LEGE nr. 157 din 7 iunie 2021pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 577 din 8 iunie 2021  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul IOrdonanța Guvernului nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 2 februarie 2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 353/2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 4, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) și (5), cu următorul cuprins:(4) Instituțiile de spectacole sau concerte prevăzute la alin. (1) care au avut un rol istoric în afirmarea identităților culturale naționale sau ale minorităților naționale sau au contribuit prin artele spectacolului la apariția și consolidarea culturii naționale după înfăptuirea Marii Uniri din 1918 și păstrează, cultivă, dezvoltă și prezintă într-o măsură deosebită memoria evenimentelor și a personalităților care au contribuit la făurirea unității naționale și a statului modern român pot solicita recunoașterea statutului de instituție publică de importanță națională.(5) Statutul de instituție de spectacole sau concerte de importanță națională se stabilește prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Culturii, la solicitarea autorității în subordinea căreia funcționează instituția de spectacole sau concerte care îndeplinește condițiile prevăzute la alin. (4). Prin hotărâre a Guvernului se poate aproba schimbarea denumirii instituției de spectacole sau concerte de importanță națională.2. După articolul 7 se introduc două noi articole, articolele 7^1 și 7^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 7^1(1) Prin excepție de la prevederile art. 4 alin. (4), statutul de instituție publică de importanță națională poate fi acordat la cerere și altor instituții de spectacole sau concerte, dacă îndeplinesc următoarele condiții:a) este instituție de spectacole de repertoriu sau instituție de concerte;b) promovează valorile cultural-artistice autohtone și universale, pe plan național și internațional;c) beneficiază de recunoașterea activității artistice a instituției pe plan național și internațional, conform criteriilor stabilite prin ordin al ministrului culturii;d) are parteneriate cu instituții de învățământ preuniversitare și universitare din țară și din străinătate;e) promovează diversitatea culturală;f) are un portofoliu de producții artistice amplu și realizează în fiecare stagiune un număr minim de premiere;g) are participări anuale la turnee naționale și internaționale;h) a obținut premii pentru producțiile artistice ale instituției în cadrul festivalurilor și concursurilor naționale și internaționale;i) are rezultate în atragerea publicului și creșterea vizibilității instituției în domeniul artelor spectacolului;j) realizează venituri extrabugetare în plafonul sau procentul stabilit anual prin ordin al ministrului culturii;k) utilizează mijloace diverse pentru realizarea și promovarea activității instituției în mediul on-line.(2) Statutul de instituție de spectacole sau concerte de importanță națională se acordă potrivit prevederilor art. 4 alin. (5), cu avizul Comisiei Naționale a Artelor Spectacolului, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alin. (1). Schimbarea denumirii instituției de spectacole sau concerte de importanță națională se poate aproba prin aceeași hotărâre a Guvernului.(3) Normele și procedura de acordare a statutului prevăzut la alin. (1) și la art. 4 alin. (4) sunt elaborate de Ministerul Culturii, cu avizul Comisiei Naționale a Artelor Spectacolului, și aprobate prin ordin al ministrului culturii.(4) Instituțiile de spectacole sau concerte de importanță națională, cu avizul autorității în subordinea căreia funcționează, pot trece în subordinea și finanțarea Ministerului Culturii, prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 7^2(1) Comisia Națională a Artelor Spectacolului este, potrivit legii, organismul de specialitate cu rol consultativ și de avizare în domeniu al Ministerului Culturii.(2) Componența, organizarea și funcționarea Comisiei Naționale a Artelor Spectacolului se aprobă prin ordin al ministrului culturii.3. La articolul 11^1, alineatul (5) se abrogă.  +  Articolul IIÎn termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, se înființează Comisia Națională a Artelor Spectacolului, prevăzută la art. 7^2 din Ordonanța Guvernului nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 353/2007, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, ca organism de specialitate al Ministerului Culturii, ale cărui componență, organizare și funcționare vor fi aprobate prin ordin al ministrului culturii.  +  Articolul IIIInstituțiile de spectacole sau concerte care au dobândit statutul de instituție publică de importanță națională anterior intrării în vigoare a prezentei legi păstrează acest statut și, după caz, denumirea de instituție publică de importanță națională.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  LAURENȚIU-DAN LEOREANU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  ANCA DANA DRAGU
  București, 7 iunie 2021.Nr. 157.-----