PROGRAMUL NAȚIONAL din 27 mai 2021de facilități în domeniul transportului aerian
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 604 din 17 iunie 2021  Notă
  Aprobat prin HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 596 din 27 mai 2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 604 din 17 iunie 2021.
   +  Capitolul I Introducere  +  Articolul 1Facilitățile în domeniul transportului aerian sunt definite prin Legea nr. 21/2020 privind Codul aerian ca totalitatea serviciilor și baza materială asociată acestora, asigurate pe un aerodrom în legătură cu intrarea și ieșirea aeronavelor, persoanelor, bagajelor, mărfurilor și altele asemenea, în traficul aerian intern și internațional.  +  Articolul 2(1) Programul național de facilități în domeniul transportului aerian este elaborat în conformitate cu standardele și practicile recomandate prevăzute la cap. 8 lit. G din anexa nr. 9 la Convenția privind aviația civilă internațională, semnată la Chicago la 7 decembrie 1944, la care România a aderat prin Decretul nr. 194/1965, denumită în continuare anexa 9 - Facilități.(2) Obiectivul Programului național de facilități în domeniul transportului aerian, denumit în continuare PNFAL, este de a asigura cadrul de consultare pentru adoptarea de către fiecare instituție, potrivit competențelor și atribuțiilor proprii, a măsurilor necesare facilitării mișcărilor de aeronave, echipaje, pasageri, mărfuri și altele asemenea pe aeroporturile din România, prin eliminarea oricăror obstacole sau întârzieri care nu se justifică, în condițiile conformării cu normele de drept intern și internațional cu incidență asupra facilităților din domeniul transportului aerian.(3) Normele prevăzute la alin. (2), grupate pe domeniile de competență ale autorităților și instituțiilor publice din România, sunt prevăzute la cap. 3 - Cadrul legal.(4) În scopul atingerii obiectivului PNFAL se înființează și funcționează, în conformitate cu standardul 8.19 prevăzut la lit. G din anexa 9 - Facilități, Comitetul național de facilități aeronautice, precum și comitetele de facilități de la nivelul aeroporturilor, organisme ale căror atribuții sunt prevăzute la cap. 4 - Organizarea și coordonarea Programului național de facilități în domeniul transportului aerian.  +  Articolul 3PNFAL nu implică și nu își propune modificarea responsabilităților sau a competențelor stabilite prin legislația națională în sarcina autorităților și instituțiilor publice, prevăzute la cap. 5 - Roluri și atribuții ale entităților cu responsabilități în domeniul facilităților și la cap. 6 - Instituțiile și organizațiile cu responsabilități pentru punerea în aplicare a standardelor și practicilor recomandate privind securitatea aviației civile prevăzute în anexa 9 - Facilități.  +  Capitolul II Definiții  +  Articolul 4În sensul prevederilor PNFAL, termenii și definițiile utilizate au următorul înțeles:a) agent aeronautic de handling - persoană juridică autorizată să desfășoare activități aeronautice de handling la sol;b) control automat la frontieră - un sistem care verifică documentul de călătorie citibil automat, stabilește că pasagerul este deținătorul de drept al documentului, verifică documentul prin interogarea bazei de date cu înregistrările aferente controlului la frontieră, apoi stabilește eligibilitatea pentru trecerea frontierei în conformitate cu reguli predefinite și care este compus dintr-un sistem de self-service și dintr-o poartă electronică, astfel cum sunt descrise de Regulamentul (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 cu privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul frontierelor Schengen), cu modificările și completările ulterioare;c) dezinfecție - procedura prin care se iau măsuri în ceea ce privește sănătatea pentru a controla sau distruge agenți infecțioși de pe un corp uman sau animal, din sau de pe părțile afectate ale unei aeronave, ale bagajelor, mărfurilor, bunurilor sau containerelor, precum și din spațiile unui aeroport, prin expunerea directă la agenți chimici sau fizici;d) dezinsecție - procedura prin care se iau măsuri în ceea ce privește sănătatea pentru a controla sau distruge insecte prezente în interiorul unei aeronave, al bagajelor, mărfurilor, containerelor, bunurilor sau poștei;e) Director de Chei Publice OACI/ICAO Public Key Directory - baza de date centrală care servește ca depozitar al cheilor publice, alături de un sistem de distribuire a acestora pe plan mondial, menținute de Organizația Aviației Civile Internaționale în numele participanților, cu scopul de a facilita validarea datelor din documentele de călătorie electronice citibile optic;f) document de călătorie - un pașaport sau alt document oficial de identitate eliberat de către un stat sau organizație, care este autorizat sau recunoscut pentru trecerea frontierei de stat de către titularul de drept;g) eMRTD - un document de călătorie electronic citibil optic care are un circuit integrat fără contact încorporat în el, fiind utilizat pentru identificarea biometrică a posesorului documentului de călătorie citibil optic în conformitate cu standardele specificate în secțiunea relevantă din Documentul OACI 9303 - Documente de călătorie citibile optic;h) ETIAS - sistemul european de informații și de autorizare privind călătoriile este un sistem pentru resortisanții țărilor terțe exonerați de obligația de a deține viză la trecerea frontierelor externe, care permite să se evalueze dacă prezența pe teritoriul statelor membre a respectivilor resortisanți ai țărilor terțe ar constitui un risc în materie de securitate, un risc de imigrație ilegală sau un risc epidemic ridicat, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2018/1.240 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 septembrie 2018 de instituire a Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS) și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.077/2011, (UE) 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1.624 și (UE) 2017/2.226;i) operator aerian - persoană fizică sau entitate cu sau fără personalitate juridică care efectuează operațiuni aeriene civile, așa cum sunt clasificate acestea în Legea nr. 21/2020;j) persoană cu handicap sau persoană cu mobilitate redusă - orice persoană a cărei mobilitate, la călătoria cu un mijloc de transport, este redusă ca urmare a unui handicap sau a unei deficiențe fizice (senzoriale sau locomotorii, permanente sau temporare), intelectuale sau a oricărei alte cauze de handicap sau vârstă și a cărei situație necesită atenția cuvenită și adaptarea serviciilor disponibile tuturor pasagerilor la necesitățile particulare ale acesteia;k) persoană inadmisibilă - persoana care se află în una dintre situațiile de nepermitere a intrării pe teritoriul României, prevăzute de legislația în vigoare privind regimul străinilor, măsură luată de către autoritățile naționale competente cu ocazia efectuării controlului la trecerea frontierei de stat;l) persoană returnată - persoana care a intrat pe teritoriul unui stat legal sau ilegal, nu mai îndeplinește condițiile de ședere pe teritoriul acelui stat, iar împotriva sa a fost emisă o decizie de returnare pe care persoana respectivă nu a respectat-o, o decizie de returnare sub escortă sau o hotărâre a instanței de judecată de interzicere a șederii în România pentru o anumită perioadă de timp;m) registrul cu numele pasagerilor - registru al cerințelor de călătorie ale fiecărui pasager, care conține informațiile necesare pentru a permite prelucrarea și controlul rezervărilor de către transportatorii aerieni care efectuează rezervările și de către transportatorii aerieni participanți, pentru fiecare călătorie rezervată de către sau în numele oricărei persoane, indiferent că este conținut în sistemele de rezervare, în sistemele de control al plecărilor utilizate pentru verificarea pasagerilor la îmbarcarea în avion sau în sisteme echivalente care oferă aceleași funcționalități;n) risc pentru sănătate publică - o probabilitate a unui eveniment de a afecta negativ sănătatea populației umane, cu accent asupra evenimentelor care se pot răspândi pe plan internațional sau pot prezenta un pericol grav și direct;o) Sistem de date API/Advance Passenger Information - un sistem de comunicații electronice prin care datele despre pasagerii care urmează să se îmbarce cu destinația România, prevăzute de lege, sunt colectate de operatorii aerieni și transmise către un punct de trecere a frontierei de stat române, în scopuri determinate;p) Sistem de evidență a datelor PNR/Passenger Name Record - sistem informatic ce gestionează registrul cu numele pasagerilor.  +  Capitolul III Cadrul legal  +  Articolul 5Pe domeniile de competență ale autorităților și instituțiilor publice cu atribuții legale privind facilitățile în domeniul transportului aerian sunt avute în vedere dispozițiile normelor de drept intern sau internațional prevăzute în lista din anexa la PNFAL.  +  Capitolul IV Organizarea și coordonarea Programului național de facilități în domeniul transportului aerian  +  Articolul 6Comitetul național de facilități aeronautice, denumit în continuare CNFAL, este organismul cu caracter consultativ, fără personalitate juridică, constituit pentru a asigura atingerea obiectivului PNFAL prin crearea cadrului de consultare, coordonare și schimb de informații în domeniul facilităților, atât între autoritățile și instituțiile publice din România, cât și cu operatorii economici care desfășoară activități specifice în domeniul aviației civile, în scopul:a) asigurării implementării standardelor și practicilor recomandate din anexa 9 - Facilități;b) optimizării proceselor și a procedurilor care facilitează circulația aeronavelor, a echipajelor, pasagerilor, mărfurilor, bagajelor și poștei, prin eliminarea obstacolelor și a întârzierilor nejustificate;c) creșterii eficienței, productivității și a calității serviciilor aferente activităților de transport aerian civil.  +  Articolul 7(1) CNFAL este compus din reprezentanți, cel puțin la nivel de director/director adjunct, ai entităților care au responsabilități în implementarea facilităților, după cum urmează:a) Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, la nivel de secretar de stat - președinte;b) Autoritatea Aeronautică Civilă Română, denumită în continuare AACR, la nivel de director general - vicepreședinte;c) Serviciul Român de Informații - membru;d) Ministerul Afacerilor Interne - membru;e) Inspectoratul General al Poliției de Frontieră - membru;f) Ministerul Afacerilor Externe - membru;g) Ministerul Finanțelor/Direcția Generală a Vămilor - membru;h) Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor - membru;i) Ministerul Sănătății - membru;j) Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții - membru;k) Autoritatea Națională Fitosanitară - membru;l) Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor - membru;m) un reprezentant al Companiei Naționale Aeroporturi București - membru;n) 4 reprezentanți ai aeroporturilor regionale din România, desemnați de Asociația Aeroporturilor din România - membri;o) câte un reprezentant din partea primilor 2 transportatori aerieni, din punctul de vedere al numărului de pasageri transportați anual conform datelor statistice raportate la AACR, cu licență de operare emisă de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, desemnați de fiecare transportator - membri;p) câte un reprezentant din partea a 2 agenți aeronautici de handling certificați de AACR, cu activitate reprezentativă din punctul de vedere al transportatorilor deserviți, din care cel puțin unul desfășoară activități de handling pe Aeroportul Internațional Henri Coandă - București - membri.(2) Desemnarea președintelui CNFAL se face prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentului program.(3) Desemnarea membrilor CNFAL prevăzuți la alin. (1) literele c)-m) și o) se face prin act administrativ al conducătorilor entităților respective, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentului program. Prin actul de desemnare a membrilor titulari se va nominaliza și un membru supleant, pentru situațiile în care titularul nu poate participa.(4) Desemnarea membrilor prevăzuți la alin. (1) lit. p) este făcută de AACR, prin decizie a directorului general, la propunerea agenților aeronautici de handling.(5) Desemnările tuturor membrilor CNFAL și ale supleanților acestora se transmit secretariatului CNFAL în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului program. În cazul înlocuirii unui membru, decizia de înlocuire se transmite secretariatului CNFAL în termen de 5 zile de la adoptare.(6) La întrunirile CNFAL pot participa, în calitate de invitați, la propunerea oricărei entități reprezentate în CNFAL, experți din diferite domenii de activitate. Propunerea se transmite secretariatului CNFAL, iar invitația de participare se transmite prin grija secretariatului, după obținerea avizului președintelui CNFAL.  +  Articolul 8(1) CNFAL se întrunește anual în ședință ordinară, precum și în ședințe extraordinare, ori de câte ori se impune.(2) Ședințele CNFAL se consideră legal întrunite în prezența majorității membrilor săi.(3) Ședințele sunt conduse de către președintele CNFAL, iar în lipsa acestuia de către vicepreședinte.  +  Articolul 9CNFAL își desfășoară activitatea pe baza regulamentului intern de funcționare, pe care îl adoptă, prin decizie, în prima ședința de lucru, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului program, la propunerea secretariatului CNFAL, după obținerea avizului conform al instituțiilor prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a)-l).  +  Articolul 10(1) Secretariatul CNFAL este asigurat de AACR. Membrii secretariatului, în număr de 3, sunt desemnați prin decizie a directorului general al AACR, care se comunică președintelui CNFAL în termen de 20 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului program.(2) Atribuțiile secretariatului CNFAL sunt stabilite prin regulamentul intern de funcționare al CNFAL.  +  Articolul 11(1) CNFAL are următoarele atribuții principale:a) evaluează periodic aplicarea măsurilor privind facilitățile pe aeroporturile internaționale sau deschise traficului aerian internațional, în baza rapoartelor de supraveghere a facilităților pe aeroporturi prezentate de AACR sau a rapoartelor prezentate de alte entități cu atribuții în domeniul facilităților aeronautice și formulează, după caz, recomandări pentru îmbunătățirea/ eficientizarea acestora;b) analizează și face recomandări cu privire la propunerile de elaborare/adoptare/actualizare a reglementărilor interne și internaționale aferente facilităților în domeniul transportului aerian;c) evaluează diferențele raportate la OACI față de standardele și practicile recomandate ale anexei 9 - Facilități, precum și orice act normativ care a generat apariția diferențelor și recomandă măsuri de eliminare a acestora;d) analizează informațiile primite din partea fiecărei entități participante referitoare la evoluțiile înregistrate în domeniul în care activează și care pot influența aplicarea în România a standardelor și practicilor recomandate ale anexei 9 - Facilități și formulează recomandări în consecință;e) facilitează dialogul între entitățile cu atribuții în domeniul facilităților în scopul stabilirii celor mai bune practici și proceduri pentru implementarea facilităților pe aeroporturi; face propuneri pentru eficientizarea cooperării între entitățile cu atribuții în domeniul facilităților la nivelul aeroporturilor.(2) CNFAL își stabilește prioritățile și agenda de lucru prin programul său anual de activități.(3) Pentru a-și eficientiza activitatea, CNFAL poate organiza reuniuni pe comisii specifice. Rezultatele dezbaterilor și activităților în cadrul comisiilor se raportează CNFAL, în cadrul ședințelor sale ordinare sau, după caz, extraordinare.(4) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1), CNFAL emite recomandări, conform procedurii ce va fi stabilită prin regulamentul său intern de funcționare.  +  Articolul 12(1) Comitetele de facilități ale aeroporturilor se constituie în cadrul fiecărui aeroport internațional sau deschis traficului aerian internațional în scopul coordonării aspectelor legate de facilități la nivelul aeroportului.(2) Comitetele de facilități ale aeroporturilor au următoarele responsabilități:a) asigură implementarea PNFAL la nivelul aeroportului;b) asigură cadrul de proceduri și bune practici necesare aplicării facilităților la nivelul aeroportului și pentru eficientizarea furnizării serviciilor specifice către beneficiari;c) propun măsuri pentru îmbunătățirea colaborării între entitățile cu responsabilități în furnizarea facilităților pe aeroport;d) analizează problemele rezultate în legătură cu derularea procedurilor specifice la intrarea/ieșirea aeronavelor, echipajelor, pasagerilor, mărfurilor, poștei și bunurilor și, acolo unde este posibil, identifică și pun în aplicare soluții pentru remedierea acestora la nivelul aeroportului;e) elaborează recomandări către CNFAL sau către instituția vizată pentru implementarea propunerilor care nu pot fi integrate la nivelul comitetului de facilități al aeroportului.(3) Comitetele de facilități din cadrul aeroporturilor sunt prezidate de către administratorul aeroportului și sunt constituite din reprezentanți ai principalelor entități implicate în facilitățile din cadrul aeroportului, cum ar fi: structurile poliției de frontieră, vamă, operatori aerieni, structuri de securitate din cadrul aeroportului, agenți aeronautici de handling, structuri ale autorității de sănătate publică, ale autorității sanitar-veterinare. Comitetele de facilități din cadrul aeroporturilor își desfășoară activitatea în conformitate cu propriile regulamente de organizare și funcționare.(4) Comitetele de facilități din cadrul aeroporturilor furnizează CNFAL, la solicitarea acestuia, informații actualizate despre aspecte legate de asigurarea facilităților la nivelul aeroportului.  +  Articolul 13(1) CNFAL se coordonează și comunică cu Comitetul Național de Securitate a Aviației, înființat în conformitate cu dispozițiile art. 96 alin. (2) din Legea nr. 21/2020, în privința oricărui aspect care afectează atât facilitățile, cât și securitatea aviației civile.(2) Recomandările privind implementarea unor măsuri cu impact atât în domeniul facilităților, cât și al securității aviației civile se pot adopta în ședință comună a CNFAL și a Comitetului Național de Securitate a Aviației.  +  Capitolul V Roluri și atribuții ale entităților cu responsabilități în domeniul facilităților  +  Articolul 14(1) Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, denumit în continuare MTI, este autoritatea responsabilă pentru elaborarea PNFAL.(2) MTI, prin compartimentul de specialitate în domeniul medical, desfășoară activitatea de inspecție sanitară, avizare, autorizare sanitară și control în sănătate publică la aeroporturile aflate în coordonarea MTI, precum și la transportatorii aerieni licențiați de MTI, inclusiv la operatorii economici care dețin contracte de închiriere, concesiune sau, după caz, comodat cu aceste entități.(3) În relație directă cu facilitățile în domeniul transportului aerian, MTI, prin compartimentul de specialitate în domeniul medical, are următoarele responsabilități:a) efectuează activități de inspecție sanitară în domenii privind igiena alimentației, a mediului și a transporturilor la toate unitățile, indiferent de forma de organizare, care desfășoară activități în perimetrul aeroporturilor aflate în coordonarea MTI;b) eliberează autorizații sanitare de funcționare, notificări privind asistența de specialitate de sănătate publică și notificări privind certificarea conformității cu normele de igienă și sănătate publică tuturor unităților care dețin contracte de închiriere, concesiune, comodat cu aeroporturile aflate în coordonarea MTI, transportatorilor aerieni licențiați de MTI, precum și oricăror altor operatori economici care desfășoară activități în perimetrul aeroporturilor aflate în coordonarea MTI;c) desfășoară activități antiepidemice în ceea ce privește supravegherea și menținerea sub control a principalelor boli transmisibile în vederea limitării epidemiilor și a prevenirii îmbolnăvirilor în unitățile de orice tip, indiferent de forma de organizare, care desfășoară activități în perimetrul aeroporturilor aflate în coordonarea MTI.(4) MTI asigură direct sau prin AACR, conform legislației în vigoare, autorizarea zborurilor cu aeronave civile în spațiul aerian național.  +  Articolul 15(1) AACR asigură, conform dispozițiilor art. 6 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 21/2020, supravegherea facilităților pe aerodromurile civile. AACR prezintă raportări în cadrul CNFAL cu privire la stadiul implementării facilităților pe aeroporturile civile din România.(2) AACR este organismul tehnic specializat care are ca obiect de activitate exercitarea, în condițiile prevăzute de Legea nr. 21/2020, a competențelor delegate de MTI în domeniul securității aviației civile, potrivit reglementărilor în vigoare. Atribuțiile AACR pentru punerea în aplicare a standardelor privind securitatea aviației civile prevăzute în anexa 9 - Facilități sunt prevăzute la cap. 6 al PNFAL.  +  Articolul 16(1) Atribuțiile autorității vamale în domeniul facilităților sunt exercitate de către Direcția Generală a Vămilor, prin unitățile teritoriale subordonate. Autoritatea vamală contribuie la furnizarea facilităților aeronautice prin intermediul birourilor vamale de frontieră de pe aeroporturile internaționale sau deschise traficului aerian internațional din România.