HOTĂRÂRE nr. 807 din 17 septembrie 2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 30 septembrie 2014  Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat și ale Deciziei Comisiei Europene C(2014) 2240 final,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și ale art. 3 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 137/2007,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Scopul prezentei hotărâri îl reprezintă instituirea unei scheme de ajutor de stat cu impact major în economie, denumită în continuare schemă, având ca obiectiv dezvoltarea regională prin realizarea de investiții în toate sectoarele, cu excepția celor prevăzute la art. 15 și în Lista sectoarelor de activitate pentru care nu se acordă ajutoare de stat în baza prezentei scheme, prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2(1) Acordarea ajutoarelor de stat pentru stimularea investițiilor cu impact major în economie în cadrul prezentei scheme se face cu respectarea prevederilor privind ajutorul de stat regional din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulament, și este exceptată de la obligația notificării către Comisia Europeană. (la 09-07-2018, Alineatul (1) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 476 din 28 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 09 iulie 2018 ) (2) Comisia Europeană este informată în termen de 20 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, potrivit prevederilor Regulamentului.  +  Capitolul II Durata, bugetul schemei și numărul estimat de beneficiari  +  Articolul 3(1) Se pot emite acorduri pentru finanțare în baza prezentei scheme până la data de 31 decembrie 2023, cu respectarea legislației în domeniul ajutorului de stat și a hărții regionale autorizate de Comisia Europeană, în limita bugetului anual alocat schemei.(2) Plata ajutorului de stat se efectuează în perioada 2015-2028, în baza acordurilor pentru finanțare emise, în limita bugetului anual alocat schemei. (la 07-08-2020, Articolul 3 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 628 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 07 august 2020 )  +  Articolul 4(1) Prezenta schemă este inclusă în Programul "Ajutoare de stat pentru finanțarea proiectelor pentru investiții" din cadrul bugetului Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale. Emiterea acordurilor pentru finanțare și plata ajutorului de stat aprobat în baza prevederilor prezentei scheme se realizează cu încadrarea în creditele de angajament și creditele bugetare aprobate anual prin legea bugetului de stat pentru acest program.(2) Bugetul maxim al schemei este de 6.380 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 1.450 milioane euro, astfel: (la 15-07-2021, Partea introductivă a Alineatului (2) din Articolul 4 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 760 din 14 iulie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 15 iulie 2021 ) a) credite de angajament pentru emiterea de acorduri pentru finanțare pentru perioada 2014-2023; (la 07-08-2020, Litera a) din Articolul 4 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 628 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 07 august 2020 ) b) credite bugetare pentru plata ajutorului de stat pentru perioada 2015-2028. (la 07-08-2020, Litera b) din Articolul 4 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 628 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 07 august 2020 ) (3) Bugetul mediu anual al schemei este de 638 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 145 milioane euro. (la 09-07-2018, Alineatul (3) din Articolul 4 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 476 din 28 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 09 iulie 2018 ) (4) Bugetul maxim anual al schemei care poate fi angajat cuprinde pe lângă bugetul prevăzut la alin. (3) sumele stabilite cu această destinație, dar neutilizate în anii anteriori, în limita creditelor de angajament și bugetare aprobate prin legile bugetare anuale. (la 09-07-2018, Articolul 4 din Capitolul II a fost completat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 476 din 28 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 09 iulie 2018 )  +  Articolul 5Numărul total estimat al întreprinderilor care urmează să beneficieze de ajutor de stat în baza schemei este de 300. (la 09-07-2018, Articolul 5 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 476 din 28 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 09 iulie 2018 )  +  Capitolul III Cheltuieli eligibile  +  Articolul 6(1) Sunt considerate cheltuieli eligibile costurile fără T.V.A. aferente realizării, respectiv achiziționării, după caz, de active corporale și necorporale, astfel cum sunt definite la art. 1 lit. a) și b) din Procedura privind acordarea ajutoarelor de stat, prevăzută în anexa nr. 2, precum și cheltuielile legate de închirierea construcțiilor aferente investiției inițiale.