HOTĂRÂRE nr. 585 din 27 mai 2021pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 31 mai 2021  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 5 alin. (2) din Legea nr. 297/2018 privind publicitatea mobiliară, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 29 iunie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 6 punctul V, subpunctul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:2. autorizează operatorii, își exprimă acordul sau dezacordul la împuternicire în cazul agenților și îndeplinește atribuțiile stabilite prin lege, în calitate de autoritate de supraveghere a Registrului Național de Publicitate Mobiliară;2. După articolul 27^1 se introduce un nou articol, articolul 27^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 27^2(1) Pentru îndeplinirea atribuțiilor privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară, la nivelul Ministerului se înființează Compartimentul publicitate mobiliară.(2) Activitatea compartimentului este coordonată direct de către ministrul justiției.(3) Numărul de posturi pentru compartimentul prevăzut la alin. (1) se stabilește prin ordin al ministrului, cu încadrarea în numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului.(4) Atribuțiile compartimentului prevăzut la alin. (1) se stabilesc prin Regulamentul de organizare și funcționare a Ministerului, aprobat prin ordin al ministrului.3. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa*) la prezenta hotărâre.*) Anexa este reprodusă în facsimil.  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 29 iunie 2009, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Ilie-Dan Barna
  Ministrul justiției,
  Stelian-Cristian Ion
  p. Ministrul muncii și protecției sociale,
  Mihnea-Claudiu Drumea,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Alexandru Nazare
  București, 27 mai 2021.Nr. 585.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 652/2009)
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Ministerului Justiției
  ----