PLAN DE ACȚIUNI din 19 mai 2021pe perioada 2021-2027 pentru implementarea Strategiei naționale pentru ocuparea forței de muncă 2021-2027
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 559 bis din 31 mai 2021  Notă
  Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 558 din 19 mai 2021, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 559 din 31 mai 2021.
  Obiectivul specific 1. Integrarea durabilă pe piața muncii a forței de muncă disponibile
  Direcție de acțiune 1.1.Promovarea de noi abordări în furnizarea măsurilor active pentru îmbunătățirea accesului la piața muncii pentru toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă
  MăsuraInstituții /entități responsabilePerioada de implementareSursa de finanțareIndicatori
  1.1.1. Dezvoltarea serviciilor oferite persoanelor inactive apte de muncă și identificarea celor mai adecvate modalități de încurajare a participării acestora pe piața munciiANOFM, MMPS, MIPE2021 - 2027POCU 2014-2020, accesare fonduri externe nerambursabile aferente perioadei 2021 - 2027, cofinanțare națională, BAS, BSNumăr persoane inactive apte de muncă beneficiare de servicii
  1.1.2. Facilitarea accesului pe piața muncii a persoanelor din grupurile dezavantajate, apte de muncă, prin crearea de echipe mobile mixte cu rol în furnizarea de servicii integrate de identificare, îndrumare și sprijin, precum și prin adaptarea intervențiilor individualizate în cadrul managementului de cazANOFM, MMPS, MIPE, SPAS (serviciile publice de asistență socială)2021 - 2027POCU 2014-2020, accesare fonduri externe nerambursabile aferente perioadei 2021 - 2027, cofinanțare națională, BAS, BSNumăr de persoane din grupurile dezavantajate pentru care s-a facilitat accesul pe piața muncii
  1.1.3.Furnizarea de pachete de servicii și măsuri adaptate grupurilor dezavantajate, precum persoane inactive apte de muncă, persoane cu dizabilități, șomeri cu un nivel redus de competențe, șomeri de lungă durată, persoane cu vârsta peste 50 de ani, persoane reîntoarse în țară, persoane eliberate din detenție, tineri postinstituționalizați, persoane beneficiare ale unei forme de protecție internațională (migranți) etc.ANOFM, MMPS, MIPE,Furnizori de servicii de ocupare acreditați, Furnizori de formare profesională autorizați2021 - 2027POCU 2014-2020, accesare fonduri externe nerambursabile aferente perioadei 2021 - 2027, cofinanțare națională, BAS,BSNumăr de persoane cărora le-au fost oferite pachete integrate de măsuri de activare, din care persoane inactive apte de muncă, persoane cu dizabilități, șomeri cu un nivel redus de competențe, șomeri de lungă durată, persoane cu vârsta peste 50 de ani, persoane reîntoarse în țară, persoane beneficiare ale unei forme de protecție internațională (migranți);Număr de persoane care dobândesc un loc de muncă în urma cuprinderii în pachete integrate de măsuri de activare, din care persoane inactive apte de muncă, persoane cu dizabilități, șomeri cu un nivel redus de competențe, șomeri de lungă durată, persoane cu vârsta peste 50 de ani, persoane reîntoarse în țară, persoane eliberate din detenție, tineri postinstituționalizați, persoane beneficiare ale unei forme de protecție internațională (migranți)
  1.1.4.Dezvoltarea de instrumente și metodologii care să permită debirocratizarea și digitalizarea activității ANOFM în vederea furnizării în mod integrat a serviciilor dedicate angajatorilor, precum și realizarea de adaptări necesare persoanelor cu dizabilitățiANOFM, MMPS, MIPE, ANDPDCA, CCI2021 - 2027accesare fonduri externe nerambursabile aferente perioadei 2021 - 2027, cofinanțare națională, BAS, BSO platformă integrată funcțională Ghid privind adaptările la locul de muncă și angajare asistată
  1.1.5.Stimularea furnizorilor acreditați de servicii de ocupare în condiții de sustenabilitate prin acordarea de mini granturi dimensionate în funcție de perioada pentru care persoana mediată rămâne ocupată pe piața muncii (pt. 6/12 luni de la împlinirea a 12 luni de încadrare în muncă)Furnizorii de servicii de ocupare acreditați, ANOFM, MMPS, MIPE2021 - 2027accesare fonduri externe nerambursabile aferente perioadei 2021 - 2027, cofinanțare națională, BAS, BSNumăr de persoane mediate care se află în ocupare la 6 /12 luni de la împlinirea a 12 luni de încadrare în muncă
  1.1.6.Promovarea unor servicii dedicate persoanelor, inclusiv persoanelor cu dizabilități, care au un loc de muncă și doresc schimbarea acestuiaANOFM, MMPS2021 - 2027BASNumăr de servicii dedicate persoanelor care au un loc de muncă și doresc schimbarea acestuia Număr de persoane cu dizabilități care au beneficiat de servicii
  1.1.7. Acordarea de granturi pentru formarea profesională a angajațilorMMPS, ANOFM,MIPE2021-2027BASFSENumăr de angajați cuprinși în formare profesională organizată de angajatori
  1.1.8.Realizarea unor evaluări aprofundate ale șomajului, dar și ale inactivității în vederea reducerii și prevenirii șomajului de lungă durată și a șomajului structuralMMPS,ANOFM,PS2021-2027BASBSFSENumăr de evaluări realizate
  Direcție de acțiune 1.2. Promovarea, dezvoltarea și consolidarea inițiativelor /oportunităților de antreprenoriat și economie socială vizând crearea de locuri de muncă de calitate 
  MăsuraInstituții / entități responsabilePerioada de implementareSursa de finanțareIndicatori 