(2) Activele corporale și necorporale trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții de eligibilitate:a) să fie exploatate exclusiv de întreprinderea beneficiară de ajutor de stat pentru atingerea obiectivelor investiției pentru care s-a solicitat finanțarea;b) să fie incluse în activele întreprinderii beneficiare de ajutor de stat și trebuie să rămână asociate investiției pentru care s-a acordat finanțarea pe o perioadă de minimum 5 ani de la finalizarea investiției;c) să fie achiziționate în condiții de piață.(3) Activele necorporale trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile de eligibilitate prevăzute la alin. (2), precum și să fie achiziționate de la terți care nu au legături cu cumpărătorul. (la 17-05-2016, Alin. (3) al art. 6 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 357 din 11 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 17 mai 2016. ) (4) Abrogat. (la 07-08-2020, Alineatul (4) din Articolul 6 , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 628 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 07 august 2020 ) (5) În cazul închirierii construcțiilor aferente investiției inițiale, contractul de închiriere trebuie să aibă o valabilitate de cel puțin 5 ani de la data finalizării investiției iar valoarea maximă eligibilă a chiriei nu poate depăși 22 lei/mp/lună, respectiv echivalentul a aproximativ 5 euro/mp/lună.(6) Pentru a fi considerate eligibile, costurile aferente activelor necorporale nu pot depăși 50% din totalul costurilor totale eligibile aferente investiției.  +  Articolul 7Beneficiarul ajutorului de stat trebuie să asigure o contribuție financiară de cel puțin 25% din costurile eligibile, fie prin resurse proprii, fie prin finanțare externă, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public.  +  Articolul 8Ajutorul de stat se acordă întreprinderilor, cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri și a Regulamentului, prin alocări de la bugetul de stat, din bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale, sub formă de sume nerambursabile, în raport cu cheltuielile eligibile și în limita intensității maxim admisibile.  +  Capitolul IV Intensitatea și cumulul ajutoarelor de stat  +  Articolul 9(1) Nivelul maxim al ajutorului de stat de care poate beneficia o întreprindere, în cadrul schemei, în raport cu cheltuielile eligibile și cu respectarea prevederilor art. 11, este următorul:
  Regiunea Nivelul maxim al ajutorului de stat
  2014-2017 2018-2020
  Regiunea București (NUTS3 RO 321) echivalentul în lei a11,25 milioane euro echivalentul în lei a7,5 milioane euro
  Regiunea Vest (NUTS2 RO 42) și Regiunea Ilfov (NUTS3 RO 322) echivalentul în lei a 26,25 milioane euro
  Regiunile Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia echivalentul în lei a 37,5 milioane euro
  (2) Pentru verificarea încadrării în nivelul maxim al ajutorului de stat exprimat în euro, Ministerul Finanțelor Publice utilizează cursul de schimb stabilit de Banca Națională a României, valabil la data elaborării acordului pentru finanțare.
   +  Articolul 10(1) Intensitatea brută a ajutorului de stat regional, raportată la cheltuielile eligibile, nu poate depăși următoarele procente:
  Regiunea Intensitatea maximă a ajutorului de stat
  2014-2017 2018-2020
  Regiunea București (NUTS3 RO 321) 15% 10%
  Regiunea Vest (NUTS2 RO 42) și Regiunea Ilfov (NUTS3 RO 322) 35%
  Regiunile Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia 50%
  (1^1) Intensitatea brută a ajutorului de stat de care poate beneficia o întreprindere în cadrul schemei, în perioada 2021-2023, în raport cu cheltuielile eligibile, se stabilește prin hărțile regionale aprobate de Comisia Europeană pentru această perioadă. Nivelul maxim al ajutorului de stat, în raport cu cheltuielile eligibile și cu respectarea prevederilor art. 11, se stabilește corespunzător intensității maxime aprobate. (la 07-08-2020, Articolul 10 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 628 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 07 august 2020 ) (2) În cazul proiectelor mari de investiții, ajutorul nu poate depăși valoarea maximă prevăzută pentru fiecare regiune de dezvoltare la art. 9 alin. (1) și se calculează conform formulei prevăzute la art. 2 alin. (20) din Regulament.(3) Un proiect unic de investiții nu poate fi divizat în mai multe subproiecte în scopul de a beneficia de ajutor de stat în valoare mai mare decât valoarea maximă prevăzută pentru proiectele mari de investiții.(4) În cazul în care un proiect unic de investiții este un proiect mare de investiții, valoarea cumulată totală a ajutoarelor pentru proiectul unic de investiții nu poate depăși valoarea ajutorului maxim pentru proiecte mari de investiții calculat conform alin. (2).
