NORME METODOLOGICE din 15 iunie 2021privind condițiile de punere în aplicare a măsurii de recoltare înainte de coacere, eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului național de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 598 din 16 iunie 2021  Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. 118 din 15 iunie 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 598 din 16 iunie 2021.
   +  Articolul 1Dispoziții generaleÎn sensul prezentelor norme metodologice, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) solicitant - producătorul vitivinicol, definit la art. 2 alin. (1) lit. a) din Regulamentul delegat (UE) 2018/273 al Comisiei din 11 decembrie 2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul de autorizații pentru plantările de viță-de-vie, registrul plantațiilor viticole, documentele însoțitoare și certificarea, registrul de intrări și de ieșiri, declarațiile obligatorii, notificările și publicarea informațiilor notificate, de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește controalele și sancțiunile relevante, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 555/2008, (CE) nr. 606/2009 și (CE) nr. 607/2009 ale Comisiei și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 436/2009 al Comisiei și a Regulamentului delegat (UE) 2015/560 al Comisiei;b) beneficiarul sprijinului financiar - solicitantul prevăzut la lit. a) a cărui cerere de plată a fost aprobată de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, denumită în continuare A.P.I.A.;c) recoltare înainte de coacere - înlăturarea totală a ciorchinilor înainte de ajungerea lor la maturitate, din întreaga exploatație sau pe o parte din aceasta, cu condiția ca recoltarea înainte de coacere să se realizeze pe parcele întregi;d) exercițiu financiar n - în sensul prezentelor norme metodologice se înțelege perioada care începe la data de 16 octombrie a anului „n-1“ și se încheie la data de 15 octombrie a anului „n“;e) ecocondiționalitatea - prevăzută de normele privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/636/54/2015, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 2Domeniul de aplicare(1) Prezentele norme metodologice stabilesc solicitanții, condițiile de eligibilitate, modelul cererii de plată și documentele care o însoțesc, precum și măsuri privind controlul, în vederea acordării sprijinului financiar pentru recoltare înainte de coacere, pe durata exercițiului financiar 2021.(2) Recoltarea înainte de coacere se realizează manual.(3) Termenul-limită pentru realizarea operațiunilor de recoltare înainte de coacere este 21 iulie 2021.(4) Autoritatea responsabilă cu implementarea măsurii de recoltare înainte de coacere este Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură și direcția de specialitate cu atribuții de inspecție de stat pentru controlul tehnic vitivinicol din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.(5) Suprafața parcelelor pentru care se acordă sprijin pentru recoltarea înainte de coacere nu se ia în considerare pentru calcularea limitelor de randament stabilite în specificațiile tehnice ale vinurilor cu denumire de origine protejată sau cu indicație geografică protejată.  +  Articolul 3Condiții de eligibilitateÎn vederea aprobării sprijinului financiar, solicitanții trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții de eligibilitate:a) să aibă înscrisă în Registrul plantațiilor viticole, denumit în continuare R.P.V., suprafața de viță-de-vie cultivată cu soiuri care produc struguri pentru vin, pentru care se solicită recoltarea înainte de coacere;b) suprafața cultivată cu viță-de-vie pentru care se solicită recoltarea înainte de coacere să fie autorizată în anul 2021 pentru producerea de struguri destinați obținerii de vinuri cu denumire de origine controlată, indicație geografică sau varietale;c) suprafața cultivată cu viță-de-vie pentru care se solicită sprijin a fost declarată la A.P.I.A. pe declarația de suprafață aferentă cererii unice de plată, campania 2021;d) să aibă depusă, potrivit prevederilor legale în vigoare, declarația de recoltă menționată la art. 33 din Regulamentul delegat (UE) 2018/273 al Comisiei, aferentă campaniei de recoltare a strugurilor pentru anul 2020, cu excepția suprafețelor care s-au aflat în campania viticolă anterioară în anul trei de plantare;e) suprafața minimă a parcelei viticole pentru care poate solicita sprijin este de 0,1 ha, iar suprafața minimă a exploatației care face obiectul cererii unice de plată, campania 2021, este de 1 ha;f) suprafața maximă pentru care se poate solicita sprijin este de 50 ha, indiferent de numărul cererilor de plată depuse potrivit prevederilor art. 6 alin. (5).  +  Articolul 4Valoarea sprijinului financiar(1) Cuantumul sprijinului financiar pentru recoltarea înainte de coacere este de:a) 5.840 lei/ha pentru plantația producătoare de struguri destinați obținerii de vinuri cu denumire de origine controlată;b) 5.548 lei/ha pentru plantația producătoare de struguri destinați obținerii de vinuri cu indicație geografică;c) 4.906 lei/ha pentru plantația producătoare de struguri destinați obținerii de vinuri varietale.(2) Valoarea sprijinului financiar cuvenit beneficiarului se stabilește în funcție de suprafața reală măsurată în conformitate cu art. 44 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1.150, după punerea în aplicare a operațiunii de recoltare înainte de coacere, în limita suprafeței notificate, potrivit prevederilor art. 7 alin. (6).  +  Articolul 5Acțiuni neeligibileNu se acordă sprijin financiar pentru recoltarea înainte de coacere:a) în caz de distrugere completă sau parțială a culturilor provocată, în special, de o calamitate naturală, în sensul art. 2 alin. (9) din Regulamentul (UE) nr. 702/2014 al Comisiei din 25 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare în sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale ca fiind compatibile cu piața internă, în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, sau de un fenomen meteorologic nefavorabil care poate fi asimilat unei calamități naturale în sensul art. 2 alin. (16) din regulamentul menționat, anterior datei recoltării înainte de coacere;b) în cazul distrugerii complete sau parțiale a recoltei, survenită între plata sprijinului pentru recoltare înainte de coacere și perioada de recoltare, nu se poate acorda nicio compensație financiară cu titlu de asigurare a recoltei pentru pierderea de venituri suportată în ceea ce privește suprafața care a beneficiat deja de sprijin;c) pentru suprafețele plantate în cursul celor 3 campanii viticole anterioare campaniei în care se depune cererea pentru acordarea sprijinului financiar.  +  Articolul 6Cererea de plată a sprijinului financiar(1) Pentru a beneficia de sprijin financiar în cadrul măsurii de recoltare înainte de coacere, solicitanții trebuie să depună, până la data de 25 iunie 2021, la centrele județene și al municipiului București ale A.P.I.A., o cerere de plată, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice, însoțită de următoarele documente:a) copie a B.I./C.I. al/a solicitantului sau al/a reprezentantului legal, dacă cererea este depusă prin reprezentant legal/împuternicit;b) împuternicire/procură notarială, în situația în care cererea se face prin intermediul unui reprezentant legal/împuternicit;c) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea, după caz, în cazul persoanelor juridice;d) dovadă cont activ bancă/trezorerie;e) copie a declarației de recoltă aferente ultimei campanii viticole, depusă potrivit prevederilor legale în vigoare;f) copie a autorizației de producător de struguri destinați obținerii de vinuri cu denumire de origine controlată, indicație geografică sau varietale, obținută pentru anul 2021.(2) Copiile documentelor prevăzute la alin. (1) trebuie să fie certificate „conform cu originalul“ de către solicitant.(3) Cererile însoțite de documentele prevăzute la alin. (1) pot fi transmise și prin mijloace electronice și/sau poștă/curierat.(4) Documentele transmise prin mijloace electronice trebuie să fie semnate și datate, iar copiile trebuie să fie certificate „conform cu originalul“ de către solicitant.(5) În situația în care un producător aplică recoltarea înainte de coacere în plantațiile viticole cu soiuri de struguri pentru vin, ale căror suprafețe sunt situate în județe diferite, acesta formulează și depune cereri de plată la centrele județene ale A.P.I.A. în a căror rază de competență administrativă sunt situate plantațiile viticole pentru care se solicită sprijin.(6) Solicitantul va depune o singură cerere de plată, cu excepția situației prevăzute la alin. (5).  +  Articolul 7Verificarea administrativă și controalele la fața locului(1) După expirarea termenului de depunere a cererilor de plată, prevăzut la art. 6 alin. (1), centrele județene ale A.P.I.A., respectiv al municipiului București verifică:a) existența înregistrării în Registrul plantațiilor viticole a suprafeței pentru care se solicită recoltarea înainte de coacere, iar recoltarea să se realizeze pe parcele întregi;b) existența în Registrul plantațiilor viticole a declarației de recoltă aferente campaniei de recoltare a strugurilor pentru anul 2020, depusă de către beneficiar;c) îndeplinirea condiției prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. f).