DECIZIE nr. 224 din 3 iunie 2021pentru modificarea și completarea Deciziei președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 353/2015 privind procedura de acordare a drepturilor de utilizare a frecvențelor radio
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ȘI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 22 iunie 2021  În temeiul art. 36 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 10 alin. (2) pct. 10 și art. 12 alin. (1) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații emite prezenta decizie.  +  Articolul IDecizia președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 353/2015 privind procedura de acordare a drepturilor de utilizare a frecvențelor radio, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 298 din 30 aprilie 2015, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) frecvențele radio ori benzile de frecvențe radio utilizate prin exceptare de la regimul de licențiere, în condițiile legii, de către anumite categorii de echipamente radio;2. La articolul 5 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) echipamente care operează în cadrul unor rețele în serviciile mobil maritim, mobil maritim prin satelit, mobil aeronautic, mobil aeronautic prin satelit;3. La articolul 5, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (3^1) și (3^2), cu următorul cuprins:(3^1) Utilizarea frecvențelor radio exclusiv prin recepție în cazul echipamentelor prevăzute la alin. (2) lit. a) și b) și alin. (3) lit. b) este permisă numai după obținerea LUF și/sau AAF, după caz, când această măsură este necesară pentru respectarea obligațiilor care decurg dintr-un acord internațional la care România este parte.(3^2) Utilizarea frecvențelor radio exclusiv prin recepție în cazul echipamentelor radio prevăzute la alin. (3) lit. a) este permisă numai după obținerea AAF, când asigurarea protecției radio pentru recepție într-un amplasament dat este implicită.4. La articolul 5, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:(5^1) Nu este necesară obținerea AAF pentru echipamentele terminale prevăzute la alin. (5) lit. a) și b) care funcționează în regim de emisie sau emisie/recepție și exclusiv sub controlul unei rețele de comunicații electronice pentru care există LUF, dacă respectivele echipamente utilizează spectrul radio în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (3) din Ordonanța-cadru.5. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 5^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 5^1(1) În cazul utilizării frecvențelor radio prin intermediul unor stații de radiocomunicații ce utilizează frecvențe radio exclusiv prin recepție în condițiile art. 5 alin. (2), se poate asigura, la cerere, protecție radio în cazul stațiilor de radiocomunicații ce funcționează în cadrul serviciilor auxiliar meteorologic sau meteorologic prin satelit, serviciilor științifice prin satelit în regim activ sau pasiv (explorarea Pământului prin satelit, cercetare spațială ori exploatare spațială) sau în cadrul serviciului de radioastronomie.(2) În vederea determinării posibilităților tehnice de asigurare a protecției radio conform alin. (1), solicitantul se poate adresa ANCOM prin transmiterea unei cereri în acest sens, însoțită de documentația necesară susținerii solicitării.(3) În situația în care, în urma analizei efectuate, se constată că documentația este incompletă ori că solicitantul nu justifică, în mod satisfăcător, necesitatea de asigurare a protecției radio pentru recepție, ANCOM comunică solicitantului observațiile necesare. ANCOM poate solicita informații și documente justificative suplimentare, după caz.(4) În termen de cel mult 4 săptămâni de la data transmiterii solicitării prevăzute la alin. (2) și a tuturor documentelor și/sau informațiilor suplimentare solicitate, acolo unde este cazul, ANCOM comunică, în scris, rezultatul analizei privind posibilitatea de asigurare a protecției radio pentru utilizarea spectrului radio exclusiv prin recepție, în condiții tehnice și operaționale minimale specificate.