   +  Articolul 11(1) Pentru a stabili dacă nivelul și intensitatea ajutorului de stat, de care o întreprindere beneficiază, se încadrează în limitele maxime prevăzute la art. 9 alin. (1), respectiv art. 10 alin. (1) și (2), se ia în considerare valoarea totală a ajutoarelor de stat acordate pentru activitatea, investiția sau întreprinderea care beneficiază de ajutor de stat.(2) Ajutoarele de stat acordate în baza prezentei scheme, pot fi cumulate după cum urmează:a) cu orice alt ajutor de stat aferent unor costuri eligibile diferite;b) cu orice alt ajutor de stat, în legătură cu aceleași costuri eligibile, dar numai în cazul în care cumularea respectivă nu are drept rezultat depășirea limitelor maxime prevăzute la art. 9 alin. (1), respectiv la art. 10 alin. (1) și (2).(3) Ajutoarele de stat acordate în baza prezentei scheme nu se cumulează cu ajutoare de minimis în raport cu aceleași costuri eligibile, dacă un astfel de cumul ar conduce la o intensitate și un nivel al ajutorului care depășește limitele prevăzute la art. 10 alin. (1) și (2).  +  Articolul 12Ajutorul de stat solicitat nu poate depăși valoarea totală a contribuțiilor la dezvoltarea regională aferente investiției pentru care se solicită finanțarea, astfel cum sunt definite la art. 1 lit. h) din Procedura privind acordarea ajutoarelor de stat, prevăzută în anexa nr. 2.
   +  Capitolul V Efectul stimulativ  +  Articolul 13(1) Prezenta hotărâre se aplică numai ajutoarelor care au efect stimulativ.(2) Se consideră că ajutorul are efect stimulativ dacă întreprinderea adresează Ministerului Finanțelor Publice o cerere scrisă de acordare a ajutorului de stat înainte de demararea investiției. (la 07-08-2020, Alineatul (2) din Articolul 13 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 628 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 07 august 2020 )  +  Articolul 14În cazul în care întreprinderea solicitantă demarează investiția anterior depunerii cererii de acord pentru finanțare, întreaga investiție nu este eligibilă. (la 09-07-2018, Articolul 14 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 476 din 28 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 09 iulie 2018 )  +  Capitolul VI Criterii de acordare a ajutorului de stat  +  Articolul 15Prezenta hotărâre se aplică ajutoarelor din toate sectoarele economice, cu excepția următoarelor ajutoare prevăzute la art. 1 alin. (3) din Regulament:a) ajutoare acordate în sectorul pescuitului și acvaculturii, astfel cum este reglementat de Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 și (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului;b) ajutoare acordate în sectorul producției agricole primare; (la 07-08-2020, Litera b) din Articolul 15 , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 628 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 07 august 2020 ) c) ajutoare acordate în sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:(i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza prețului sau a cantității unor astfel de produse achiziționate de la producători primari sau comercializate de către întreprinderile în cauză, sau(ii) atunci când acordarea ajutoarelor este condiționată de transferarea lor parțială sau integrală către producători primari;d) ajutoare pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, astfel cum sunt reglementate de Decizia nr. 2010/787 a Consiliului;e) ajutoare care favorizează activitățile din sectorul siderurgic, sectorul cărbunelui, sectorul construcțiilor navale, sectorul fibrelor sintetice, sectorul transporturilor și al infrastructurii conexe, și sectorul energiei și al infrastructurii pentru aceasta.  +  Articolul 16Întreprinderile nu pot beneficia de următoarele tipuri de ajutor de stat:a) ajutor destinat activităților legate de export către țări terțe sau către alte state membre, respectiv ajutor direct legat de cantitățile exportate, de înființarea și funcționarea unei rețele de distribuție sau de alte costuri curente legate de activitatea de export;b) ajutor condiționat de utilizarea preferențială a produselor naționale față de produsele importate;c) ajutor pentru exploatare.  +  Articolul 17(1) Pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei întreprinderile care îndeplinesc cumulativ, la data înregistrării cererii de acord pentru finanțare, următoarele criterii de eligibilitate:a) sunt înregistrate potrivit Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;b) realizează o investiție inițială în România, în orice sector, cu excepția celor prevăzute la art. 15 și în Lista sectoarelor de activitate pentru care nu se acordă ajutoare de stat în baza prezentei scheme, prevăzută în anexa nr. 1;c) Abrogată. (la 09-07-2018, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 17 , Capitolul VI a fost abrogată de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 476 din 28 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 09 iulie 2018 ) d) nu intră în categoria "întreprinderilor în dificultate" definite conform