ORDIN nr. 643/489/2021privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.123/849/2016 pentru aprobarea datelor, informațiilor și procedurilor operaționale necesare utilizării și funcționării dosarului electronic de sănătate (DES) al pacientului
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 643 din 10 mai 2021
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 489 din 28 aprilie 2021
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 22 iunie 2021  Având în vedere: – Referatul de aprobare nr. IM 965 din 10 mai 2021 al Ministerului Sănătății și nr. DG 1.336 din 26 aprilie 2021 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate;– art. 30 alin. (2), art. 280 alin. (2) și art. 346^6 alin. (7) și (7^1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.123/849/2016 pentru aprobarea datelor, informațiilor și procedurilor operaționale necesare utilizării și funcționării dosarului electronic de sănătate (DES) al pacientului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 806 din 13 octombrie 2016, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 4, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Furnizorii de servicii medicale care nu utilizează aplicațiile informatice menționate la alin. (1) vor utiliza portalul DES pentru a completa și transmite date în dosarul electronic de sănătate al pacientului.(3) Transmiterea datelor și informațiilor medicale către sistemul DES se realizează din aplicația informatică a furnizorului de servicii medicale sau din portalul DES. Obligativitatea transmiterii datelor în DES se constituie de la data implementării în sistemul DES a funcționalităților specifice fiecărui tip de asistență medicală pe măsura implementării acestora.2. La articolul 4, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Portalul DES va asigura o interfață prin care aplicațiile informatice ale furnizorilor de servicii medicale prevăzute la alin. (1) să poată prelua automat informațiile medicale privitoare la pacient, necesare furnizării serviciului medical către acesta, fără a mai fi nevoie ca acele informații să fie reintroduse de pe documente justificative pe care pacientul este obligat să le prezinte.3. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 5^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 5^1Condițiile tehnice de securitate și condițiile de acces la datele aferente DES al pacientului din cadrul Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești se stabilesc potrivit dispozițiilor art. 346^6 alin. (7^1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare.4. Articolul 8 se abrogă.5. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10Accesul pacienților sau al reprezentanților legali ai acestora la datele și informațiile din DES se realizează cu respectarea prevederilor art. 346^7 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu respectarea dispozițiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).6. La articolul 11, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) După autentificare prin intermediul portalului DES, pacientul sau reprezentantul legal al acestuia poate efectua următoarele operațiuni:a) accesarea informațiilor din dosarul electronic de sănătate propriu sau al persoanelor pe care le reprezintă legal;b) exercitarea dreptului de acces la date, prin solicitarea și obținerea unei copii a datelor care îl privesc, potrivit dispozițiilor art. 15 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului;c) furnizarea de informații suplimentare privind datele de contact, precum telefon, adresa de poștă electronică pentru a permite identificarea modalității de comunicare, confirmare și livrare a datelor pentru informațiile solicitate conform art. 12 - Transparența informațiilor, a comunicărilor și a modalităților de exercitare a drepturilor persoanei vizate din cadrul Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului;d) acordarea sau retragerea dreptului de acces al medicilor la propriul dosar electronic de sănătate sau la dosarele persoanelor pe care le reprezintă legal;e) exprimarea refuzului de a utiliza dosarul electronic de sănătate în condițiile art. 346^12 din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;f) exprimarea opțiunii de a reveni asupra deciziei de refuz al utilizării dosarului electronic de sănătate în condițiile art. 346^12 din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;g) adăugarea de date și informații medicale în dosarul electronic de sănătate propriu sau al persoanelor pe care le reprezintă legal, doar în modulul «Antecedente declarate de pacient7. În anexa nr. 2, ultimul paragraf se abrogă.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătății,
  Ioana Mihăilă
  Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Adrian Gheorghe
  -----