ORDONANȚA nr. 88 din 30 august 2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 1 septembrie 2001  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 1 pct. IV.6 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanța.  +  Capitolul 1 Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Se înființează serviciile publice comunitare pentru situații de urgență, denumite în continuare servicii de urgență, ca structuri specializate în domeniul apărării împotriva incendiilor și al protecției civile, subordonate autorităților administrației publice centrale și locale, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe.(2) Serviciile de urgență sunt servicii de urgență profesioniste și servicii de urgență voluntare.(3) Serviciile de urgență profesioniste se constituie în județe și în municipiul București ca servicii publice în subordinea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, denumit în continuare Inspectorat General. (la 30-06-2021, Alineatul (3) din Articolul 1 , Capitolul 1 a fost modificat de Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 80 din 30 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 30 iunie 2021 ) (4) Serviciile de urgență voluntare se constituie ca servicii publice descentralizate în subordinea consiliilor locale ale municipiilor, orașelor și comunelor.(5) Inspectoratul General se înființează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Administrației și Internelor. (la 03-05-2004, Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 21 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 3 mai 2004. )  +  Articolul 2(1) Serviciile de urgență și Inspectoratul General au ca scopuri principale: apărarea vieții, bunurilor și mediului împotriva incendiilor și dezastrelor, precum și realizarea măsurilor de protecție civilă.(2) Serviciile de urgență și Inspectoratul General fac parte din forțele de protecție ale sistemului de securitate națională. (la 03-05-2004, Art. 2 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 21 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 3 mai 2004, prin modificarea unor denumiri. )  +  Articolul 3Serviciile de urgență și Inspectoratul General asigură îndeplinirea atribuțiilor specifice de protecție civilă, de prevenire și stingere a incendiilor, precum și de gestionare a situațiilor de urgență, potrivit competențelor stabilite prin legile în vigoare. (la 03-05-2004, Art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 21 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 3 mai 2004. )  +  Capitolul 2Serviciile de urgență pentru situații de urgență (la 03-05-2004, Titlul capitolului 2 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 21 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 3 mai 2004, prin modificarea unei denumiri. )  +  Articolul 4(1) Serviciile de urgență profesioniste județene și al municipiului București se înființează ca structuri unificate, realizate prin reorganizarea inspectoratelor de protecție civilă județene, respectiv al municipiului București, a brigăzilor și grupurilor de pompieri militari.(2) Serviciile de urgență profesioniste funcționează ca inspectorate județene și al municipiului București, cu personalitate juridică. (la 03-05-2004, Art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 21 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 3 mai 2004. ) (3) Serviciul de urgență profesionist organizat în municipiul București are competență teritorială în municipiul București și județul Ilfov. (la 30-12-2014, Alin. (3) al art. 4 a fost introdus de pct. 2 al art. IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 89 din 23 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 30 decembrie 2014. )  +  Articolul 5(1) Serviciile de urgență voluntare se organizează în subordinea consiliilor locale prin unificarea serviciilor publice de pompieri civili și a formațiunilor de protecție civilă din subordinea acestora. (la 03-05-2004, Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 21 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 3 mai 2004, prin modificarea unei denumiri. ) (2) Activitatea serviciilor de urgență voluntare constituite în subordinea consiliilor locale este condusă de profesioniști în domeniu, salariați ai administrației publice locale. (la 03-05-2004, Alin. (2) al art. 5 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 21 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 3 mai 2004. ) (3) În timpul desfășurării activității în cadrul serviciilor de urgență voluntare, pe perioada participării la intervenții sau a pregătirii în vederea participării la acestea, voluntarii beneficiază de drepturile profesioniștilor în domeniu, cu excepția drepturilor salariale. (la 28-07-2018, Articolul 5 din Capitolul 2 a fost completat de Articolul I din LEGEA nr. 198 din 20 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 25 iulie 2018 ) (4) În caz de accident suferit în timpul intervenției de urgență sau al pregătirii în vederea participării la aceasta, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 5 alin. (1) lit. f) și art. 33^1 din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 28-07-2018, Articolul 5 din Capitolul 2 a fost completat de Articolul I din LEGEA nr. 198 din 20 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 25 iulie 2018 )  +  Articolul 6(1) Principiile de organizare, funcționarea și atribuțiile serviciilor de urgență profesioniste se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului administrației și internelor.