ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 361 din 26 aprilie 2004  Notă
  Conform art. II din LEGEA nr. 15 din 28 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 7 martie 2005, în cuprinsul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, sintagma Inspectoratul General se înlocuiește cu sintagma Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.
  Conform pct. 19 al art. V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 1 din 29 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 4 februarie 2014, în tot cuprinsul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2004, sintagma "Comitetul național pentru situații de urgență" se înlocuiește, după caz, cu sintagma "Comitetul național pentru intemperii și calamități" sau sintagma "Comitetul național pentru situații speciale de urgență".
  Având în vedere proliferarea atentatelor teroriste pe plan internațional și îndeosebi a celor îndreptate împotriva intereselor statelor membre ale NATO, în special cele provocate simultan, cu efecte dramatice asupra vieții și sănătății unui număr din ce în ce mai mare de persoane, așa cum au fost cele din Turcia, Rusia și seria de atentate teroriste din data de 11 martie 2004 din Spania, soldate cu aproximativ 200 de morți și 1.500 de răniți,în contextul geostrategic actual și al multiplicării, pe de o parte, și al creșterii gravității, pe de alta parte, a riscurilor nonmilitare la adresa securității naționale, pe fondul accelerării tendințelor de globalizare, al schimbărilor climatice radicale, al dezvoltării experimentelor științifice cu efecte imprevizibile, al diversificării activităților economice legale - și nu numai - care utilizează, produc și comercializează substanțe periculoase,având în vedere persistenta, în domeniul managementului prevenirii și gestionării situațiilor de urgență, a unui sistem instituțional parțial închegat, cu funcționare temporară și care se activează abia la momentul producerii situațiilor de urgență - incapabil să asigure un răspuns adecvat noilor provocări la adresa securității naționale,pentru a asigura instituirea, în cel mai scurt timp, a unui cadru legal modern și a unor mecanisme manageriale perfecționate, menite să asigure, în mod unitar și profesionist, apărarea vieții și sănătății populației, a mediului înconjurător, a valorilor materiale și culturale importante, pe timpul producerii unor situații de urgență, care să permită restabilirea rapidă a stării de normalitate,și ținând seama de necesitatea accelerării procesului de integrare a României în structurile europene și euroatlantice,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanța de urgență.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, denumit în continuare Sistem Național, se înființează, se organizează și funcționează pentru prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență, asigurarea și coordonarea resurselor umane, materiale, financiare și de alta natura necesare restabilirii stării de normalitate.(2) Sistemul Național este organizat de autoritățile administrației publice și se compune dintr-o rețea de organisme, organe și structuri abilitate în managementul situațiilor de urgență, constituite pe niveluri sau domenii de competenta, care dispune de infrastructura și de resursele necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute în prezenta ordonanța de urgență.  +  Articolul 2În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile folosite au următorul înțeles:a) situația de urgență - evenimente excepționale, cu caracter nonmilitar, care amenință viața sau sănătatea persoanei, mediul înconjurător, valorile materiale și culturale, iar pentru restabilirea stării de normalitate sunt necesare adoptarea de măsuri și acțiuni urgente, alocarea de resurse specializate și managementul unitar al forțelor și mijloacelor implicate; (la 04-02-2014, Lit. a) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 1 din 29 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 4 februarie 2014. ) b) amploarea situației de urgență - mărimea ariei de manifestare a efectelor distructive ale acesteia în care sunt amenințate sau afectate viața persoanelor, funcționarea instituțiilor statului democratic, valorile și interesele comunității;c) intensitatea situației de urgență - viteza de evoluție a fenomenelor distructive și gradul de perturbare a stării de normalitate;d) starea potențial generatoare de situații de urgență - complex de factori de risc care, prin evoluția lor necontrolată și iminenta amenințării, ar putea aduce atingere vieții și sănătății populației, valorilor materiale și culturale importante și factorilor de mediu; (la 10-03-2005, Litera d) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 15 din 28 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 7 martie 2005. ) e) iminenta amenințării - parametrii de stare și timp care determina declanșarea inevitabilă a unei situații de urgență;f) Abrogată; (la 14-05-2020, Litera f) din Articolul 2 , Capitolul I a fost abrogată de Punctul 1, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 14 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 14 mai 2020 ) Notă
  Conform alin. (2) al art. 72, Cap. IV din LEGEA nr. 55 din 15 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 15 mai 2020, pentru starea de alertă instituită pentru prevenirea și combaterea unei pandemii COVID-19, dispozițiile art. 2 lit. f) și m), art. 4 alin. (1) lit. b), alin. (2), (5) și (6), art. 20 lit. c) și d), art. 21 lit. c), art. 22 lit. c), art. 23 lit. c), art. 24 lit. c) și art. 42 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 361 din 26 aprilie 2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare, nu sunt aplicabile.
  g) managementul situației de urgență - ansamblul activităților desfășurate și procedurilor utilizate de factorii de decizie, instituțiile și serviciile publice abilitate pentru identificarea și monitorizarea surselor de risc, evaluarea informațiilor și analiza situației, elaborarea de prognoze, stabilirea variantelor de acțiune și implementarea acestora în scopul restabilirii situației de normalitate;h) monitorizarea situației de urgență - proces de supraveghere necesar evaluării sistematice a dinamicii parametrilor situației create, cunoașterii tipului, amplorii și intensității evenimentului, evoluției și implicațiilor sociale ale acestuia, precum și a modului de îndeplinire a măsurilor dispuse pentru gestionarea situației de urgență;i) factor de risc - fenomen, proces sau complex de împrejurări congruente, în același timp și spațiu, care pot determina sau favoriza producerea unor tipuri de risc;j) tipuri de risc - cazuri de forță majoră determinate de incendii, cutremure, inundații, accidente, explozii, avarii, alunecări sau prăbușiri de teren, îmbolnăviri în masa, prăbușiri ale unor construcții, instalații ori amenajări, eșuarea sau scufundarea unor nave, căderi de obiecte din atmosfera ori din cosmos, tornade, avalanșe, eșecul serviciilor de utilități publice și alte calamitați naturale, sinistre grave sau evenimente publice de amploare determinate ori favorizate de factori de risc specifici; grevele nu pot fi considerate tipuri de risc în condițiile prezentei ordonanțe de urgență; (la 10-03-2005, Litera j) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 15 din 28 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 7 martie 2005. ) k) gestionarea situațiilor de urgență - identificarea, înregistrarea și evaluarea tipurilor de risc și a factorilor determinanți ai acestora, înștiințarea factorilor interesați, avertizarea populației, limitarea, înlăturarea sau contracararea factorilor de risc, precum și a efectelor negative și a impactului produs de evenimentele excepționale respective;l) intervenția operativă - acțiunile desfășurate, în timp oportun, de către structurile specializate în scopul prevenirii agravării situației de urgență, limitării sau înlăturării, după caz, a consecințelor acesteia;m) evacuarea - măsura de protecție luată în cazul amenințării iminente, stării de alerta ori producerii unei situații de urgență și care consta în scoaterea din zonele afectate sau potențial a fi afectate, în mod organizat, a unor instituții publice, agenți economici, categorii sau grupuri de populație ori bunuri și dispunerea acestora în zone și localități care asigura condiții de protecție a persoanelor, bunurilor și valorilor, de funcționare a instituțiilor publice și agenților economici. Notă
  Conform alin. (2) al art. 72, Cap. IV din LEGEA nr. 55 din 15 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 15 mai 2020, pentru starea de alertă instituită pentru prevenirea și combaterea unei pandemii COVID-19, dispozițiile art. 2 lit. f) și m), art. 4 alin. (1) lit. b), alin. (2), (5) și (6), art. 20 lit. c) și d), art. 21 lit. c), art. 22 lit. c), art. 23 lit. c), art. 24 lit. c) și art. 42 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 361 din 26 aprilie 2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare, nu sunt aplicabile.
  n) coordonarea operațională - totalitatea măsurilor dispuse și a acțiunilor desfășurate de către factorii de decizie premergător și pe timpul gestionării unei situații de urgență, în vederea organizării intervenției și utilizării capabilităților disponibile într-o concepție unitară, pentru atingerea obiectivelor stabilite. (la 14-05-2020, Articolul 2 din Capitolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 14 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 14 mai 2020 )
   +  Articolul 3Principiile managementului situațiilor de urgență sunt:a) previziunea și prevenirea;b) prioritatea protecției și salvării vieții oamenilor;c) respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului;d) asumarea responsabilității gestionării situațiilor de urgență de către autoritățile administrației publice;e) cooperarea la nivel național, regional și internațional cu organisme și organizații similare;f) transparenta activităților desfășurate pentru gestionarea situațiilor de urgență, astfel încât acestea să nu conducă la agravarea efectelor produse;g) continuitatea și gradualitatea activităților de gestionare a situațiilor de urgență, de la nivelul autorităților administrației publice locale până la nivelul autorităților administrației publice centrale, în funcție de amploarea și de intensitatea acestora;h) operativitatea, conlucrarea activa și subordonarea ierarhică a componentelor Sistemului Național.  +  Articolul 4(1) Pe durata situațiilor de urgență sau a stărilor potențial generatoare de situații de urgență se întreprind, în condițiile legii, după caz, acțiuni și măsuri pentru:a) avertizarea populației, instituțiilor și agenților economici din zonele de pericol;b) declararea stării de alertă; (la 14-05-2020, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 4 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 3, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 14 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 14 mai 2020 ) Notă
  Conform alin. (2) al art. 72, Cap. IV din LEGEA nr. 55 din 15 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 15 mai 2020, pentru starea de alertă instituită pentru prevenirea și combaterea unei pandemii COVID-19, dispozițiile art. 2 lit. f) și m), art. 4 alin. (1) lit. b), alin. (2), (5) și (6), art. 20 lit. c) și d), art. 21 lit. c), art. 22 lit. c), art. 23 lit. c), art. 24 lit. c) și art. 42 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 361 din 26 aprilie 2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare, nu sunt aplicabile.