(2) Verificarea administrativă constă în verificarea datelor din cererea de plată la nivelul bazelor de date ale Oficiului Național al Viei și Produselor Vitivinicole (O.N.V.P.V.) și A.P.I.A., respectiv se va verifica fiecare cod numeric al parcelei viticole (CNPV) corespunzător parcelelor viticole în cele două sisteme informatice, iar suprafața care poate beneficia de ajutor va fi suprafața cea mai mică determinată în urma verificărilor încrucișate.(3) Verificarea administrativă a suprafețelor vizate se realizează până cel târziu la data de 2 iulie 2021. (4) După finalizarea verificării administrative se stabilesc suprafețele eligibile și se aprobă sumele estimate pe fiecare beneficiar, iar listele sunt comunicate A.P.I.A. sediul central.(5) În situația în care sumele aferente cererilor de plată selectate depășesc resursele financiare alocate măsurii de recoltare înainte de coacere, cuantumul sprijinului financiar se reduce proporțional pentru toți solicitanții.(6) A.P.I.A. notifică solicitantului rezultatul verificărilor asupra cererii de plată și sprijinul financiar estimat a fi plătit, până cel târziu la data de 9 iulie 2021.(7) După primirea notificării de la A.P.I.A. beneficiarul demarează operațiunea de recoltare înainte de coacere, păstrând pe teren ciorchinii recoltați înainte de coacere până la data controlului la fața locului de către A.P.I.A.(8) Beneficiarul notifică APIA finalizarea operațiunii de recoltare înainte de coacere în termen de maximum 3 zile de la realizarea sa, cu obligativitatea încadrării în termenul-limită prevăzut la art. 2 alin. (3).(9) După primirea notificării prevăzute la alin. (7) și până la data de 31 iulie 2021 inclusiv, A.P.I.A. efectuează verificări la fața locului a îndeplinirii cumulative a următoarelor condiții:a) producția de pe suprafața vizată este zero;b) plantația este menținută în bune condiții de vegetație, ciorchinii neajunși încă la maturitate au fost înlăturați total prin recoltare manuală. (10) După finalizarea controlului la fața locului, A.P.I.A. stabilește suprafața pentru care se confirmă finalizarea recoltării înainte de coacere și notifică beneficiarului rezultatul verificărilor și valoarea sprijinului financiar eligibil.(11) În cazul în care în urma controalelor se constată că operațiunea de recoltare înainte de coacere este pusă în aplicare pe o suprafață mai mică decât cea declarată în cererea de plată, cuantumul sprijinului se calculează potrivit prevederilor art. 54 alin. (4) din Regulamentul delegat (UE) nr. 1.149/2016 al Comisiei din 15 aprilie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește programele naționale de sprijin în sectorul vitivinicol și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 555/2008 al Comisiei, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 8Plata sprijinului financiar(1) Plățile se finanțează integral din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), prin A.P.I.A., în lei.(2) Plata sprijinului se face până la data de 15 octombrie 2021 inclusiv.(3) După verificarea și aprobarea cererilor, A.P.I.A. întocmește o situație centralizatoare a sumelor de plată, care va fi înaintată Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale în vederea asigurării fondurilor necesare pentru plată.(4) În cazul plăților necuvenite, beneficiarul trebuie să restituie sumele acordate, la care se adaugă dobânzi și penalități de întârziere calculate începând cu data încasării acestora până la data recuperării integrale, conform prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 9Controlul(1) A.P.I.A., prin realizarea controalelor administrative și la fața locului, verifică respectarea condițiilor stabilite pentru acordarea și efectuarea plăților.(2) Nerespectarea ecocondiționalității de către beneficiarii de sprijin va duce la sancționarea acestora de către reprezentanții A.P.I.A. conform prevederilor Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 809 din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul integrat de administrare și control, măsurile de dezvoltare rurală și ecocondiționalitatea și Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013.(3) Prin excepție, controlul la fața locului prevăzut la art. 7 alin. (9) se efectuează până cel târziu la data de 15 septembrie 2021, în cazul în care măsurile luate pentru combaterea crizei provocate de pandemia de COVID-19 nu permit efectuarea controalelor în teren la termenele stabilite.(4) Beneficiarul are obligația păstrării oricăror documente și înregistrări care dovedesc efectuarea operațiunilor pe o perioadă de 5 ani de la data încasării sprijinului financiar prevăzut de prezenta hotărâre.