(2) Structura organizatorică și dotarea serviciilor de urgență se realizează pe baza criteriilor de performanță elaborate de Inspectoratul General și aprobate prin ordin al ministrului administrației și internelor.(3) Regulamentele de organizare și funcționare ale serviciilor de urgență se întocmesc pe baza regulamentuluicadru elaborat de Inspectoratul General și aprobat prin ordin al ministrului administrației și internelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (la 03-05-2004, Art. 6 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 21 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 3 mai 2004. )  +  Articolul 7(1) Activitatea serviciilor de urgență este coordonată de prefect, la nivel județean, respectiv al municipiului București, și de primar, la nivelul comunelor, orașelor și celorlalte municipii.(2) În cazul serviciului de urgență profesionist organizat în municipiul București, coordonarea se exercită, după caz, de prefectul municipiului București sau al județului Ilfov, în funcție de zona afectată sau potențial a fi afectată. (la 30-12-2014, Alin. (2) al art. 7 a fost introdus de pct. 3 al art. IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 89 din 23 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 30 decembrie 2014. ) (la 03-05-2004, Art. 7 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 21 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 3 mai 2004. )  +  Capitolul 3 Inspectoratul General pentru Situații de Urgență  +  Articolul 8(1) Inspectoratul General se organizează și funcționează ca structură unificată, realizată prin reorganizarea Comandamentului Protecției Civile și a Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari din cadrul Ministerului Administrației și Internelor.(2) Inspectoratul General este condus de un inspector general, numit prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului afacerilor interne, care este ajutat de un prim-adjunct și doi adjuncți, numiți prin ordin al ministrului afacerilor interne. (la 14-05-2020, Alineatul (2) din Articolul 8 , Capitolul 3 a fost modificat de Punctul 1, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 14 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 14 mai 2020 ) (la 03-05-2004, Art. 8 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 21 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 3 mai 2004. )  +  Articolul 9Inspectoratul General are sediul în municipiul București sau localitățile limitrofe. (la 30-12-2020, Articolul 9 din Capitolul 3 a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 217 din 30 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1316 din 30 decembrie 2020 )  +  Articolul 10(1) În subordinea Inspectoratului funcționează instituții de învățământ, studii și experimentări, unități și subunități specializate, baze, ateliere și depozite de asigurare tehnică, logistică și de reparații.(2) In structura serviciilor de urgență profesioniste sau a unităților prevăzute la alin. (1) pot funcționa unități de cazare a personalului și a membrilor lor de familie pe timpul cât se află în misiune, concedii de odihnă sau tratament medical.(3) Unitățile prevăzute la alin. (1), care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 187 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, pot dobândi personalitate juridică prin ordin al ministrului afacerilor interne. (la 14-05-2020, Articolul 10 din Capitolul 3 a fost modificat de Punctul 2, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 14 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 14 mai 2020 )  +  Articolul 11(1) Inspectoratul General, în calitate de autoritate de reglementare în domeniu, emite metodologii, norme, regulamente și proceduri care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) Inspectoratul General și serviciile de urgență fac parte din sistemul național pentru managementul situațiilor de urgență, potrivit legii.(3) Inspectoratul General asigură coordonarea și controlul de specialitate al serviciilor de urgență. (la 03-05-2004, Art. 11 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 21 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 3 mai 2004. )  +  Articolul 12Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, Inspectoratul General colaborează cu structurile Ministerului Administrației și Internelor, cu celelalte ministere și autorități ale administrației publice centrale și locale, potrivit prevederilor legale în vigoare. (la 03-05-2004, Art. 12 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 21 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 3 mai 2004. )  +  Articolul 13Organigrama și regulamentul de organizare și funcționare ale Inspectoratului General se aprobă prin hotărâre a Guvernului, iar statul de organizare al acestuia, prin ordin al ministrului administrației și internelor. (la 03-05-2004, Art. 13 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 21 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 3 mai 2004. )  +  Articolul 14Abrogat. (la 