  c) punerea în aplicare a măsurilor de prevenire și de protecție specifice tipurilor de risc și, după caz, hotărârea evacuării din zona afectată sau parțial afectată;d) intervenția operativă cu forte și mijloace special constituite, în funcție de situație, pentru limitarea și înlăturarea efectelor negative;e) acordarea de ajutoare de urgență;f) instituirea regimului stării de urgență, în condițiile prevăzute de art. 93 din Constituția României, republicată;g) solicitarea sau acordarea de asistență internațională;h) acordarea de despăgubiri persoanelor juridice și fizice;i) alte măsuri prevăzute de lege.
  (2) Abrogat. (la 14-05-2020, Alineatul (2) din Articolul 4 , Capitolul I a fost abrogat de Punctul 4, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 14 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 14 mai 2020 ) Notă
  Conform alin. (2) al art. 72, Cap. IV din LEGEA nr. 55 din 15 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 15 mai 2020, pentru starea de alertă instituită pentru prevenirea și combaterea unei pandemii COVID-19, dispozițiile art. 2 lit. f) și m), art. 4 alin. (1) lit. b), alin. (2), (5) și (6), art. 20 lit. c) și d), art. 21 lit. c), art. 22 lit. c), art. 23 lit. c), art. 24 lit. c) și art. 42 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 361 din 26 aprilie 2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare, nu sunt aplicabile.
  (3) Abrogat. (la 14-05-2020, Alineatul (3) din Articolul 4 , Capitolul I a fost abrogat de Punctul 4, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 14 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 14 mai 2020 ) (4) Abrogat. (la 14-05-2020, Alineatul (4) din Articolul 4 , Capitolul I a fost abrogat de Punctul 4, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 14 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 14 mai 2020 ) (5) Abrogat. (la 14-05-2020, Alineatul (5) din Articolul 4 , Capitolul I a fost abrogat de Punctul 4, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 14 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 14 mai 2020 ) Notă
  Conform alin. (2) al art. 72, Cap. IV din LEGEA nr. 55 din 15 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 15 mai 2020, pentru starea de alertă instituită pentru prevenirea și combaterea unei pandemii COVID-19, dispozițiile art. 2 lit. f) și m), art. 4 alin. (1) lit. b), alin. (2), (5) și (6), art. 20 lit. c) și d), art. 21 lit. c), art. 22 lit. c), art. 23 lit. c), art. 24 lit. c) și art. 42 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 361 din 26 aprilie 2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare, nu sunt aplicabile.
  (6) Abrogat. (la 14-05-2020, Alineatul (6) din Articolul 4 , Capitolul I a fost abrogat de Punctul 4, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 14 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 14 mai 2020 ) Notă
  Conform alin. (2) al art. 72, Cap. IV din LEGEA nr. 55 din 15 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 15 mai 2020, pentru starea de alertă instituită pentru prevenirea și combaterea unei pandemii COVID-19, dispozițiile art. 2 lit. f) și m), art. 4 alin. (1) lit. b), alin. (2), (5) și (6), art. 20 lit. c) și d), art. 21 lit. c), art. 22 lit. c), art. 23 lit. c), art. 24 lit. c) și art. 42 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 361 din 26 aprilie 2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare, nu sunt aplicabile.
  Notă
  Prin DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 157 din 13 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 15 mai 2020, s-a admis excepția de neconstituționalitate referitoare la art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, constatându-se că, dispozițiile acestui articol sunt constituționale în măsura în care, acțiunile și măsurile dispuse pe durata stării de alertă, nu vizează restrângerea exercițiului unor drepturi sau a unor libertăți fundamentale.
  Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUȚIA ROMÂNIEI, republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispozițiile din legile și ordonantele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstițutionale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstițutionale sunt suspendate de drept.
  Prin urmare, începând cu data de 15 mai 2020, dispozițiile art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, în măsura în care, acțiunile și măsurile dispuse pe durata stării de alertă, vizează restrângerea exercițiului unor drepturi sau a unor libertăți fundamentale, se suspendă de drept, urmând să-și înceteze efectele juridice începând cu data de 29 iunie 2020, dacă legiuitorul nu intervine pentru modificarea prevederilor atacate.
   +  Articolul 4^1Starea de alertă reprezintă răspunsul la o situație de urgență de amploare și intensitate deosebite, determinată de unul sau mai multe tipuri de risc, constând într-un ansamblu de măsuri cu caracter temporar, proporționale cu nivelul de gravitate manifestat sau prognozat al acesteia și necesare pentru prevenirea și înlăturarea amenințărilor iminente la adresa vieții, sănătății persoanelor, mediului înconjurător, valorilor materiale și culturale importante ori a proprietății. (la 14-05-2020, Capitolul I a fost completat de Punctul 5, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 14 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 14 mai 2020 )  +  Articolul 4^2(1) Starea de alertă se declară la nivel local, al municipiului București, județean sau național, atunci când analiza factorilor de risc indică necesitatea amplificării răspunsului la o situație de urgență, pentru o perioadă limitată de timp, care nu poate fi mai mare de 30 de zile.(2) Stare de alertă poate fi prelungită ori de câte ori analiza factorilor de risc indică necesitatea menținerii răspunsului amplificat pentru o perioadă de timp suplimentară, care nu poate fi mai mare de 30 de zile.(3) Starea de alertă încetează, înainte de împlinirea termenului pentru care a fost declarată ori prelungită, atunci când analiza factorilor de risc indică faptul că nu mai este necesară menținerea unui răspuns amplificat.(4) În aplicarea alin. (1)-(3) se analizează cumulativ următorii factori de risc:a) amploarea situației de urgență, respectiv manifestarea generalizată a tipului de risc la nivel local, al municipiului București, județean sau național;b) intensitatea situației de urgență, respectiv viteza de evoluție, înregistrată sau prognozată, a fenomenelor distructive și gradul de perturbare a stării de normalitate;c) insuficiența și/sau inadecvarea capabilităților de răspuns;d) densitatea demografică în zona afectată de tipul de risc;e) existența și gradul de dezvoltare a infrastructurii adecvate gestionării tipului de risc. (la 14-05-2020, Capitolul I a fost completat de Punctul 5, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 14 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 14 mai 2020 )  +  Articolul 4^3(1) Comitetul local pentru situații de urgență declară, cu acordul prefectului, starea de alertă la nivel local, precum și prelungirea sau încetarea acesteia.(2) Comitetul județean pentru situații de urgență declară, cu acordul ministrului afacerilor interne, starea de alertă la nivelul uneia sau mai multor localități din județ ori la nivelul întregului județ, precum și prelungirea sau încetarea acesteia. Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență declară, cu acordul ministrului afacerilor interne, starea de alertă la nivelul municipiului București.(3) Comitetul național pentru situații de urgență declară, cu acordul prim-ministrului, starea de alertă la nivelul mai multor județe ori la nivel național, precum și prelungirea sau încetarea acesteia.(4) Hotărârile privind declararea, prelungirea sau încetarea stării de alertă se fundamentează în baza analizei factorilor de risc prevăzuți la art. 4^1 de către grupurile de suport tehnico-științific constituite pe tipuri de risc. (la 14-05-2020, Capitolul I a fost completat de Punctul 5, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 14 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 14 mai 2020 )  +  Articolul 4^4La declararea stării de alertă și pe durata acesteia comitetele pentru situații de urgență hotărăsc aplicarea, în condițiile legii, a uneia sau mai multor măsuri pentru creșterea capacității de răspuns, pentru asigurarea rezilienței comunităților și pentru diminuarea impactului tipului de risc. (la 14-05-2020, Capitolul I a fost completat de Punctul 5, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 14 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 14 mai 2020 )  +  Articolul 4^5Hotărârile prin care se declară ori se prelungește starea de alertă, precum și cele prin care se stabilește aplicarea unor măsuri pe durata stării de alertă cuprind:a) baza legală;b) perioada stării de alertă;c) măsuri pentru creșterea capacității de răspuns, asigurarea rezilienței comunităților și diminuarea impactului tipului de risc necesar a fi aplicate, condițiile concrete de aplicare și destinatarii acestor măsuri;d) instituțiile și autoritățile publice care pun în aplicare sau urmăresc respectarea aplicării măsurilor, după caz. (la 14-05-2020, Capitolul I a fost completat de Punctul 5, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 14 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 14 mai 2020 )  +  Articolul 4^6Măsurile aplicate pe durata stării de alertă potrivit art. 4^4 se reevaluează în cazul instituirii stării de urgență potrivit art. 93 din Constituția României, republicată, în baza analizei factorilor de risc prevăzuți la art. 4^1. (la 14-05-2020, Capitolul I a fost completat de Punctul 5, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 14 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 14 mai 2020 )  +  Articolul 5Autoritățile și organismele din componenta Sistemului Național cooperează, în exercitarea atribuțiilor specifice, atât între ele, cât și cu alte instituții și organisme din afară acestuia, din țara sau din străinătate, guvernamentale sau neguvernamentale.