(5) Datele din documentele contabile interne pe care beneficiarul le depune la A.P.I.A. trebuie să fie înregistrate în contabilitatea proprie conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 10Condiții artificiale(1) Nu se acordă niciun avantaj solicitanților în privința cărora s-a stabilit că au creat, în mod artificial, condiții în vederea obținerii de avantaje necuvenite, potrivit prevederilor art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului.(2) Se consideră condiții artificiale acele condiții create în mod voluntar de către solicitanții sprijinului financiar pentru a obține un avantaj necuvenit, după cum urmează:a) situația creată pentru a dovedi calitatea de beneficiar prin divizarea exploatației viticole, astfel încât să respecte prevederile art. 3 lit. f);b) situația creată pentru a respecta prevederile art. 3 lit. f) privind calitatea de beneficiar prin depunerea de cereri de plată separate ca persoană fizică și ca persoană fizică autorizată/ întreprindere individuală/întreprindere familială ale aceluiași titular;c) situația creată pentru a determina eligibilitatea suprafețelor de teren, prevăzute la art. 3, prin cedarea dreptului de folosință asupra acestor suprafețe către un alt solicitant în vederea respectării condițiilor prevăzute la art. 3 lit. b)-d).(3) În cazul în care, în urma efectuării plății, se constată că beneficiarul a creat condiții artificiale pentru a primi plăți, A.P.I.A. aplică procedura de recuperare a plăților necuvenite și sesizează în mod obligatoriu structura cu atribuții de control antifraudă și inspecții din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.(4) A.P.I.A. verifică eligibilitatea acestor suprafețe înaintea acordării plăților prin următoarele metode:a) verificări administrative conform art. 7 alin. (2);b) controale în teren conform art. 7 alin. (9).(5) A.P.I.A. verifică eligibilitatea acestor suprafețe după acordarea plăților în ceea ce privește:a) respectarea măsurilor privind ecocondiționalitatea conform art. 9 alin. (2), respectiv art. 18 din Regulamentul delegat (UE) 2016/1.149 al Comisiei din 15 aprilie 2016;b) respectarea prevederilor art. 22 din Regulamentul delegat (UE) 2016/1.149 al Comisiei din 15 aprilie 2016.  +  Articolul 11Dispoziții finale(1) Beneficiarul trebuie să depună din propria inițiativă toate eforturile pentru a lua cunoștință de toate informațiile publice referitoare la plățile prevăzute în prezentele norme metodologice pentru care depune cererea de plată, astfel încât să cunoască toate condițiile și criteriile de acordare a acestora.(2) În vederea protejării intereselor financiare ale Uniunii Europene, în conformitate cu prevederile art. 58 alin. (1) și (2) și art. 113 din Regulamentul nr. 1.306/2013, datele privind beneficiarii și/sau cererile de plată depuse de aceștia la A.P.I.A. se fac publice, în conformitate cu art. 111 din Regulamentul nr. 1.306/2013, și pot fi prelucrate de către instituții de audit și/sau de investigare ale Uniunii Europene și/sau ale statelor membre.  +  ANEXĂ la normele metodologice
  CERERE DE PLATĂ
  privind sprijinul financiar pentru măsura de recoltare înainte de coacere
  ^1 Se va bifa căsuța corespunzătoare metodei de depunere. Funcționarul care primește cererea de solicitare a ajutorului de stat va semna numai în cazul depunerii „personal“.
  CERERE DE PLATĂ
  privind sprijinul financiar pentru măsura de recoltare înainte de coacere
  I. Date de identificare solicitantPERSOANE JURIDICE ȘI PF/PFA/ÎI/ÎF:
  1. Denumire PJ/PF/PFA/ÎÎ/ÎF
  2. Cod unic identificare (CUI)/Cod fiscal (CF)
  3. Nume administrator/reprezentant4. Prenume administrator/reprezentant
  5. CNP solicitant/administrator/reprezentant
  6. Cod țară și nr. act identitate (pentru altă cetățenie)
  7. Tip de organizare8. Cod CAEN
  SEDIUL SOCIAL PJ/PF/PFA/ÎI/ÎF:
  9. Județ/Sector10. Localitate
  11. Sat/Stradă12. Nr.13. Cod poștal14. Bl.15. Sc.16. Ap.
  17. Telefon mobil18. Telefon/Fax19. E-mail
  COORDONATE BANCARE:
  20. Banca/Trezoreria21. Sucursala sau agenția băncii/trezoreriei
  22. Nr. cont IBAN
  ÎMPUTERNICIT (pentru cazurile în care cererea este semnată prin împuternicit)
  23. Nume24. Prenume
  25. CNP
  26. Nr. și data împuternicirii/procurii notariale
  Solicit să beneficiez de ajutor financiar pentru recoltare înainte de coacere pentru suprafața de ............ ha.Suprafețe viticole propuse pentru recoltare înainte de coacere
  Nr. crt.DATE R.P.VDATE IACS 2021
  Codul numeric al parcelei viticole(CNPV)Suprafața parcelei viticole - ha -Număr parcela agricolă SAPS campania 2021Bloc fizic
  12345
  1.
