HOTĂRÂRE nr. 392 din 13 mai 2014 privind aprobarea elementelor tehnice și modalitatea de stabilire a despăgubirilor pentru persoanele fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziționării de autoturisme, precum și pentru punerea în executare a hotărârilor judecătorești
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 16 mai 2014  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. II și III din Legea nr. 9/2014 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziționării de autoturisme,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Prezentul articol reglementează elementele tehnice necesare despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziționării de autoturisme.(2) Valoarea totală a despăgubirii prevăzută la art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziționării de autoturisme, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 232/2008, cu completările ulterioare, denumită în continuare ordonanță, se majorează cu suma de 222.231,94 lei, care reprezintă cumulul despăgubirilor rezultate din necesitatea recalculării despăgubirilor acordate pentru 4 deponenți, din neincluderea în lista inițială a unui deponent, precum și al despăgubirilor rezultate din 6 hotărâri judecătorești executorii.(2^1) Valoarea totală a despăgubirii prevăzută la alin. (2) se majorează cu suma de 43.602,53 lei, care reprezintă despăgubirea acordată pentru 2 deponenți în urma hotărârilor judecătorești executorii. (la 29-06-2015, Alin. (2^1) al art. 1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 455 din 24 iunie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 469 din 29 iunie 2015. ) (2^2) Valoarea totală a despăgubirii prevăzută la art. 2 din ordonanță, astfel cum a fost majorată potrivit alin. (2) și (2^1) se majorează cu suma de 20.088,92 lei, reprezentând despăgubirea acordată pentru un deponent în urma hotărârii judecătorești executorii. (la 29-11-2016, Articolul 1 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 878 din 23 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016 ) (2^3) Valoarea totală a despăgubirii prevăzută la art. 2 din ordonanță, astfel cum a fost majorată potrivit alin. (2), (2^1) și (2^2), se majorează cu suma de 20.088,46 lei, reprezentând despăgubirea acordată pentru un deponent în urma hotărârii judecătorești executorii. (la 28-06-2021, Articolul 1 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 659 din 16 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 632 din 28 iunie 2021 ) (3) Valoarea totală a despăgubirii prevăzută la alin. (2) este calculată de către C.E.C. BANK - S.A., prin indexarea, de la data depunerii și până la data de 31 iulie 2007, a sumelor existente cu indicii prețurilor de consum comunicați de Institutul Național de Statistică, din care se deduce dobânda legală bonificată de C.E.C. BANK - S.A. pe perioada în care a fost acordată.(4) Suma reprezentând despăgubirea prevăzută la alin. (2) este asigurată de Ministerul Finanțelor Publice printr-o emisiune de titluri de stat pe numele C.E.C. BANK - S.A., de valoare nominală totală egală cu valoarea totală a despăgubirii, în data de 4 august 2014. Titlurile de stat sunt nenegociabile, nepurtătoare de dobândă și au scadența la 3 septembrie 2014.(4^1) Suma reprezentând despăgubirea prevăzută la alin. (2^1) este asigurată de Ministerul Finanțelor Publice printr-o emisiune de titluri de stat efectuată pe numele C.E.C. BANK - S.A. în data de 3 iulie 2015, de valoare nominală totală egală cu valoarea totală a despăgubirii. Titlurile de stat sunt nenegociabile, nepurtătoare de dobândă și au scadența în data de 3 august 2015. (la 29-06-2015, Alin. (4^1) al art. 1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 455 din 24 iunie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 469 din 29 iunie 2015. ) (4^2) Suma reprezentând despăgubirea prevăzută la alin. (2^2) este asigurată de Ministerul Finanțelor Publice prin emisiunea unui titlu de stat efectuată pe numele C.E.C. BANK - S.A. în data de 13 decembrie 2016, de valoare nominală egală cu valoarea despăgubirii. Titlul de stat este nenegociabil, nepurtător