  1.2.1. Furnizarea unor programe de sprijin antreprenorial responsabil, adaptate la nevoile diferitelor grupuri țintă, cu accent pe persoanele dezavantajate, care să cuprindă măsuri de tip pre start-up și scheme granturi pentru start-up-uriMEAT,MIPE,Entități de tipul celor care au implementat schemele de start- up în programarea 2014-2020 (administratori de grant),Furnizori de formare profesională autorizați,Entități neguvernamentalele mediului de afaceri în parteneriat cu ANOFM,CCI,PS,ONG-uri ale mediului de afaceri sau care au în obiectul de activitate activități dedicate grupurilor țintă vizate de intervenție sau de sprijin comunitar/de dezvoltare locală, prin folosirea relațiilor existente cu comunitatea sau prin construirea de noi relații2021 - 2027accesare fonduri externe nerambursabile aferente perioadei 2021 - 2027, cofinanțare naționalăMecanisme de finanțare europene specifice IMMNumăr de start-up-uri înființate Număr de locuri de muncă nou createDurata de viață și creșterea în capacitate și valoare a start-up-urilor Numărul și amplitudinea financiară a exit-urilor de start-up 
  1.2.2.Dezvoltarea unor instrumente și structuri colaborative/participative, cu rol în monitorizarea și evaluarea evoluției economiei sociale în România, promovarea, sensibilizarea și conștientizarea asupra antreprenoriatului social și economiei sociale, sprijinirea din punct de vedere organizațional și tehnic a entităților de economie socialăMMPS,MIPE,ANOFM,Entități ale economiei sociale, APL, în parteneriat cu entități neguvernamentale ale mediului de afaceri, ONG care promovează/spriji nă economia socială, ale mediului de afaceri în parteneriat cu ANOFM, CCI, PS, ONG-uri ale mediului de afaceri sau care au în obiectul de activitate activități dedicate grupurilor țintă vizate de intervenție sau de sprijin comunitar/de dezvoltare locală, prin folosirea relațiilor existente cu comunitatea sau prin construirea de noi relații2021 - 2027POCU 2014-2020, accesare fonduri externe nerambursabile aferente perioadei 2021 - 2027, cofinanțare națională, BAS,BSNumăr de instrumente și structuri colaborative/participative funcționale 
  1.2.2.Dezvoltarea unor instrumente și structuri colaborative/participative, cu rol în monitorizarea și evaluarea evoluției economiei sociale în România, promovarea, sensibilizarea și conștientizarea asupra antreprenoriatului social și economiei sociale, sprijinirea din punct de vedere organizațional și tehnic a entităților de economie socială MMPS,MIPE,ANOFM,Entități ale economiei sociale, APL, în parteneriat cu entități neguvernamentale ale mediului de afaceri, ONG care promovează/spriji nă economia socială,2021 - 2027POCU 2014-2020, accesare fonduri externe nerambursabile aferente perioadei 2021 - 2027, cofinanțare națională, BAS,BSNumăr de instrumente și structuri colaborative/participative funcționale 
  Entități care au în obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea/evaluarea, PS    
  1.2.3.Scheme de antreprenoriat social care să combine sprijinul antreprenorial pre start-up și acordarea de granturi pentru start-up-uri de economie socială, în vederea activării potențialului de dezvoltare al sectorului economiei socialeMMPS,MIPE,ANOFM,Furnizori de formare profesională autorizați,Entități ale economiei sociale, APL, în parteneriat cu entități neguvernamentale ale mediului de afaceri, ONG care promovează/spriji nă economia socială, CCI2021 - 2027POCU 2014-2020, accesare fonduri externe nerambursabile aferente perioadei 2021 - 2027, cofinanțare națională, BAS, BSNumăr de start-up-uri de economie socială înființateNumăr de locuri de muncă nou create 
  1.2.4.Asistență/consultanță în afaceri post înființare pentru depășirea dificultăților economice și sprijin pentru inovare și digitalizare al start-up-urilor sustenabileMEAT, MIPE,Entități de tipul celor care au implementat schemele de start- up în programarea 2014-2020 (administratori de grant),Furnizori de formare profesională autorizați,Entități neguvernamentale ale mediului de afaceri, în parteneriat cu ANOFM, CCI,Organizații neguvernamentale ale mediului de afaceri sau care au în obiectul de activitate activități dedicate grupurilor țintă vizate de intervenție sau de sprijin comunitar/de dezvoltare locală, prin folosirea relațiilor existente cu comunitatea sau prin construirea de noi relații2021 - 2027accesare fonduri externe nerambursabile aferente perioadei 2021 - 2027, cofinanțare naționalăNumăr de IMM-uri sprijinite post- start-up 
  1.2.5.Scheme de sprijin, inclusiv financiar, în vederea îmbunătățirii perspectivelor de consolidare și dezvoltare sustenabilă a structurilor de economie socială, în special a celor cu rezultate dovedite de angajare a persoanelor din grupurile defavorizateMMPS,MIPE,ANOFM,Furnizori de formare profesională autorizați,Entități ale economiei sociale, APL, în parteneriat cu entități neguvernamentale ale mediului de afaceri, ONG-uri care promovează/sprijină economia socială2021 - 2027POCU 2014-2020, accesare fonduri externe nerambursabile aferente perioadei 2021 - 2027, cofinanțare națională, BAS, BSNumăr de structuri de economie socială consolidate/dezvoltate Număr de locuri de muncă nou create Număr de beneficiari 
