ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 51 din 16 iunie 2021privind prorogarea termenelor prevăzute la art. II pct. 9 și art. III din Legea nr. 295/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 17 iunie 2021



  Luând în considerare prevederile Legii nr. 295/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, prin care s-a statuat preluarea de la Agenția Națională de Administrare Fiscală, Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice a activității de soluționare a contestațiilor formulate împotriva titlurilor de creanță, precum și a altor acte administrativ-fiscale emise de organul central fiscal în cadrul Ministerului Finanțelor,având în vedere faptul că, în plus față de atribuțiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, structurii de soluționare a contestațiilor îi revin și următoarele atribuții:a) soluționarea contestațiilor formulate împotriva actelor care până la această modificare legislativă erau soluționate de organele fiscale emitente;b) reexaminarea deciziei de soluționare în condițiile prevăzute de lege,activitatea de soluționare a contestațiilor formulate împotriva titlurilor de creanță, precum și a altor acte administrativ-fiscale emise de organul central fiscal este desfășurată prin structuri organizate atât la nivelul aparatul propriu al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cât și la nivelul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice și Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili, fapt pentru care preluarea activității de soluționare a contestațiilor nu se poate realiza în absența aprobării modificărilor și completărilor actelor normative de organizare și funcționare a Ministerului Finanțelor și Agenției Naționale de Administrare Fiscală,ținând cont de faptul că activitatea de soluționare a contestațiilor are și un rol regulator, în sensul că veghează asupra aplicării unitare a legislației fiscale, cu implicații directe asupra colectării impozitelor și taxelor datorate bugetului de stat, precum și în stabilirea unei relații de încredere între contribuabil și administrația publică, preluarea activității trebuie să se desfășoare fără sincope.Deoarece preluarea acestei activități reprezintă un proces laborios și de durată, presupunând atât elaborarea unei legislații secundare/terțiare, cât și efectuarea unor operațiuni administrative și organizatorice complexe,având în vedere că neadoptarea măsurii de prorogare, în regim de urgență, a termenului de preluare a activității de soluționare a contestațiilor, în absența modificărilor organizatorice ale celor două instituții, va conduce la blocaje în cazul activității de soluționare a contestațiilor, precum și la prejudicierea drepturilor contribuabililor în lipsa posibilității acestora de a-și exercita dreptul la apărare, luând în considerare că situația prezentată întrunește premisele unei situații urgente și extraordinare care impune adoptarea de măsuri imediate în vederea stabilirii cadrului normativ potrivit, neadoptarea acestor măsuri, cu celeritate, putând avea consecințe negative, în sensul că ar genera prejudicii atât asupra bugetului de stat, cât și asupra drepturilor contribuabililor,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  ARTICOL UNICTermenele prevăzute la art. II pct. 9 și art. III din Legea nr. 295/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1266 din 21 decembrie 2020, se prorogă până la data de 1 octombrie 2021.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul finanțelor,
  Lucian Ovidiu Heiuș,
  secretar de stat
  București, 16 iunie 2021.Nr. 51.----