de dobândă și are scadența în data de 13 ianuarie 2017 (la 29-11-2016, Articolul 1 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 878 din 23 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016 ) (4^3) Suma reprezentând despăgubirea prevăzută la alin. (2^3) este asigurată de Ministerul Finanțelor prin emisiunea unui titlu de stat efectuată pe numele C.E.C. BANK - S.A. de valoare nominală egală cu valoarea despăgubirii. Titlul de stat este nenegociabil și nepurtător de dobândă. Pentru emisiunea titlului de stat, datele de emisiune și scadență vor fi menționate în prospectul de emisiune a titlului de stat, aprobat prin ordin al ministrului finanțelor. (la 28-06-2021, Articolul 1 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 659 din 16 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 632 din 28 iunie 2021 ) (5) Valoarea nominală individuală a fiecărui titlul de stat este egală cu valoarea individuală a despăgubirii, determinată potrivit prevederilor alin. (3), pe numele fiecăruia dintre deponenți.(5^1) Valoarea nominală individuală a fiecărui titlu de stat este egală cu valoarea individuală a despăgubirii, stabilită prin hotărâri judecătorești executorii, pe numele fiecăruia dintre deponenți. (la 29-06-2015, Alin. (5^1) al art. 1 a fost introdus de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 455 din 24 iunie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 469 din 29 iunie 2015. ) (6) La data scadenței emisiunii de titluri de stat, Ministerul Finanțelor Publice procedează la răscumpărarea acestora, prin plata pe numele C.E.C. BANK - S.A. a sumei de 222.231,94 lei, reprezentând valoarea nominală totală a titlurilor de stat emise.(6^1) La data scadenței emisiunii de titluri de stat, prevăzută la alin. (4^1), Ministerul Finanțelor Publice procedează la răscumpărarea acestora, prin plata pe numele C.E.C. BANK - S.A. a sumei de 43.602,53 lei, reprezentând valoarea nominală individuală a titlurilor de stat emise. (la 29-06-2015, Alin. (6^1) al art. 1 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 455 din 24 iunie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 469 din 29 iunie 2015. ) (6^2) La data scadenței titlului de stat, prevăzută la alin. (4^2), Ministerul Finanțelor Publice procedează la răscumpărarea acestuia, prin plata pe numele C.E.C. BANK - S.A. a sumei de 20.088,92 lei, reprezentând valoarea nominală a titlului de stat emis. (la 29-11-2016, Articolul 1 a fost completat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 878 din 23 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016 ) (6^3) La data scadenței titlului de stat, menționată în prospectul de emisiune a titlului de stat prevăzut la alin. (4^3), Ministerul Finanțelor procedează la răscumpărarea acestuia, prin plata pe numele C.E.C. BANK - S.A. a sumei de 20.088,46 lei, reprezentând valoarea nominală a titlului de stat emis. (la 28-06-2021, Articolul 1 a fost completat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 659 din 16 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 632 din 28 iunie 2021 ) (7) Pentru a intra în posesia sumelor reprezentând valoarea despăgubirii, deponenții C.E.C. BANK - S.A., mandatarii sau succesorii legali ai acestora vor prezenta, în original, următoarele documentele, după caz: cec cu sumă limitată, un act de identitate valabil, acte de stare civilă, procură specială autentificată pentru a face dovada mandatului, certificat de moștenitor și alte documente legale.  +  Articolul 2(1) Prezentul articol reglementează elementele tehnice necesare despăgubirii persoanelor fizice care după 22 decembrie 1989 și-au transferat depunerile existente la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziționării de autoturisme la Banca Română pentru Dezvoltare - B.R.D. - S.A., denumită în continuare B.R.D. - S.A., cu același scop.(2) În vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. pentru achiziționarea de autoturisme și ulterior le-au transferat la B.R.D. - S.A. cu același scop, potrivit ordonanței, Ministerul Finanțelor Publice procedează la emisiuni de titluri de stat în limita unui plafon de 100.000.000 lei. Emisiunea de titluri de stat va avea loc la data de 4 august 2014 cu scadență în data de 3 septembrie 2014. Titlurile de stat sunt nenegociabile și nepurtătoare de dobândă.