  1.2.6.Subvenționarea procesului de integrare socio-profesională a lucrătorilor defavorizați în cadrul întreprinderilor sociale de inserție - acoperirea costurilor de calificare la locul de muncă, contracte de muncă subvenționate pe perioade cuprinse între 6 - 24 luni, cu servicii de acompaniere socio-profesională și socialeANOFM,MMPS,MIPE,Entități de economie socială - întreprinderi sociale de inserție2021 - 2027accesare fonduri externe nerambursabile aferente perioadei 2021 - 2027, cofinanțare națională, BAS,BSNumăr de persoane participante la procesul de integrare socio- profesională subvenționat Număr de persoane aflate în ocupare după finalizarea contractului de muncă subvenționat (la 6 luni de la finalizarea intervenției) 
  1.2.7. Susținerea înființării de centre de inovație și antreprenoriat (de tipul incubatoarelor de afaceri, huburilor, makerspace, centre dedicate roboticii și inteligenței artificiale etc.)MIPE,ME,MCIDEntități ale economiei sociale, APL, în parteneriat cu entități neguvernamentale ale mediului de afaceri, ONG care promovează/sprijină mediul de afaceri,Entități din mediul universitar și de cercetare, PS2021-2027accesare fonduri externe nerambursabile aferente perioadei 2021 - 2027Număr de centre de inovație și antreprenoriat susținute 
  Direcție de acțiune 1.3. Dezvoltarea de măsuri pentru identificarea și reducerea deficitelor de forță de muncă, în special a celor de la nivel local/regional
  MăsuraInstituții / entități responsabilePerioada de implementareSursa de finanțareIndicatori/ținte 
  1.3.1.Finanțarea de intervenții integrate în zone cu deficit de forță de muncă și migrație sezonieră, prin acordare de granturi, care să cuprindă printre altele și următoarele acțiuni: identificarea dimensiunii fenomenului de deficit de forță de muncă, în special de la nivel local/regional; proiectarea serviciilor suport pentru reducerea deficitelor de forță de muncă în parteneriat cu comunitatea locală, cu partenerii sociali și cu alte părți interesate (angajatori etc.); acordarea serviciilor suport pentru reducerea deficitelor de forță de muncă în parteneriat cu comunitatea locală, cu partenerii sociali și cu alte părți interesate (angajatori etc.)MMPS,MIPE,ANOFM,APL,GAL Urbane,GAL RuralePS,Entități care au în obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea/evaluarea,ONG, CCI2021 - 2027accesare fonduri externe nerambursabile aferente perioadei 2021 - 2027, cofinanțare națională, BAS,BSParticipanți în ocupare, inclusiv ocupare pe cont propriu la finalizarea intervențiilor de reducere a deficitului de forță de muncă 
  1.3.2.Promovarea măsurilor de reducere a deficitelor de competențe MMPS,MIPE,ME,ANOFM,APL,GAL,PS,Furnizori de formare profesională autorizați, isj/ismbUnități de învățământ2021 - 2027 accesare fonduri externe nerambursabile aferente perioadei 2021 - 2027, cofinanțare națională,’basBS Număr de persoane incluse în măsuri de reducere a deficitelor Număr de persoane încadrate în muncă prin măsuri de reducere a deficitelor   
  1.3.3.Reducerea ocupării în agricultura de subzistență și facilitatea relocării acestei resurse umane către activitățile non-agricoleMADR, ANOFM2021-2027Plan Național Strategic PAC post 2020Număr persoane cărora le-a fost facilitată relocarea din agricultura de subzistență către activități non agricole 
  1.3.4.Finanțarea serviciilor de susținere a îmbătrânirii active prin implicarea lucrătorilor vârstnici de peste 60 de ani în programe de mentorat pentru formarea și integrarea lucrătorilor noiMIPE,Angajatori,PS2021-2027accesare fonduri externe nerambursabile aferente perioadei 2021 - 2027, cofinanțare naționalăNumăr persoane de peste 60 de ani implicate în programe de mentorat 
  1.3.5.Cartografierea ocupațiilor și competențelor, precum și asigurarea corespondenței între ocupații, calificări și conținutul lor de competențeANOFM,MMPS,ME,UEFISCDI,CNDIPT,INCSMPS2021-2023accesare fonduri externe nerambursabile aferente perioadei 2014- 2020Aplicație pentru sincronizarea, interconectarea, testarea, actualizarea si monitorizarea următoarelor mecanisme dezvoltate în proiectul ReCONECT: - mecanism integrat de monitorizare a inserției absolvenților programelor de educație și formare profesională; - mecanism interconectat de anticipare a nevoii de calificări și competente pe piața muncii; - mecanism interconectat de evaluare și monitorizare a politicilor publice privind măsurile active și formarea profesională 
  Direcție de acțiune 1.4. Reducerea disparității de gen privind ocuparea forței de muncă 
  MăsuraInstituții / entități responsabilePerioada de implementareSursa de finanțareIndicatori 
  1.4.1.Promovarea formelor atipice de ocupare a forței de muncă, care să permită asumarea responsabilităților de îngrijire a persoanelor dependente, cu respectarea echilibrului dintre viața profesională și cea privatăMMPS,ANES,ANOFM,IM,PS,ONG,Angajatori2021 - 2027BAS,BSNumăr de acțiuni de promovare 
  1.4.2.Furnizarea de servicii suport de integrare pe piața muncii a persoanelor care au calitatea unici întreținători ai familiilor monoparentale și/sau a persoanelor care au copii mai mici de 12 ani, în special a celor provenind din mediul ruralANOFM,MMPS,MIPE,Furnizori de servicii sociale, Furnizori de servicii socio- educaționale2021 - 2027accesare fonduri externe nerambursabile aferente perioadei 2021 - 2027, cofinanțare națională, BAS,BSNumăr de persoane beneficiare de servicii suport de integrare pe piața muncii, din care persoane unici întreținători ai familiilor monoparentale și/sau persoane care au copii mai mici de 12 ani (din care din mediul rural) 