03-05-2004, Art. 14 a fost abrogat de pct. 11 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 21 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 3 mai 2004. )  +  Capitolul 4Personalul serviciilor de urgență (la 03-05-2004, Titlul capitolului 4 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 21 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 3 mai 2004, prin modificarea unei denumiri. )  +  Articolul 15(1) Personalul serviciilor de urgență, al Inspectoratului General și al unităților și instituțiilor subordonate acestuia trebuie să îndeplinească cerințele de calificare potrivit standardelor de pregătire și ocupaționale pentru profesiile respective și să participe la programele specifice de formare profesională continua. (la 03-05-2004, Alin. (1) al art. 15 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 21 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 3 mai 2004, prin modificarea unor denumiri. ) (2) În cadrul serviciilor de urgență, al Inspectoratului General și al unităților subordonate acestuia funcționează structuri specializate, încadrate cu ofițeri, maiștri militari, subofițeri, militari angajați pe baza de contract, militari în termen, cu termen redus și personal civil. (la 03-05-2004, Alin. (2) al art. 15 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 21 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 3 mai 2004, prin modificarea unor denumiri. ) (3) Ofițerilor, maiștrilor militari și subofițerilor prevăzuți la alin. (2) li se aplică prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare. (la 01-01-2006, Alin. (3) al art. 15 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 191 din 21 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.189 din 29 decembrie 2005. )  +  Articolul 16Personalul serviciilor de urgență profesioniste, al Inspectoratului General, al unităților și instituțiilor subordonate acestuia se compune din: (la 03-05-2004, Partea introductivă a art. 16 a fost modificată de pct. 18 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 21 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 3 mai 2004, prin modificarea unor denumiri. ) a) ofițeri, maiștri militari și subofițeri de protecție civilă, pompieri și specialiști; (la 26-06-2002, Lit. a) a art. 16 a fost modificată de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 363 din 7 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 26 iunie 2002. ) b) funcționari publici calificați în specialitățile necesare îndeplinirii atribuțiilor specifice;c) personal contractual operativ de execuție, atestat în meseriile de protecție civilă, pompieri și alte specialități;d) personal contractual auxiliar.  +  Articolul 17Selecționarea, pregătirea, încadrarea, numirea, evaluarea, promovarea, recompensarea, sancționarea, transferul și încetarea raporturilor de muncă ale personalului serviciilor de urgență profesioniste se realizează potrivit reglementărilor legale specifice fiecărei categorii de personal. (la 01-01-2006, Art. 17 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 191 din 21 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.189 din 29 decembrie 2005. )  +  Articolul 18Personalul serviciilor de urgență profesioniste și al Inspectoratului General cu atribuții de îndrumare, control și constatare a respectării legii privind protecția civilă și apărarea împotriva incendiilor, precum și de intervenție, desemnat potrivit legii, este investit, pe timpul îndeplinirii serviciului, cu exercițiul autorității publice. (la 03-05-2004, Art. 18 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 21 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 3 mai 2004, prin modificarea unor denumiri. )  +  Capitolul 5 Asigurarea financiară și materială  +  Articolul 19Autoritățile administrației publice centrale și locale care înființează servicii de urgență potrivit prezentei ordonanțe vor prevedea, distinct, în proiectele bugetelor proprii, resursele financiare necesare în vederea organizării, înzestrării, funcționarii și îndeplinirii atribuțiilor legale de către serviciile respective și vor exercita controlul folosirii acestora conform atribuțiilor legale. (la 03-05-2004, Art. 19 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 21 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 3 mai 2004, prin modificarea unor denumiri. )  +  Articolul 20(1) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital aferente activității inspectoratelor județene și al municipiului București se asigură atât din bugetul de stat, cât și din bugetele locale, astfel:a) din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administrației și Internelor, se finanțează categoriile de cheltuieli reprezentând cheltuielile de personal, drepturile cu caracter social, hrana, medicamentele de uz veterinar și materialele sanitare pentru animale, materialele și prestările de servicii cu caracter funcțional, obiectele de inventar de mică valoare sau de scurtă durată, echipamentul, alte cheltuieli, transferurile consolidabile și neconsolidabile, lucrările de investiții, achizițiile de bunuri, dotările independente și alte cheltuieli de investiții;b) anual, prin anexă la legea bugetului de stat, din unele venituri ale bugetului de stat, se alocă bugetelor proprii ale județelor sume defalcate pentru finanțarea cheltuielilor de întreținere și gospodărie, pentru reparații curente și reparații capitale, precum și pentru achiziționarea de cărți și publicații.