art. 2 alin. (18) din Regulament;e) nu se află în procedură de executare silită, insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operațională, lichidare sau suspendare temporară a activității;f) nu fac obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;g) nu au beneficiat de alte ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura costurilor salariale în cadrul aceluiași proiect unic de investiții;h) nu au efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiția inițială pentru care se solicită ajutorul în ultimii doi ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanțare și, la momentul înregistrării cererii, oferă un angajament că nu vor face acest lucru pentru o perioadă de până la doi ani după finalizarea investiției inițiale pentru care se solicită ajutorul. (la 09-07-2018, Litera h) din Alineatul (1) , Articolul 17 , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 476 din 28 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 09 iulie 2018 ) (2) Întreprinderile în activitate pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei dacă îndeplinesc cumulativ, la data înregistrării cererii de acord pentru finanțare, criteriile prevăzute la alin. (1), precum și următoarele criterii de eligibilitate:a) au rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare decât zero în unul din ultimele trei exerciții financiare încheiate; (la 07-08-2020, Litera a) din Alineatul (2) , Articolul 17 , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 628 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 07 august 2020 ) b) au capitalurile proprii pozitive în ultimul exercițiu financiar încheiat.(3) Întreprinderile nou-înființate pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei, dacă îndeplinesc cumulativ, la data înregistrării cererii de acord pentru finanțare, criteriile prevăzute la alin. (1), precum și următoarele criterii de eligibilitate:a) au capital social subscris vărsat în condițiile legii în valoare de minimum 100.000 lei;b) nu aparțin unor acționari care dețin sau au deținut în ultimii 2 ani anterior datei înregistrării cererii de acord pentru finanțare o altă întreprindere înregistrată conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care desfășoară sau a desfășurat activitatea pentru care solicită finanțare.(4) Implementarea schemei de ajutor de stat se face cu respectarea Recomandării (UE) 2020/1.039 a Comisiei din 14 iulie 2020 privind condiționarea acordării unui sprijin financiar din partea statului pentru întreprinderile din Uniune de absența legăturilor cu jurisdicțiile necooperante. Asigurarea respectării condiționalităților prevăzute în recomandarea Comisiei Europene se realizează pe baza instrucțiunilor prevăzute în Ghidul solicitantului. (la 07-08-2020, Articolul 17 din Capitolul VI a fost completat de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 628 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 07 august 2020 )  +  Articolul 18Investițiile realizate de întreprinderi în cadrul schemei trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:a) să fie considerate investiții inițiale, astfel cum sunt definite la art. 1 lit. o) din Procedura privind acordarea ajutoarelor de stat prevăzută la anexa nr. 2, respectiv investiții inițiale în favoarea unei noi activități economice, astfel cum sunt definite la art. 1 lit. p) din Procedura privind acordarea ajutoarelor de stat prevăzută la anexa nr. 2, în cazul întreprinderilor mari care realizează investiții în regiunea București-Ilfov;b) să aibă o valoare totală, fără TVA, de minimum 4,5 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 1 milion euro; (la 12-11-2018, Litera b) din Articolul 18 , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 880 din 9 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 12 noiembrie 2018 ) Notă
  Alin. (2) al art. II din HOTĂRÂREA nr. 880 din 9 noiembrie 2018 prevede că:
  (2) Cererilor de acord pentru finanțare depuse și nesoluționate în cursul anului 2018 până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri li se aplică prevederile art. I pct. 1 până la data de 31 decembrie 2018.
  c) să își demonstreze eficiența economică și viabilitatea pe perioada implementării investiției și 5 ani de la data finalizării acesteia conform planului de afaceri definit la art. 1 lit. y) din Procedura prevăzută în anexa nr. 2;d) să demonstreze îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 13 referitoare la efectul stimulativ al ajutorului de stat;e) să îndeplinească indicatorii cantitativi și calitativi prevăzuți în anexa nr. 3 la Procedura privind acordarea ajutoarelor de stat;f) să genereze contribuții la dezvoltarea regională, prin plata de taxe și impozite la bugetul consolidat al statului și la bugetele locale, pentru perioada implementării investiției și 5 ani de la data finalizării acesteia;g) să genereze un efect multiplicator cuantificabil în economie prin antrenarea și a altor investiții conexe și dezvoltarea furnizorilor locali de produse și servicii.