  1.4.3.Sprijin acordat angajatorilor/consorțiilor de angajatori pentru amenajarea unor spații destinate supravegherii și îngrijirii copiilor cu vârstă antepreșcolară, în vederea asigurării echilibrului dintre viața profesională și cea de familie a femeilor angajateMIPE,Angajatori/consorții de angajatori2021 - 2027accesare fonduri externe nerambursabile aferente perioadei 2021 - 2027, cofinanțare națională, BAS,BSParticipanți în ocupare, inclusiv ocupare pe cont propriu la finalizare intervențieNumăr micro/IMM-uri sprijinite 
  Direcție de acțiune 1.5. Furnizarea unor măsuri de sprijin pentru menținerea activității economice în contextul COVID 19 sau a altor situații excepționale 
  MăsuraInstituții / entități responsabilePerioada de implementareSursa de finanțareIndicatori 
  1.5.1.Sprijin pentru persoanele care se află în șomaj tehnic ca urmare a declarării situațiilor de urgență/alertă (ex. pandemia COVID - 19), inclusiv subvențiiANOFM,MMPS,MIPE2021 - 2027POCU 2014-2020, accesare fonduri externe nerambursabile aferente perioadei 2021 - 2027, cofinanțare națională,BAS,BSNumăr de persoane beneficiare de șomaj tehnic suportat de stat 
  1.5.2.Sprijin pentru persoanele angajate în cadrul întreprinderilor a căror activitate este afectată direct/indirect ca urmare a declarării situațiilor de urgență/alertă (ex. pandemia COVID - 19), inclusiv subvențiiANOFM,MMPS,MIPE2021 - 2027POCU 2014-2020, accesare fonduri externe nerambursabile aferente perioadei 2021 - 2027, cofinanțare națională, BAS,BSNumăr de persoane beneficiare de sprijin, din care subvenții 
  1.5.3.Subvenții acordate angajatorilor pentru plata unei părți din salariu, în vederea menținerii locurilor de muncă, pentru angajații care au beneficiat de șomaj tehnicANOFM,MMPS,MIPE2021 - 2027POCU 2014-2020, accesare fonduri externe nerambursabile aferente perioadei 2021 - 2027, cofinanțare națională, BAS,BSNumăr de persoane beneficiare de sprijin, din care subvenții 
  1.5.4.Acordare de servicii de preconcediere ( servicii de ocupare și de formare profesională) pentru persoanele care urmează să fie disponibilizateANOFM,Furnizori de servicii de ocupare acreditați2021-2027BASNumăr persoane beneficiare ale serviciilor de preconcediere 
  1.5.5.Sprijin acordat angajatorilor pentru desfășurarea activității în regim de telemuncă sau muncă la domiciliuMMPS,ANOFM2021-2027BASFSENumăr de angajatori sprijiniți 
  Obiectivul specific 2. Creșterea gradului de valorificare a potențialului economic al tinerilor (inclusiv a tinerilor NEET)
  Direcție de acțiune 2.1. Creșterea ocupării tinerilor și promovarea unei ocupări durabile, inclusiv prin implementarea Garanției pentru Tineret consolidare
  MăsuraInstituții / entități responsabilePerioada de implementareSursa de finanțareIndicatori
  2.1.1. Dezvoltarea de sisteme de prevenție prin consolidarea parteneriatelor între instituții cu competențe în domeniul ocupării, educației și protecției sociale, precum și alte entități relevante în vederea identificării tinerilor cu risc de a deveni tineri NEETMMPS,ANOFM,ANES,ME,ISJ/ISMB, Unități de învățământ, MTS, inclusiv DJST,APL (inclusiv DGASPC),PS,ONG2021-2027Nu este cazulNumăr de parteneriate încheiate Număr de parteneriate consolidate Număr de tineri cu risc de a deveni NEETs identificațiNumăr de campanii de informare cu privire la serviciile oferite de ANOFM realizate
  2.1.2.Înființarea/dezvoltarea de centre/cluburi de tineret la nivel comunitar, cu implicarea autorităților locale și a unor entități publice sau private care să ofere activități specifice adaptate tinerilor și susținerea activități de promovare a acestoraMIPE,MMPS,ANES,MTS, inclusiv DJST,ONG,Organizații de tineret,Centre/cluburi de tineret,APL,PS,CCI2021-2027accesare fonduri externe nerambursabile aferente perioadei 2021 - 2027, cofinanțare națională, BAS,BSEntități sprijinite pentru dezvoltarea și furnizarea de servicii de ocupare
  2.1.3. Realizarea de către centrele/cluburile de tineret publice sau private sau alte entități interesate a unor rețele de lucrători de tineret, identificați, selectați și activați din rândul tinerilor (în special NEETs)MIPE,MTS, inclusiv DJST,ONG,Cluburi de tineret, Organizații de tineret,APL,PS2021-2027accesare fonduri externe nerambursabile aferente perioadei 2021 - 2027, cofinanțare națională,BS,Fonduri privateNumăr de centre de tineret înființate Număr de centre de tineret dezvoltate Număr de rețele de lucrători de tineret înființate și funcționale Număr de lucrători de tineret identificați și selectați, din care NEETs Număr de lucrători de tineret activați, din care NEETsNumăr de tineri, din care NEETs înregistrați la ANOFM în vederea oferirii de servicii de ocupare