(2) Din fondurile publice locale, precum și din cele gestionate în afara bugetului local, autoritățile administrației publice locale pot să cofinanțeze și categoriile de cheltuieli prevăzute la alin. (1) lit. a), cu excepția cheltuielilor de personal.(3) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital aferente Inspectoratului General, instituțiilor și unităților subordonate acestuia se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administrației și Internelor.(4) Resursele bugetare prevăzute la alin. (1), (2) și (3) se completează cu donații, sponsorizări și contribuții ale societăților și ale caselor de asigurare sau de reasigurare, potrivit legii. (la 01-01-2006, Art. 20 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 191 din 21 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.189 din 29 decembrie 2005. )  +  Articolul 21Abrogat. (la 26-06-2002, Art. 21 a fost abrogat de pct. 11 al art. unic din LEGEA nr. 363 din 7 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 26 iunie 2002. )  +  Articolul 22Abrogat. (la 26-06-2002, Art. 22 a fost abrogat de pct. 11 al art. unic din LEGEA nr. 363 din 7 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 26 iunie 2002. )  +  Articolul 23(1) Serviciile de urgență și Inspectoratul General au în înzestrare autospeciale și utilaje de intervenție, de descarcerare și acordare a primului ajutor, echipament și aparatura de transmisiuni, gestionare apeluri de urgență, alertare-înștiințare, de informatica, de identificare riscuri și de protecție a personalului, mijloace de transport, substanțe și alte materiale tehnice specifice, precum și animale de căutare-salvare, necesare în vederea îndeplinirii atribuțiilor prevăzute de lege.(2) Personalul serviciilor de urgență și al Inspectoratului General are dreptul la uniforma, în condițiile legii. Uniforma, echipamentul de protecție, tehnica și clădirile au însemne distinctive specifice. (la 03-05-2004, Art. 23 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 21 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 3 mai 2004, prin modificarea unor denumiri. )  +  Capitolul 6 Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 24Bunurile mobile și imobile din domeniul public sau privat al statului, aflate în folosința Comandamentului Protecției Civile, a Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari și a structurilor subordonate acestora, se transmit în folosința Inspectoratului General și a structurilor subordonate acestuia, cu același titlu, pe bază de proces-verbal. (la 03-05-2004, Art. 24 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 21 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 3 mai 2004. )  +  Articolul 25(1) Personalul actual încadrat în marile unități, unitățile și subunitățile de pompieri și protecție civilă se transfera sau se detașează în interesul serviciului în structurile serviciilor de urgență profesioniste, ale Inspectoratului General, instituțiilor și unităților subordonate acestuia. (la 03-05-2004, Alin. (1) al art. 25 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 21 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 3 mai 2004, prin modificarea unor denumiri. ) (2) Abrogat. (la 03-05-2004, Alin. (2) al art. 25 a fost abrogat de pct. 13 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 21 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 3 mai 2004. ) (3) Cadrele militare și militarii angajați pe baza de contract, transferați sau detașați în condițiile prevederilor alin. (1), își păstrează drepturile și obligațiile specifice prevăzute de legislația în vigoare, aplicabile personalului militar din sistemul ordinii publice.(4) Militarii în termen din marile unități, unitățile, subunitățile și instituțiile prevăzute la alin. (1) își continuă executarea serviciului militar în structurile serviciilor pentru situații de urgență, iar înlocuirea acestora se va face eșalonat, cu personal profesionist. (la 01-01-2006, Alin. (4) al art. 25 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 191 din 21 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.189 din 29 decembrie 2005. ) (5) Propunerile de efective pentru încorporare și încadrare cu personal profesionist se fac de către Inspectoratul General. (la 01-01-2006, Alin. (5) al art. 25 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 191 din 21 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.189 din 29 decembrie 2005. ) (6) Abrogat. (la 01-01-2006, Alin. (6) al art. 25 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 191 din 21 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.189 din 29 decembrie 2005. )  +  Articolul 26(1) Abrogat. (la 03-05-2004, Alin. (1) al art. 26 a fost abrogat de pct. 14 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 21 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 3 mai 2004. ) (2) Statutul personalului din serviciile de urgență, Inspectoratul General și structurile subordonate acestuia se aproba prin lege. (la 03-05-2004, Alin. (2) al art. 26 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 