la 07-08-2020, Alineatul (1) din Articolul 17 , Capitolul IV a fost completat de Punctul 27, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 628 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 07 august 2020 ) k) întreprinderea nu demonstrează existența unui drept real asupra locației realizării investiției, în termen de 6 luni de la emiterea acordului pentru finanțare. (la 07-08-2020, Alineatul (1) din Articolul 17 , Capitolul IV a fost completat de Punctul 27, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 628 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 07 august 2020 ) (2) În situațiile prevăzute la alin. (1), Ministerul Finanțelor Publice transmite întreprinderii o scrisoare de revocare a acordului pentru finanțare.(3) Revocarea acordului pentru finanțare în situațiile prevăzute la alin. (1) determină aplicarea măsurilor necesare în vederea recuperării totale a ajutorului de stat plătit.(4) Ajutorul de stat plătit se recuperează proporțional cu gradul de nerealizare în următoarele situații:a) întreprinderea nu realizează contribuția la dezvoltarea regională, astfel cum este definită la art. 1 lit. h), într-un cuantum echivalent cu ajutorul de stat plătit în total; (la 07-08-2020, Litera a) din Alineatul (4) , Articolul 17 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 28, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 628 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 07 august 2020 ) Notă
  Reproducem mai jos prevederile art. II din HOTĂRÂREA nr. 628 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 07 august 2020:
  Articolul II
  (1) Cererile de acord pentru finanțare aflate în curs de analiză la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se vor supune până la soluționare dispozițiilor aplicabile înainte de intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, cu excepția prevederilor art. I pct. 10, 15, 16, 23-26 și 28.
  (2) Cererile de plată a ajutorului de stat aflate în curs de analiză la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se vor supune până la soluționare dispozițiilor aplicabile înainte de intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.
  b) întreprinderea nu îndeplinește alte condiții prevăzute la rubrica mențiuni speciale în acordul pentru finanțare. (la 07-08-2020, Litera b) din Alineatul (4) , Articolul 17 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 28, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 628 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 07 august 2020 )
  (4^1) În cazul în care sunt prevăzute mai multe condiții în acordul pentru finanțare, valoarea ajutorului de stat plătit ce se recuperează se calculează conform următorului mecanism:a) se calculează gradul de îndeplinire a fiecărei condiții prin raportarea valorii indicatorului realizat la valoarea indicatorului menționată în acordul pentru finanțare sau în planul de afaceri, după caz;b) se calculează media aritmetică a gradelor de îndeplinire a tuturor condițiilor;c) procentul calculat conform lit. b) se aplică valorii ajutorului de stat plătit;d) diferența dintre valoarea ajutorului de stat plătit și valoarea calculată conform lit. c) reprezintă valoarea ajutorului de stat de recuperat. (la 09-07-2018, Articolul 17 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 37, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 476 din 28 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 09 iulie 2018 ) (4^2) În condițiile în care, ulterior emiterii acordului pentru finanțare, intervin modificări ale legislației generale care reglementează cadrul de organizare și funcționare a societăților, la sfârșitul perioadei de menținere a investiției, valoarea contribuției la dezvoltarea regională prevăzută în documentația anexată cererii de acord pentru finanțare se recalculează în raport cu aceste modificări. (la 09-07-2018, Articolul 17 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 37, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 476 din 28 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 09 iulie 2018 ) (5) Recuperarea ajutorului de stat plătit se realizează conform procedurilor de recuperare prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, precum și de Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 324/2016 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Ministerul Finanțelor Publice a procedurilor privind stoparea/recuperarea ajutorului de stat sau de minimis, cu modificările ulterioare. (la 09-07-2018, Alineatul (5) din Articolul 17 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 38, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 476 din 28 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 09 iulie 2018 ) (6) Ajutorul de stat plătit care trebuie recuperat include și dobânda aferentă, datorată de la data plății până la data recuperării. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor din Regulamentul (UE) nr. 1.589/2015 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE. (la 09-07-2018, Alineatul (6) din Articolul 17 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 38, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 476 din 28 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 09 iulie 2018 )
   +  Articolul 18Anexele nr. 1-3, 3^1, 4a și 4b fac parte integrantă din prezenta procedură. (la 17-05-2016, Art. 18 din a fost modificat de pct. 21 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 357 din 11 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 17 mai 2016. )
   +  Anexa nr. 1Abrogată. (la 07-08-2020, Anexa nr. 1 a fost abrogată de Punctul 29, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 628 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 07 august 2020 )  +  Anexa nr. 2la procedură
  Condiții de conformitate
  Cererea de acord pentru finanțare- are toate rubricile completate cu datele solicitate, respectă formularul din Ghidul solicitantului și este datată și semnată în original de către persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea; - conține informații corelate cu informațiile din certificatul constatator, situațiile financiare, planul de investiții, actul de identitate al persoanei autorizate sau împuternicirea, dacă este cazul.
  Certificatul constatator- este atașat fie în original, emis de oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul unde își are sediul întreprinderea, fie electronic, cu informații obținute de pe portalul de servicii al Oficiului Național al Registrului Comerțului - RECOM Online, este actualizat cu date valabile la data înregistrării cererii de acord pentru finanțare și conține toate informațiile necesare conform prevederilor art. 3 alin. (1) lit. a) din Procedura privind acordarea ajutoarelor de stat.