   +  Capitolul II Organizarea Sistemului Național  +  Articolul 6Sistemul Național are în compunere:a) comitete pentru situații de urgență;a^1) Departamentul pentru Situații de Urgență; (la 14-05-2020, Articolul 6 din Capitolul II a fost completat de Punctul 6, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 14 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 14 mai 2020 ) b) Inspectoratul General pentru Situații de Urgență;c) servicii de urgență profesioniste și servicii de urgență voluntare; (la 04-02-2014, Lit. c) a art. 6 a fost modificată de pct. 3 al art. V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 1 din 29 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 4 februarie 2014. ) d) centre operative și centre de coordonare și conducere a intervenției; (la 04-02-2014, Lit. d) a art. 6 a fost modificată de pct. 3 al art. V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 1 din 29 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 4 februarie 2014. ) d) centre operative pentru situații de urgență;e) comandantul acțiunii.  +  Articolul 7(1) Comitetele pentru situații de urgență sunt:a) abrogată; (la 30-12-2014, Lit. a) a alin. (1) al art. 7 a fost abrogată de pct. 1 al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 89 din 23 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 30 decembrie 2014. ) a^1) Comitetul național pentru situații de urgență; (la 14-05-2020, Litera a^1) din Alineatul (1) , Articolul 7 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 7, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 14 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 14 mai 2020 ) b) comitetele ministeriale și ale altor instituții publice centrale pentru situații de urgență;c) Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență;d) comitetele județene pentru situații de urgență;e) comitetele locale pentru situații de urgență.(2) Comitetele pentru situații de urgență sunt organisme interinstituționale cu rol decizional în managementul situațiilor de urgență, hotărârile acestora având caracter obligatoriu pentru destinatarii acestora. (la 14-05-2020, Alineatul (2) din Articolul 7 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 8, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 14 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 14 mai 2020 )  +  Articolul 8Abrogat. (la 30-12-2014, Art. 8 a fost abrogat de pct. 2 al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 89 din 23 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 30 decembrie 2014. )  +  Articolul 8^1(1) În vederea adoptării deciziilor strategice necesare pentru gestionarea situațiilor de urgență determinate de tipurile de risc stabilite prin hotărâre a Guvernului, se constituie și funcționează Comitetul național pentru situații de urgență, denumit în continuare Comitetul național, sub conducerea nemijlocită a prim-ministrului, în calitate de președinte.(2) Comitetul național are trei vicepreședinți, după cum urmează:a) ministrul cu atribuții în domeniul afacerilor interne;b) ministrul cu atribuții în domeniul administrației publice;c) șeful Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.(3) Comitetul național este un organism interinstituțional format din miniștri sau secretari de stat desemnați de aceștia și conducători ai instituțiilor publice centrale sau persoane cu drept de decizie desemnate de aceștia, în funcție de tipurile de risc gestionate sau funcțiile de sprijin repartizate în competență în cadrul Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență.(4) În cazul situațiilor de urgență de amploare și intensitate deosebită sau în cazul dezastrelor, suportul decizional al Comitetului național se asigură prin Centrul național de coordonare și conducere a intervenției.(5) Departamentul pentru Situații de Urgență, prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, asigură secretariatul tehnic permanent al Comitetului național.(5^1) Departamentul pentru Situații de Urgență reprezintă și apără drepturile și interesele legitime ale Comitetului Național în fața instanțelor de judecată și a altor organe de jurisdicție, în cauzele în care Comitetul Național este parte și exercită căi de atac sau orice mijloace legale de apărare. În aceste cauze, renunțarea la judecată sau la calea de atac se aprobă prin notă, la propunerea Departamentului pentru Situații de Urgență, de președintele Comitetului Național sau de persoana desemnată prin decizia acestuia. (la 30-06-2021, Articolul 8^1 din Capitolul II a fost completat de Punctul 1, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 63 din 29 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 30 iunie 2021 ) (5^2) Cheltuielile de judecată derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului se achită din bugetul Ministerului Afacerilor Interne. (la 30-06-2021, Articolul 8^1 din Capitolul II a fost completat de Punctul 1, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 63 din 29 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 30 iunie 2021 ) (6) Directorul general al Direcției generale management operațional din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și inspectorul general al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au calitatea de membri ai Comitetului național. (la 14-05-2020, Articolul 8^1 din Capitolul II a fost completat de Punctul 10, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 14 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 14 mai 2020 ) (7) Organizarea, funcționarea și componența Comitetului național se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. (la 14-05-2020, Articolul 8^1 din Capitolul II a fost completat de Punctul 10, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 14 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 14 mai 2020 ) (la 14-05-2020, Articolul 8^1 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 9, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 14 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 14 mai 2020 )  +  Articolul 8^2(1) Pentru stabilirea strategiilor și programelor privind prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență, Comitetul național poate solicita consultarea unor experți, specialiști, cadre didactice sau cercetători constituiți în grupuri de suport tehnico-științific.(2) Comitetul național și grupurile de suport tehnico-științific, alături de reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale, structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale, asociațiilor profesionale, sindicatelor, unităților de învățământ superior și institutelor de cercetare, instituțiilor culturale, ale cultelor și asociațiilor religioase recunoscute potrivit legii și ai mass-mediei, formează Platforma națională pentru reducerea riscurilor la dezastre. (la 30-12-2014, Art. 8^2 a fost modificat de pct. 4 al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 89 din 23 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 30 decembrie 2014. )  +  Articolul 9(1) La ministere și la alte instituții publice centrale cu atribuții în gestionarea situațiilor de urgență se constituie și funcționează sub conducerea miniștrilor, respectiv a conducătorilor instituțiilor publice centrale, comitete ministeriale pentru situații de urgență, denumite în continuare comitete ministeriale.(2) Comitetul ministerial se constituie prin ordin al ministrului ori al conducătorului instituției publice centrale, după caz, și are în componenta persoane cu putere de decizie, experți și specialiști din aparatul propriu al ministerului și din unele instituții și unități aflate în subordinea acestuia, cu atribuții în gestionarea situațiilor de urgență.(3) În componenta comitetului ministerial, la solicitarea ministrului respectiv, pot fi cooptați și reprezentanți ai altor ministere și instituții cu atribuții în domeniu.  +  Articolul 10(1) La nivelul municipiului București se constituie, sub conducerea prefectului, Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență.(2) Din comitetul prevăzut la alin. (1) fac parte primarul general, primării de sectoare, șefi de servicii publice deconcentrate, descentralizate și de gospodărie comunală, manageri ai unor instituții, regii autonome și societăți comerciale care îndeplinesc funcții de sprijin în gestionarea situațiilor de urgență, precum și manageri ai agenților economici care, prin specificul activității, constituie factori de risc potențial generatori de situații de urgență.(2^1) În cadrul comitetului prevăzut la alin. (1), inspectorul șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență al Municipiului București este vicepreședintele cu atribuții de coordonare unitară a tuturor componentelor cu responsabilități în realizarea intervenției. (la 30-12-2014, Alin. (2^1) al art. 10 a fost introdus de pct. 5 al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 89 din 23 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 30 decembrie 2014. ) (3) Organizarea, atribuțiile și funcționarea comitetului prevăzut la alin. (1) se stabilesc prin ordin al prefectului.  +  Articolul 11(1) La nivelul județelor se constituie, sub conducerea prefecților, comitete județene pentru situații de urgență, denumite în continuare comitete județene.(2) Din comitetul județean fac parte președintele consiliului județean, șefi de servicii deconcentrate, descentralizate și de gospodărie comunală și alți manageri ai unor instituții și societăți comerciale de interes județean care îndeplinesc funcții de sprijin în gestionarea situațiilor de urgență, precum și manageri ai agenților economici care, prin specificul activității, constituie factori de risc potențial generatori de situații de urgență.(2^1) În cadrul comitetului județean, inspectorul-șef al inspectoratului pentru situații de urgență județean este vicepreședintele cu atribuții de coordonare unitară a tuturor componentelor cu responsabilități în realizarea intervenției. (la 30-12-2014, Alin. (2^1) al art. 11 a fost introdus de pct. 6 al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 89 din 23 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 30 decembrie 2014. ) (3) Organizarea, atribuțiile și funcționarea comitetelor județene se stabilesc prin ordine ale prefecților.  +  Articolul 11^1(1) În municipiul București și județul Ilfov, competențele prevăzute la art. 10 și 11 se exercită, după caz, de Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență sau de comitetul județean, în funcție de zona afectată sau potențial a fi afectată. (la 30-12-2014, Art. 11^1 a fost introdus de pct. 7 al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 89 din 23 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 30 decembrie 2014. )  +  Articolul 12(1) La nivelul municipiilor, orașelor, sectoarelor municipiului București, precum și al comunelor se constituie, sub conducerea primarului, comitete locale pentru situații de urgență, denumite în continuare comitete locale.(2) Din comitetul local fac parte un viceprimar, secretarul comunei, orașului, sectorului sau municipiului, după caz, și reprezentanți ai serviciilor publice și ai principalelor instituții și agenți economici din unitatea administrativ-teritorială respectiva, precum și manageri sau conducători ai agenților economici, filialelor, sucursalelor ori punctelor de lucru locale, care, prin specificul activității, constituie factori de risc potențial generatori de situații de urgență.