(3) Sumele reprezentând despăgubirile prevăzute la alin. (2) sunt asigurate de Ministerul Finanțelor Publice prin emisiuni de titluri de stat pe numele B.R.D. - Groupe Societe Generale - S.A. de valori nominale totale egale cu valorile totale ale despăgubirilor, potrivit art. 12 din ordonanță, și sunt compuse din:a) valorile totale ale despăgubirilor calculate cu raportare la perioada cuprinsă între data de 1 ianuarie 1990 până la 31 decembrie 2013, pentru deponenții care au depus sume de bani la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. înainte de data de 1 ianuarie 1990;b) valorile totale ale despăgubirilor calculate cu raportare la perioada cuprinsă între data efectuării depunerii până la data de 31 decembrie 2013, pentru deponenții care au depus sume de bani la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. între 1 ianuarie 1990 și 15 februarie 1992;c) valorile totale ale despăgubirilor pentru deponenții cărora li s-a stabilit cuantumul despăgubirilor în mod expres prin hotărâri judecătorești executorii, dar li s-a dispus plata acestor despăgubiri în baza art. 2 și 3 din ordonanță.(4) Valorile totale ale despăgubirilor potrivit alin. (3) lit. a) și b) sunt calculate de către B.R.D. - Groupe Societe Generale - S.A. prin indexarea sumelor transferate de la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. la B.R.D. - S.A., după cum urmează: din suma transferată la B.R.D. - S.A. se va deduce dobânda legală bonificată de Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. pe perioada în care a fost acordată, valoarea rezultată se indexează cu indicii prețurilor de consum comunicați de Institutul Național de Statistică, ulterior deducându-se dobânda legală bonificată de B.R.D. - Groupe Societe Generale - S.A. pe perioada în care a fost acordată.(5) Valoarea nominală individuală a fiecărui titlul de stat este egală cu valoarea individuală a despăgubirii determinată potrivit prevederilor alin. (3) și (4) pe numele fiecăruia dintre deponenți, cu excepția deponenților prevăzuți la alin. (3) lit. c) pentru care valorile nominale individuale au fost stabilite prin hotărâri judecătorești executorii.(6) În calculul valorii totale a despăgubirii, conform alin. (3), nu sunt incluse despăgubirile încasate de deponenți ca urmare a executărilor silite asupra conturilor statului sau prin plată voluntară.(7) În cazul în care deponenții au efectuat mai multe depuneri la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. până la data transferului la B.R.D. - S.A., încadrându-se astfel în prevederile alin. (3) lit. a) și lit. b), calculul despăgubirii se va face de către B.R.D. - Groupe Societe Generale - S.A. distinct pentru fiecare depozit, C.E.C. BANK - S.A. neavând nicio responsabilitate în acest sens.(8) În calculul despăgubirilor nu sunt incluse depunerile de sume efectuate la B.R.D. - Groupe Societe Generale - S.A. ulterior datei transferului depozitelor de la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. la B.R.D. - S.A.(9) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, persoanele fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. pentru achiziționarea de autoturisme și ulterior le-au transferat la B.R.D. - S.A. cu același scop, în vederea calculării despăgubirii așa cum se menționează în Legea nr. 9/2014 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziționării de autoturisme trebuie să se prezinte la cea mai apropiată unitate B.R.D. - Groupe Societe Generale - S.A. cu documente doveditoare, în original, ale sumei depuse sau transferate, după caz, astfel: cec cu sumă limitată și/sau dovada transferului depozitului de la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. la B.R.D. - S.A., la care se adaugă un act de identitate valabil, acte de stare civilă, procură specială autentificată pentru a face dovada mandatului, certificat de moștenitor și alte documente legale, după caz, precum și declarație pe propria răspundere autentificată notarial că nu au încasat despăgubirea.