LEGE nr. 166 din 22 iunie 2021privind modificarea și completarea art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 23 iunie 2021  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul IArticolul 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 292 din 7 aprilie 2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 82/2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Alineatele (5)-(7) se modifică și vor avea următorul cuprins:(5) Se aprobă acordarea, o singură dată, a unui stimulent de risc în cuantum de 2.500 lei brut, pentru angajații centrelor rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale pentru copii și adulți, cu și fără dizabilități, precum și pentru angajații centrelor rezidențiale destinate altor categorii vulnerabile, ale furnizorilor publici și privați, prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare, care au fost izolați preventiv la locul de muncă pe perioada stării de urgență. Furnizorii de servicii sociale au obligația de a fi acreditați, iar serviciile sociale din subordinea lor să fie licențiate sau, după caz, să dețină aviz de înființare sau reorganizare ori plan de restructurare avizat.(6) Stimulentul de risc acordat potrivit dispozițiilor alin. (5) se plătește din fondul de salarii al furnizorului de servicii sociale. Sumele necesare plății stimulentului de risc se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale, de la poziții distincte de cheltuieli, respectiv transferuri către bugetele locale pentru furnizorii de servicii sociale publice și transferuri către furnizorii de servicii sociale private.(7) Stimulentul de risc acordat potrivit dispozițiilor alin. (5) nu se cuprinde în baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale, contribuției de asigurări sociale de sănătate, respectiv al contribuției asiguratorii pentru muncă, reglementate la titlul V «Contribuții sociale obligatorii» din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Asupra stimulentului de risc se datorează numai impozitul prevăzut de Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.2. După alineatul (7) se introduc șapte noi alineate, alineatele (8)-(14), cu următorul cuprins:(8) Pentru a beneficia de sumele de la bugetul de stat prevăzute la alin. (6), furnizorul de servicii sociale transmite agenției pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București, în a cărei rază teritorială își are sediul social, în format electronic, direct sau prin punctul de contact unic electronic, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 922/2010 privind organizarea și funcționarea Punctului de contact unic electronic, o solicitare de alocare a fondurilor însoțită de lista nominală a personalului izolat la locul de muncă, stabilită prin decizie a conducătorului serviciului social sau, după caz, prin dispoziție a autorității administrației publice locale.(9) Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială centralizează de la nivelul agențiilor pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București solicitările primite de la furnizorii de servicii sociale și le transmite Ministerului Muncii și Protecției Sociale în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii acestora.(10) Plata sumelor prevăzute la alin. (6) se efectuează de Ministerul Muncii și Protecției Sociale în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data primirii centralizatoarelor transmise de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială potrivit dispozițiilor alin. (9).(11) Sumele acordate potrivit prevederilor alin. (5) nu se iau în considerare la stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure, reglementat de art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, și nu sunt supuse executării silite.(12) Sumele acordate potrivit prevederilor alin. (5) pot fi decontate din fonduri europene aferente Programului operațional «Capital uman», conform regulilor de eligibilitate stabilite la nivelul programului și, respectiv, al ghidurilor solicitantului. Decontarea se face în limita sumelor alocate în acest scop în cadrul Programului operațional «Capital uman».(13) Autoritatea de management virează sumele ce urmează a fi decontate potrivit alin. (12), aferente cheltuielilor cu acordarea stimulentului de risc prevăzut la alin. (5), efectuate de la alte poziții ale clasificației bugetare decât titlul 58 «Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, aferente cadrului financiar 2014-2020», în contul de venituri 46.00.04 «Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană, pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020», corespunzător bugetului din care s-a asigurat inițial finanțarea cheltuielilor respective.(14) Pentru acordarea unitară a stimulentului de risc prevăzut la alin. (5) se pot aproba instrucțiuni prin ordin al ministrului muncii și protecției sociale.  +  Articolul IIPentru solicitarea stimulentului de risc prevăzut la art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 82/2020, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, furnizorul de servicii sociale are la dispoziție maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul III(1) În situația în care au fost efectuate plăți în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2020 pentru aprobarea acordării unui stimulent de risc pentru personalul centrelor rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale pentru copii și adulți, cu și fără dizabilități, precum și pentru alte categorii vulnerabile, izolate preventiv la locul de muncă, pe perioada stării de urgență, personalul care a beneficiat de stimulentul de risc va primi diferența dintre cuantumul stimulentului de risc prevăzut la art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 82/2020, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, și cuantumul stimulentului primit în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2020.(2) În situația în care până la data intrării în vigoare a prezentei legi au fost efectuate plăți în temeiul dispozițiilor art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 82/2020, cu modificările ulterioare, sumele acordate nu se recuperează. Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  LAURENȚIU-DAN LEOREANU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  ANCA DANA DRAGU
  București, 22 iunie 2021.Nr. 166.----