21 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 3 mai 2004, prin modificarea unor denumiri. ) (3) Profesionalizarea serviciilor de urgență prevăzute la art. 5 se va realiza eșalonat, o data cu dotarea și asigurarea resurselor necesare, potrivit legii. (la 03-05-2004, Alin. (3) al art. 26 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 21 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 3 mai 2004, prin modificarea unor denumiri. ) (la 26-06-2002, Art. 26 a fost modificat de pct. 13 al art. unic din LEGEA nr. 363 din 7 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 26 iunie 2002. )  +  Articolul 27Abrogat. (la 01-01-2006, Art. 27 a fost abrogat de pct. 6 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 191 din 21 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.189 din 29 decembrie 2005. )  +  Articolul 28(1) Obligațiile și acțiunile internaționale privind integrarea euroatlantică, protecția civilă, apărarea împotriva incendiilor și gestionarea situațiilor de urgență, asumate de Comandamentul Protecției Civile și de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari, se îndeplinesc de către Inspectoratul General.(2) Inspectoratul General este punct de contact național în relația cu organizațiile internaționale de profil. (la 03-05-2004, Art. 28 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 21 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 3 mai 2004. )  +  Articolul 29Inspectoratul General și serviciile de urgență profesioniste asigură planificarea și mobilizarea resurselor proprii la instituirea măsurilor excepționale prevăzute de lege, precum și la declararea stărilor de mobilizare și război. (la 03-05-2004, Art. 29 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 21 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 3 mai 2004. )  +  Articolul 30Prezenta ordonanța intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2002. (la 26-06-2002, Art. 30 a fost modificat de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 363 din 7 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 26 iunie 2002. )
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul administrației publice,
  Octav Cozmâncă
  p. Ministru de interne,
  Abraham Pavel,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
   +  Anexă
  L I S T A
  Cuprinzând actele normative care se modifica corespunzător prevederilor prezentei ordonanțe
  1. Legea protecției civile nr. 106 din 25 septembrie 1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 3 octombrie 1996, cu modificările ulterioare2. Legea nr. 121 din 16 octombrie 1996 privind organizarea și funcționarea Corpului Pompierilor Militari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 257 din 23 octombrie 19963. Legea nr. 40 din 18 decembrie 1990 privind organizarea și funcționarea Ministerului de Interne, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 din 18 decembrie 1990, cu modificările ulterioare4. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 179 din 26 octombrie 2000 privind trecerea unităților militare de protecție civilă de la Ministerul Apărării Naționale la Ministerul de Interne, precum și modificarea și completarea Legii protecției civile nr. 106/1996, a Ordonanței Guvernului nr. 47/1994 privind apărarea împotriva dezastrelor și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2000 privind înființarea formațiunilor de protecție civilă pentru intervenție de urgență în caz de dezastre, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 535 din 31 octombrie 2000, aprobată prin Legea nr. 431/20015. Legea nr. 80 din 11 iulie 1995 privind Statutul cadrelor militare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 20 iulie 1995, cu modificările ulterioare6. Hotărârea Guvernului nr. 8 din 4 ianuarie 2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea Ministerului Administrației Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 15 din 10 ianuarie 20017. Ordonanța Guvernului nr. 47 din 12 august 1994 privind apărarea împotriva dezastrelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 29 august 1994, aprobată prin Legea nr. 124/1995, cu modificările ulterioare8. Hotărârea Guvernului nr. 209 din 19 mai 1997 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Guvernamentale de Apărare Împotriva Dezastrelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 28 mai 19979. Hotărârea Guvernului nr. 210 din 19 mai 1997 privind aprobarea Regulamentului de de organizare și funcționare a Comisiei Centrale pentru Apărarea Împotriva Inundațiilor, Fenomenelor Meteorologice Periculoase și Accidentelor la Construcțiile Hidrotehnice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 28 mai 199710. Ordonanța Guvernului nr. 60 din 28 august 1997 privind apărarea împotriva incendiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 30 august 1997, aprobată și modificată prin Legea nr. 212/1997, cu modificările ulterioare11. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 14 din 13 martie 2000 privind înființarea formațiunilor de protecție civilă pentru intervenție de urgență în caz de dezastre, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 114 din 16 martie 2000, cu modificările ulterioare, aprobată și modificată prin Legea nr. 448/2001.
  ------