(5) În cazul în care analiza implică procesarea unei cantități semnificative de date și/sau informații, termenul prevăzut la alin. (4) poate fi prelungit cu până la două săptămâni, cu condiția înștiințării solicitantului înaintea expirării termenului respectiv.6. La articolul 10, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi semnată de reprezentantul legal. În cazul persoanelor fizice, cererea va fi semnată de către acestea.7. La articolul 11 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) certificatul constatator, în original, emis de oficiul registrului comerțului cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data transmiterii cererii, care să conțină cel puțin informațiile de identificare, asociați/acționari, administratori și mențiuni referitoare la insolvență, reorganizare judiciară sau faliment în cazul persoanei juridice sau, după caz, al persoanei fizice autorizate, al întreprinderii individuale sau al întreprinderii familiale, în condițiile legii, cu ultimele modificări;8. La articolul 12, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Acordarea LUF și a AAF pentru rețelele de comunicații electronice destinate transmisiilor cu caracter experimental sau ocazional se realizează în termen de 30 de zile calendaristice de la data transmiterii cererii, a documentației tehnice prevăzute la art. 11 alin. (6), precum și a tuturor documentelor și/sau informațiilor suplimentare solicitate, dacă este cazul, dar nu mai devreme de 30 de zile anterior începerii efective a transmisiilor temporare.9. La articolul 12, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) Cererile pentru obținerea LUF și AAF temporare destinate transmisiilor cu caracter experimental sau ocazional pot fi depuse cu maximum 4 luni, dar nu mai târziu de 10 zile, înainte de începerea efectivă a transmisiilor temporare.10. La articolul 13, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1) lit. f)-h) se verifică la data transmiterii cererii. În cazul în care solicitantul a achitat, în termen de 15 zile de la data transmiterii cererii, eventualele restanțe la plata tarifului de utilizare a spectrului, precum și eventualele accesorii, dacă este cazul, existente la data transmiterii cererii, solicitarea depusă este soluționată potrivit prevederilor prezentei decizii.11. La articolul 16, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) În situațiile prevăzute la alin. (1) și (2), formatul de prezentare și modalitatea de transmitere a notificărilor în vederea autorizării stațiilor de radiocomunicații se stabilesc de către ANCOM și vor fi comunicate în conformitate cu prevederile art. 31.12. La articolul 19, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) În cazul LUF și AAF temporare destinate transmisiilor cu caracter experimental, termenul de valabilitate poate fi prelungit în condițiile alin. (1), fără a depăși termenul prevăzut la art. 9 lit. a).13. La articolul 19, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În vederea prelungirii valabilității LUF acordate potrivit art. 7 alin. (1) lit. a), titularul va transmite o cerere, în original, cu cel puțin 30 de zile, dar nu mai devreme de 90 de zile, înaintea expirării termenului de valabilitate, cu respectarea prevederilor art. 10 alin. (3)-(5). Cererea va fi însoțită, acolo unde este cazul, de certificatul constatator, în original, emis de oficiul registrului comerțului cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data transmiterii cererii, care să conțină cel puțin informațiile de identificare, asociați/acționari, administratori și mențiuni referitoare la insolvență, reorganizare judiciară sau faliment, în condițiile legii, cu ultimele modificări.14. La articolul 19, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Termenul de valabilitate al LUF acordate potrivit art. 7 alin. (1) lit. a) se prelungește în termen de 30 de zile calendaristice de la data transmiterii cererii prevăzute la alin. (2), respectiv a răspunsului titularului la informarea primită din partea autorității cu privire la noile condiții de prelungire a valabilității, în situația în care sunt îndeplinite cerințele stabilite potrivit prezentei decizii.15. La articolul 19 alineatul (7), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) cererea a fost depusă cu nerespectarea termenului prevăzut la alin. (6);16. La articolul 19 alineatul (7), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:f) survine una dintre situațiile prevăzute la art. 24 alin. (3) lit. c), d), f) sau g) din Ordonanța-cadru;17. La articolul 23 alineatul (4), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) numele, prenumele și semnătura reprezentantului/ reprezentanților legal(i) al/ai cedentului, respectiv al/ai cesionarului.18. La articolul 23 alineatul (5), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) angajamentul cesionarului cu privire la asumarea tuturor obligațiilor cuprinse în LUF, semnat de reprezentantul/ reprezentanții legal(i) al/ai acestuia, în original;19. La articolul 24 alineatul (4), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) data încheierii acordului de cesiune, semnătura reprezentantului/reprezentanților legal(i) al/ai cedentului, respectiv al/ai cesionarului.20. La articolul 25 alineatul (1), literele f) și g) se modifică și vor avea următorul