  2.1.4.Cartografierea, informarea, pregătirea și furnizarea ofertei propriu- zise (pachete integrate de măsuri de activare a tinerilor, inclusiv NEETs)MMPS,MIPE,ANOFM,ANES,ME,MTS,APL,PS,ONG,Centre de tineret, Rețele de tineret, ISJ/ISMB,Unități de învățământ2021-2027POCU 2014-2020, accesare fonduri externe nerambursabile aferente perioadei 2021 - 2027, cofinanțare națională, BAS,BSNumăr de tineri, din care NEETs identificațiNumăr de tineri, din care NEETs înregistrați la ANOFM Număr tineri cu dizabilități înregistrați la ANOFM (pe grade de handicap)Nr. tineri, din care NEETs care beneficiază de servicii de informare și consiliere în carieră Număr tineri cu dizabilități care beneficiază de servicii de informare și consiliere în carierăNumăr tineri, din care NEETs cuprinși în pachete de măsuri de activareNumăr tineri, din care NEETs ocupați în urma cuprinderii în pachete de măsuri de activareNumăr tineri cu dizabilități ocupați în urma cuprinderii în pachete de măsuri de activare
  2.1.5.îmbunătățirea monitorizării situației tinerilor NEET după integrarea pe piața muncii sau în sistemul de educație sau de formare profesionalăANOFM,MMPS,ME,MIPE,Centrele/cluburile de tineret, ISJ/ISMB,Unități de învățământ2021-2027accesare fonduri externe nerambursabile aferente perioadei 2021 - 2027, cofinanțare națională, BAS,BSNumăr de tineri al căror statut pe piața muncii sau în sistemul de educație sau de formare profesională este cunoscut la 6/12/18 luni de la includerea într-o ofertă de Garanție pentru Tineret (de educație/formare profesională/ocupare)
  2.1.6. Dezvoltarea voluntariatului în rândul tinerilor, inclusiv NEETs, în scopul familiarizării acestora cu cerințele locurilor de muncă, facilitării dobândirii de noi competențe și identificării unor potențiale parcursuri profesionale, inclusiv antreprenorialeMTS,ME,MMPS,MIPE,ISJ/ISMB,Unități de învătământ,ONG,APL,Companii publice si private, întreprinderi sociale și întreprinderi sociale de inserție,ANO FM2021-2027accesare fonduri externe nerambursabile aferente perioadei 2021 - 2027, cofinanțare națională, Fonduri privateNumăr de tineri, din care NEETs cuprinși în programul Tânăr voluntarNumăr de entități publice și private participante în program
  2.1.7.Asigurarea dobândirii de către tineri, inclusiv NEETs, a competențelor transversale, cu accent pe competențe digitale de bază, de management al carierei, de comunicare și muncă în echipă, precum și competențe de antreprenoriat social și verziANOFM,MIPE,ME,ISJ/ISMB,Unități de învățământ,Furnizori de formare profesională autorizati2021-2027accesare fonduri externe nerambursabile aferente perioadei 2021 - 2027, cofinanțare națională, BAS,BSNumăr de tineri, din care NEET, care au finalizat programe de formare profesională vizând competențe transversale, cu accent pe competențe digitale de bază, de management al carierei, de comunicare și muncă în echipă, precum și competențe de antreprenoriat social și verzi
  Obiectivul specific 3. Modernizarea și consolidarea instituțiilor pieței muncii în vederea creării unui mediu care să conducă la susținerea unei piețe a muncii flexibile, funcționale și reziliente
  Direcție de acțiune 3.1. Reconcilierea flexibilității pieței muncii cu securitatea ocupării și coeziunea socială
  MăsuraInstituții / entități responsabilePerioada de implementareSursa de finanțareIndicatori
  3.1.1. Dezvoltarea unui cadru de reglementare stimulativ pentru noile forme de ocupare a forței de muncă, concomitent cu asigurarea echilibrului între flexibilizarea pieței muncii și securitatea lucrătorilorMMPS,IM,INCSMPS,PS2021-2027Nu este cazulProiect (e) de act (e) normativ(e) de modificare a legislației Număr persoane cu forme de muncă flexibile
  3.1.2.Măsuri de sporire a nivelului de informare și conștientizare a angajatorilor și angajaților cu privire la noile forme de ocupareMMPS,IM,PS2021-2027Nu este cazulNumăr de acțiuni de informare și conștientizare realizate
  3.1.3. Sprijinirea întreprinderilor pentru dezvoltarea și implementarea de modele organizaționale adecvate noilor forme de ocupare a forței de muncă, în condiții de debirocratizare și digitalizareMMPS,PS2021-2027BAS,BSNumăr de întreprinderi sprijinite
  3.1.4.Completarea/modificarea cadrului legal privind munca pe platforme în sensul asigurării unei protecții sociale adecvate lucrătorilor, inclusiv a celor care desfășoară o activitate independentăMMPS,IM,MF,INCSMPS,PS2021-2027Nu este cazulNumăr proiecte de acte normative noi/ de modificare a cadrului legal
  3.1.5.Armonizarea legislației cu viziunea europeană privind salariul minimMMPS,PS,MF2021-2027Nu este cazulNumăr proiecte de acte normative elaborate
  3.1.6 Stimularea negocierilor colective în vederea asigurării unor salarii echitabile pentru un nivel de trai decent în scopul asigurării convergenței cu celelalte state europene și contribuind astfel la reducerea impactului sărăciei în muncăMMPS2021-2207Nu este cazulNumăr acțiuni de stimulare realizate
  3.1.7.Identificarea și stabilirea unor modalități de optimizare a sistemului de acordare a indemnizației de șomaj și a valorii acesteiaMMPS,PS2021-2027Nu este cazulNumăr studii/analize de impact efectuateNumăr proiecte de acte normative elaborate
  3.1.8. Identificarea de instrumente/mecanisme care să asigure un nivel adecvat de protecție socială pentru toți lucrătorii, în special în cazul lucrătorilor sezonieri/ pe perioadă determinată și ocazionali/zilieri.MMPS,PS,Entități care au ca obiect de activitate cercetarea- dezvoltarea2021-2027Nu este cazulNumăr de instrumente identificate Mecanism realizat
  Direcție de acțiune 3.2. Crearea unui sistem de monitorizare și evaluare a politicilor publice și de anticipare a modificărilor de pe piața muncii în vederea unei mai bune corelări între cerere și ofertă
