METODOLOGIE din 29 aprilie 2021privind supravegherea și controlul cluburilor sportive de drept public din subordinea Ministerului Tineretului și Sportului
EMITENT
 • MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 11 iunie 2021  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 278 din 29 aprilie 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 587 din 11 iunie 2021.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezenta metodologie reglementează următoarele aspecte privind supravegherea și controlul cluburilor sportive, instituții publice în subordinea Ministerului Tineretului și Sportului, în anul 2021:a) principiile care stau la baza finanțării cluburilor sportive;b) condițiile de finanțare;c) criteriile de finanțare;d) indicatorii de performanță;e) organizarea și funcționarea clubului/secțiilor;f) resurse umane: sportivi/antrenori/specialiști/voluntari/personal angajat;g) obiective de performanță/rezultate.  +  Articolul 2În înțelesul prezentei metodologii, termenii și expresiile de mai jos au următoarea semnificație:a) club sportiv - instituție publică;b) criterii de finanțare - principii pe baza cărora se face o clasificare a cluburilor sportive eligibile și se stabilește ordinea priorităților de finanțare;c) seniori, tineret, junior/junior I, junior II/cadeți, junior III, junior IV/juniori mici/copii: categorie sportivi legitimați, stabilită conform regulamentelor fiecărei federații sportive naționale;d) lot național - echipa reprezentativă a României, formată din cei mai buni sportivi rezultați în urma unor campionate/cupe naționale;e) sport olimpic - disciplină sportivă/ramură de sport cuprinsă în programul Jocurilor Olimpice/Paralimpice Tokyo 2020 sau Beijing 2022;f) sport neolimpic - disciplină sportivă/ramură de sport care nu este cuprinsă în programul Jocurilor Olimpice/Paralimpice Tokyo 2020 sau Beijing 2022;g) calendar sportiv - succesiune de evenimente sportive organizate anual, prevăzută în programul „Promovarea sportului de performanță“ - finanțare pentru programele sportive de utilitate publică;h) beneficiar - solicitantul căruia i se atribuie un contract de finanțare în urma aplicării condițiilor și criteriilor de finanțare;i) persoane cu nevoi speciale - persoane cu diferite incapacități/handicapuri/dizabilități, precum și persoane instituționalizate în diverse forme, care urmează să fie integrate prin implicarea în toate formele sociale.  +  Capitolul II Principii care stau la baza finanțării programelor sportive de utilitate publică  +  Articolul 3Principiile care stau la baza finanțării programelor sportive de utilitate publică ale cluburilor sunt:a) responsabilitatea, respectiv asumarea responsabilității pentru acțiunile întreprinse și activitățile realizate;b) transparența, respectiv punerea la dispoziția tuturor celor interesați a informațiilor referitoare la aplicarea procedurii de finanțare, precum și asigurarea liberului acces la informațiile de interes public;c) eficacitatea utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea criteriilor de finanțare care să facă posibilă evaluarea obiectivă a cererilor de finanțare și repartizarea bugetului pentru activitatea sportivă a cluburilor sportive;d) abordarea etică, respectiv organizarea și desfășurarea acțiunilor/activităților conform celor mai înalte standarde ale comportamentului etic.  +  Capitolul III Criterii de finanțare  +  Articolul 4(1) Criteriile de finanțare au drept scop evaluarea orientativă, pe principii valorice de performanță sportivă, a capacității cluburilor sportive de a contribui la realizarea obiectivelor fiecărui program sportiv de utilitate publică.(2) Criteriile de finanțare sunt următoarele: 1. contribuția la reprezentarea și promovarea imaginii României pe plan internațional:1.1. medalii obținute la ultima ediție a Jocurilor Olimpice, campionatelor mondiale, campionatelor europene (JO, CM, CE) seniori;1.2. puncte (locurile IV-VI) obținute la ultima ediție a JO, CM, CE:a) probe olimpice;b) probe neolimpice/sporturi neolimpice;1.3. medalii obținute la ultima ediție a CM, CE tineret/juniori;1.4. puncte (locurile IV-VI) obținute:a) probe olimpice;b) probe neolimpice/sporturi neolimpice;c) puncte (locurile IV-VI) obținute;2. rezultatele obținute la competițiile sportive naționale - campionatul național, Cupa României;3. nivelul de dezvoltare:a) număr secții sportive;b) număr de sportivi legitimați;4. sportivi selecționați la loturile naționale;5. antrenori convocați la loturile naționale;6. situația bazei materiale din administrarea clubului;7. proiecte de dezvoltare și