cuprins:f) împotriva titularului a fost pronunțată o hotărâre privind intrarea în faliment;g) ca urmare a dizolvării titularului;21. La articolul 25, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Cererea de renunțare la dreptul de utilizare a frecvențelor radio în situația prevăzută la alin. (1) lit. c) se transmite în original, cu respectarea prevederilor art. 10 alin. (3) și (4). Data la care produce efecte cererea de renunțare este data înregistrării în registrul de corespondență al ANCOM sau data confirmării primirii înscrisului în formă electronică, după caz, cu excepția cazului în care titularul precizează o dată ulterioară.22. La articolul 25, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) și (2^2), cu următorul cuprins:(2^1) În situația prevăzută la alin. (2), în cazul rețelelor de comunicații electronice destinate transmisiilor temporare cu caracter ocazional, cererea de renunțare la drepturile de utilizare a frecvențelor radio, incluzând motivele acesteia, se transmite cu cel puțin o zi lucrătoare înainte de data începerii efective a transmisiilor temporare în cauză.(2^2) Nerespectarea termenului stabilit la alin. (2^1) atrage obligația titularului de licență de plată a tarifului de utilizare a spectrului radio.23. La articolul 25, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b)-h) și j), ANCOM emite o decizie prin care se va constata apariția situației ce a condus la încetarea dreptului de utilizare, cu excepția situației prevăzute la alin. (4^1).24. La articolul 25, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) În situația în care titularul licenței de utilizare a frecvențelor radio renunță la drepturile de utilizare a frecvențelor radio înainte de intrarea în vigoare a acestora, ANCOM emite o decizie de desființare a actului administrativ prin care au fost conferite drepturile de utilizare a frecvențelor radio.25. La articolul 25, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) În toate situațiile în care comunicarea deciziei prevăzute la alin. (4) și (4^1) nu poate fi realizată în conformitate cu dispozițiile legale, decizia se va considera comunicată de la data afișării la sediul și pe pagina de internet a ANCOM.26. Anexa nr. 1 „Benzi de frecvențe radio în care se acordă licențe de utilizare a frecvențelor radio prin procedură de selecție pentru anumite categorii de rețele publice“ se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Anexa nr. 1
  Benzi de frecvențe radio în care se acordă licențe de utilizare a frecvențelor radio prin procedură de selecție pentru anumite categorii de rețele publice de comunicații electronice
  Nr. crt.Banda de frecvențe radioCategorii de rețele
  1694-790 MHzRețele de comunicații mobile în regim FDD sau în regim SDL
  2790-862 MHzRețele de comunicații mobile în regim FDD
  3880-915 MHz/925-960 MHzRețele de comunicații mobile în regim FDD
  41452-1492 MHzRețele de comunicații mobile în regim SDL
  51710-1785/1805-1880 MHzRețele de comunicații mobile în regim FDD
  61920-1980 MHz/2110-2170 MHzRețele de comunicații mobile în regim FDD (componenta terestră a sistemelor IMT)
  72500-2690 MHzRețele de comunicații mobile în regim FDD sau în regim TDD
  83400-3800 MHzRețele de comunicații mobile/fixe (MFCN) în regim TDD
  926,5-27,5 GHzRețele de comunicații mobile/fixe (MFCN) în regim TDD
  27. Anexa nr. 2 „Benzi de frecvențe radio în care sunt permise cedări parțiale ale drepturilor de utilizare a frecvențelor radio incluse în licențele de utilizare a frecvențelor radio“ se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Anexa nr. 2
  Benzi de frecvențe radio în care sunt permise cedări parțiale ale drepturilor de utilizare a frecvențelor radio incluse în licențele de utilizare a frecvențelor radio
  Nr. crt.Banda de frecvențe radioCedarea parțială poate fi luată în considerare pentru:
  1694-790 MHz- blocuri pereche de 2X5 MHz, numai pentru modul de operare FDD - blocuri nepereche de 5 MHz, numai pentru modul de operare SDL
  2790-862 MHzblocuri pereche de 2X5 MHz
  3880-915 MHz/925-960 MHzblocuri pereche de 2X5 MHz
  41452-1492 MHzblocuri nepereche de 5 MHz
  51710-1785/1805-1880 MHzblocuri pereche de 2X5 MHz
  61920-1980 MHz/2110-2170 MHzblocuri pereche de 2X5 MHz
  72500-2690 MHz- blocuri pereche de 2X5 MHz, numai pentru modul de operare FDD - blocuri nepereche de 15 MHz, numai pentru modul de operare TDD
  83400-3800 MHzblocuri nepereche de 5 MHz
  926,5-27,5 GHzblocuri nepereche de 200 MHz
   +  Articolul IIPrezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.
  Președintele Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații,
  Vlad Ștefan Stoica
  București, 3 iunie 2021.Nr. 224.----