  MăsuraInstituții / entități responsabilePerioada de implementareSursa de finanțareIndicatori/ținte
  3.2.1.Îmbunătățirea instrumentelor, proceselor și mecanismelor de monitorizare a informațiilor din piața muncii, de anticipare a nevoii de competențe, de evaluare și monitorizare a politicilor publice privind măsurile active și formarea profesională, cu adăugarea de noi dezvoltări, care să includă previziuni periodice cu privire la dinamica cererii de forță de muncă pe sectoare de activitate, în profil regional și după mediu rezidențial, în vederea creșterii predictibilității alocărilor și realocărilor intra și inter sectoriale ale forței de muncăANOFM,MMPS,MIPE,ME,MCID,INCSMPS,CNDIPT,UEFISCDI,INS,PS,CCI,ISJ/ISMB, Unități de învățământ2021-2027accesare fonduri externe nerambursabile aferente perioadei 2021 - 2027, cofinanțare națională,’basProtocoale/parteneriate cu entitățirelevante încheiateDate și informații relevante pentru piața muncii colectate, prelucrate și analizatePrognoze pe termen scurt, mediu și lung privind nevoia de forță de muncă și inclusiv de competențe elaborate
  3.2.2. Creșterea capacității MMPS și ANOFM de a monitoriza și evalua politicile publice și de a utiliza sistemele informatice suport prin formarea de specialiștiMMPS,MIPE,ANOFM2021-2027accesare fonduri externe nerambursabile aferente perioadei 2021 - 2027, cofinanțare națională,’basNumăr seminarii, instruire, formare continuăNumăr angajați MMPS și ANOFM participanți și formați
  3.2.3. Creșterea capacității de evaluare și raportare a transpunerii / implementării angajamentelor asumate de România în domeniul social și al pieței muncii.MMPS2021-2027Nu este cazulNumăr de acțiuni de schimburi de bune practiciNumăr de sesiuni de instruire/informare reciprocă Număr de participări la reuniuni ale grupurilor de lucru dedicate
  Direcție de acțiune 3.3. Consolidarea dialogului social în vederea îmbunătățirii implicării partenerilor sociali în elaborarea și implementarea politicilor cu impact pe piața muncii
  MăsuraInstituții / entități responsabilePerioada de implementareSursa de finanțareIndicatori
  3.3.1. Dezvoltarea parteneriatelor la nivel local cu scopul generării oportunităților de creștere a ocupării, prin implicarea tuturor entităților din comunitățiAPL cu atribuții în domeniul muncii, PS,ONG,GAL Urbane GAL Rurale2021-2027Nu este cazulNumăr parteneriate la nivel localNumăr persoane identificate ca potențiali beneficiari Număr de persoane ce au devenit ocupate ca rezultat al parteneriatelor locale
  3.3.2. Includerea în dialogul social a problematicii NEETs în vederea identificării de soluții pentru reducerea numărului tinerilor care nu au loc de muncă, nu urmează o formă de învățământ și nu participă la activități de formare profesionalăMMPS,ME,PS,ISJ/ISMB Unități de învățământ2021-2027Nu este cazulNumăr acțiuni întreprinse
  3.3.3. Promovarea și susținerea negocierii colective în IMM-uri și la nivel de sector de activitateMMPS,MIPE,IM,PS2021-2027accesare fonduri externe nerambursabile aferente perioadei 2021 - 2027, cofinanțare națională,’ BSPlan de măsuri de promovare a negocierii colectiveNumăr de campanii de promovare a negocierii colective Număr de IMM-uri/angajați informate/țiNumăr de contracte colective de muncă
  3.3.4. Monitorizarea participării la dialogul social desfășurat în diferite grupuri de lucru și consolidarea implicării în procesul decizional în structurile de consultare triparită pentru fundamentarea și elaborarea politicilor publice în susținerea reformelor de pe piața muncii, în acord cu dinamica pieței munciiMMPS,MIPE,PS2021-2027accesare fonduri externe nerambursabile aferente perioadei 2021 - 2027, cofinanțare națională,’ BSNumăr de grupuri de lucru pentru fundamentarea și elaborarea de acte normativeNumăr de Comisii de Dialog Social reunite în scopul fundamentării și elaborării de acte normative Număr de proiecte de acte normative elaborateNumăr de reuniuni la nivel înalt în Consiliul Național Tripartit
  3.3.5. Consolidarea capacității structurale și de acțiune a organizațiilor partenerilor sociali pentru implicarea în dialogul social tripartit și autonom în plan național și european în susținerea gestionării schimbărilor pe piața muncii, a elaborării și implementării politicilor cu impact asupra muncii și a furnizării adecvate de servicii de asistență, consiliere și instruire în sprijinul organizațiilor membre, a lucrătorilor și a firmelorPS,MMPS2021-2027accesare fondurilor externe nerambursabile aferente perioadei 2021 - 2027Număr de organizații reprezentative Rata de asociereNumăr de participări la dialogul instituționalizat național și european Număr de acorduri/programe comune supuse atenției Guvernului
  Direcție de acțiune 3.4. Transformarea muncii nedeclarate în muncă declarată     
  MăsuraInstituții / entități responsabilePerioada de implementareSursa de finanțareIndicatori
  3.4.1. Intensificarea acțiunilor de control în vederea combaterii muncii nedeclarateIM,ITM2021-2027BSNumăr de controale efectuate în vederea identificării și combaterii muncii nedeclarate Număr de controale pentru verificarea angajatorilor care încadrează în muncă zilieri potrivit Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, cu modificările și completările ulterioare