(2) Responsabilitățile specifice ale Direcției Generale a Vămilor, prin unitățile teritoriale subordonate, în domeniul facilităților, sunt următoarele:a) în conformitate cu prevederile Codului vamal al Uniunii, Direcția Generală a Vămilor, prin unitățile teritoriale subordonate, utilizează metode și proceduri de transmitere electronică a datelor privind sosirea și plecarea mărfurilor;b) dispune măsurile prevăzute de legislația în vigoare cu privire la bunurile care fac obiectul unor măsuri de prohibiție sau de restricție;c) utilizează date din sistemul API/Advance Passenger Information, conform reglementărilor legale în vigoare;d) colaborează cu celelalte instituții/autorități competente și face schimb de informații privind riscurile identificate în activitatea proprie, care pot influența negativ facilitățile aeronautice;e) participă la reuniunile CNFAL și, după caz, la alte întâlniri referitoare la facilitățile din domeniul transportului aerian.  +  Articolul 17(1) Direcția Generală de Pașapoarte, Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, Inspectoratul General pentru Imigrări, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, structuri aflate în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, coordonează exercitarea atribuțiilor de către autoritățile responsabile cu emiterea documentelor de călătorie și îndepărtarea străinilor de pe teritoriul României, supravegherea și controlul la trecerea frontierei de stat.(2) Responsabilitățile specifice ale Direcției Generale de Pașapoarte în domeniul facilităților sunt următoarele:a) elaborează normele și metodologiile de lucru utilizate de serviciile publice comunitare de pașapoarte care emit pașapoartele simple electronice și temporare cetățenilor români și asigură conformarea documentelor de călătorie citibile optic cu specificațiile prevăzute de Doc OACI 9303 pentru a se asigura că documentele pot fi citite optic cu echipamente dedicate;b) adoptă cadrul normativ incident astfel încât pașapoartele simple electronice și temporare să fie eliberate numai persoanelor care prezintă documente de identificare corespunzătoare;c) stabilește mecanisme de control al procesului de emitere și eliberare a pașapoartelor simple electronice și temporare, valabile pentru întregul flux de lucru.(3) Responsabilitățile specifice ale Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date în domeniul facilităților sunt următoarele:a) stabilește caracteristicile și elementele de securizare ale cărților de identitate;b) elaborează normele și metodologiile de lucru utilizate de serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor care eliberează documentele de identitate, în vederea securizării fluxului și a prevenirii emiterii sau înmânării acestor documente persoanelor neautorizate;c) asigură implementarea mecanismelor eficiente de control asupra procesului de emitere și de eliberare a cărților de identitate, în vederea detectării vulnerabilităților fluxului documentelor și a depistării eventualelor situații de fraudă.(4) Responsabilitățile specifice ale Inspectoratului General pentru Imigrări, autoritatea cu competențe în asigurarea îndeplinirii operațiunilor de returnare a străinilor de pe teritoriul României, în domeniul facilităților sunt următoarele:a) asigură aplicarea prevederilor anexei 9 - Facilități în ceea ce privește persoanele returnate;b) atunci când stabilește aranjamente cu un operator aerian în vederea îndepărtării unei persoane returnate, pune la dispoziție informațiile relevante cât mai curând posibil, dar în orice caz nu mai târziu de 24 de ore înainte de ora programată a plecării zborului.(5) Responsabilitățile specifice ale Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, autoritatea cu competențe în supravegherea și controlul la trecerea frontierei de stat, în domeniul facilităților sunt următoarele:a) asigură aplicarea prevederilor anexei 9 - Facilități referitoare la persoanele returnate și pasagerii inadmisibili;b) efectuează verificări în punctele de trecere a frontierei aeroportuare pentru a se asigura că persoanele și obiectele aflate în posesia lor pot fi autorizate să intre pe teritoriul României sau să îl părăsească;c) la cerere, asistă operatorii aerieni în procesul de evaluare a documentelor de călătorie din punctul de vedere al autenticității acestora;d) la cerere, informează Asociația Transportatorilor Aerieni Internaționali și operatorii aerieni cu privire la condițiile de intrare în România a cetățenilor terți;e) în cazul accidentelor de aviație, permite fără întârziere intrarea personalului specializat în operațiuni de căutare și salvare, a experților solicitați pentru investigarea tehnică a accidentului, precum și a personalului pentru repararea și/sau recuperarea aeronavei, în conformitate cu prevederile anexei 12 - Căutare și salvare și anexei 13 - Investigarea incidentelor și accidentelor de aviație la Convenția de la Chicago, fără a solicita alte documente de trecere a frontierei de stat în afara celor acceptate de statul român;f) eliberează în mod excepțional vize în punctele de trecere a frontierei pentru experții solicitați pentru investigația accidentului de aviație, în cazul în care acestea sunt cerute conform prevederilor legale;g) gestionează și organizează sistemul național pentru schimbul de date PNR și API, potrivit legii, și prelucrează, inclusiv prin mijloace automate, datele transmise de către operatorii aerieni;h) colaborează cu administratorii aeroporturilor în scopul identificării de soluții adecvate pentru implementarea tehnologiei care sporește facilitarea trecerii frontierei prin intermediul controlului automat la frontieră.  +  Articolul 18(1) Departamentul consular coordonează metodologic activitatea consulară, inclusiv activitatea de eliberare a documentelor de călătorie la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României: eliberarea titlurilor de călătorie pentru cetățeni români, străini sau apatrizi, elaborarea pașapoartelor simple temporare, preluarea cererilor de eliberare a pașapoartelor simple electronice, diplomatice și de serviciu care se transmit în țară, prin Sistemul informatic de management al documentelor de călătorie E-pass, pentru soluționare.(2) Centrul Național de Pașapoarte Diplomatice și de Serviciu este structura specializată din cadrul Ministerului Afacerilor Externe care gestionează, direct sub coordonarea Departamentului consular, procesul de eliberare a pașapoartelor diplomatice electronice, respectiv de serviciu electronice, conform procedurii stabilite prin ordin al ministrului afacerilor externe.(3) Autoritatea națională centrală cu atribuții în domeniul vizelor este Centrul Național de Vize, structură din cadrul Ministerului Afacerilor Externe care contribuie la stabilirea și realizarea politicii naționale de vize a României, împreună cu celelalte instituții din administrația publică centrală, potrivit competențelor stabilite prin lege, și este punct central de acces la Sistemul de informații privind vizele.  +  Articolul 19(1) Atribuțiile autorității pentru sănătate în domeniul facilităților sunt exercitate de către Ministerul Sănătății, care asigură implementarea la nivel național a Regulamentului sanitar internațional – RSI 2005 prin Institutul Național de Sănătate Publică/Centrul Național de Prevenire și Control al Bolilor Transmisibile și prin direcțiile de sănătate publică din teritoriu.(2) În conformitate cu Regulamentul sanitar internațional, precum și cu art. 14 al Convenției de la Chicago, România trebuie să aplice măsuri efective de prevenire a răspândirii bolilor pe calea aerului.(3) În relație directă cu facilitățile din domeniul transportului aerian, Ministerul Sănătății are următoarele responsabilități:a) asigură infrastructura și personalul necesare funcționării în condiții optime a punctului de contact național pentru RSI 2005;b) asigură rețeaua de instituții și specialiști, la nivel central și local, implicați în supravegherea, raportarea, notificarea, verificarea și răspunsul la un eveniment care poate afecta sănătatea populației și care se poate transmite transfrontalier (personal specializat, laboratoare de analize, echipamente medicale, mijloace de transport adecvate etc.);c) desemnează centrele de referință naționale și experții care pot fi contactați în cazul apariției riscurilor pentru sănătatea publică;d) desemnează, la nivel local, unitățile sanitare care vor prelua călătorii de la nivelul aeroporturilor, în cazul apariției riscurilor pentru sănătatea publică;e) asigură personalul de specialitate necesar pentru inspecția aeronavelor;f) asigură utilizarea de către personalul sanitar a noilor formulare prevăzute în anexele RSI 2005 (certificatele internaționale de vaccinare);g) numește coordonatorul pe probleme de sănătate publică la nivelul punctelor de trecere a frontierei de stat, care are obligația de a întocmi, în colaborare cu reprezentanții autorităților competente, planul de contingență al punctului respectiv;h) efectuează, după caz, triajul epidemiologic, izolarea, carantinarea și transportul călătorilor suspecți, bolnavi sau care vin dintr-o zonă afectată, conform definiției RSI 2005; elaborează împreună cu administratorii aeroporturilor și cu celelalte autorități cu atribuții în punctele de trecere a frontierei proceduri specifice pentru efectuarea triajului epidemiologic;i) monitorizează periodic, la nivelul aeroporturilor desemnate să îndeplinească cerințele Regulamentului sanitar internațional, controlul desfășurării acțiunilor de combatere a vectorilor prin măsuri de dezinfecție, dezinsecție, deratizare, precum și controlul modului în care se realizează decontaminarea bagajelor, mărfurilor, mijloacelor de transport persoane, a infrastructurii și echipamentelor de control de securitate;j) recomandă, conform competențelor, echipamentele de protecție individuală necesare angajaților din punctele de trecere a frontierei de stat și operatorilor din filtrele de control de securitate, precum și produsele biocide care trebuie utilizate, în cazul apariției riscurilor pentru sănătatea publică;k) realizează instruirea pe problemele de sănătate atât a personalului sanitar propriu, cât și a reprezentanților autorităților competente pentru implementarea RSI 2005, la nivel local și central;l) asigură comunicarea cu autoritățile competente pentru implementarea RSI 2005 și transmite recomandări de sănătate publică care implică acțiuni comune, în cazul apariției riscurilor pentru sănătatea publică;m) asigură prin biroul de presă al ministerului, conform competențelor, informarea populației în cazul apariției riscurilor pentru sănătatea publică și transmite populației prin mass-media recomandări de profilaxie;n) în colaborare cu autoritățile competente pentru implementarea RSI 2005, stabilește procedurile standard de comunicare dintre punctul focal național RSI 2005 și aceste autorități, la nivel central și local, inclusiv cu autoritățile aeroportuare;o) stabilește procedurile pentru notificarea autorităților competente din punctele de trecere a frontierei de stat desemnate despre existența unor călători aflați sub observație de sănătate publică și cooperează cu structurile competente ale Inspectoratului General al Poliției de Frontieră în luarea deciziei de refuzare a intrării acestor călători, pe motiv de risc/ amenințare la adresa sănătății publice;p) asigură, la nivel național, managementul răspunsului la producerea unei urgențe de sănătate publică;q) coordonează la nivel central și teritorial, prin structurile de specialitate, procesul de elaborare a planurilor de acțiune în cazul apariției riscurilor pentru sănătatea publică;r) verifică existența pe aeroporturile internaționale sau deschise traficului internațional a facilităților privind sănătatea publică, potrivit condițiilor prevăzute în anexele nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 791/2009 privind condițiile pentru certificarea aeroporturilor civile internaționale sau deschise traficului aerian internațional, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 20(1) Atribuțiile autorității pentru agricultură în domeniul facilităților sunt exercitate de către Autoritatea Națională Fitosanitară.