(3) Organizarea, atribuțiile și funcționarea comitetelor locale se stabilesc prin dispoziție a primarului. (la 10-03-2005, Art. 12 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 15 din 28 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 7 martie 2005. )  +  Articolul 13(1) Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, ca organ de specialitate din subordinea Ministerului Administrației și Internelor, asigura coordonarea unitară și permanenta a activităților de prevenire și gestionare a situațiilor de urgență. (la 10-03-2005, Alin. (1) al art. 13 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 15 din 28 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 7 martie 2005. ) (2) În cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență se organizează inspecția de prevenire, centrul operațional național și alte structuri adecvate pentru managementul situațiilor de urgență, încadrate cu personal specializat pe tipuri de riscuri, în comunicații, informatica și relații publice.-------------Alin. (2) al art. 13 a fost modificat prin înlocuirea sintagmei Inspectoratul General cu sintagma Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, conform art. II din LEGEA nr. 15 din 28 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 7 martie 2005.(3) Centrul operațional îndeplinește permanent funcțiile de monitorizare, evaluare, înștiințare, avertizare, prealarmare, alertare și coordonare tehnica operațională la nivel național a situațiilor de urgență.(4) Abrogat. (la 30-12-2014, Alin. (4) al art. 13 a fost abrogat de pct. 8 al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 89 din 23 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 30 decembrie 2014. ) (5) Inspectoratul General pentru Situații de Urgență asigura, potrivit competentelor legale, cooperarea și reprezentarea la nivel național în domeniile protecției civile, apărării împotriva incendiilor și gestionării situațiilor de urgență.-------------Alin. (5) al art. 13 a fost modificat prin înlocuirea sintagmei Inspectoratul General cu sintagma Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, conform art. II din LEGEA nr. 15 din 28 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 7 martie 2005.  +  Articolul 14(1) Serviciile publice comunitare profesioniste pentru situații de urgență, denumite în continuare servicii de urgență profesioniste, care funcționează ca inspectorate județene și București/Ilfov, asigură în zonele de competență coordonarea, îndrumarea și controlul activităților de prevenire și gestionare a situațiilor de urgență. (la 30-06-2021, Alineatul (1) din Articolul 14 , Capitolul II a fost modificat de Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 80 din 30 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 30 iunie 2021 ) (2) În cadrul serviciilor de urgență profesioniste se organizează inspecții de prevenire, centre operaționale și alte structuri adecvate pentru gestionarea situațiilor de urgență, încadrate cu personal specializat pe tipuri de riscuri, în comunicații, informatica și relații publice.(3) Centrele operaționale prevăzute la alin. (2) îndeplinesc permanent funcțiile prevăzute la art. 13 alin. (3) la nivelul județelor, respectiv al municipiului București.(4) Serviciile de urgență profesioniste, prin centrele operaționale, asigura secretariatele tehnice permanente ale comitetelor județene și al Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență.(5) Serviciile publice de urgență asigura, potrivit competentelor legale în unitățile administrativ-teritoriale în care funcționează, cooperarea în domeniile protecției civile, apărării împotriva incendiilor și gestionării situațiilor de urgență.  +  Articolul 15(1) La nivelul Secretariatului General al Guvernului, al ministerelor, al altor instituții publice centrale cu atribuții în gestionarea situațiilor de urgență, al municipiilor - cu excepția municipiului București -, orașelor, sectoarelor municipiului București și comunelor se constituie centre operative pentru situații de urgență, denumite în continuare centre operative. (la 14-05-2020, Alineatul (1) din Articolul 15 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 11, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 14 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 14 mai 2020 ) (2) La Secretariatul General al Guvernului, precum și la ministerele și instituțiile publice centrale cu atribuții și funcții de sprijin complexe în prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență, stabilite prin hotărâre a Guvernului, centrele operative se constituie ca structuri cu activitate permanentă. (la 14-05-2020, Alineatul (2) din Articolul 15 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 11, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 14 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 14 mai 2020 ) (3) Centrele operative prevăzute la alin. (2) îndeplinesc permanent funcțiile prevăzute la art. 13 alin. (3), în domeniile de competenta, ale ministerelor și instituțiilor publice centrale respective.(4) Centrele operative prevăzute la alin. (2) se constituie din personalul aparatului propriu al autorității respective, prin ordin al ministrului, conducătorului instituției publice centrale sau prin dispoziție a primarului.(5) Centrele operative asigura secretariatele tehnice ale comitetelor constituite la nivelul autorităților publice centrale sau locale prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 15^1(1) Atunci când comandantul acțiunii este șeful Departamentului pentru Situații de Urgență sau persoana desemnată de acesta, coordonarea operațională a situațiilor de urgență la nivel național se realizează prin Centrul național de coordonare și conducere a intervenției, care asigură suportul decizional pentru comandantul acțiunii la nivel național și pentru Comitetul național.(2) Organizarea, funcționarea și componența Centrului național de coordonare și conducere a intervenției se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. (la 14-05-2020, Articolul 15^1 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 12, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 14 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 14 mai 2020 )  +  Articolul 15^2(1) La nivelul județelor și al municipiului București se înființează centrele de coordonare și conducere a intervenției care asigură analiza, evaluarea situației și coordonarea acțiunilor de intervenție și asigură suportul decizional al comitetelor județene, respectiv al municipiului București.(2) Centrele județene, respectiv al municipiului București de coordonare și conducere a intervenției pentru situații de urgență au în compunere personal din cadrul inspectoratelor pentru situații de urgență, precum și experți și specialiști din cadrul instituțiilor și operatorilor economici de interes local care asigură funcții de sprijin.(3) Centrele județene, respectiv al municipiului București de coordonare și conducere a intervenției își desfășoară activitatea în spații puse la dispoziție de către autoritățile administrației publice locale sau de către inspectoratele pentru situații de urgență județene și al municipiului București.(4) În funcție de aria și complexitatea situației intervenite se pot crea centre de coordonare și conducere a intervenției la nivel zonal, prin ordin al ministrului afacerilor interne, la propunerea secretarului de stat, șeful Departamentului pentru situații de urgență. (la 04-02-2014, Art. 15^2 a fost introdus de pct. 9 al art. V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 1 din 29 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 4 februarie 2014. )  +  Articolul 15^3Cheltuielile curente și de capital ale centrelor prevăzute la art. 15^1 și art. 15^2 se asigură din bugetele instituțiilor care administrează spațiile în care acestea funcționează. (la 30-12-2014, Art. 15^3 a fost introdus de pct. 10 al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 89 din 23 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 30 decembrie 2014. )  +  Articolul 16(1) În situații de urgență, coordonarea unitară a acțiunii tuturor forțelor implicate în intervenție se realizează de către comandantul acțiunii, care este desemnat la nivel național, județean sau al municipiului București, în funcție de natura și gravitatea evenimentului și de mărimea categoriilor de forțe concentrate.(2) Comandantul acțiunii este ajutat în îndeplinirea sarcinilor de unul sau mai mulți comandanți ai intervenției aflați la locul producerii evenimentului excepțional, de grupa operativă și de punctul operativ avansat constituite potrivit reglementărilor în vigoare.(3) Desemnarea și competențele comandantului acțiunii și comandantului intervenției se stabilesc prin hotărârea Guvernului privind managementul tipurilor de risc. (la 30-12-2014, Art. 16 a fost modificat de pct. 11 al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 89 din 23 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 30 decembrie 2014. )  +  Articolul 17Structura, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative se stabilesc pe baza regulamentului-cadru aprobat prin hotărâre a Guvernului. (la 04-02-2014, Art. 17 a fost modificat de pct. 10 al art. V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 1 din 29 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 4 februarie 2014. )  +  Articolul 18(1) Sistemul de comunicații, de prelucrare automată și de stocare a datelor necesare funcționării Sistemului Național se asigură prin mijloace proprii ale Ministerului Afacerilor Interne, ale celor din dotarea Ministerului pentru Societatea Informațională, Serviciului de Telecomunicații Speciale și ale altor componente ale sistemului național de apărare și securitate națională. (la 04-02-2014, Alin. (1) al art. 18 a fost modificat de pct. 11 al art. V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 1 din 29 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 4 februarie 2014. ) (2) Modalitățile de utilizare a sistemului prevăzut la alin. (1) se stabilesc prin protocoale de colaborare.  +  Articolul 19Principalele funcții de sprijin pe care le pot îndeplini ministerele, celelalte organe centrale și unele organizații neguvernamentale, în prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență, în cadrul managementului tipurilor de risc, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. (la 30-12-2014, Art. 19 a fost modificat de pct. 12 al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 89 din 23 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 30 decembrie 2014. )  +  Capitolul III Atribuțiile componentelor Sistemului Național  +  Articolul 20Comitetul național are următoarele atribuții principale: (la 30-12-2014, Partea introductivă a art. 20 a fost modificată de pct. 13 al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 89 din 23 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 30 decembrie 2014. ) a) Abrogată; (la 14-05-2020, Litera a) din Articolul 20 , Capitolul III a fost abrogată de Punctul 13, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 14 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 14 mai 2020 ) b) analizează și supune spre aprobare Guvernului Regulamentul-cadru de organizare, funcționare și dotare a comitetelor, centrelor operaționale și centrelor operative pentru situații de urgență, precum și fluxul informațional-decizional;c) Abrogată; (la 14-05-2020, Litera c) din Articolul 20 , Capitolul III a fost abrogată de Punctul 13, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 14 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 14 mai 2020 ) Notă
  Conform alin. (2) al art. 72, Cap. IV din LEGEA nr. 55 din 15 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 15 mai 2020, pentru starea de alertă instituită pentru prevenirea și combaterea unei pandemii COVID-19, dispozițiile art. 2 lit. f) și m), art. 4 alin. (1) lit. b), alin. (2), (5) și (6), art. 20 lit. c) și d), art. 21 lit. c), art. 22 lit. c), art. 23 lit. c), art. 24 lit. c) și art. 42 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 361 din 26 aprilie 2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare, nu sunt aplicabile.