  3.4.2. Organizarea și desfășurarea de campanii de informare privind drepturile și obligațiile angajatorilor și salariațilorMIPE,ME,IM,ITM,ISJ/ISMB, Unități de învățământ2021-2027accesare fonduri externe nerambursabile aferente perioadei 2021 - 2027, cofinanțare națională,’ BSNumăr de campanii de informare organizateNumăr de campanii de informare organizate în învățământul liceal și profesional
  3.4.3. îmbunătățirea mecanismelor de identificare a cazurilor de muncă nedeclarată prin implicarea în pregătirea acțiunilor de identificare a cazurilor de muncă nedeclarată a partenerilor sociali prin furnizarea de către aceștia a unor informații privind angajatorii care utilizează munca nedeclaratăIM,PS2021-2027BSNumăr de acțiuni de pregătire organizate
  3.4.4. Derularea unor campanii de conștientizare a riscurilor la care se expun lucrătorii prin acceptarea unui loc de muncă nedeclaratMMPS,IM,PS2021-2027BSNumăr de campanii derulate
  Obiectivul specific 4. Consolidarea sistemului de formare profesională a adulților pentru o mai bună conectare la cerințele pieței muncii    
  Direcția de acțiune 4.1. Promovarea formării profesionale pentru redresare economică    
  MăsuraInstituții / entități responsabilePerioada de implementareSursa de finanțareIndicatori
  4.1.1. Revizuirea cadrului de reglementare a formării profesionale a adulților și a ucenicei la locul de muncă, inclusiv a învățării la distanță, cu accent pe: identificarea de noi surse de finanțare sustenabile, crearea condițiilor necesare pentru asigurarea accesului la internet și la echipamentele necesareMMPS,ME,CNDIPT,CCI2021-2023fonduri externe nerambursabile 2021-2027,BSBASNumăr de acte normative elaborate
  4.1.2. Elaborarea cadrului legislativ privind acordarea creditelor transferabile în sistemul de formare profesională a adulțilorMMPS,ME,ANC2021-2022Nu este cazulAct normativ pentru aprobarea Metodologiei pentru acordarea creditelor transferabile în sistemul de formare profesională a adulților
  4.1.3. Elaborarea cadrului legislativ privind alocarea nivelurilor de calificare pentru calificările de nivel 1-5 din CNCMMPS,ME,ANC2021-2022Nu este cazulAct normativ pentru aprobarea Metodologiei privind alocarea nivelurilor de calificare pentru calificările de nivel 1-5 din CNC
  4.1.4.Reglementarea și dezvoltarea sistemului de asigurare a calității în formarea profesională a adulțilorMMPS,ME,ANC2021-2023Nu este cazulNumăr de acte normative elaborate
  4.1.5. Elaborarea și actualizarea standardelor ocupaționale în concordanță cu noile schimbări tehnologice și cu agenda digitalăUtilizatori externi,Comitetesectoriale,ANC2021-2027fonduri externe nerambursabile aferente perioadei 2021 - 2027, cofinanțare naționalăNumăr Standarde Ocupaționale elaborate/actualizate
  Direcția de acțiune 4.2. Sprijinirea participării adulților la educație și formare profesională de calitate, favorabilă incluziunii, atractivă, mai flexibilă și adecvată erei digitale și tranziției ecologice    
  MăsuraInstituții / entități responsabilePerioada de implementareSursa de finanțareIndicatori
  4.2.1. Acoperirea costurilor legate de cazare, masă și transport pentru persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, în perioada participării la programe de formare profesionalăMMPS, MIPE, ANO FM2021-2027accesare fonduri externe nerambursabile aferente perioadei 2021 - 2027, cofinanțare națională, BSNumăr de persoane, inclusiv persoane cu dizabilități, aflate în căutarea unui loc de muncă beneficiare
  4.2.2.Dezvoltarea și implementarea unui mecanism național de finanțare a formării profesionale a salariaților prin constituirea unui fond de formare profesionalăMMPS,MIPE,PS2021-2027accesare fonduri externe nerambursabile aferente perioadei 2021 - 2027, cofinanțare naționalăAct normativ pentru aprobarea constituirii unui fond al formării profesionale a salariațilorNumăr de programe finanțate prin fondul de formare profesională
  4.2.3.Campanii de promovare și conștientizare cu privire la beneficiile participării la formarea profesională continuăMMPS,ME,ISJ/ISMBMIPE,ANOFM,PS2021-2027accesare fonduri externe nerambursabile aferente perioadei 2021-2027, cofinanțare naționalăNumăr campanii de promovare
  4.2.4. Facilitarea accesului la recunoașterea experienței profesionale a lucrătorilor, conform Directivei 36/2005/CE privind recunoașterea calificărilor profesionaleMMPS,MIPE,MEPS2021-2027accesare fonduri externe nerambursabile aferente perioadei 2021 - 2027, cofinanțare naționalăNumăr de campanii de promovare
  4.2.5. Flexibilizarea rutelor de formare profesională pentru angajații proprii și dezvoltarea unor instrumente sectoriale de recunoaștere a competențelor acestoraMMPS,MIPE,ANC,CS,PS2021-2027accesare fonduri externe nerambursabile aferente perioadei 2021 - 2027, cofinanțare naționalăInstrumente sectoriale de recunoaștere a competențelor
  4.2.6.Organizarea de programe de formare profesională pentru angajați în vederea dezvoltării și diversificării competențelor, în contextul schimbărilor tehnologice și digitale de pe piața munciiMMPS,MIPE,PS2021-2027accesare fonduri externe nerambursabile aferente perioadei 2021 - 2027, cofinanțare naționalăNumăr salariați participanți la programe de formare profesională, din care persoane cu dizabilități