(2) În relație directă cu facilitățile în domeniul transportului aerian, Autoritatea Națională Fitosanitară are următoarele responsabilități:a) se asigură că plantele și produsele vegetale introduse în țară sau care sunt exportate îndeplinesc regulile și condițiile de transport aerian și sunt însoțite de certificările necesare din partea autorităților și instituțiilor competente;b) adoptă metodele adecvate și dispune utilizarea substanțelor dezinfectante în acele situații în care se impune dezinfecția aeronavei din motive de sănătate a plantelor;c) declară aplicarea măsurilor extraordinare în cazul alertelor de boală a plantelor și produselor vegetale.  +  Articolul 21(1) Atribuțiile autorității din domeniul sănătății animalelor și siguranței alimentelor, în aria facilităților aeronautice, sunt exercitate de către Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, prin intermediul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene.(2) În relație directă cu facilitățile aeronautice, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor are următoarele responsabilități:a) cooperează și răspunde împreună cu autoritățile administrației publice centrale de organizarea și aplicarea măsurilor necesare pentru prevenirea și combaterea bolilor animalelor și a celor comune omului și animalelor, precum și pentru siguranța alimentelor;b) monitorizează și răspunde de respectarea condițiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor cu referire la importul, exportul și tranzitul de animale vii, animale de companie, produse alimentare de origine animală și nonanimală, furaje și alte mărfuri supuse supravegherii și controlului sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor;c) adoptă metodele adecvate și dispune utilizarea substanțelor dezinfectante recomandate de Oficiul Internațional de Epizootii, în acele situații în care se impune dezinfecția aeronavei din motive de sănătate a animalelor;d) asigură, împreună cu administratorii punctelor de trecere a frontierei (autoritatea vamală, structura locală a poliției de frontieră), activitatea de colectare, de transport și de distrugere a produselor de origine animală interzise a fi introduse pe teritoriul Uniunii Europene, depistate în bagajele călătorilor din țări terțe în aeroporturile internaționale sau deschise traficului aerian internațional;e) verifică realizarea colectării, transportului și distrugerii deșeurilor de la bucătăriile mijloacelor de transport internațional aerian;f) stabilește și păstrează consultări permanente și apropiate cu agențiile și instituțiile internaționale de reglementare referitoare la domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor pentru a ține la curent și a informa Comitetul de facilități aeronautice al aeroportului și celelalte părți interesate despre noutățile în domeniu care au impact în aviația civilă;g) realizează, prin intermediul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene și a municipiului București, evaluarea unităților în vederea autorizării/înregistrării sanitar-veterinare și emiterea documentului de autorizare/înregistrare sanitar-veterinară, pentru unitățile care îndeplinesc cerințele legislației sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor în vigoare;h) efectuează controale oficiale privind verificarea respectării normelor privind siguranța alimentelor în unitățile autorizate/înregistrate sanitar-veterinar și aplică măsurile legale de sancționare contravențională pentru încălcările legislației sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor constatate cu ocazia controalelor.  +  Articolul 22Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor este desemnată ca organism responsabil cu supravegherea respectării drepturilor pasagerilor prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91. În această calitate, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor supraveghează punerea în aplicare de către operatorii aerieni a măsurilor referitoare la compensarea și asistența acordate pasagerilor în cazul refuzului la îmbarcare și al anulării sau întârzierii zborurilor și aplică sancțiuni în cazul constatării nerespectării acestor drepturi.  +  Articolul 23(1) Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții este desemnată la nivel național ca organism responsabil cu supravegherea aplicării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iulie 2006 privind drepturile persoanelor cu handicap și ale persoanelor cu mobilitate redusă pe durata călătoriei pe calea aerului, cu excepția prevederilor art. 8 a căror supraveghere intră în competența Autorității Aeronautice Civile Române.(2) În calitatea prevăzută la alin. (1), Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții exercită următoarele atribuții:a) supraveghează punerea în aplicare de către administratorii aeroporturilor și de către operatorii aerieni a măsurilor referitoare la accesul egal al pasagerilor cu handicap și al celor cu mobilitate redusă la transportul aerian;b) supraveghează punerea în aplicare de către administratorii aeroporturilor, operatorii aerieni și, după caz, furnizorii serviciilor de handling aeroportuar, din punctul de vedere al combaterii oricărei forme de discriminare a măsurilor referitoare la asistența acordată pasagerilor cu handicap și a celor cu mobilitate redusă;c) raportează rezultatul supravegherii către CNFAL, făcând recomandări, după caz, în vederea respectării/îmbunătățirii măsurilor referitoare la asistența acordată pasagerilor cu handicap și celor cu mobilitate redusă.  +  Articolul 24În domeniul facilităților, operatorii aerieni au următoarele responsabilități:a) derulează în mod eficient activitățile ce vizează procesarea pasagerilor și a mărfurilor;b) iau măsurile adecvate pentru a se asigura că pasagerii, la momentul îmbarcării, dețin documentele și vizele cerute de statul de tranzit/destinație, inclusiv autorizația de călătorie ETIAS valabilă, de la momentul intrării în vigoare a prevederilor relevante aplicării acesteia;c) își asumă responsabilitatea pentru pasagerii și membrii echipajului debarcați din momentul în care părăsesc aeronava și până în momentul acordării accesului pe teritoriul statului de destinație, cu ocazia derulării controlului la trecerea frontierei de stat;d) acordă asistența corespunzătoare pasagerilor cu nevoi speciale, inclusiv minorilor, pasagerilor cu handicap și celor cu mobilitate redusă, pe tot parcursul călătoriei și până la părăsirea zonei restricționate a aeroportului;e) informează administratorii aeroporturilor și autoritățile/ instituțiile publice cu competențe în punctele de trecere a frontierei cu privire la serviciile solicitate și programul de operare, pentru ca acestea să își poată planifica în mod rațional facilitățile și serviciile, corelat cu traficul anticipat;f) asigură dezinsecția/dezinfecția aeronavelor conform solicitării autorității de sănătate publică sau, după caz, a autorității sanitar-veterinare;g) aplică măsurile de protecție sanitară la bordul aeronavelor, conform dispozițiilor autorităților publice competente și/sau recomandărilor organizațiilor internaționale, în cazul apariției riscurilor pentru sănătatea publică, pentru prevenirea răspândirii bolilor pe calea aerului.  +  Articolul 25(1) Administratorii aeroporturilor se consultă în permanență cu operatorii aerieni și cu celelalte entități implicate în asigurarea facilităților în cadrul aeroportului, respectiv cu alte entități interesate pentru a se asigura că sunt furnizate mijloacele și serviciile necesare derulării eficiente a activităților de handling și a procedurilor specifice pentru intrarea/ieșirea din țară a echipajelor, pasagerilor, mărfurilor, bagajelor, poștei și a proviziilor.(2) Administratorii aeroporturilor au următoarele responsabilități principale legate de asigurarea facilităților:a) asigură exploatarea, întreținerea, dezvoltarea și modernizarea infrastructurii aeroportuare în scopul îmbunătățirii traficului și activităților specifice aeroportuare, în concordanță cu standardele și recomandările adoptate la nivelul Uniunii Europene sau al organizațiilor internaționale de aviație civilă, în vederea respectării cerințelor transportului aerian;b) asigură fluxurile de deplasare a pasagerilor și mărfurilor în perimetrul aeroportului, cu respectarea cerințelor autorităților statului cu competențe în aplicarea măsurilor generale de securitate, a celor de control de securitate, a celor de control sanitar de frontieră, respectiv de control la trecerea frontierei de stat;c) asigură amplasarea elementelor de signalistică recunoscute la nivel internațional pentru a facilita deplasarea/circulația persoanelor în aeroport, atât în zona publică, cât și în zona securizată, după efectuarea controalelor de securitate;d) pun la dispoziție sisteme de afișaj de tipul FIDS/Flight Information Display System cu informații despre zboruri în cadrul terminalelor aeroportului;e) asigură echipamentele de control de securitate la standardele în vigoare;f) pun la dispoziție spațiile necesare pentru aplicarea măsurilor privind sănătatea publică, asigură serviciile de asistență medicală de urgență pentru pasageri, însoțitorii acestora și personalul care își desfășoară activitatea în perimetrul aeroportuar;g) alocă spațiile, facilitățile și mijloacele necesare pentru autoritățile cu responsabilități în derularea procedurilor de control de securitate și a procedurilor de control la trecerea frontierei de stat, conform prevederilor legale;h) pun la dispoziție, întrețin și îmbunătățesc mijloacele și serviciile pentru pasagerii cu nevoi speciale, incluzând persoanele cu handicap și cele cu mobilitate redusă;i) asigură dezinfecția/dezinsecția spațiilor din interiorul aeroportului conform solicitărilor autorităților de sănătate publică sau sanitar-veterinare;j) implementează măsurile de protecție sanitară în interiorul aeroporturilor, conform dispozițiilor autorităților publice competente și/sau recomandărilor organizațiilor internaționale, în cazul apariției riscurilor pentru sănătatea publică;k) organizează reuniunile Comitetului pentru facilități aeronautice al aeroportului și/sau ale Comitetelor utilizatorilor aeroportului.  +  Articolul 26Agenții aeronautici de handling au următoarele responsabilități legate de asigurarea facilităților în domeniul transportului aerian:a) colaborează cu administratorul aeroportului și cu autoritățile cu responsabilități în perimetrul aeroportului pentru a asigura fluidizarea mișcărilor de aeronave, pasageri, bagaje, echipaje, poștă și mărfuri;b) asigură mijloacele și echipamentele pentru transportul pasagerilor, bagajelor și mărfurilor spre/dinspre aeronavă, precum și pentru îmbarcarea/debarcarea acestora, cu respectarea procedurilor aplicabile, asigurând, după caz, dezinsecția/dezinfecția acestor mijloace/echipamente conform solicitărilor autorităților de sănătate publică sau sanitar-veterinare.  +  Capitolul VI Instituțiile și organizațiile cu responsabilități pentru punerea în aplicare a standardelor și practicilor recomandate privind securitatea aviației civile prevăzute în anexa 9 - Facilități  +  Secţiunea 1 Intrarea și plecarea aeronavelor  +  Articolul 27În conformitate cu standardul 2.2 din anexa 9 - Facilități, la elaborarea procedurilor care vizează eficientizarea inspecției aeronavelor care sosesc sau pleacă, AACR și, respectiv, structurile competente ale Ministerului Afacerilor Interne au în vedere aplicarea măsurilor de securitate a aviației și, respectiv, a măsurilor de control al drogurilor.  +  Secţiunea a 2-a Intrarea și plecarea persoanelor și a bagajelor  +  Articolul 28În conformitate cu standardul 3.2 din anexa 9 - Facilități, la elaborarea procedurilor care vizează aplicarea eficientă a controalelor de frontieră asupra pasagerilor și echipajelor, AACR, Direcția Generală a Vămilor, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și, respectiv, Inspectoratul General pentru Imigrări iau în considerare aplicarea măsurilor de securitate a aviației civile, a regimului juridic al frontierei de stat, a controlului drogurilor și, respectiv, a măsurilor de control al imigrației.  +  Articolul 29În conformitate cu standardul 3.7 din anexa 9 - Facilități, Direcția Generală de Pașapoarte, Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date și Inspectoratul General pentru Imigrări actualizează periodic caracteristicile de securitate în versiunile noi ale documentelor de călătorie, pentru a asigura protecția împotriva utilizării abuzive și pentru a facilita depistarea cazurilor în care astfel de documente au fost ilegal modificate, reproduse sau emise.  +  Articolul 30În conformitate cu standardul 3.8 din anexa 9 - Facilități, Direcția Generală de Pașapoarte, Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, Inspectoratul General pentru Imigrări și Centrul Național de Pașapoarte Diplomatice și de Serviciu - Departamentul consular stabilesc măsuri de protecție împotriva furtului documentelor de călătorie necompletate și a însușirii ilegale a documentelor de călătorie nou-emise.  +  Articolul 31În conformitate cu standardul 3.8.1 din anexa 9 - Facilități, Direcția Generală de Pașapoarte, Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, Inspectoratul General pentru Imigrări și Centrul Național de Pașapoarte Diplomatice și de Serviciu - Departamentul consular stabilesc măsuri adecvate de control asupra întregului proces de solicitare, de predare și de emitere a documentului de călătorie pentru a asigura un nivel ridicat de integritate și securitate.  +  Articolul 32În aplicarea practicii recomandate 3.9 din anexa 9 - Facilități, Direcția Generală de Pașapoarte, Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date și Inspectoratul General pentru Imigrări stabilesc măsuri pentru încorporarea datelor biometrice într-un cip în documentele de călătorie citibile optic, așa cum se specifică în Documentul OACI 9303 - „Machine Readable Travel Document“. Pașapoartele diplomatice și de serviciu electronice sunt personalizate în cadrul Centrului Național Unic de Personalizare a Pașapoartelor Electronice, în același mod în care sunt personalizate pașapoartele simple electronice și cărțile electronice de identitate emise cetățenilor români. Pașapoartele simple temporare emise de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României nu sunt electronice.  +  Articolul 33În aplicarea practicii recomandate 3.9.1 din anexa 9 - Facilități, Direcția Generală de Pașapoarte este participant la Directorul de Chei Publice OACI și transferă informațiile de validare multilaterală către Directorul de Chei Publice.  +  Articolul 34În aplicarea practicii recomandate 3.9.2 din anexa 9 - Facilități, structurile competente ale Inspectoratului General al Poliției de Frontieră implementează verificări de tip eMRTD în cadrul procedurilor de control la trecerea frontierei de stat și utilizează informațiile disponibile de la Directorul de Chei Publice pentru a valida eMRTD la controalele la frontieră.  +  Articolul 35În conformitate cu standardul 3.10 din anexa 9 - Facilități, Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date pune în aplicare sistemul electronic și măsurile de transmitere către INTERPOL a informațiilor privind documentele de călătorie furate, pierdute și retrase, eliberate de România, pentru a fi incluse în baza de date a documentelor de călătorie furate și pierdute a INTERPOL/Stolen and Lost Travel Documents - SLTD.  +  Articolul 36În aplicarea practicii recomandate 3.10.1 din anexa 9 - Facilități, structurile competente ALE Inspectoratului General al Poliției de Frontieră verifică documentele de călătorie ale tuturor persoanelor care trec frontiera de stat a României în raport cu baza de date a documentelor de călătorie furate și pierdute a INTERPOL/Stolen and Lost Travel Documents - SLTD.  +  Articolul 37În conformitate cu standardul 3.11 din anexa 9 - Facilități, toate documentele de călătorie emise de către Direcția Generală de Pașapoarte, Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date și autoritățile coordonate metodologic, precum și de către Inspectoratul General pentru Imigrări sunt citibile optic, în conformitate cu specificațiile Doc. OACI 9303, Partea 4. Pașapoartele diplomatice și de serviciu electronice sunt personalizate în cadrul Centrului Național Unic de Personalizare a Pașapoartelor Electronice în același mod în care sunt personalizate pașapoartele simple electronice și cărțile electronice de identitate emise cetățenilor români. Pașapoartele simple temporare emise de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României nu sunt electronice.  +  Articolul 38În conformitate cu standardul 3.12 din anexa 9 - Facilități, documentele de călătorie pentru refugiați și apatrizi sunt citibile optic, în conformitate cu specificațiile Doc. OACI 9303.  +  Articolul 39În conformitate cu standardul 3.32 din anexa 9 - Facilități, structurile competente ale Inspectoratului General al Poliției de Frontieră asistă, la cerere, operatorii aerieni în procesul de evaluare a documentelor de călătorie prezentate de pasageri din punctul de vedere al autenticității acestora, în vederea descurajării fraudei și abuzului.  +  Articolul 40În aplicarea practicii recomandate 3.33 din anexa 9 - Facilități, pe baza propunerilor Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, Ministerul Afacerilor Interne evaluează necesitatea amplasării de personal de legătură în aeroporturi din alte state, cu scopul de a ajuta operatorii aerieni să stabilească valabilitatea și autenticitatea documentelor de călătorie ale persoanelor care se îmbarcă.  +  Articolul 41În conformitate cu standardul 3.34 din anexa 9 - Facilități, operatorii aerieni iau măsurile necesare la punctul de îmbarcare pentru a se asigura că persoanele sunt în posesia documentelor sau a autorizațiilor pentru intrarea pe teritoriul statelor de tranzit și/sau de destinație.  +  Articolul 42(1) În conformitate cu standardul 3.34.1 din anexa 9 - Facilități, structurile competente ale Inspectoratului General al Poliției de Frontieră confiscă documentele de călătorie frauduloase, falsificate sau contrafăcute detectate cu ocazia efectuării controlului la trecerea frontierei de stat, atât la intrare, cât și la ieșire. Sunt confiscate, de asemenea, documentele de călătorie ale unei persoane care pretinde în mod neîntemeiat că este titularul de drept al unui document de călătorie aparținând altei persoane.(2) Documentele confiscate de structurile competente ale Inspectoratului General al Poliției de Frontieră sunt imediat scoase din circulație și/sau returnate autorităților competente ale statului emitent sau misiunii diplomatice rezidente a statului respectiv, cu excepția acelor cazuri în care acestea se rețin în scopul aplicării legii. Autoritățile competente ale statului emitent sau misiunea diplomatică a statului vor fi notificate în legătură cu această reținere de către structurile competente ale Inspectoratului General al Poliției de Frontieră care confiscă documentele de călătorie în cauză.  +  Articolul 43(1) În conformitate cu standardele 3.34.2 și 3.34.3 din anexa 9 - Facilități, autoritățile statului român nu pot solicita operatorilor aerieni să confiște documentele prevăzute la art. 42 alin. (1) sau să transporte un pasager de la un punct de plecare sau de tranzit către destinația finală prevăzută, atunci când documentul de călătorie prezentat de pasagerul respectiv este fraudulos, falsificat sau contrafăcut sau este deținut de o altă persoană decât cea pentru care documentul a fost eliberat în mod legal.