  d) hotărăște, cu acordul primului-ministru, punerea în aplicare a planurilor de evacuare, la propunerea comitetelor ministeriale, județene sau al municipiului București; Notă
  Conform alin. (2) al art. 72, Cap. IV din LEGEA nr. 55 din 15 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 15 mai 2020, pentru starea de alertă instituită pentru prevenirea și combaterea unei pandemii COVID-19, dispozițiile art. 2 lit. f) și m), art. 4 alin. (1) lit. b), alin. (2), (5) și (6), art. 20 lit. c) și d), art. 21 lit. c), art. 22 lit. c), art. 23 lit. c), art. 24 lit. c) și art. 42 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 361 din 26 aprilie 2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare, nu sunt aplicabile.
  e) propune Guvernului, prin ministrul administrației și internelor, instituirea de către Președintele României a "stării de urgență" în zonele afectate, în baza solicitărilor primite de la comitetele județene sau al municipiului București, și urmărește îndeplinirea măsurilor stabilite în acest sens;f) hotărăște, în baza propunerii șefului Departamentului pentru Situații de Urgență, solicitarea/acordarea de asistență internațională în cazul situațiilor de urgență cu impact deosebit de grav, potrivit angajamentelor internaționale asumate de România, cu avizul prim-ministrului și informarea prealabilă a Președintelui României. (la 14-05-2020, Litera f) din Articolul 20 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 15, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 14 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 14 mai 2020 ) g) coordonează, pe teritoriul național, activitatea forțelor internaționale solicitate pentru rezolvarea situațiilor de urgență, îndeosebi în domeniul înlăturării efectelor distructive ale dezastrelor, în conformitate cu prevederile legii române;h) propune Guvernului includerea în bugetul de stat anual a fondurilor necesare pentru gestionarea situațiilor de urgență, inclusiv pentru operaționalizarea Sistemului Național și a structurilor de intervenție în afară frontierelor de stat, în cadrul structurilor specializate ale organismelor internaționale cu atribuții în domeniu;i) formulează propuneri privind managementul tipurilor de risc, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului; (la 30-12-2014, Lit. i) a art. 20 a fost modificată de pct. 13 al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 89 din 23 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 30 decembrie 2014. ) j) inițiază elaborarea de acte normative pentru gestionarea situațiilor de urgență și le avizează pe cele elaborate de comitetele ministeriale, județene și al municipiului București;k) analizează și supune spre aprobare Guvernului scoaterea de la rezervele de stat a unor produse și bunuri materiale necesare sprijinirii autorităților administrației publice locale și populației afectate de dezastre sau alte situații de urgență;l) stabilește modul de cooperare a structurilor Sistemului Național cu alte autorități și organisme ale statului român sau internaționale abilitate în managementul stărilor excepționale;m) coordonează informarea opiniei publice privind managementul situațiilor de urgență;n) îndeplinește orice alte atribuții stabilite potrivit legii.o) propune Guvernului spre aprobare Metodologia unitară de evaluare a pagubelor în situații de urgență/la dezastre, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului. (la 14-05-2020, Articolul 20 din Capitolul III a fost completat de Punctul 14, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 14 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 14 mai 2020 )
   +  Articolul 21Comitetele ministeriale au următoarele atribuții principale:a) informează Comitetul Național, prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, privind stările potențial generatoare de situații de urgență și iminenta amenințării acestora;-------------Litera a) a art. 21 a fost modificată prin înlocuirea sintagmei Inspectoratul General cu sintagma Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, conform art. II din LEGEA nr. 15 din 28 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 7 martie 2005.b) elaborează regulamentele privind gestionarea situațiilor de urgență specifice tipurilor de risc din domeniile de competenta ale ministerelor și celorlalte instituții publice centrale cu atribuții în gestionarea situațiilor de urgență și le prezintă spre avizare Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și Comitetului Național;-------------Litera b) a art. 21 a fost modificată prin înlocuirea sintagmei Inspectoratul General cu sintagma Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, conform art. II din LEGEA nr. 15 din 28 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 7 martie 2005.c) evaluează situațiile de urgență produse în domeniile de competenta, stabilesc măsuri specifice pentru gestionarea acestora, inclusiv privind prealarmarea serviciilor de urgență din domeniile de competenta ale ministerelor, și propun, după caz, declararea stării de alerta sau instituirea stării de urgență; Notă
  Conform alin. (2) al art. 72, Cap. IV din LEGEA nr. 55 din 15 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 15 mai 2020, pentru starea de alertă instituită pentru prevenirea și combaterea unei pandemii COVID-19, dispozițiile art. 2 lit. f) și m), art. 4 alin. (1) lit. b), alin. (2), (5) și (6), art. 20 lit. c) și d), art. 21 lit. c), art. 22 lit. c), art. 23 lit. c), art. 24 lit. c) și art. 42 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 361 din 26 aprilie 2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare, nu sunt aplicabile.
  d) analizează și avizează planurile proprii pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență;e) informează Comitetul Național și colegiile ministerelor asupra activității desfășurate;f) îndeplinesc orice alte atribuții și sarcini stabilite de lege sau de Comitetul Național.
   +  Articolul 22Comitetele județene au următoarele atribuții principale:a) informează Comitetul Național, prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, privind stările potențial generatoare de situații de urgență și iminenta amenințării acestora;-------------Litera a) a art. 22 a fost modificată prin înlocuirea sintagmei Inspectoratul General cu sintagma Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, conform art. II din LEGEA nr. 15 din 28 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 7 martie 2005.b) evaluează situațiile de urgență produse în unitățile administrativ-teritoriale, stabilesc măsuri și acțiuni specifice pentru gestionarea acestora și urmăresc îndeplinirea lor;c) Abrogată; (la 14-05-2020, Litera c) din Articolul 22 , Capitolul III a fost abrogată de Punctul 16, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 14 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 14 mai 2020 ) Notă
  Conform alin. (2) al art. 72, Cap. IV din LEGEA nr. 55 din 15 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 15 mai 2020, pentru starea de alertă instituită pentru prevenirea și combaterea unei pandemii COVID-19, dispozițiile art. 2 lit. f) și m), art. 4 alin. (1) lit. b), alin. (2), (5) și (6), art. 20 lit. c) și d), art. 21 lit. c), art. 22 lit. c), art. 23 lit. c), art. 24 lit. c) și art. 42 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 361 din 26 aprilie 2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare, nu sunt aplicabile.
  d) analizează și avizează planurile județene pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență;e) informează Comitetul Național și consiliul județean asupra activității desfășurate;f) îndeplinesc orice alte atribuții și sarcini stabilite de lege sau de Comitetul Național.
