LEGE nr. 158 din 7 iunie 2021pentru modificarea și completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 577 din 8 iunie 2021  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 401 din 20 iulie 2001, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează, după cum urmează:1. După articolul 27 se introduce un nou articol, articolul 27^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 27^1(1) Guvernul, la propunerea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, poate acorda ajutoare de urgență, în bani sau în natură, familiilor sau persoanelor care se află în situații de necesitate cauzate de calamități naturale, incendii, accidente, epidemii, epizootii, precum și pentru alte situații deosebite determinate de starea de sănătate ori alte cauze care pot conduce la apariția sau sporirea riscului de excluziune socială, precum și în alte situații stabilite prin hotărâre a Guvernului; hotărârea va cuprinde și metodologia de acordare a ajutoarelor de urgență.(2) Fondurile necesare pentru plata ajutorului de urgență acordat de Guvern, prevăzut la alin. (1), se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale.(3) Ajutoarele de urgență acordate potrivit alin. (1) nu sunt supuse impozitului pe venit și nu se iau în considerare la stabilirea altor drepturi de asistență socială acordate de la bugetul de stat.2. Articolul 28 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 28(1) Primarii pot dispune acordarea de ajutoare de urgență, în bani sau în natură, familiilor sau persoanelor care se află în situații de necesitate apărute ca urmare a unor calamități naturale, incendii, accidente, epidemii, epizootii, precum și în alte situații deosebite care pot duce la apariția sau sporirea riscului de excluziune socială, inclusiv în caz de deces în țară sau în străinătate, stabilite prin hotărâre a consiliului local, care va cuprinde și procedura și/sau condițiile de acordare.(2) Propunerea de acordare a ajutoarelor de urgență are la bază cererea și declarația pe propria răspundere a unui membru de familie sau a persoanei singure, precum și ancheta socială prin care se certifică existența situațiilor de necesitate ori, după caz, a situațiilor deosebite în care se află familiile sau persoanele singure.(3) În cazul decesului unei persoane din familia beneficiară de ajutor social sau al persoanei singure beneficiare de ajutor social, primarii pot dispune acordarea unui ajutor reprezentând o parte din cheltuielile cu înmormântarea. Ajutorul se acordă unei singure persoane, care poate fi, după caz, soțul supraviețuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul, moștenitorul în condițiile dreptului comun sau, în lipsa acestuia, persoana care dovedește că a suportat cheltuielile cu înmormântarea.(4) Ajutoarele de urgență acordate în temeiul alin. (1) nu se iau în considerare la stabilirea altor drepturi de asistență socială acordate de la bugetul local.(5) Fondurile necesare pentru plata ajutoarelor prevăzute la alin. (1) și (3) se suportă din bugetul local și pot fi acordate și în completarea celor prevăzute la art. 27^1.  +  Articolul IIÎn termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul, la propunerea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, va modifica Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 76 din 28 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  LAURENȚIU-DAN LEOREANU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  ANCA DANA DRAGU
  București, 7 iunie 2021.Nr. 158.-----