ORDIN nr. 656 din 15 iunie 2021pentru completarea Regulamentului privind realizarea, verificarea și recepția lucrărilor sistematice de cadastru și înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1/2020
EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 22 iunie 2021    Având în vedere dispozițiile art. 9 alin. (38), art. 11 alin. (2) și ale art. 20 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.  +  Articolul IRegulamentul privind realizarea, verificarea și recepția lucrărilor sistematice de cadastru și înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 și 56 bis din 28 ianuarie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:– La articolul 27, după alineatul 3 se introduc două noi alineate, alineatele (3^1) și (3^2), cu următorul cuprins:(3^1) În cazul în care un imobil este traversat de limita unității administrativ-teritoriale, înscrierea acestuia în cartea funciară se realizează în concordanță cu situația juridică a imobilului, în unitatea administrativ-teritorială prevăzută în înscrisurile ce atestă dreptul de proprietate. (3^2) În situația prevăzută la alin. (3^1) înscrierea imobilelor în cartea funciară se realizează cu mențiunea «Imobil traversat de limita unităților administrativ-teritoriale ………. și ………..». Această mențiune se radiază din oficiu, în baza referatului întocmit de inspector și aprobat de inginerul-șef, cu ocazia modificării, actualizării ori rectificării limitei unității administrativ-teritoriale conform dispozițiilor art. 11 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară,
    Rákosi-Seiwarth Ildikó
    București, 15 iunie 2021.Nr. 656.-----