   +  Articolul 23Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență are următoarele atribuții principale:a) informează Comitetul Național, prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, privind stările potențial generatoare de situații de urgență și iminenta amenințării acestora;-------------Litera a) a art. 23 a fost modificată prin înlocuirea sintagmei Inspectoratul General cu sintagma Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, conform art. II din LEGEA nr. 15 din 28 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 7 martie 2005.b) evaluează situațiile de urgență produse pe teritoriul municipiului București, stabilește măsuri și acțiuni specifice pentru gestionarea acestora și urmărește îndeplinirea lor;c) Abrogată; (la 14-05-2020, Litera c) din Articolul 23 , Capitolul III a fost abrogată de Punctul 17, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 14 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 14 mai 2020 ) Notă
  Conform alin. (2) al art. 72, Cap. IV din LEGEA nr. 55 din 15 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 15 mai 2020, pentru starea de alertă instituită pentru prevenirea și combaterea unei pandemii COVID-19, dispozițiile art. 2 lit. f) și m), art. 4 alin. (1) lit. b), alin. (2), (5) și (6), art. 20 lit. c) și d), art. 21 lit. c), art. 22 lit. c), art. 23 lit. c), art. 24 lit. c) și art. 42 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 361 din 26 aprilie 2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare, nu sunt aplicabile.
  d) analizează și avizează planul municipal pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență;e) informează Comitetul Național și Consiliul General al Municipiului București asupra activității desfășurate;f) îndeplinește orice alte atribuții și sarcini stabilite de lege sau de organismele și organele abilitate.
   +  Articolul 24Comitetele locale au următoarele atribuții principale:a) informează prin centrul operațional județean, respectiv al municipiului București, privind stările potențial generatoare de situații de urgență și iminenta amenințării acestora;b) evaluează situațiile de urgență produse pe teritoriul unității administrativ-teritoriale, stabilesc măsuri și acțiuni specifice pentru gestionarea acestora și urmăresc îndeplinirea lor;c) Abrogată; (la 14-05-2020, Litera c) din Articolul 24 , Capitolul III a fost abrogată de Punctul 18, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 14 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 14 mai 2020 ) Notă
  Conform alin. (2) al art. 72, Cap. IV din LEGEA nr. 55 din 15 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 15 mai 2020, pentru starea de alertă instituită pentru prevenirea și combaterea unei pandemii COVID-19, dispozițiile art. 2 lit. f) și m), art. 4 alin. (1) lit. b), alin. (2), (5) și (6), art. 20 lit. c) și d), art. 21 lit. c), art. 22 lit. c), art. 23 lit. c), art. 24 lit. c) și art. 42 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 361 din 26 aprilie 2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare, nu sunt aplicabile.
  d) analizează și avizează planul local pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării situației de urgență;e) informează comitetul județean și consiliul local asupra activității desfășurate;f) îndeplinesc orice alte atribuții și sarcini stabilite de lege sau de organismele și organele abilitate.
   +  Articolul 24^1Departamentul pentru Situații de Urgență îndeplinește următoarele atribuții principale:a) coordonarea, în sistem integrat, a acțiunilor de gestionare a situațiilor de urgență;b) informarea operativă a ministrului afacerilor interne, a prim-ministrului României și a președintelui României, după caz, asupra stărilor potențial generatoare de situații de urgență sau a producerii situațiilor de urgență;c) monitorizarea, controlul operațional și inspecția activității structurilor aflate în coordonare sau coordonare operațională;d) coordonarea activităților, la nivel național, în domeniul rezilienței comunităților;e) integrarea acțiunilor de prevenire, pregătire și răspuns în situații de urgență;f) implementarea proiectelor cu finanțare externă în domeniul situațiilor de urgență, protecției civile și al cooperării civil-militare;g) implementarea managementului calității în sistemul național de urgență;h) coordonarea metodologică și evaluarea activității de formare profesională și de educație continuă în domeniul asistenței medicale de urgență și a primului ajutor calificat, în colaborare cu Ministerul Sănătății;i) colaborarea cu instituțiile abilitate în asigurarea coordonării metodologice și evaluării activităților de formare profesională și de educație continuă în domeniul intervențiilor de salvare montană și în mediul subteran speologic;j) coordonarea activităților de acordare, solicitare și/sau primire a asistenței/sprijinului internațional în cazul situațiilor de urgență de amploare;k) elaborarea și supunerea spre aprobarea organismelor competente a strategiei naționale de dezvoltare a Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență;l) coordonarea activității metodologice de formare în unitățile de învățământ din cadrul structurilor aflate în coordonare;m) comunicarea publică în domeniul situațiilor de urgență și al dezastrelor, sub coordonarea ministrului afacerilor interne, potrivit domeniilor de competență ale structurilor aflate în coordonare sau coordonare operațională. (la 14-05-2020, Capitolul III a fost completat de Punctul 19, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 14 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 14 mai 2020 )  +  Articolul 25Inspectoratul General pentru Situații de Urgență are următoarele atribuții principale:-------------Partea introductivă a art. 25 a fost modificată prin înlocuirea sintagmei Inspectoratul General cu sintagma Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, conform art. II din LEGEA nr. 15 din 28 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 7 martie 2005.a) analizează, evaluează și monitorizează tipurile de risc, efectuează prognoze asupra evoluției acestora în scopul identificării stărilor potențial generatoare de situații de urgență, propunând totodată măsuri pentru avertizarea populației și prevenirea agravării situației;b) asigura coordonarea aplicării unitare, pe întreg teritoriul tarii, a măsurilor și acțiunilor de prevenire și gestionare a situațiilor de urgență;c) asigura informarea operativă a ministrului administrației și internelor și a instituțiilor interesate asupra stărilor potențial generatoare de situații de urgență sau producerii situațiilor de urgență în teritoriu, printr-un sistem informațional propriu;d) coordonează derularea programelor naționale de pregătire în domeniul apărării împotriva dezastrelor;e) coordonează activitățile de prevenire și de intervenție desfășurate de serviciile publice comunitare profesioniste, precum și constituirea grupelor operative pentru coordonarea și sprijinul răspunsului în situații de urgență în zonele grav afectate;f) transmite și urmărește îndeplinirea deciziilor Comitetului Național;g) asigura informarea populației prin mass-media despre iminenta amenințării ori producerea situațiilor de urgență, precum și asupra măsurilor întreprinse pentru limitarea sau înlăturarea efectelor acestora;h) asigura coordonarea tehnica și de specialitate a centrelor operaționale și a centrelor operative și asigura menținerea permanenta a fluxului informațional cu acestea;i) cooperează cu organismele de profil pe plan internațional, pe baza convențiilor la care statul român este parte, și urmărește respectarea acestor convenții în domeniul situațiilor de urgență;j) avizează și propune Comitetului Național, spre aprobare, planurile de intervenție, de cooperare sau de asistență tehnica cu alte structuri ori organizații internaționale, în vederea îmbunătățirii managementului situațiilor de urgență;k) constituie și gestionează baza de date cu privire la situațiile de urgență și pune la dispoziția instituțiilor interesate datele și informațiile solicitate pentru soluționarea situațiilor de urgență;l) avizează regulamentele privind gestionarea situațiilor de urgență specifice tipurilor de risc, elaborate de comitetele ministeriale, și le prezintă spre aprobare;m) acorda asistență tehnica de specialitate autorităților publice centrale și locale privind gestionarea situațiilor de urgență;n) propune ministrului administrației și internelor participarea cu forte și mijloace la înlăturarea efectelor situațiilor de urgență în afară teritoriului tarii, potrivit tratatelor, acordurilor și înțelegerilor internaționale la care România este parte;o) coordonează planificarea resurselor necesare gestionării situațiilor de urgență la nivel național. (la 14-05-2020, Litera o) din Articolul 25 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 20, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 14 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 14 mai 2020 ) p) elaborează rapoarte și alte documente pentru informarea Comitetului Național, primului-ministru, Consiliului Suprem de Apărare a Tarii, Președintelui României și comisiilor de specialitate ale Parlamentului;q) cooperează cu celelalte organe ale statului abilitate în managementul stării de urgență, stării de asediu sau al altor stări excepționale;r) funcționează ca punct național de contact în relațiile cu organismele și organizațiile internaționale guvernamentale și neguvernamentale cu responsabilități în domeniul situațiilor de urgență;s) elaborează Regulamentul-cadru privind organizarea, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor, centrelor operaționale și centrelor operative pentru situații de urgență;t) informează Colegiul Ministerului Afacerilor Interne asupra activității desfășurate; (la 04-02-2014, Lit. t) a art. 25 a fost modificată de pct. 14 al art. V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 1 din 29 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 4 februarie 2014. ) u) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Comitetul Național sau de primul-ministru privind managementul situațiilor de urgență și prin regulamentul propriu de organizare și funcționare.  +  Articolul 26Serviciile de urgență profesioniste au următoarele atribuții principale:a) organizează și desfășoară activități specifice de prevenire a situațiilor de urgență;b) participa la identificarea, înregistrarea și evaluarea tipurilor de risc și a factorilor determinanți ai acestora și întocmesc schemele cu riscurile teritoriale din zonele de competenta, pe care le supun aprobării prefecților;c) exercita coordonarea, îndrumarea și controlul tehnic de specialitate al activităților de prevenire și gestionare a situațiilor de urgență;d) acorda asistență tehnica de specialitate privind gestionarea situațiilor de urgență;e) monitorizează prin centrele operaționale evoluția situațiilor de urgență și informează operativ prefecții și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență;-------------Litera e) a art. 26 a fost modificată prin înlocuirea sintagmei Inspectoratul General cu sintagma Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, conform art. II din LEGEA nr. 15 din 28 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 7 martie 2005.f) planifica, organizează și desfășoară pregătirea pentru răspuns, în cazul situațiilor de urgență, a subunităților de intervenție din subordine;g) fac propuneri comitetelor pentru situații de urgență și Inspectoratului General pentru Situații de Urgență privind gestionarea și managementul situațiilor de urgență;-------------Litera g) a art. 26 a fost modificată prin înlocuirea sintagmei Inspectoratul General cu sintagma Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, conform art. II din LEGEA nr. 15 din 28 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 7 martie 2005.h) urmăresc aplicarea regulamentelor privind gestionarea situațiilor de urgență și a planurilor de intervenție și de cooperare specifice tipurilor de riscuri;i) asigura transmiterea operativă a deciziilor, dispozițiilor și ordinelor și urmăresc menținerea legăturilor de comunicații între centrele operaționale și operative implicate în gestionarea situațiilor de urgență, precum și cu dispeceratele integrate pentru apeluri de urgență și cu dispeceratele proprii serviciilor și forțelor care intervin în acest scop;j) centralizează solicitările de resurse necesare pentru îndeplinirea funcțiilor de sprijin pe timpul situațiilor de urgență și le înaintează organismelor și organelor abilitate;k) gestionează baza de date referitoare la situațiile de urgență din zonele de competenta;l) îndeplinesc orice alte atribuții și sarcini privind gestionarea situațiilor de urgență, prevăzute de lege sau stabilite de organismele și organele abilitate.  +  Articolul 27(1) Centrele operative cu activitate permanenta au următoarele atribuții principale:a) centralizează și transmit operativ la centrul operațional al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență date și informații privind apariția și evoluția stărilor potențial generatoare de situații de urgență;-------------Litera a) a alin. (1) al art. 27 a fost modificată prin înlocuirea sintagmei Inspectoratul General cu sintagma Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, conform art. II din LEGEA nr. 15 din 28 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 7 martie 2005.b) monitorizează situațiile de urgență și informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și celelalte centre operaționale și operative interesate;-------------Litera b) a alin. (1) al art. 27 a fost modificată prin înlocuirea sintagmei Inspectoratul General cu sintagma Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, conform art. II din LEGEA nr. 15 din 28 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 7 martie 2005.c) urmăresc aplicarea regulamentelor privind gestionarea situațiilor de urgență și a planurilor de intervenție și cooperare specifice tipurilor de riscuri;d) asigura transmiterea operativă a deciziilor, dispozițiilor și ordinelor, precum și menținerea legăturilor de comunicații cu centrele operaționale și operative implicate în gestionarea situațiilor de urgență, cu dispeceratele integrate pentru apeluri de urgență și cu dispeceratele proprii serviciilor și forțelor care intervin în acest scop;e) centralizează solicitările de resurse necesare pentru îndeplinirea funcțiilor de sprijin pe timpul situațiilor de urgență și fac propuneri pentru asigurarea lor;f) gestionează baza de date referitoare la situațiile de urgență;g) îndeplinesc orice alte atribuții și sarcini privind managementul situațiilor de urgență, prevăzute de lege și în regulamentul-cadru menționat la art. 17.(2) Centrele operative care se constituie numai la declararea stării de alerta, pe timpul funcționarii lor, îndeplinesc atribuții similare celor prevăzute la alin. (1). Documentele și baza de date referitoare la situațiile de urgență, deținute de aceste centre operative, se gestionează permanent de către persoane anume desemnate din cadrul aparatului propriu al autorităților respective.  +  Articolul 28Instituțiile cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale au obligația, potrivit competentelor lor, să transmită Inspectoratului General pentru Situații de Urgență sau, după caz, direct ministrului administrației și internelor ori primului-ministru datele și informațiile referitoare la situațiile potențial generatoare de situații de urgență, precum și despre evoluția și consecințele acestora.-------------Art. 28 a fost modificat prin înlocuirea sintagmei Inspectoratul General cu sintagma Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, conform art. II din LEGEA nr. 15 din 28 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 7 martie 2005.  +  Articolul 29Inspectoratul General pentru Situații de Urgență asigura transmiterea deciziilor luate de Guvern sau de Comitetul Național către autoritățile administrației publice centrale și locale, în vederea gestionării, în mod unitar, a situațiilor de urgență.-------------Art. 29 a fost modificat prin înlocuirea sintagmei Inspectoratul General cu sintagma Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, conform art. II din LEGEA nr. 15 din 28 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 7 martie 2005.
   +  Capitolul IV Asigurarea resurselor umane, materiale și financiare  +  Secţiunea 1 Resursele umane  +  Articolul 30(1) Resursele umane necesare funcționarii Sistemului Național se asigura prin intermediul autorităților și instituțiilor administrației publice centrale și locale.(2) Personalul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, centrelor operaționale și al centrelor operative este investit cu exercițiul autorității publice, pe timpul și în legătura cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, în limitele competentelor stabilite prin lege.-------------Alin. (2) al art. 30 a fost modificat prin înlocuirea sintagmei Inspectoratul General cu sintagma Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, conform art. II din LEGEA nr. 15 din 28 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 7 martie 2005.  +  Articolul 31(1) Abrogat. (la 14-05-2020, Alineatul (1) din Articolul 31 , Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 21, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 14 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 14 mai 2020 ) (2) Abrogat. (la 14-05-2020, Alineatul (2) din Articolul 31 , Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 21, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 14 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 14 mai 2020 ) (3) Numărul de posturi pentru centrele operative cu activitate permanenta se stabilește prin ordin al miniștrilor respectivi, în limitele stabilite prin regulamentul-cadru prevăzut la art. 17.  +  Secţiunea a 2-a Resursele materiale  +  Articolul 32(1) Cheltuielile curente și de capital ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență se finanțează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administrației și Internelor.-------------Alin. (1) al art. 32 a fost modificat prin înlocuirea sintagmei Inspectoratul General cu sintagma Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, conform art. II din LEGEA nr. 15 din 28 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 7 martie 2005.(2) Cheltuielile curente și de capital ale centrelor operaționale din structura serviciilor publice comunitare profesioniste se finanțează din bugetul Ministerului Administrației și Internelor și/sau din bugetele consiliilor județene, respectiv al Consiliului General al Municipiului București, pe baza normelor aprobate prin hotărâre a Guvernului.(3) Cheltuielile curente și de capital ale centrelor operative se finanțează, după caz, din bugetele ministerelor respective sau din bugetele locale, pe baza normelor aprobate prin hotărâre a Guvernului.(4) Achiziționarea bunurilor și serviciilor necesare funcționarii Sistemului Național se face conform legislației în vigoare.  +  Secţiunea a 3-a Resursele financiare  +  Articolul 33Fondurile bănești pentru realizarea și desfășurarea activităților de management al situațiilor de urgență la nivel central și local se asigura din bugetul de stat și/sau din bugetele locale, după caz, precum și din alte surse interne și internaționale, potrivit legii.  +  Articolul 34(1) Salarizarea și alte drepturi ale personalului din centrele operaționale se stabilesc și se acorda potrivit prevederilor legale prevăzute pentru personalul încadrat în Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, respectiv în serviciile de urgență profesioniste.-------------Alin. (1) al art. 34 a fost modificat prin înlocuirea sintagmei Inspectoratul General cu sintagma Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, conform art. II din LEGEA nr. 15 din 28 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 7 martie 2005.(2) Salarizarea și alte drepturi ale personalului din centrele operative cu activitate permanenta se stabilesc și se acorda potrivit prevederilor legale prevăzute pentru funcționarii publici din ministerele respective.  +  Articolul 35(1) Finanțarea acțiunilor de înlăturare a efectelor și consecințelor situațiilor de urgență se efectuează potrivit legii.(2) Abrogat. (la 14-05-2020, Alineatul (2) din Articolul 35 , Sectiunea a 3-a , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 22, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 14 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 14 mai 2020 )  +  Capitolul V Sancțiuni  +  Articolul 36Nerespectarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență atrage, potrivit dispozițiilor legale, răspunderea administrativă, contravențională sau penală, după caz.  +  Articolul 37Constituie contravenții la prevederile prezentei ordonanțe de urgență următoarele fapte:a) neconstituirea comitetelor pentru situații de urgență;b) neconstituirea centrelor operative pentru situații de urgență;c) neelaborarea regulamentelor privind gestionarea situațiilor de urgență specifice tipurilor de riscuri;d) neelaborarea planurilor pentru asigurarea resurselor necesare gestionării situațiilor de urgență;e) neîntocmirea planurilor de evacuare;f) neîntocmirea planurilor de intervenție și de cooperare;g) netransmiterea mesajelor de avertizare a populației despre declararea stării de alerta în cazul situațiilor de urgență sau pentru evacuare.  +  Articolul 38(1) Contravențiile prevăzute la art. 37 se sancționează după cum urmează:a) cu amenda de la 3.000 lei la 5.000 lei faptele prevăzute la lit. a) și b);b) cu amenda de la 2.000 lei la 3.000 lei faptele prevăzute la lit. c), d), e) și f);c) cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei faptele prevăzute la lit. g). Notă
  Conform alin. (1) al art. 1 din LEGEA nr. 348 din 14 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 23 iulie 2004, la data de 1 iulie 2005, moneda națională a României, leul, va fi denominată astfel încât 10.000 lei vechi, aflați în circulație la această dată, vor fi preschimbați pentru 1 leu nou.
