METODOLOGIE din 31 mai 2021de acordare a feedbackului privind activitatea de învățare, predare și evaluare în învățământul preuniversitar
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 579 din 8 iunie 2021  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 3.864 din 31 mai 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 579 din 8 iunie 2021.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezenta metodologie este elaborată în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 4.742/2016 privind aprobarea Statutului elevului și reglementează modalitatea de acordare a feedbackului din partea elevilor către cadrele didactice din învățământul preuniversitar.  +  Articolul 2(1) În contextul prezentei metodologii, feedbackul reprezintă colectarea de informații despre reacțiile elevilor la procesul de predare-învățare-evaluare și despre relația elev-profesor. Feedbackul nu reprezintă judecăți de valoare, dar este specific activității didactice, fiind utilizat ca instrument de bază pentru îmbunătățirea actului educațional.(2) Scopul colectării feedbackului este creșterea calității procesului educațional și a rezultatelor acestuia, precum și îmbunătățirea relațiilor dintre părțile implicate în acest proces, pentru a asigura un act educațional incluziv și de calitate, centrat pe elev.(3) Feedbackul acordat permite aprecierea de către cadrele didactice a calității procesului de predare-învățare-evaluare din perspectiva elevilor, în scopul calibrării practicilor de la clasă, astfel încât să răspundă optim nevoilor de învățare ale beneficiarilor primari ai educației.  +  Articolul 3Feedbackul se acordă prin intermediul unei fișe de feedback, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie. Fișa prevăzută în anexă poate fi completată cu alte aspecte considerate relevante de cadrul didactic care solicită feedbackul sau de către conducerea unității de învățământ.  +  Articolul 4(1) Feedbackul, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii, se acordă la sfârșitul fiecărui semestru, după încheierea situației școlare. Cadrele didactice pot solicita feedback suplimentar și pe parcursul semestrului, prin aplicarea altor instrumente.(2) Feedbackul se colectează în mod obligatoriu și exclusiv de la elevii înscriși în clasele din învățământul gimnazial, profesional și liceal.  +  Articolul 5(1) Cadrele didactice primesc feedback doar de la elevii claselor unde sunt încadrate.(2) Feedbackul este anonim și acordarea acestuia este opțională. (3) Feedbackul se va referi exclusiv la activitatea didactică de predare-învățare-evaluare, fără a se raporta la activitățile extracurriculare și extrașcolare derulate de către cadrul didactic.  +  Articolul 6În baza principiilor descentralizării, calității, echității, relevanței, centrării educației pe beneficiarii acesteia, respectării dreptului la opinie al elevilor, ca beneficiari direcți ai sistemului de învățământ, menționate în Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, fiecare unitate de învățământ reglementează, prin regulamentul de organizare și funcționare propriu, modalitățile de valorificare a rezultatelor obținute prin colectarea de la elevi a feedbackului semestrial, ținând cont de rolul acestui proces, stipulat la art. 2.  +  Capitolul II Procedura de colectare a feedbackului semestrial  +  Articolul 7Fiecare profesor diriginte notifică elevii și directorul unității de învățământ cu privire la ziua/zilele în care se va colecta feedback de la fiecare clasă, potrivit art. 4 din prezenta metodologie.  +  Articolul 8Elevii completează formularele de feedback, fie în format online, folosind dispozitivele proprii sau echipamente puse la dispoziție de către unitatea de învățământ, fie în format fizic, utilizând formularele tipizate puse la dispoziție de către unitatea de învățământ.  +  Articolul 9(1) Fișele completate în format fizic sunt colectate de profesorul diriginte, care le analizează și transmite rezultatele agregate cadrelor didactice vizate în termen de 10 (zece) zile de la colectare, respectând confidențialitatea și caracterul anonim al acestora. (2) Rezultatele colectate online ajung direct la profesorul vizat, în format agregat, dacă soluția tehnologică aleasă permite acest lucru în condiții de garantare a confidențialității și anonimatului. În cazul în care aceste condiții nu sunt garantate, se aplică prevederile alin. (1).  +  Capitolul III Analiza rezultatelor  +  Articolul 10Cadrul didactic analizează rezultatele primite de la profesorul diriginte sau agregate din procesarea automată a răspunsurilor.  +  Articolul 11La începutul semestrului, cadrul didactic discută cu elevii de la fiecare clasă rezultatele analizei, în vederea înțelegerii, corectării și îmbunătățirii aspectelor problematice semnalate de elevi și a promovării aspectelor pozitive identificate.  +  Articolul 12(1) Profesorul diriginte analizează rezultatele la nivel de clasă și redactează un raport general pe clasă/formațiune de studiu care este supus dezbaterii cadrelor didactice din consiliul clasei, constituit în baza prevederilor art. 57 din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.447/2020, cu modificările și completările ulterioare.(2) Cadrele didactice au acces doar la raportul general pe clasă/formațiune de studiu la care predau.(3) În vederea identificării unor modalități de îmbunătățire a calității procesului educațional și a relațiilor dintre părțile implicate, la nivel de unitate de învățământ, directorul unității poate solicita corpului profesoral rezultatele procesului de analiză a feedbackului, în limita prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a unității. Este interzisă solicitarea selectivă, adresată doar anumitor cadre didactice, a acestor rezultate.  +  Capitolul IV Dispoziții finale  +  Articolul 13Este interzisă constrângerea sau sancționarea elevilor, atât în timpul procesului de acordare a feedbackului semestrial, cât și în urma acestuia, în baza opiniilor exprimate de către aceștia.  +  Articolul 14Consiliul Național al Elevilor, prin structurile sale, și conducerea unităților de învățământ monitorizează aplicarea corectă a prezentei metodologii.  +  Articolul 15Orice elev poate sesiza nereguli apărute în cadrul procesului de colectare a feedbackului semestrial fie consiliilor elevilor, conform procedurilor proprii, fie conducerii unității de învățământ.  +  ANEXĂla metodologie
  Fișă de feedback semestrial
  Sunteți invitați să oferiți feedback cu privire la activitatea de la clasă. Este recomandat ca feedbackul să fie obiectiv, limbajul decent, iar opiniile exprimate să fie justificate. Această fișă este anonimă și poate fi completată electronic sau în format tipărit.
  Sunt în clasa...(dropdown clase sau se completează manual)
  Cadrul didactic căruia îi acorzi feedback predă disciplina: ............................Numele cadrului didactic care predă disciplina selectată: .............................În ce măsură ești de acord cu următoarele afirmații despre activitatea de la clasă? (1 înseamnă în foarte mică măsură, iar 5 înseamnă în foarte mare măsură.)
  Nr. crt.În ce măsură ești de acord cu afirmația de mai jos?12345
  1.Profesorul explică clar materia.
  2.Profesorul îmi explică moduri în care să învăț mai eficient.
  3.Sarcinile de lucru la clasă sunt interesante.
  4.Profesorul încurajează participarea tuturor elevilor în cadrul orelor.
  5.Profesorul încurajează cooperarea între elevi.
  6.Mă simt motivat să particip la această disciplină.
  7.Profesorul folosește tehnologia digitală.
  8.Profesorul explică modul în care ești evaluat și criteriile de evaluare.
  9.Profesorul încurajează competitivitatea între elevi.
  10.Elevii sunt încurajați să își exprime ideile și opiniile.
  11.Atmosfera este plăcută în cadrul orelor.
  12.Mă simt în siguranță și confortabil la această oră.
  13.Profesorul ia în considerare și respectă Statutul elevului.
  14.Ritmul de parcurgere a materiei este potrivit pentru mine.
  15.Profesorul este interesat de starea mea de bine.
  16.Fac efort mare acasă pentru rezultate bune la această disciplină.
  Mi-aș dori ca la această disciplină să … .Dacă ar fi să-i spui profesorului un gând după acest semestru, care ar fi acesta?...............................................................................................................................................................................................În acest semestru, am fost prezent la:
  25% din ore50% din ore75% din orePeste 90% din ore
  ----