modernizare a bazei materiale;8. unitate de cazare și masă pentru sportivi;9. bazele sportive în administrare (săli, stadioane, terenuri, bazine de înot etc.); abilități de administrare a bazelor sportive (nr. personal pentru întreținere instalații încălzire și apă caldă, instalații sanitare, amenajare, tuns iarbă marcaj raportat la mp și orele de folosință, nr. personal de curățenie alocat la total mp de curățat și orele de program, numărul personalului de supraveghere a bazelor sportive proprii);10. situația parcului auto din administrarea clubului sportiv;11. abilitățile manageriale financiare:a) venituri proprii realizate în anul anterior;b) venituri primite de la buget în anul anterior;c) venituri proprii estimate pentru anul următor;d) venituri solicitate de la buget pentru anul următor.  +  Articolul 5Documentele proprii clubului sportiv, concordanța acestora cu normele generale privind activitatea sportivă și modul cum se aplică sunt următoarele:a) regulamentul de organizare și funcționare a cluburilor sportive de drept public;b) programul pe termen mediu și planurile anuale de activitate ale clubului (corelarea acestora cu „Strategia activității sportive din România“);c) calendarul sportiv anual;d) bugetul de venituri și cheltuieli;e) programele și planurile de activitate ale sportivilor cuprinși în secțiile pe ramuri de sport.  +  Articolul 6Activitatea personalului salariat al clubului sportiv trebuie să țină cont de:a) regulamentul de ordine interioară;b) fișele posturilor pentru fiecare salariat;c) ritmicitatea ședințelor de lucru cu personalul salariat, urmărirea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu și măsuri întreprinse de către conducerea clubului pentru sporirea eficienței activității fiecărui salariat.  +  Articolul 7Sunt importante colaborarea conducerii clubului sportiv cu direcția județeană pentru sport și tineret, federațiile de specialitate și instituțiile administrației publice locale și relația director club sportiv-director direcție județeană.  +  Articolul 8Controlul exercitat în cadrul clubului sportiv de conducerea clubului, de direcția județeană pentru sport și tineret și federațiile de specialitate urmărește:a) cine a controlat, perioada, constatări, măsuri, termene și responsabilități stabilite cu prilejul controlului;b) măsurile întreprinse de conducerea clubului sportiv pentru soluționarea problemelor constatate în urma controlului.  +  Articolul 9Structura organizatorică a clubului sportiv cuprinde:a) secțiile pe ramuri de sport, numărul total pe fiecare secție al sportivilor legitimați aflați în activitate;b) personalul angajat la secții - calificare, categorie de antrenor, vechime în activitatea de antrenor;c) baza materială pe care își desfășoară activitatea secțiile respective (proprie, chirie, situația juridică, dotare, standardul acesteia în comparație cu condițiile impuse de regulamente pentru organizarea competițiilor oficiale).  +  Articolul 10Pentru conducerea și organizarea activității secțiilor se au în vedere:a) normarea antrenorilor pe niveluri de instruire, efectivele grupelor, orarul de activitate al grupelor;b) documentele de programare, planificare și evidență ale secțiilor și antrenorilor;c) calitatea selecției la nivelul grupelor, modalități de realizare, ritmicitate;d) aprecierile asupra valorii și calității efectivelor de sportivi;e) nivelul competițional în care activează, frecvența participării în campionatele naționale;f) asigurarea materialelor și echipamentelor sportive necesare activității de performanță;g) convențiile de colaborare cu alte unități sportive privind transferarea sportivilor de valoare;h) legătura conducerii clubului cu secțiile respective.  +  Articolul 11Performanțele sportivilor secțiilor sunt evaluate în funcție de:a) rezultatele la finalele campionatelor naționale, pe categorii de vârstă;b) rezultatele la campionatele europene, mondiale și JO;c) rezultatele la cupe europene și mondiale; campionate balcanice;d) prezența în loturile olimpice și prognoza performanțelor acestora pentru JO;e) cadre tehnice angrenate în pregătirea olimpică;f) sportivi componenți ai loturilor naționale;g) cadrele tehnice angrenate în pregătirea loturilor naționale.  +  Articolul 12Pentru organizarea și conducerea procesului de instruire a sportivilor se au în vedere:a) volumul de pregătire a sportivilor, pe niveluri de instruire (număr de ore săptămânal, anual);b) mijloace utilizate în pregătire și oportunitatea acestora;c) folosirea probelor și normelor de control pentru verificarea stadiului de pregătire a sportivilor;d) asistența medicală; susținere, refacere și recuperare după efort;e) sistemul de evidență a pregătirii folosit;f) aplicarea de către antrenori, în procesul de pregătire a sportivilor, a prevederilor concepției metodice a ramurii de sport respective;g) aprecieri asupra competenței profesionale a antrenorilor.  +  Articolul 13Perfecționarea pregătirii profesionale a antrenorilor se face:a) la nivelul secției, clubului (cabinet metodic);b) la nivelul federației.  +  Articolul 14Se vor lua măsuri pentru asigurarea condițiilor legale în vederea efectuării controlului antidoping și de prevenire a violenței în sport, precum și efectuarea altor teste (de exemplu, COVID etc).  +  Articolul 15Execuția bugetară a clubului se efectuează ținând cont de:a) corelarea bugetului alocat pe secții cu valoarea acestora (planificat-realizat);b) cheltuielile efectuate, pe secții, cu pregătirea sportivilor, calendarul competițional intern și internațional, echipament, materiale, premii, chirii etc. (planificat-realizat);c) realizarea planului de venituri proprii (surse, mijloace), raportul între planificat și realizat.  +  Articolul 16(1) Cluburile sportive sunt responsabile de conținutul contractelor de activitate sportivă, precum și al contractelor economice încheiate între respectivele cluburi și persoanele fizice sau juridice.(2) Cluburile sportive au obligația de a menționa destinația veniturilor realizate din derularea contractelor.(3) Cluburile sportive au obligația de a ține evidența bunurilor închiriate, inclusiv a terenurilor disponibile temporar, cu respectarea legislației în vigoare și a reglementărilor legale privind încheierea contractelor.  +  Articolul 17Încadrarea antrenorilor pe grupe de performanță se face potrivit anexei nr. 1 la prezenta metodologie.  +  Articolul 18Evaluarea criteriilor de finanțare a activității cluburilor sportive din subordinea Ministerului Tineretului și Sportului se face potrivit anexei nr. 2 la prezenta metodologie.  +  Articolul 19Situația realizării indicatorilor se întocmește și se completează conform anexei nr. 3 la prezenta metodologie.  +  Articolul 20Situația statistică privind performanța sportivă se întocmește și se completează conform anexei nr. 4 la prezenta metodologie.  +  Articolul 21Organizarea și desfășurarea activităților sportive și operațiunilor financiar-economice ale cluburilor sportive se supun normelor legale în vigoare;  +  Articolul 22Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta metodologie.  +  Anexa nr. 1la metodologie
  Încadrarea antrenorilor pe grupe de performanță
  Conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ cu program sportiv suplimentar, aprobat prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.570/2011, cu modificările și completările ulterioare, încadrarea antrenorilor pe grupe de performanță se face respectând timpul de lucru de 8 ore pe zi și 40 de ore pe săptămână.Numărul de ore pe săptămână al unui antrenor încadrat în sistemul Ministerului Tineretului și Sportului trebuie să fie de minimum 30 de ore practică (antrenament) și 8-10 ore metodică (studiu individual) împărțite astfel:1. grupa de inițiere/începători - 6-10 ore/săptămână;2. grupa de avansați - 12-16 ore/săptămână; 3. grupa de performanță - 18-22 de ore/săptămână împărțite în două antrenamente/zi;4. grupa de înaltă performanță (antrenorii care lucrează cu sportivii nominalizați în loturi naționale) - 30 de ore/săptămână, împărțite în două antrenamente/zi;5. grupa de inițiere, avansați, performanță și înaltă performanță și persoanele cu dizabilități.Suma orelor de antrenament efectiv (30-36 de ore, în funcție de nivelul de pregătire) cu timpul acordat studiului (metodică) trebuie să fie de 40 ore/săptămână.Grupele de sportivi, potrivit nivelurilor de instruire și numărului de antrenori încadrați la club/secție, se organizează astfel:– numărul minim de sportivi pe grupa de inițiere/începători/ antrenor: 10-14 sportivi;– numărul minim de sportivi pe grupa de avansați/antrenor: 6-8 sportivi;– numărul minim de sportivi pe grupa de performanță/antrenor: 4-6 sportivi;– numărul minim de sportivi pe grupa de înaltă performanță/antrenor: 2-4 sportivi la sporturile individuale;– numărul minim de sportivi pe grupa de înaltă performanță/ antrenor la sporturile de echipă, astfel: baschet - 12; handbal - 14; hochei pe iarbă - 18; baseball/softball - 16; hochei pe gheață - 20; oină - 16; polo pe apă - 14; rugby - 18; volei - 12; fotbal - 18;– numărul minim de sportivi pe grupă la sporturile paralimpice - inițiere - 4; avansați - 2, înaltă performanță - 1.
