LEGE nr. 155 din 4 iunie 2021privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 571 din 4 iunie 2021  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 4 din 27 ianuarie 2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 117 din 3 februarie 2021, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I, partea introductivă a punctului 4 se modifică și va avea următorul cuprins:4. La articolul 265, după alineatul (10) se introduc cinci noi alineate, alineatele (11)-(15), cu următorul cuprins:2. La articolul I punctul 4, după alineatul (14) al articolului 265 se introduce un nou alineat, alineatul (15), cu următorul cuprins:(15) Prin excepție de la prevederile art. 438 alin. (1) și (3) în cazul în care funcția publică de secretar general al instituției prefectului este vacantă sau temporar vacantă și nu a putut fi ocupată prin una dintre modalitățile prevăzute la art. 394 alin. (2), sau titularul acesteia se află în imposibilitatea exercitării atribuțiilor, prefectul, prin ordin, poate delega, motivat, atribuțiile secretarului general conducătorului compartimentului juridic din instituția prefectului până la momentul ocupării funcției de secretar general al instituției prefectului, în condițiile art. 394, respectiv până la data încetării situației care a determinat imposibilitatea exercitării atribuțiilor.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  LAURENȚIU-DAN LEOREANU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  ANCA DANA DRAGU
  București, 4 iunie 2021.Nr. 155.-----