ORDIN nr. 3.094 din 28 mai 2021privind modificarea și completarea Schemei de ajutor de minimis pentru consolidarea antreprenoriatului cultural și dezvoltarea audienței și a publicului în cadrul Programului RO-CULTURA, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și identității naționale nr. 2.231/2019
EMITENT
 • MINISTERUL CULTURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 18 iunie 2021  Ținând cont de prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407 din 18 decembrie 2013 al Comisiei privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu avizele favorabile ale Consiliului Concurenței nr. 15.498 din 20.11.2018, respectiv nr. 15.996 din 23.12.2020 privind aprobarea, modificarea și completarea Schemei de ajutor de minimis pentru consolidarea antreprenoriatului cultural și dezvoltarea audienței și a publicului în cadrul Programului RO-CULTURA,în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere Ordinul ministrului culturii nr. 2.817/2020*) pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Ministerului Culturii, în aplicarea dispozițiilor Ordinului ministrului culturii nr. 3.110/2020*) privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Unității de Management a Proiectului, cu modificările și completările ulterioare,*) Ordinele ministrului culturii nr. 2.817/2020 și nr. 3.110/2020, precum și Ordinul ministrului culturii și identității naționale nr. 2.324/2017 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.având în vedere dispozițiile Ordinului ministrului culturii și identității naționale nr. 2.324/2017*) privind desemnarea UMP pentru a prelua integral atribuțiile de operator de program pentru Programul PA14 „Antreprenoriat cultural, patrimoniu cultural și schimb cultural“ din cadrul Mecanismului financiar SEE 2014-2021, în aplicarea dispozițiilor Acordului de program, încheiat între Comitetul Mecanismului financiar al SEE și Punctul național de contact pentru implementarea Programului „RO-CULTURA“, cu modificările și completările ulterioare,ministrul culturii emite următorul ordin:  +  Articolul ISchema de ajutor de minimis pentru consolidarea antreprenoriatului cultural și dezvoltarea audienței și a publicului în cadrul Programului RO-CULTURA, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și identității naționale nr. 2.231/2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 și 286 bis din 15 aprilie 2019, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 7, litera t se modifică și va avea următorul cuprins:t. dublă finanțare - finanțarea unor costuri care au fost deja acoperite/decontate din Mecanismul financiar SEE sau alte surse de finanțare sau finanțarea aceleiași activități din mai multe surse, respectiv solicitantul/beneficiarul de ajutor de minimis sau partenerul de proiect a beneficiat sau beneficiază de sprijin financiar din fonduri publice/fonduri externe nerambursabile pentru implementarea proiectului (identitate de obiective, rezultate, activități etc.) sau a unor activități aferente proiectului sau pentru acoperirea unor cheltuieli decontate în cadrul proiectului. Nu este permisă finanțarea complementară a activităților proiectului din fonduri publice/fonduri externe nerambursabile, altele decât finanțarea nerambursabilă acordată în condițiile prezentei scheme;2. La articolul 7, după litera pp se introduc trei noi litere, literele qq-ss, cu următorul cuprins:qq. amenajare/reamenajare - organizarea/aranjarea unui spațiu în vederea unei anumite utilizări. Acțiunea cea mai simplă de amenajare este igienizarea (lucrări de curățare, zugrăveli, vopsitorii etc.), iar lucrările de igienizare pot fi realizate de beneficiar în regie proprie sau prin contractarea unui operator economic. Acțiuni mai complexe de amenajare pot consta în restructurări/remodelarea spațiului, reparații sau renovări, incluzând lucrări de construcții, instalații și/sau echipare cu aparate, utilaje, mobilier etc., iar acestea pot fi realizate de beneficiari numai în baza unei documentații realizate de către un arhitect sau designer. Departajarea între cele două tipuri se va face de la caz la caz, în funcție de specificul lucrărilor;rr. lucrare de construcție care nu necesită autorizație de construire - lucrare de amenajare sau reamenajare a spațiilor necesare desfășurării activităților proiectului, pentru a cărei executare nu este necesară obținerea unei autorizații de construire, care se încadrează în categoriile de lucrări prevăzute la art. 11 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;ss. lucrare cu caracter provizoriu - tip de lucrare care se realizează, de regulă, din materiale și alcătuiri care permit demontarea rapidă în vederea aducerii terenului la starea inițială, precum confecții metalice, piese de lemn, materiale plastice ori altele asemenea, și sunt de dimensiuni reduse. Astfel de construcții pot fi realizate, de exemplu, cu ocazia organizării unui eveniment (festival, expoziție temporară etc.), fiind dezafectate după finalizarea acestuia.3. La articolul 9 alineatul (3), litera b se modifică și va avea următorul cuprins:b. Se aplică atunci când solicitantul este tip IMM:(i) la depunerea cererii de finanțare, are deja domeniul de activitate vizat de proiect, înscris în obiectul de activitate - clase CAEN, conform certificatului constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, indiferent dacă acesta reprezintă activitatea principală sau secundară a societății; și(ii) în etapa de implementare a proiectului, domeniul de activitate - clase CAEN - trebuie să