(2) Nimic din prevederile alin. (1) nu trebuie interpretat întrun mod care să împiedice reîntoarcerea pasagerilor inadmisibili ale căror documente de călătorie sunt frauduloase, falsificate sau contrafăcute sau deținute de către o altă persoană decât titularul de drept și au fost confiscate de către structurile competente ale Inspectoratului General al Poliției de Frontieră în conformitate cu aspectele prevăzute la art. 42 și care călătoresc cu o notificare emisă în conformitate cu standardul 5.7 din anexa 9 - Facilități și un exemplar al formularului de refuzare a intrării, potrivit anexei V din Regulamentul (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 cu privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul frontierelor Schengen), cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 44În aplicarea practicii recomandate 3.34.4 din anexa 9 - Facilități, în consultare cu Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, administratorii aeroporturilor au în vedere identificarea de soluții pentru instalarea în aeroporturi de sisteme automate de control pentru a facilita și grăbi procedurile de control la trecerea frontierei de stat. Structurile competente ale Inspectoratului General al Poliției de Frontieră alocă personalul necesar care să le opereze pentru a asigura un trafic de pasageri fluent și pentru a răspunde rapid în cazurile de nefuncționare a sistemelor.  +  Articolul 45Autoritățile din România nu eliberează certificate de membru de echipaj zbor.  +  Secţiunea a 3-a Intrarea și plecarea mărfurilor, precum și a altor articole  +  Articolul 46În conformitate cu standardul 4.6 din anexa 9 - Facilități, Direcția Generală a Vămilor, prin unitățile teritoriale subordonate, solicită prin sondaj verificarea fizică a mărfurilor importate sau exportate și utilizează metode de gestionare a riscurilor pentru a stabili care mărfuri sunt verificate și totodată amploarea verificării respective.  +  Articolul 47În conformitate cu standardul 4.7 din anexa 9 - Facilități, atunci când este posibil, în scopul îmbunătățirii eficienței, se utilizează, de către instituțiile publice responsabile tehnici moderne de control de securitate sau examinare pentru a facilita verificarea fizică a mărfurilor importate sau exportate.  +  Secţiunea a 4-a Persoane inadmisibile și returnate  +  Articolul 48În conformitate cu standardul 5.8 din anexa 9 - Facilități, când au motive să creadă că o persoană inadmisibilă ar putea manifesta rezistență la returnarea sa, structurile competente ale Inspectoratului General al Poliției de Frontieră informează operatorul aerian în cauză cât mai curând posibil cu privire la plecarea planificată, astfel încât operatorul aerian să poată lua măsuri de precauție pentru a asigura securitatea zborului.  +  Articolul 49În conformitate cu standardul 5.18.2 din anexa 9 - Facilități, când persoana returnată este un minor neînsoțit, Inspectoratul General pentru Imigrări ia măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că există aranjamentele necesare la punctul de plecare, tranzit și destinație pentru minor, luând în considerare mai ales interesul superior al acestuia.  +  Articolul 50În conformitate cu standardul 5.19 din anexa 9 - Facilități, atunci când stabilește aranjamente cu un operator aerian în vederea preluării unei persoane returnate, Inspectoratul General pentru Imigrări pune la dispoziție informații sau documente precum ordinul de îndepărtare, acordul de tranzit pentru cazurile în care zborul este cu escală în alt stat, evaluarea riscului și/sau orice altă informație pertinentă care poate ajuta operatorul aerian să evalueze riscul pentru securitatea zborului, numele și naționalitățile escortelor.  +  Articolul 51În conformitate cu standardul 5.19.1 din anexa 9 - Facilități, operatorul aerian și/sau pilotul comandant poate refuza transportul unei persoane returnate pe un anumit zbor atunci când există îngrijorări semnificative referitoare la siguranța și securitatea zborului în cauză.  +  Secţiunea a 5-a Administratorii aeroporturilor  +  Articolul 52În conformitate cu standardul 6.1.4 din anexa 9 - Facilități, administratorii aeroporturilor se asigură prin consultare în cadrul comitetelor de facilități aeronautice că facilitățile și serviciile furnizate pe aeroporturile internaționale sau deschise traficului aerian internațional sunt, acolo unde este posibil, flexibile și capabile să se extindă pentru a răspunde creșterii traficului, creșterii cerințelor de securitate care rezultă din intensificarea amenințării sau altor schimbări în sprijinul măsurilor de integritate transfrontalieră.  +  Articolul 53În conformitate cu practica recomandată 6.16 din anexa 9 - Facilități, administratorilor aeroporturilor și operatorilor aerieni li se permite să prevadă facilități de checkin în afara aeroportului, atât timp cât sunt îndeplinite toate măsurile de securitate necesare și alte măsuri de control solicitate.  +  Secţiunea a 6-a Sisteme de date despre pasageri  +  Articolul 54În conformitate cu standardul 9.5 din anexa 9 - Facilități, operatorii aerieni au obligația de a comunica date despre pasagerii pe care urmează să îi transporte către România structurilor competente ale Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, în scopul combaterii eficiente a migrației ilegale și îmbunătățirii controlului la frontieră.  +  Articolul 55În aplicarea standardului 9.6 și a standardului 9.23 din anexa 9 - Facilități, modalitățile de comunicare și de utilizare a datelor despre pasageri sunt reglementate la nivel național prin Ordonanța Guvernului nr. 34/2006 privind obligația transportatorilor aerieni de a comunica date despre pasageri, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 452/2006, și Legea nr. 284/2018 privind utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor din transportul aerian pentru prevenirea, depistarea, investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave, precum și pentru prevenirea și înlăturarea amenințărilor la adresa securității naționale.  +  ANEXĂla program
  LISTA
  normelor de drept intern și internațional aplicabile pe domeniile de competență ale autorităților
  și instituțiilor publice cu atribuții legale privind facilitățile în domeniul transportului aerian
  1. Ministerul Transporturilor și Infrastructuriia) Legea nr. 21/2020 privind Codul aerian;b) Decretul nr. 194 din 21 aprilie 1965 pentru aderarea României la Convenția privind Aviația Civilă Internațională, semnată la Chicago la 7 decembrie 1944;c) Ordonanța Guvernului nr. 17/2011 privind controlul calității în domeniul securității aviației civile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 149/2012;d) Hotărârea Guvernului nr. 1.193/2012 pentru aprobarea Programului național de securitate aeronautică;e) Regulamentul (CE) nr. 300/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2008 privind norme comune în domeniul securității aviației civile și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.320/2002;f) Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004, care stabilește reguli comune privind compensarea și asistența acordate pasagerilor în cazul refuzului la îmbarcare și al anulării sau întârzierii zborurilor și care abrogă Regulamentul (CEE) nr. 295/91;g) Hotărârea Guvernului nr. 791/2009 privind condițiile pentru certificarea aeroporturilor civile internaționale sau deschise traficului aerian internațional, cu modificările și completările ulterioare;h) Hotărârea Guvernului nr. 912/2010 pentru aprobarea procedurii de autorizare a zborurilor în spațiul aerian național, precum și a condițiilor în care decolarea și aterizarea aeronavelor civile se pot efectua și de pe/pe alte terenuri sau suprafețe de apă decât aerodromurile certificate, cu modificările și completările ulterioare;i) Hotărârea Guvernului nr. 1.912/2006 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004, care stabilește reguli comune privind compensarea și asistența acordate pasagerilor în cazul refuzului la îmbarcare și al anulării sau întârzierii zborurilor și care abrogă Regulamentul (CEE) nr. 295/91;j) Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii;k) Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înființarea Autorității Aeronautice Civile Române, cu modificările și completările ulterioare.2. Ministerul Finanțelor - Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală a Vămilora) Legea nr. 215/2010 privind aderarea României la Convenția internațională pentru simplificarea și armonizarea regimurilor vamale, adoptată la Kyoto la 18 mai 1973, și la Protocolul de modificare a Convenției internaționale pentru simplificarea și armonizarea regimurilor vamale, adoptat la Bruxelles la 26 iunie 1999;b) Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii, cu modificările și completările ulterioare;c) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii, cu modificările și completările ulterioare;d) Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446 din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele detaliate ale anumitor dispoziții ale Codului vamal al Uniunii, cu modificările și completările ulterioare;e) Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioare;f) Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României cu modificările și completările ulterioare.3. Ministerul Afacerilor Interne3.1. Direcția Generală de Pașapoartea) Regulamentul (CE) nr. 2.252/2004 al Consiliului privind standardele pentru elementele de securitate și elementele biometrice integrate în pașapoarte și în documentele de călătorie emise de statele membre, modificat prin Regulamentul (CE) nr. 444/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 mai 2009;b) Decizia Comisiei nr. C(2005) 409 pentru stabilirea specificațiilor tehnice aferente dispozitivelor de securitate și elementele biometrice integrate în pașapoarte și în documentele de călătorie emise de statele membre, completată de Decizia Comisiei nr. C(2006) 2909;c) Legea nr. 317/2015 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății cotizației anuale în vederea participării la Directorul de Chei Publice al Organizației Aviației Civile Internaționale;d) Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, cu modificările și completările ulterioare;e) Ordonanța Guvernului nr. 83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de pașapoarte și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 362/2002, cu modificările și completările ulterioare;f) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind punerea în circulație a pașapoartelor electronice, precum și producerea altor documente de călătorie, cu modificările ulterioare;g) Hotărârea Guvernului nr. 1.319/2008 privind organizarea și funcționarea Centrului Național Unic de Personalizare a Pașapoartelor Electronice;h) Hotărârea Guvernului nr. 557/2006 privind stabilirea datei de la care se pun în circulație pașapoartele electronice, precum și a formei și conținutului acestora, cu modificările și completările ulterioare;i) Hotărârea Guvernului nr. 556/2006 privind stabilirea datei de la care se eliberează pașapoarte simple temporare, precum și a formei și conținutului acestora;j) Hotărârea Guvernului nr. 94/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, cu modificările și completările ulterioare.3.2. Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Datea) Regulamentul (UE) 2019/1.157 al Parlamentului și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind consolidarea securității cărților de identitate ale cetățenilor Uniunii și a documentelor de ședere eliberate cetățenilor Uniunii și membrilor de familie ai acestora care își exercită dreptul la liberă circulație;b) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare;c) Ordonanța Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 372/2002, cu modificările și completările ulterioare;d) Hotărârea Guvernului nr. 295/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, precum și pentru stabilirea formei și conținutului actelor de identitate, ale dovezii de reședință și ale cărții de imobil;e) Hotărârea Guvernului nr. 1.367/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date.3.3. Inspectoratul General pentru Imigrăria) Convenția de la Tokyo din 14 septembrie 1963 privind infracțiunile și alte fapte comise la bordul aeronavelor;b) Declarația Universală a Drepturilor Omului (1948);c) Convenția Națiunilor Unite împotriva torturii și altor pedepse și tratamente cu cruzime, inumane sau degradante (1984);d) Convenția de la Geneva privind statutul refugiaților (1951);e) Convenția Națiunilor Unite privind drepturile copilului (1989);f) Convenția europeană a drepturilor omului (1950);g) Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (2000);h) Instrucțiunile Asociației Transportatorilor Aerieni Internaționali privind returnarea expulzaților (mai 2010);i) Regulamentul (UE) nr. 1.896/2019 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 noiembrie 2019 privind Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1.052/2013 și (UE) 2016/1.624;j) Ghidul privind operațiunile comune de returnare coordonate de Frontex (12 mai 2016);k) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;l) Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și a cetățenilor Confederației Elvețiene, republicată, cu modificările și completările ulterioare;m) Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările și completările ulterioare;n) Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările și completările ulterioare;o) Hotărârea Guvernului nr. 1.596/2008 privind relocarea refugiaților în România, cu modificările și completările ulterioare;p) Hotărârea Guvernului nr. 898/2011 privind stabilirea formei si conținutului permiselor de ședere, ale documentelor de călătorie, precum și ale altor documente care se eliberează străinilor, cu modificările și completările ulterioare;q) Legea nr. 291/2008 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați și Organizația Internațională pentru Migrație privind evacuarea temporară în Romania a unor persoane aflate în nevoie urgentă de protecție internațională și relocarea ulterioară a acestora, semnat la București la 8 mai 2008, și pentru reglementarea unor aspecte procedurale de implementare a acestuia;r) Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 688/2008 privind desemnarea structurilor Ministerului Afacerilor Interne și stabilirea responsabilităților acestora în implementarea Legii nr. 291/2008 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați și Organizația Internațională pentru Migrație privind evacuarea temporară în România a unor persoane aflate în nevoie urgentă de protecție internațională și relocarea ulterioară a acestora, semnat la București la 8 mai 2008, și pentru reglementarea unor aspecte procedurale de implementare a acestuia.3.4. Inspectoratul General al Poliției de Frontierăa) Regulamentul (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 cu privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul frontierelor Schengen), cu modificările și completările ulterioare;b) Regulamentul (UE) 2017/2.226 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 noiembrie 2017 de instituire a Sistemului de intrare/ieșire (EES) pentru înregistrarea datelor de intrare și de ieșire și a datelor referitoare la refuzul intrării ale resortisanților țărilor terțe care trec frontierele externe ale statelor membre, de stabilire a condițiilor de acces la EES în scopul aplicării legii și de modificare a Convenției de punere în aplicare a Acordului Schengen și a Regulamentelor (CE) nr. 767/2008 și (UE) nr. 1.077/2011;c) Directiva nr. 82/2004 din 29 aprilie 2004 privind obligația operatorilor de transport de a comunica datele privind pasagerii;d) Directiva (UE) 2016/681 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor (PNR) pentru prevenirea, depistarea, investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave;e) Decizia nr. 565/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 de introducere a unui regim simplificat de control al persoanelor la frontierele externe, bazat pe recunoașterea unilaterală de către Bulgaria, Croația, Cipru și România a anumitor documente ca fiind echivalente cu vizele naționale ale acestora pentru tranzitul sau șederea preconizată pe teritoriile lor pentru o perioadă care nu depășește 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile și de abrogare a deciziilor nr. 895/2006/CE și nr. 582/2008/CE;f) Regulamentul (UE) 2018/1.240 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 septembrie 2018 de instituire a Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS) și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.077/2011, (UE) 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1.624 și (UE) 2017/2.226;g) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările și completările ulterioare;h) Ordonanța Guvernului nr. 34/2006 privind obligația transportatorilor aerieni de a comunica date despre pasageri, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 452/2006;i) Legea nr. 284/2018 privind utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor din transportul aerian pentru prevenirea, depistarea, investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave, precum și pentru prevenirea și înlăturarea amenințărilor la adresa securității naționale;j) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;k) Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora;l) Regulamentul (UE) 2018/1.806 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 noiembrie 2018 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație;m) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și a cetățenilor Confederației Elvețiene, republicată, cu modificările și completările ulterioare;n) Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, cu modificările și completările ulterioare.4. Ministerul Afacerilor Externe, Departamentul Consular, Centrul Național de Pașapoarte Diplomatice și de Serviciu și Centrul Național de Vizea) Regulamentul (CE) nr. 2.252/2004 al Consiliului din 13 decembrie 2004 privind standardele pentru elementele de securitate și elementele biometrice integrate în pașapoarte și în documente de călătorie emise de statele membre;b) Regulamentul (CE) nr. 810/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind instituirea unui Cod comunitar de vize, cu modificările și completările ulterioare;c) Decizia Comisiei C (2010)1620 final de stabilire a Manualului privind prelucrarea cererilor de viză și modificarea vizelor eliberate;d) Regulamentul Consiliului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație, cu modificările și completările ulterioare;e) Decizia nr. 565/2014 de introducere a unui regim simplificat de control al persoanelor la frontierele externe, bazat pe recunoașterea unilaterală de către Bulgaria, Croația, Cipru și România a anumitor documente ca fiind echivalente cu vizele naționale ale acestora pentru tranzitul sau șederea preconizată pe teritoriile lor pentru o perioadă care nu depășește 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile și de abrogare a deciziilor nr. 895/2006/CE și nr. 582/2008/CE;f) Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1612/68 și de abrogare a Directivelor 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE și 93/96/CEE;g) Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, cu modificările și completările ulterioare;h) Legea nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic și consular al României, cu modificările ulterioare;i) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;j) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și a cetățenilor Confederației Elvețiene, republicată, cu modificările și completările ulterioare;k) Hotărârea Guvernului nr. 530/2013 pentru acordarea unor facilități pe termen scurt, cu privire la obținerea vizelor de scurtă ședere, pe teritoriul României, pentru anumite categorii de străini;l) Hotărârea Guvernului nr. 1.864/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și a cetățenilor Confederației Elvețiene și pentru stabilirea formei și conținutului documentelor care se eliberează cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și cetățenilor Confederației Elvețiene și membrilor lor de familie, republicată;m) Hotărârea Guvernului nr. 1.108/2001 privind exceptarea unilaterală a cetățenilor canadieni, islandezi, norvegieni, elvețieni și japonezi de la obligativitatea obținerii vizei de intrare în România începând cu data de 1 ianuarie 2002;n) Hotărârea Guvernului nr. 732/2002 privind exceptarea unilaterală a cetățenilor Statelor Unite ale Americii de la obligativitatea obținerii vizei de intrare in România;o) Hotărârea Guvernului nr. 94/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, cu modificările și completările ulterioare;p) Hotărârea Guvernului nr. 496/2016 privind stabilirea conținutului, formei, dimensiunii și a modelului titlurilor de călătorie eliberate de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate;q) Hotărârea Guvernului nr. 556/2006 privind stabilirea datei de la care se eliberează pașapoarte simple temporare, precum și a formei și conținutului acestora, cu modificările ulterioare;r) Hotărârea Guvernului nr. 557/2006 privind stabilirea datei de la care se pun în circulație pașapoartele electronice, precum și a formei și conținutului acestora, cu modificările și completările ulterioare;s) Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 48/2010 privind aprobarea normelor metodologice de funcționare a Centrului Național de Pașapoarte Diplomatice și de Serviciu;t) acorduri bilaterale încheiate de România cu state terțe privind facilitarea călătoriilor cetățenilor lor;u) acorduri încheiate de Uniunea Europeană cu state terțe pentru facilitarea eliberării vizelor;v) Hotărârea Guvernului nr. 793/2017 privind exceptarea unilaterală a unor categorii de străini de la obligativitatea obținerii vizei de intrare în România.5. Ministerul