   +  Anexa nr. 2la metodologie
  Criterii de finanțare a activității cluburilor sportive din subordinea Ministerului Tineretului și Sportului
   +  Criteriul 1. Organizarea și funcționarea clubuluiA. Activitatea sportivă
  Numărul de secții pe ramură de sport conform statului de funcții aprobatTotal, din care
  Olimpice funcționale nefuncționale
  Neolimpice funcționale nefuncționale
  Numărul de posturi de antrenoriTotal, din care
  Norme 1/1
  Norme ½
  Norme 1/4
  Voluntari
  CAS
  Numărul sportivilor legitimațiTotal, din care
  Seniori
  Tineret
  Juniori/Juniori I
  Juniori II/Cadeți
  Juniori III
  Juniori IV/Juniori mici/Copii
  Nominalizarea cluburilor
  Club de nivel național (cu minimum 50% din secțiile olimpice participante și/sau medaliate în competițiile naționale finale)
  Club de nivel internațional (cu minimum o secție participantă și/sau medaliată în competițiile internaționale)
  Club de nivel olimpic (cu minimum o secție participantă și/sau medaliată în JO în ciclul olimpic curent)
  Numărul de sportivi legitimațiTotal, din care
  sportivi legitimați/sportivi medaliați
  sportivi medaliați/sportivi campioni
  sportivi campioni/sportivi cooptați în loturile naționale
  sportivi cooptați în loturile naționale/sportivi participanți la competițiile internaționale
  sportivi participanți la competițiile internaționale/sportivi cooptați în loturile olimpice
  sportivi în loturile olimpice/sportivi calificați și medaliați la CE, CM, JO
  Numărul sportivilor convocați la loturile naționale și olimpice - centre naționale olimpice de pregătire juniori, burse olimpice de pregătire juniori, centre naționale olimpice de pregătire tineretTotal, din care
  Loturi olimpice Seniori Tineret Juniori
  Loturi naționale Seniori Tineret Juniori/Juniori I Juniori II/Cadeți
  B. Baza materială sportivă proprie
  a) Baze sportive funcționale/nefuncționale
  b) Gradul de utilizare a bazei sportive
  c) Personal pentru întreținere și funcționare bază sportivă
   +  Criteriul 2. Rezultatele obținute în activitatea sportivă de performanță
  Medalii la campionate naționaleTotal, din care
  Probe olimpice Medalii de aur Medalii de argint Medalii de bronz
  Probe neolimpice din cadrul sporturilor olimpice Medalii de aur Medalii de argint Medalii de bronz
  Sporturi neolimpice Medalii de aur Medalii de argint Medalii de bronz
  Medalii la campionate internaționale oficiale (CB, CE, CM)Total, din care
  Probe olimpice Medalii de aur Medalii de argint Medalii de bronz Locurile IV-VI
  Probe neolimpice din cadrul sporturilor olimpice Medalii de aur Medalii de argint Medalii de bronz Locurile IV-VI
  Sporturi neolimpice Medalii de aur Medalii de argint Medalii de bronz
  Sportivi care au obținut rezultate internaționale promovați de la clubul respectiv la alte cluburi în ultimul ciclu olimpic
   +  Criteriul 3. Competiții de nivel național și internațional
  Număr de competiții din calendarul sportiv național
  Număr total de participanți la competițiile din calendarul național
  Număr de competiții din calendarul sportiv internațional
  Număr total de participanți la competițiile din calendarul internațional
   +  Criteriul 4. Pregătire sportivă pentru participarea în competiții
  Nr. de acțiuni pregătire
  Nr. de zile de pregătire, din care - Nr. de zile de pregătire în baza proprie - Nr. de zile de pregătire în alte baze interne/externe
  Nr. participanți la acțiunile de pregătire - În baza proprie - În alte baze sportive interne/externe
  Nr. de sportivi susținuți în pregătire în baza sportivă proprie pe secțiiTotal, din care:
  - cazare
  - masă
  - indemnizații sportive
  - CAS
  - Alte drepturi conf. 1447 (susținătoare de efort, medicație, analize medicale)
   +  Criteriul 5. Managementul activității clubului sportiv
  Strategia clubului pe secții/perioadă/sezon
  Obiective propuse pe termen lung/scurt
  Proiecte în derulare
  Accesare fonduri europene
   +  Anexa nr. 3la metodologieClubul ……………….
