ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 47 din 9 iunie 2021pentru completarea art. 1 din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 10 iunie 2021  Luând în considerare că valoarea scăzută a indemnizațiilor prevăzute la art. 1 din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război, cu modificările și completările ulterioare, nu permite menținerea unui nivel de trai decent pentru beneficiarii acestor drepturi față de care statul și societatea au datoria morală de a se întoarce cu recunoștința cuvenită,având în vedere vârsta înaintată a beneficiarilor acestor indemnizații și recunoștința care trebuie manifestată față de aceștia,dat fiind că la fundamentarea bugetului de stat este necesar ca aceste măsuri să fie aprobate prin acte normative,întrucât politica bugetară trebuie să respecte anumite angajamente în ceea ce privește deficitul bugetar și să fie în deplin acord cu noile modificări legislative din domeniul fiscal,dat fiind grupul-țintă căruia i se adresează, și anume invalizii, veteranii și văduvele de război,luând în considerare că măsurile de protecție socială propuse au consecințe pozitive pentru aceste categorii de persoane și sunt menite să le permită menținerea unui nivel de trai decent,în considerarea faptului că acestea constituie situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILa articolul 1 din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 1 august 1991, cu modificările și completările ulterioare, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (2)-(4), cu următorul cuprins:(2) Invalizilor de război, veteranilor de război și văduvelor de război li se acordă, lunar, o indemnizație de gratitudine, neimpozabilă, în valoare de 50% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat aferent anului pentru care se face plata.(3) Indemnizația de gratitudine prevăzută la alin. (2) nu se ia în calcul la stabilirea drepturilor prevăzute la art. 11 alin. 2 și 3 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(4) Indemnizația de gratitudine prevăzută la alin. (2) se cumulează cu indemnizația prevăzută la alin. (1) și cu sporul prevăzut la art. 2 alin. (1).  +  Articolul IIIndemnizația de gratitudine prevăzută la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război, cu modificările și completările ulterioare, așa cum a fost completată prin prezenta ordonanță de urgență, se acordă începând cu luna iunie 2021.  +  Articolul IIILegea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 1 august 1991, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu completarea adusă prin prezenta ordonanță de urgență, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dânduse textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Ministrul apărării naționale,
  Nicolae-Ionel Ciucă
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Raluca Turcan
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  Ministrul finanțelor,
  Alexandru Nazare
  București, 9 iunie 2021.Nr. 47.----