fie autorizat, conform certificatului constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, la sediul/sediile principal(e) sau secundar(e) identificat(e) ca loc/locuri) de implementare a proiectului sau la terți, atunci când activitățile din cadrul proiectului sunt implementate în alte locuri decât sediul social sau sediile secundare;4. La articolul 9 alineatul (3), litera c se abrogă.5. La articolul 9 alineatul (3) litera d, punctul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:2. solicitantul nu și-a îndeplinit obligațiile cu privire la plata impozitelor și taxelor la bugetele locale și la bugetul de stat în conformitate cu legile în vigoare și nu beneficiază, în condițiile legii, de eșalonarea acestora ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi ori penalități de întârziere acumulate sau a amenzilor. Această condiție nu se aplică atunci când valoarea obligațiilor de plată nete este mai mică de 1/12 din totalul obligațiilor datorate la bugetul de stat în ultimele 12 luni, respectiv valoarea obligațiilor de plată este mai mică de 1/6 din totalul obligațiilor datorate la bugetul local în ultimul semestru;6. La articolul 9 alineatul (3), după litera m se introduc patru noi litere, literele n-q, cu următorul cuprins:n. nu este rezident în scopuri fiscale sau înmatriculat în temeiul legilor din jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale;o. nu este controlat, direct sau indirect, de către acționarii din jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante, în funcție de beneficiarul real, astfel cum este definită în art. 3 pct. 6 din Directiva 2015/849;p. nu controlează, direct sau indirect, filialele sau nu deține unități permanente proprii în jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale;q. nu împarte dreptul de proprietate cu întreprinderile din jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale.7. La articolul 10 alineatul (4) litera c, punctul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:2. partenerul nu și-a îndeplinit obligațiile cu privire la plata impozitelor și taxelor la bugetele locale și la bugetul de stat în conformitate cu legile în vigoare și nu beneficiază, în condițiile legii, de eșalonarea acestora ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi ori penalități de întârziere acumulate sau a amenzilor. Această condiție nu se aplică atunci când valoarea obligațiilor de plată nete este mai mică de 1/12 din totalul obligațiilor datorate la bugetul de stat în ultimele 12 luni, respectiv valoarea obligațiilor de plată este mai mică de 1/6 din totalul obligațiilor datorate la bugetul local în ultimul semestru;8. La articolul 11, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:(7) Rata finanțării este de până la 100% din totalul costurilor eligibile ale proiectului.9. La articolul 24, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Bugetul proiectului se întocmește în lei. Fără a aduce atingere prevederilor alin. (3), pentru a estima încadrarea în valoarea sprijinului financiar nerambursabil, solicitantul va lua în considerare cursul InforEuro din luna lansării apelului de proiecte.10. La articolul 24, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) și (6), cu următorul cuprins:(5) Stabilirea cuantumului sprijinului financiar nerambursabil ce va fi acordat se realizează în etapa de contractare, indiferent de suma solicitată la momentul depunerii proiectului.(6) Fără a aduce atingere prevederilor art. 11 alin. (8) și art. 13 alin. (3) din prezenta schemă, în situația în care suma solicitată cu titlu de sprijin financiar nerambursabil depășește pragul de 200.000 euro, raportat la cursul InforEuro din luna semnării contractului de finanțare, diferența va constitui cheltuială neeligibilă și va fi suportată din resurse proprii, altele decât cele aferente cofinanțării/contribuției proprii, astfel cum aceasta este definită la art. 7 din prezenta schemă.11. La articolul 29, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) În cazul în care sunt prevăzute lucrări de construcție care nu necesită autorizație de construire, astfel cum sunt definite la art. 7 din prezenta schemă, beneficiarul are următoarele obligații:a. dacă prin acțiunile de amenajare s-au realizat lucrări cu caracter provizoriu, în sensul definiției de la art. 7 din prezenta schemă, la finalul activității/evenimentului, beneficiarul va proceda la demontarea rapidă în vederea ducerii terenului la starea inițială;b. dacă prin acțiunile de amenajare s-au realizat lucrări de tipul igienizărilor și/sau restructurărilor/renovărilor/reparațiilor, spațiul amenajat va fi operațional și va fi utilizat numai în conformitate cu obiectivele proiectului pe întreaga perioadă de sustenabilitate a proiectului, astfel cum este prezentată în Ghidul solicitantului.  +  Articolul IIPrevederile prezentului ordin se aplică proiectelor depuse în cadrul apelurilor de proiecte pregătite și lansate după data intrării sale în vigoare.  +  Articolul IIIProiectelor aflate în etapele de evaluare și selecție, precontractare, contractare sau în implementare li se aplică prevederile schemei de ajutor de minimis în vigoare la data lansării apelurilor de proiecte în cadrul cărora au fost depuse.  +  Articolul IVUnitatea de management a proiectului din cadrul Ministerului Culturii va duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.  +  Articolul VPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul culturii,
  Camelia Veronica Marcu,
  secretar general
  București, 28 mai 2021.Nr. 3.094.----