   +  Capitolul VII Dispoziții finale  +  Articolul 19(1) Ministerul Finanțelor Publice are obligația de a publica pe site-ul său textul integral al prezentei scheme, data de la care se pot înregistra cereri de acord pentru finanțare și bugetul anual alocat schemei, data epuizării bugetului anual, respectiv a bugetului total alocat schemei, în conformitate cu prevederile legilor bugetare anuale. (la 09-07-2018, Alineatul (1) din Articolul 19 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 476 din 28 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 09 iulie 2018 ) (1^1) Abrogat. (la 10-01-2019, Alineatul (1^1) din Articolul 19 , Capitolul VII a fost abrogat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.046 din 28 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 10 ianuarie 2019 ) (2) Abrogat. (la 17-05-2016, Alin. (2) al art. 19 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 357 din 11 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 17 mai 2016. ) (3) Abrogat. (la 07-08-2020, Alineatul (3) din Articolul 19 , Capitolul VII a fost abrogat de Punctul 9, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 628 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 07 august 2020 ) (4) Informațiile prevăzute în anexa III la Regulament privind fiecare ajutor individual care depășește echivalentul în lei a 500.000 euro vor fi publicate de Ministerul Finanțelor Publice pe site-ul propriu.  +  Articolul 20(1) Ministerul Finanțelor Publice trebuie să păstreze înregistrări detaliate referitoare la ajutoarele acordate pentru toate investițiile în cadrul schemei. Aceste înregistrări care conțin toate informațiile necesare pentru a stabili dacă sunt respectate criteriile din Regulament trebuie păstrate timp de 10 ani de la data acordării ultimului ajutor în cadrul schemei.(2) Întreprinderea beneficiară de ajutor de stat trebuie să păstreze timp de 10 ani de la data primirii acordului pentru finanțare toate documentele referitoare la ajutorul de stat primit în cadrul schemei.(3) Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de furnizor de ajutor de stat, transmite Consiliului Concurenței rapoarte anuale privind ajutoarele de stat regionale acordate conform prezentei scheme, potrivit Regulamentului Consiliului Concurenței privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 175/2007.  +  Articolul 21Abrogat. (la 09-07-2018, Articolul 21 din Capitolul VII a fost abrogat de Punctul 12, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 476 din 28 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 09 iulie 2018 )  +  Articolul 22Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  ministrul dezvoltării regionale
  și administrației publice,
  Nicolae-Liviu Dragnea
  Ministrul finanțelor publice,
  Ioana-Maria Petrescu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Darius-Bogdan Vâlcov
  Ministrul economiei,
  Constantin Niță
  Ministrul delegat
  pentru întreprinderi mici și mijlocii,
  mediul de afaceri și turism,
  Florin Nicolae Jianu
  Ministrul afacerilor externe,
  Titus Corlățean
  București, 17 septembrie 2014.Nr. 807.  +  Anexa nr. 1Lista sectoarelor de activitate pentru care nu se acordă ajutoare de stat
  Nr. crt.Cod CAEN Denumire cod CAEN
  0 1 2
  SECȚIUNEA A - AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ȘI PESCUIT
  1 01 Agricultură, vânătoare și servicii anexe
  2 02 Silvicultură și exploatare forestieră
  3 03 Pescuitul și acvacultura
  SECȚIUNEA B - INDUSTRIA EXTRACTIVĂ
  4 05 Extracția cărbunelui superior și inferior
  5 06 Extracția petrolului brut și a gazelor naturale
  6 0892 Extracția și aglomerarea turbei
  7 091 Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelornaturale
  SECȚIUNEA C - INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE
  8 102 Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor
  9 1101 Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice
  10 1102 Fabricarea vinurilor din struguri
  11 1103 Fabricarea cidrului și a altor vinuri din fructe
  12 1104 Fabricarea altor băuturi nedistilate, obținute prin fermentare
  13 1105 Fabricarea berii
  14 1106 Fabricarea malțului
  15 12 Fabricarea produselor din tutun
  16 131 Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile
  17 19 Fabricarea produselor de cocserie și a produselor obținute din prelucrarea țițeiului
  18 2014 Fabricarea altor produse chimice organice de bază
  19 2051 Fabricarea explozivelor
  20 206 Fabricarea fibrelor sintetice și artificiale
  21 24 Industria metalurgică
  22 254 Fabricarea armamentului și muniției
  23 2591 Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel
  24 301 Construcția de nave și bărci
  25 304 Fabricarea vehiculelor militare de luptă
  26 33 Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor
  SECȚIUNEA D - PRODUCȚIA ȘI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI TERMICĂ, GAZE, APĂ CALDĂ ȘI AER CONDIȚIONAT
  27 35 Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat
  SECȚIUNEA F – Abrogată.