  4.2.7.Consolidarea cadrului de reglementare privind recunoașterea aptitudinilor și a competențelor dobândite în contexte formale, non- formale și infórmale, inclusiv prin experiență practică, mobilitate și voluntariat; crearea și dezvoltarea unor instrumente inovative de evaluare a competențelor dobândite în sistem nonformal și informalMMPS,ME,MCID,MIPE,ANC,CS,PS2021-2027accesare fonduri externe nerambursabile aferente perioadei 2021-2027, cofinanțare naționalăNumăr acte normative elaborate/modificateInstrumente inovative de evaluare a competențelor dobândite în sistem nonformal și informal
  Direcția de acțiune 4.3. Implicarea entităților relevante pentru a oferi adulților oportunități de formare de calitate și pentru deblocarea investițiilor publice și private care să stimuleze realizarea unui echilibru dintre cererea și oferta de competențe    
  MăsuraInstituții / entități responsabilePerioada de implementareSursa de finanțareIndicatori
  4.3.1. Elaborarea, semnarea, implementarea și monitorizarea unui Pact național pentru competențe pentru a oferi adulților oportunități de formare mai numeroase și de mai bună calitate, dar și pentru identificarea investițiilor publice și private care să stimuleze realizarea unui echilibru dintre cererea și oferta de competențeMMPS,ME,MIPE,ANOFM,PS2021-2025accesare fonduri externe nerambursabile aferente perioadei 2021 - 2027, cofinanțare naționalăPact național pentru competențe elaborat, semnat, implementat și monitorizat
  4.3.2. Elaborarea, semnarea, implementarea și monitorizarea de Pacte regionale/sectoriale pentru competențeMMPS,ME,MIPE,ANOFM,PS,CS2021-2024accesare fonduri externe nerambursabile aferente perioadei 2021 - 2027, cofinanțare naționalăPacte regionale/sectoriale pentru competențe elaborate, semnate, implementate și monitorizate
  4.3.3. Elaborare de studii periodice privind nevoia de formare pentru regiunile care se confruntă cu deficit de forță de muncă calificatăANOFM,MMPS,MIPE,ME,PS2021-2023accesare fonduri externe nerambursabile aferente perioadei 2021 - 2027, cofinanțare naționalăStudii periodice privind nevoia de formare pentru regiunile care se confruntă cu deficit de forță de muncă calificată
  Direcția de acțiune 4.4. Stimularea dobândirii de noi competențe în vederea ocupării unui loc de muncă și gestionarea cu succes a tranzițiilor profesionale
  MăsuraInstituții / entități responsabilePerioada de implementareSursa de finanțareIndicatori
  4.4.1.Organizarea de programe de recalificare și perfecționare proactive pentru valorificarea beneficiilor tranziției ecologice - sprijinirea forței de muncă în vederea obținerii competențelor necesare pentru a realiza tranziția dinspre sectoarele în declin către sectoarele în creștere, în cadrul economiei verziMIPE,ANOFM,PSFurnizori de formare profesională autorizați2021-2027accesare fonduri externe nerambursabile aferente perioadei 2021 - 2027, cofinanțare naționalăParticipanți la programe de recalificarea și perfecționarea proactive, din care persoane cu dizabilități
  4.4.2.Implementarea programelor de actualizare a competențelor pentru adulții cu nivel scăzut de educație și calificare, inclusiv a programelor de ucenicieMIPE,ANOFM,PS,Furnizori de formare profesională autorizați2021-2027POCU 2014-2020, accesare fonduri externe nerambursabile aferente perioadei 2021 - 2027, cofinanțare naționalăPersoane care participă la programe de dezvoltare și actualizare a competențelor pentru adulții cu nivel scăzut de educație și calificare, din care persoane cu dizabilități
  4.4.3.Sprijinirea formării continue a angajaților în acord cu nevoile identificate la nivelul angajatorilor, inclusiv prin programe de formare internaționaleMMPS,MIPE,ANOFM,PS2021-2027POCU 2014-2020, accesare fonduri externe nerambursabile aferente perioadei 2021 - 2027, cofinanțare naționalăAngajați participanți la programe de formare, din care persoane cu dizabilități
   +  LISTA ACRONIMELOR
  MMPSMinisterul Muncii si Protectiei Sociale
  MEMinisterul Educației
  MADRMinisterul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
  MEATMinisterul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului
  MTSMinisterul Tineretului și Sportului
  MFMinisterul Finanțelor
  MIPEMinisterul Investițiilor și Proiectelor Europene
  MCIDMinisterul Cercetării, Inovării și Digitalizării
  ANOFMAgenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă
  ANESAgenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați
  ANDPDCAAutoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții
  IMInspecția Muncii
  ITMInspectorate Teritoriale de Muncă
  INCSMPSInstitutul National de Cercetare în Domeniul Muncii si Protectiei Sociale
  ANCAutoritatea Națională pentru Calificări
  SPASServiciul Public de Asistentă Socială
  DGASPCDirecția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului
  DJSTDirecțiile Județene pentru Sport și Tineret
  UEFISCDIUnitatea Executivă pentru Finanțarea învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării
  CNDIPTCentrul National de Dezvoltare a învățământului Profesional si Tehnic
  ISJ/ISMBInspectorate Școlare Județene / Inspectoratul Școlar al Municipiului București
  PSParteneri Sociali
  ONGOrganizații neguvernamentale
  CCICamere de Comerț si Industrie
  APLAutorităti Publice Locale
  GALGrupuri de acțiune Locală
  CSComitete sectoriale
  BSBugetul de stat
  BASBugetul pentru asigurări sociale
  POCU 2014-2020Program Operațional Capital Uman 2014-2020
  -----