  (2) Sancțiunile contravenționale se aplica persoanelor fizice sau juridice, după caz.
   +  Articolul 39Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către personalul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și al serviciilor publice comunitare profesioniste cu atribuții de îndrumare, control și constatare a încălcării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, anume desemnat de inspectorul general.-------------Art. 39 a fost modificat prin înlocuirea sintagmei Inspectoratul General cu sintagma Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, conform art. II din LEGEA nr. 15 din 28 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 7 martie 2005.  +  Articolul 40Contravențiilor prevăzute la art. 37 le sunt aplicabile prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002 , cu modificările și completările ulterioare. (la 10-03-2005, Art. 40 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 15 din 28 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 7 martie 2005. )
   +  Capitolul VI Dispoziții finale și tranzitorii  +  Articolul 41(1) Regulamentele privind gestionarea situațiilor de urgență specifice tipurilor de riscuri se aproba prin ordin comun al ministrului administrației și internelor și al ministrului care coordonează managementul situațiilor de urgență specifice riscurilor respective.(2) Reglementările prevăzute la alin. (1) se aproba în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 42(1) Hotărârile prin care se declară, se prelungește sau încetează starea de alertă, precum și cele prin care se stabilește aplicarea unor măsuri pe durata stării de alertă, la nivel național sau pe teritoriul mai multor județe, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, iar cele prin care se declară, se prelungește sau încetează starea de alertă, precum și cele prin care se stabilește aplicarea unor măsuri pe durata stării de alertă, la nivel județean sau al municipiului București, se publică în Monitorul Oficial al autorității administrativ-teritoriale respective și intră în vigoare la data publicării.(2) Hotărârile prevăzute la alin. (1) se aduc neîntârziat la cunoștință populației prin mijloacele de comunicare în masă, se difuzează pe posturile de radio și de televiziune în cel mult două ore de la adoptare și sunt retransmise în mod repetat în primele 24 de ore de la instituirea stării de alertă.(3) Hotărârile prevăzute la alin. (1) pot fi atacate în condițiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ. (la 14-05-2020, Articolul 42 din Capitolul VI a fost modificat de Punctul 23, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 14 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 14 mai 2020 ) Notă
  Conform alin. (2) al art. 72, Cap. IV din LEGEA nr. 55 din 15 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 15 mai 2020, pentru starea de alertă instituită pentru prevenirea și combaterea unei pandemii COVID-19, dispozițiile art. 2 lit. f) și m), art. 4 alin. (1) lit. b), alin. (2), (5) și (6), art. 20 lit. c) și d), art. 21 lit. c), art. 22 lit. c), art. 23 lit. c), art. 24 lit. c) și art. 42 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 361 din 26 aprilie 2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare, nu sunt aplicabile.
   +  Articolul 42^1(1) Hotărârile Comitetului Național cu caracter normativ emise în aplicarea prevederilor art. 20 se publică de îndată în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în situații deosebite care nu suferă întârziere, când nu poate fi realizat fluxul de publicare prevăzut de art. 12-14 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată, cu modificările și completările ulterioare, hotărârile Comitetului Național cu caracter normativ emise în aplicarea prevederilor art. 20 se aplică de îndată și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, imediat ce acest lucru este posibil. Situațiile deosebite care nu suferă întârziere, precum și aplicarea de îndată sunt consemnate în cuprinsul hotărârii Comitetului Național.(3) Hotărârile Comitetului Național prevăzute la alin. (1) și (2) pot fi atacate în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. (la 30-06-2021, Capitolul VI a fost completat de Punctul 2, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 63 din 29 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 30 iunie 2021 )  +  Articolul 43Serviciile publice pentru situații de urgență și celelalte forte, organe și organizații prevăzute în regulamentele, planurile, programele și documentele operative pentru gestionarea situațiilor de urgență răspund, potrivit dispozițiilor legale, de îndeplinirea acțiunilor, măsurilor, funcțiilor de sprijin și sarcinilor ce le revin.  +  Articolul 44(1) Pe măsura constituirii organismelor, organelor și structurilor din compunerea Sistemului Național, acestea preiau, corespunzător prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, atribuțiile comisiilor de apărare împotriva dezastrelor, comisiilor de protecție civilă și ale comisiilor de evacuare, iar comisiile respective își încetează activitatea.(2) Mijloacele tehnice și de comunicații, precum și documentele comisiilor prevăzute la alin. (1) se predau noilor structuri pe baza de protocol.  +  Articolul 45(1) Pe timpul situațiilor de urgență, societățile comerciale periclitate sau afectate constituie celule de urgență, care conlucrează cu structurile Sistemului Național.(2) Actele administrative emise pe timpul sau în legătura cu situațiile de urgență, cu excepția celor care privesc raporturile cu Parlamentul, precum și a actelor de comandament cu caracter militar, pot fi atacate la instanțele judecătorești, în condițiile legii contenciosului administrativ. (la 10-03-2005, Alin. (2) al art. 45 a fost introdus de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 15 din 28 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 7 martie 2005. )  +  Articolul 46Abrogat. (la 30-12-2014, Art. 46 a fost abrogat de pct. 14 al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 89 din 23 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 30 decembrie 2014. )  +  Articolul 47Pentru integrarea în ansamblul legislației a dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență, în termen de 180 de zile de la publicarea acesteia, Guvernul României va modifica sau va propune modificarea, după caz, a următoarelor acte normative:a) Legea protecției civile nr. 106/1996, cu modificările și completările ulterioare;b) Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările ulterioare;c) Legea nr. 132/1997 privind rechizițiile de bunuri și prestările de servicii în interes public;d) Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare;e) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență;f) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice, cu modificările ulterioare;g) Ordonanța Guvernului nr. 47/1994 privind apărarea împotriva dezastrelor, aprobată prin Legea nr. 124/1995, cu modificările și completările ulterioare;h) Ordonanța Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 363/2002;i) Hotărârea Guvernului nr. 635/1995 privind culegerea de informații și transmiterea deciziilor în cazul apărării împotriva dezastrelor;j) Hotărârea Guvernului nr. 438/1996 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei centrale pentru prevenirea și apărarea împotriva efectelor seismice și alunecărilor de teren, cu modificările ulterioare;k) Hotărârea Guvernului nr. 209/1997 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Guvernamentale de Apărare Împotriva Dezastrelor, cu modificările ulterioare;l) Hotărârea Guvernului nr. 210/1997 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Centrale pentru Apărarea Împotriva Inundațiilor, Fenomenelor Meteorologice Periculoase și Accidentelor la Construcții Hidrotehnice, cu modificările ulterioare;m) Hotărârea Guvernului nr. 222/1997 privind organizarea și conducerea acțiunilor de evacuare în cadrul protecției civile;n) Hotărârea Guvernului nr. 639/1997 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei centrale pentru incendii în masa;o) Hotărârea Guvernului nr. 638/1999 privind aprobarea Regulamentului de apărare împotriva inundațiilor, fenomenelor meteorologice periculoase și accidentelor la construcțiile hidrotehnice și a Normativului-cadru de dotare cu materiale și mijloace de apărare operativă împotriva inundațiilor și ghețurilor;p) Hotărârea Guvernului nr. 1.088/2000 pentru aprobarea Regulamentului de apărare împotriva incendiilor în masa;q) Hotărârea Guvernului nr. 674/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei centrale pentru explozii mari la suprafața și în subteran, accidente chimice și avarii deosebit de grave la conducte magistrale și urbane;r) Hotărârea Guvernului nr. 967/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei centrale pentru asistență medicală de urgență în caz de dezastre și epidemii.

  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  Ministru de stat,
  ministrul administrației și internelor,
  Ioan Rus
  Ministrul delegat
  pentru administrația publică,
  Gabriel Oprea
  Ministru de stat,
  ministrul economiei și comerțului,
  Dan Ioan Popescu
  p. Ministrul apărării naționale,
  Sorin Encutescu,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  București, 15 aprilie 2004.Nr. 21.  +  Anexa nr. 1Abrogată. (la 30-12-2014, Anexa 1 a fost abrogată de pct. 15 al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 89 din 23 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 30 decembrie 2014. )  +  Anexa nr. 2Abrogată. (la 04-02-2014, Anexa 2 a fost abrogată de pct. 18 al art. V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 1 din 29 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 4 februarie 2014. ) ------