  Situațiile financiare corespunzătoare ultimului exercițiu financiar încheiat- sunt depuse și aprobate conform prevederilor legale în vigoare, după caz, sunt atașate în copie.
  Planul de afaceri- cuprinde toate informațiile necesare conform definiției și instrucțiunilor din Ghidul solicitantului, este datat și semnat în original de către persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea; - planul de investiții conține informații corelate cu informațiile din cererea de acord pentru finanțare; - prezintă proiecțiile financiare pe perioada implementării investiției și 5 ani de la finalizarea acesteia (cont de profit și pierdere, bilanț și flux de numerar) în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu modelele prezentate în Ghidul solicitantului; - conține informații corelate cu informațiile din Cererea de acord pentru finanțare.
  Documentele justificative pentru fundamentarea planului de afaceri- sunt atașate în copie.
  Împuternicirea semnată de reprezentantul legal al întreprinderii solicitante- în cazul în care o altă persoană decât acesta semnează cererea de acord pentru finanțare, este atașată în original.
  Actul de identitate al persoanei autorizate să reprezinte legal întreprinderea- se atașează în copie.
  Opisul- are menționate denumirea fiecărui document și pagina la care este îndosariat.
  (la 07-08-2020, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 30, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 628 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 07 august 2020 )
   +  Anexa nr. 3la procedură
  Cerințe care dovedesc eficiența economică și viabilitatea investiției
  Încadrarea în definiția investiției inițiale
  Prezentarea investiției și demonstrarea încadrării investiției în categoria investiției inițiale, respectiv în categoria investiției inițiale în favoarea unei noi activități economice, în cazul întreprinderilor mari care realizează investiții în regiunea București-Ilfov
  Justificarea necesității realizării investiției
  Prezentarea pieței relevante a produselor/serviciilor realizate ca urmare a implementării investiției sub aspectul cererii, ofertei și prețului, precum și ariei geografice în care acestea se comercializează
  Cuantificarea și justificarea capacității de producție și a gradului de utilizare a acesteia aferentă activității existente (în cazul întreprinderilor în activitate), cea aferentă investiției, precum și fundamentarea necesității creșterii capacității de producție existente prin implementarea investiției
  Analiza și fundamentarea proiecțiilor financiare pentru perioada implementării investiției și 5 ani de la data finalizării acesteia
  Fundamentarea cifrei de afaceri prin prezentarea de documente justificative din care să rezulte că există asigurarea vânzării produselor/serviciilor obținute ca urmare a realizării investiției
  Calcularea și explicitarea indicatorilor cantitativi
  Indicatori cantitativiCalculul și fundamentarea încadrării în limitele indicatorilor pe perioada implementării investiției și 5 ani de la finalizarea acesteia, pe baza proiecțiilor financiare realizate conform prevederilor legale în vigoare și instrucțiunilor din Ghidul solicitantului
  Rata de solvabilitate generală Rsg = Active totale/Datorii totaleRsg > 1,66
  Rentabilitatea cifrei de afaceri Rca = 100 x (Profit net/Cifra de afaceri)Rca >/= 2,5%
  Rata lichidității curente R_LC = (Active curente/Datorii curente)(R_lc) >/= 1,00
  Indicatorul gradului de îndatorare*) I_gi = (Capital împrumutat/Capital angajat) x 100(R_ig)
  Demonstrarea și fundamentarea indicatorilor calitativi
  Asigurarea resurselor financiare necesare derulării investiției conform prevederilor art. 1 lit. kk) din Procedura privind acordarea ajutoarelor de stat și instrucțiunilor din Ghidul solicitantului, în termen de 6 luni de la emiterea acordului pentru finanțare
  Experiența în domeniul pentru care solicită finanțare conform instrucțiunilor din Ghidul solicitantului
  Contribuția întreprinderii la creșterea economică și dezvoltarea regională conform prevederilor art. 1 lit. h) din Procedura privind acordarea ajutoarelor de stat și instrucțiunilor din Ghidul solicitantului
  Implicarea întreprinderii în diferite proiecte sociale cu impact pozitiv asupra comunității din regiunea unde se realizează investiția conform instrucțiunilor din Ghidul solicitantului
  Efectul multiplicator al realizării investiției cuantificabil în economie prin antrenarea și a altor investiții conexe și dezvoltarea furnizorilor locali de produse și servicii din regiune conform instrucțiunilor din Ghidul solicitantului
  Situația juridică a locației realizării investiției, respectiv demonstrarea unui drept real asupra locației pe care urmează să se realizeze investiția conform instrucțiunilor din Ghidul solicitantului, în termen de 6 luni de la emiterea acordului pentru finanțare
  *) Capital împrumutat = credite peste un an. Capital angajat = capital împrumutat + capital propriu. (la 07-08-2020, Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 30, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 628 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 07 august 2020 )
   +  Anexa nr. 3^1Abrogată. (la 07-08-2020, Anexa nr. 3^1 a fost abrogată de Punctul 29, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 628 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 07 august 2020 )  +  Anexa nr. 4aAbrogată. (la 07-08-2020, Anexa nr. 4a a fost abrogată de Punctul 29, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 628 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 07 august 2020 )  +  Anexa nr. 4bAbrogată. (la 07-08-2020, Anexa nr. 4b a fost abrogată de Punctul 29, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 628 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 07 august 2020 )