  2.
  3.
  .....
  TOTAL--
  II. Lista documentelor atașate cererii de plată
  Nr. crt.Documente atașate cererii de platăDANUNu este cazul.
  1.copie a B.I./C.I. al/a solicitantului sau al/a reprezentantului legal, dacă cererea este depusă prin reprezentant legal/împuternicit
  2.împuternicire/procură notarială, în situația în care cererea se face prin intermediul unui reprezentant legal/împuternicit
  3.copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea, după caz, în cazul persoanelor juridice
  4.dovadă cont activ bancă/trezorerie
  5.copie a declarației de recoltă aferente ultimei campanii viticole, depusă potrivit prevederilor legale în vigoare
  6.copie a autorizației de producător de struguri destinați obținerii de vinuri cu denumire de origine controlată, indicație geografică sau varietale, obținută pentru anul 2021
  III. Declarații și angajamenteSubsemnatul, ................................................................................................., CNP/CUI .................................................., administrator/reprezentant legal al ................................................................................................. (denumirea persoanei juridice sau persoanei fizice/persoanei fizice autorizate/întreprinderii individuale/întreprinderii familiale), cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform art. 326 din Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, declar următoarele:Am luat cunoștință de:– condițiile și modalitățile de acordare a sprijinului financiar, pe care mă angajez să le respect;– prevederile legislației Uniunii Europene privind măsura de recoltare înainte de coacere, de condițiile de acordare a sprijinului, conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 118/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de punere în aplicare a măsurii de recoltare înainte de coacere, eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului național de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023, și recunosc că orice încălcare a dispozițiilor care sunt precizate de A.P.I.A. determină respingerea sprijinului sau înapoierea sumelor încasate necuvenit;– faptul că mă oblig să notific în scris centrului județean al A.P.I.A., respectiv al municipiului București, în termen de 10 zile lucrătoare, orice modificare privitoare la informațiile declarate în cererea de ajutor, anexând documentele justificative pentru aceste modificări;– faptul că A.P.I.A. poate solicita beneficiarului documente justificative suplimentare în orice moment.Drept care declar și mă angajez la următoarele:[] declar că datele înscrise în formularul de cerere și în documentele anexate sunt reale, corecte, complete și perfect valabile;[] declar că suprafața menționată în cerere nu a fost afectată de o calamitate naturală, în sensul art. 2 alin. (9) din Regulamentul (UE) nr. 702/2014 al Comisiei din 25 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare în sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale ca fiind compatibile cu piața internă, în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, sau de un fenomen meteorologic nefavorabil care poate fi asimilat unei calamități naturale, în sensul art. 2 alin. (16) din regulamentul menționat, anterior datei recoltării înainte de coacere;[] declar că vor fi respectate cerințele de ecocondiționalitate și că mențin în bune condiții de vegetație suprafața pe care s-a efectuat recoltarea înainte de coacere, iar aplicarea măsurii nu are impact negativ asupra mediului și nici consecințe negative din punct de vedere fitosanitar;[] mă angajez ca, în cazul distrugerii complete sau parțiale a recoltei survenite între plata sprijinului pentru recoltare înainte de coacere și perioada de recoltare, să nu solicit nicio compensație financiară cu titlu de asigurare a recoltei pentru pierderea de venituri suportată în ceea ce privește suprafața care a beneficiat deja de sprijin;[] mă angajez să furnizez orice document justificativ care îmi va fi solicitat și să mă supun oricărui/oricărei control/verificări la fața locului;[] în cazul plăților necuvenite, mă angajez să restitui sumele acordate, potrivit art. 8 alin. (4) din Normele metodologice privind condițiile de punere în aplicare a măsurii de recoltare înainte de coacere, eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului național de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 118/2021;[] declar că sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date, procesate și verificate în vederea calculării plății și transmise autorităților responsabile în vederea elaborării de studii statistice și de evaluări economice, precum și făcute publice, cu respectarea prevederilor Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, republicată.
  Semnătura titularului/administratorului/reprezentantului legal/împuternicituluiData ...................
  ----