  SECȚIUNEA G - COMERȚ CU RIDICATA ȘI CU AMĂNUNTUL; REPARAREA AUTOVEHICULELOR ȘI MOTOCICLETELOR
  31 45 Comerț cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor
  32 46 Comerț cu ridicata, cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete
  33 47 Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor
  SECȚIUNEA H - TRANSPORT ȘI DEPOZITARE
  34 49 Transporturi terestre și transporturi prin conducte
  35 50 Transporturi pe apă
  36 51 Transporturi aeriene
  37 522 Activități anexe pentru transporturi
  SECȚIUNEA J - INFORMAȚII ȘI COMUNICAȚII
  38 60 Activități de difuzare și transmitere de programe
  39 61 Telecomunicații
  SECȚIUNEA K - INTERMEDIERI FINANCIARE ȘI ASIGURĂRI
  40 64 Intermedieri financiare, cu excepția activităților de asigurări și ale fondurilor de pensii
  41 65 Activități de asigurări, reasigurări și ale fondurilor de pensii (cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale)
  42 66 Activități auxiliare intermedierilor financiare, activități de asigurare și fonduri de pensii
  SECȚIUNEA L - TRANZACȚII IMOBILIARE
  43 68 Tranzacții imobiliare
  SECȚIUNEA N - ACTIVITĂȚI DE SERVICII ADMINISTRATIVE ȘI ACTIVITĂȚI DE SERVICII-SUPORT
  44 77 Activități de închiriere și leasing
  45 78 Activități de servicii privind forța de muncă
  SECȚIUNEA O - ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ ȘI APĂRARE; ASIGURĂRI SOCIALE DIN SISTEMUL PUBLIC
  46 84 Administrație publică și apărare; asigurări sociale din sistemul public
  SECȚIUNEA R - ACTIVITĂȚI DE SPECTACOLE, CULTURALE ȘI RECREATIVE
  47 92 Activități de jocuri de noroc și pariuri
  48 93 Activități sportive, recreative și distractive
  SECȚIUNEA S - ALTE ACTIVITĂȚI DE SERVICII
  49 94 Activități asociative diverse
  SECȚIUNEA T - ACTIVITĂȚI ALE GOSPODĂRIILOR PRIVATE ÎN CALITATE DE ANGAJATOR DE PERSONAL CASNIC; ACTIVITĂȚI ALE GOSPODĂRIILOR PRIVATE DE PRODUCERE DE BUNURI ȘI SERVICII DESTINATE CONSUMULUI PROPRIU
  50 97 Activități ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic
  51 98 Activități ale gospodăriilor private de producere de bunuri și servicii destinate consumului propriu
  SECȚIUNEA U - ACTIVITĂȚI ALE ORGANIZAȚIILOR ȘI ORGANISMELOR EXTRATERITORIALE
  52 99 Activități ale organizațiilor și organismelor extrateritoriale
  (la 15-07-2021, Secțiunea F din Anexa nr. 1 a fost abrogată de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 760 din 14 iulie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 15 iulie 2021 )
   +  Anexa nr. 2PROCEDURAprivind acordarea ajutoarelor de stat