  SITUAȚIA
  realizării indicatorilor pe trimestrul …..
  Nr. crt.Denumirea indicatorilorRealizări
  În trimestrul raportatCumulat, de la începutul anului până la sfârșitul trimestrului raportat
  1Nr. total zile/om pregătire
  2Total cheltuieli pregătire, exclusiv cheltuieli cu echipament și materiale sportive, control doping și cercetare științifică (lei), din care: • din veniturile proprii ale clubului (lei) • din sume de la bugetul Ministerului Tineretului și Sportului (lei)
  3Cost mediu zilnic de pregătire/persoană (lei): 2 : 1
  4Nr. de competiții din calendarul sportiv național susținute de club organizate cu finanțare din bugetul Ministerului Tineretului și Sportului
  5Total cheltuieli organizare de competiții din calendarul sportiv național (concursuri de casă), din care: • din veniturile proprii ale clubului (lei) • din sume de la bugetul Ministerului Tineretului și Sportului (lei)
  6Cost mediu organizare de competiții din calendarul sportiv național (lei/acțiune): 5 : 4
  7Nr. total competiții sportive internaționale cuprinse în calendarul federației susținute de club
  8Nr. competiții sportive internaționale realizate cu finanțare integrală sau parțială din bugetul Ministerului Tineretului și Sportului
  9Nr. total persoane participante la competițiile sportive internaționale
  10Nr. persoane participante la competițiile sportive internaționale finanțate integral sau parțial din bugetul Ministerului Tineretului și Sportului
  11Gradul de susținere a pregătirii în baza proprie și/sau alte baze - număr de zile de pregătire x 100
  12Cost mediu de participare/organizare la/de competiții sportive internaționale/per. (lei): 11 : 9
  13Nr. medalii realizate la competițiile sportive internaționale nominalizate
  14Gradul de finanțare a competițiilor din calendarul sportiv național din suma repartizată de Ministerul Tineretului și Sportului (%) nr. competiții finanțate x 100 nr. competiții prevăzute în calendar

  Reprezentanți legali:
  ………………………
  (numele, prenumele, funcția, semnătura și ștampila federației)
   +  Anexa nr. 4la metodologie
  SITUAȚIE STATISTICĂ PE PERFORMANȚĂ SPORTIVĂ
  Clubul Sportiv ……………………………..
  Nr. crt.SecțiaOlimpic/NeolimpicNr. antrenoriDin care:Nr. sportivi legitimați în ...Din care:Nr. sportivi cooptați la loturi naționaleNr. sportivi cu obiective de performanță în ...Nr. sportivi cu drepturi conf. Hotărârii Guvernului nr. 1.447/2007 în ...Nr. medalii propuse în anul...Din care:Nr. medalii realizateBuget alocat în ...Buget cheltuit
  contractvoluntaricopii/jun. 4jun. 3jun. 2jun. 1tineretsenioriNaționaleInternaționaleTrimestrul 1Trimestrul 2Trimestrul 3Trimestrul 4Trimestrul 1Trimestrul 2Trimestrul 3Trimestrul 4
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  TOTAL
  NOTĂ:Directorul este direct responsabil de exactitatea datelor raportate.Nu se raportează campionatele de calificări în vederea participării la campionatele naționale, concursurile de casă.
  Director,
  …..................
  -----