Sănătățiia) Hotărârea Guvernului nr. 758/2009 pentru punerea în aplicare a Regulamentului sanitar internațional 2005;b) Ordinul ministrului sănătății, al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, al ministrului transporturilor, al viceprim-ministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului finanțelor publice, al ministrului mediului și schimbărilor climatice, al ministrului apărării naționale, al ministrului afacerilor externe, al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare nr. 800/135/1.638/1.200/ 1.350/1.327/1.530/M.102/1.948/158/2014 pentru aprobarea Planului național de implementare a Regulamentului sanitar internațional 2005 (RSI 2005) în România;c) Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 8 august 2012 de modificare a Deciziei 2002/253/CE de stabilire a definițiilor de caz pentru raportarea bolilor transmisibile rețelei comunitare în conformitate cu Decizia nr. 2.119/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului [notificată cu numărul C (2012) 5538];d) Decizia nr. 1.082/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2013 privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate și de abrogare a Deciziei nr. 2.119/98/CE;e) Hotărârea Guvernului nr. 589/2007 privind stabilirea metodologiei de raportare și de colectare a datelor pentru supravegherea bolilor transmisibile.6. Autoritatea Națională Fitosanitarăa) Directiva 2000/29/CE a Consiliului din 8 mai 2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale și împotriva răspândirii lor în Comunitate;b) Regulamentul (UE) 2016/2.031 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 octombrie 2016 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 228/2013, (UE) nr. 652/2014 și (UE) nr. 1.143/2014 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivelor 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE și 2007/33/CE ale Consiliului;c) Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1.069/2009, (CE) nr. 1.107/2009, (UE) nr. 1.151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2.031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1.099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale);d) Ordonanța Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii și răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 214/2001, cu modificările și completările ulterioare;e) Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii și răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, cu modificările și completările ulterioare.7. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelora) Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1.069/2009, (CE) nr. 1.107/2009, (UE) nr. 1.151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2.031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1.099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale);b) Regulamentul (CE) nr. 852/2004 privind igiena produselor alimentare;c) Regulamentul (UE) nr. 142/2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce privește anumite probe și produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva menționată;d) Regulamentul (UE) nr. 206/2010 de stabilire a unor liste de țări terțe, teritorii sau părți ale acestora autorizate să introducă în Uniunea Europeană anumite animale și carne proaspătă, precum și a cerințelor de certificare sanitar-veterinară;e) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 577/2013 privind modelele de documente de identificare pentru circulația necomercială a câinilor, pisicilor și dihorilor domestici, stabilirea de liste de teritorii și țări terțe și cerințele referitoare la format, punere în pagină și limbă ale declarațiilor care atestă respectarea anumitor condiții prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 576/2013 al Parlamentului European și al Consiliului;f) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/627 al Comisiei din 15 martie 2019 de stabilire a unor modalități practice uniforme pentru efectuarea controalelor oficiale asupra produselor de origine animală destinate consumului uman în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.074/2005 al Comisiei în ceea ce privește controalele oficiale;g) Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală;h) Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare;i) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1.714 al Comisiei din 30 septembrie 2019 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 136/2004 și a Regulamentului (CE) nr. 282/2004 în ceea ce privește modelul de document sanitar-veterinar comun de intrare pentru produse și animale și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 669/2009 în ceea ce privește modelul de document comun de intrare pentru anumite produse de hrană pentru animale și alimentare de origine neanimală;j) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2.130 al Comisiei din 25 noiembrie 2019 de instituire a unor norme detaliate privind operațiunile care trebuie efectuate în timpul și în urma controalelor documentare, de identitate și fizice asupra animalelor și bunurilor care fac obiectul controalelor oficiale la posturile de inspecție la frontieră;k) Regulamentul (UE) nr. 206/2010 al Comisiei din 12 martie 2010 de stabilire a unor liste de țări terțe, teritorii sau părți ale acestora autorizate să introducă în Uniunea Europeană anumite animale și carne proaspătă, precum și a cerințelor de certificare sanitar-veterinară;l) Regulamentul delegat nr. 2.124/2019 de completare a Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele privind controalele oficiale ale transporturilor de animale și de bunuri care fac obiectul tranzitului, al transbordării și al continuării transportului pe teritoriul Uniunii și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 798/2008, (CE) nr. 1.251/2008, (CE) nr. 119/2009, (UE) nr. 206/2010, (UE) nr. 605/2010, (UE) nr. 142/2011, (UE) nr. 28/2012 ale Comisiei, a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/759 al Comisiei și a Deciziei 2007/777/CE a Comisiei;m) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1.793 al Comisiei din 22 octombrie 2019 privind intensificarea temporară a controalelor oficiale și măsurile de urgență care reglementează intrarea în Uniune a anumitor bunuri din anumite țări terțe, de punere în aplicare a Regulamentelor (UE) 2017/625 și (CE) nr. 178/2002 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 669/2009, (UE) nr. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 și (UE) 2018/1.660 ale Comisiei;n) Regulamentul (CE) nr. 1.235/2008 al Comisiei din 8 decembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului în ceea ce privește regimul de import al produselor ecologice din țări terțe;o) Decizia de punere în aplicare (UE) a Comisiei din 22 decembrie 2011 privind măsurile de urgență în ceea ce privește orezul modificat genetic neautorizat în produsele din orez originare din China și de abrogare a Deciziei 2008/289/CE, cu modificările și completările ulterioare;p) Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 111/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor a activităților de obținere și de vânzare directă și/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum și a activităților de producție, procesare, depozitare, transport și comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, cu modificările și completările ulterioare;q) Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 35/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, precum și a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor, cu modificările și completările ulterioare;r) Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și al președintelui Autorității Naționale de Administrare Fiscală nr. 152/3.476/2020 privind aprobarea Normei pentru siguranța alimentelor de origine nonanimală care stabilește condițiile în care se derulează operațiunile de import, export, tranzit și comerț intraunional de produse alimentare de origine nonanimală și de produse chimice anorganice și organice care sunt utilizate ca ingrediente pentru prepararea alimentelor destinate consumului uman supuse controlului oficial pentru siguranța alimentelor, cu modificările ulterioare;s) Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 464/98/2019 pentru aprobarea regulilor naționale privind importul de produse ecologice din țări terțe pe teritoriul României.8. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilora) Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91;b) Hotărârea Guvernului nr. 1.912/2006 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004, care stabilește reguli comune privind compensarea și asistența acordate pasagerilor în cazul refuzului la îmbarcare și al anulării sau întârzierii zborurilor și care abrogă Regulamentul (CEE) nr. 295/91.9. Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopțiia) Regulamentul (CE) nr. 1.107/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iulie 2006 privind drepturile persoanelor cu handicap și ale persoanelor cu mobilitate redusă pe durata călătoriei pe calea aerului;b) Hotărârea Guvernului nr. 787/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 1.107/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iulie 2006 privind drepturile persoanelor cu handicap și ale persoanelor cu mobilitate redusă care călătoresc pe calea aerului;c) Legea nr. 221/2010 pentru ratificarea Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 și semnată de România la 26 septembrie 2007, cu modificările ulterioare;d) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 77/2020;e) Hotărârea Guvernului nr. 1.002/2019 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții.10. Serviciul Român de Informațiia) Legea nr. 51/1991 privind securitatea națională a României, republicată, cu completările ulterioare;b) Legea nr. 14/1992 privind organizarea și funcționarea Serviciului Român de Informații, cu modificările și completările ulterioare;c) Legea nr. 257/2001 privind modul de acțiune împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spațiul aerian al României, republicată;d) Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare;e) Legea nr. 284/2018 privind utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor din transportul aerian pentru prevenirea, depistarea, investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave, precum și pentru prevenirea și înlăturarea amenințărilor la adresa securității naționale;f) Hotărârea Guvernului nr. 1.118/2005 privind desemnarea structurilor specializate ale Jandarmeriei Române și a unității specializate din cadrul Serviciului Român de Informații ca servicii specializate de intervenție;g) Hotărârea Guvernului nr. 1.193/2012 pentru aprobarea Programului Național de securitate aeronautică.
  ----