(10) B.R.D. - Groupe Societe Generale - S.A. reține în original documentele doveditoare ale sumei depuse și transferate de la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A.(11) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, persoanele fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. pentru achiziționarea de autoturisme și ulterior le-au transferat la B.R.D. - S.A. cu același scop, care au obținut dreptul la despăgubire în urma hotărârilor judecătorești executorii, trebuie să depună la Ministerul Finanțelor Publice o copie legalizată de instanța judecătorească emitentă de pe hotărârea judecătorească executorie, însoțită de o cerere pentru despăgubirea în baza acesteia sau, după caz, pentru despăgubirea prin emisiuni de titluri de stat. După verificarea de către Ministerul Finanțelor Publice, acestea vor fi transmise la B.R.D. - Groupe Societe Generale - S.A.(12) Termenele prevăzute la alin. (9) și (11) nu sunt termene de decădere din drepturi și nu afectează dreptul la despăgubire. Despăgubirile se vor acorda prin emisiuni de titluri de stat ulterioare.(13) Pentru emisiunile de titluri de stat care se vor efectua ulterior, în limita plafonului stabilit de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, datele de emisiune și scadență se menționează în prospectele de emisiune a titlurilor de stat.(14) La data scadenței emisiunii de titluri de stat, Ministerul Finanțelor Publice procedează la răscumpărarea acestora, prin plata către B.R.D. - Groupe Societe Generale - S.A. a sumei reprezentând valoarea nominală totală a titlurilor de stat emise. Această plată se va face în contul B.R.D. - Groupe Societe Generale - S.A., iar banca evidențiază încasarea într-un cont destinat în mod special acțiunii de despăgubire, cont nepurtător de dobândă și de comisioane, din care se vor pune la dispoziția persoanelor fizice sumele aferente despăgubirilor individuale.(15) Pentru a intra în posesia sumelor reprezentând valoarea despăgubirii, toți deponenții îndreptățiți, mandatarii sau succesorii legali ai acestora se vor prezenta la orice unitate B.R.D. - Groupe Societe Generale - S.A. cu un act de identitate valabil, acte de stare civilă, procură specială autentificată pentru a face dovada mandatului, certificat de moștenitor și alte documente legale, după caz.  +  Articolul 3(1) Persoanele fizice îndreptățite care au transferat depozitele de la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. la B.R.D. - S.A. și cărora în urma hotărârilor judecătorești executorii li se dispune plata despăgubirilor în baza art. 2 și 3 din ordonanță, fără a se stabili cuantumul acestor despăgubiri, beneficiază de modul de calcul al despăgubirilor stabilit conform art. 2 și vor fi despăgubite prin emisiuni de titluri de stat.(2) În cazul persoanelor prevăzute la alin. (1), precum și în cazul persoanelor cărora li s-a stabilit cuantumul despăgubirilor în mod expres prin hotărâri judecătorești executorii, pentru care despăgubirea acestora se efectuează în intervalul dintre data emisiunii și data scadenței titlurilor de stat conform prezentei hotărâri, numărul deponenților care beneficiază de despăgubire se diminuează în mod corespunzător, iar valoarea nominală totală calculată conform art. 2 se ajustează ca urmare a eliminării din evidență a persoanelor care beneficiază de despăgubire.  +  Articolul 4Sursele utilizate pentru răscumpărarea la scadență a titlurilor de stat sunt asigurate de către Ministerul Finanțelor Publice, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare privind datoria publică.  +  Articolul 5În prima zi bancară imediat următoare datei scadenței emisiunii de titluri de stat persoanele fizice care au dreptul la despăgubire se pot prezenta la ghișeele C.E.C. BANK - S.A. sau B.R.D. - Groupe Societe Generale - S.A., după caz, în vederea punerii la dispoziția acestora a sumelor cuvenite.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Ioana-Maria Petrescu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Liviu Voinea
  București, 13 mai 2014.Nr. 392.------