NORMĂ din 18 mai 2021privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activitățile de operare a plajelor turistice
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 707 din 18 mai 2021
  • MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI Nr. 877 din 17 mai 2021
  • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR Nr. 828 din 27 mai 2021
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 560 din 31 mai 2021    Notă
    Aprobată prin ORDINUL nr. 707/877/828/2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 560 din 31 mai 2021.
     +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezenta normă stabilește măsurile specifice care trebuie aplicate pentru activitățile de operare a plajelor turistice.  +  Articolul 2În înțelesul prezentei norme se aplică definițiile prevăzute în Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 1.204/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind autorizarea plajelor în scop turistic, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 3Începând cu data publicării prezentului ordin, sunt permise activitățile de operare a plajelor turistice.  +  Capitolul II Măsuri specifice sanitare, economice și cerințe pentru operarea plajelor turistice  +  Secţiunea 1 Cerințe speciale privind măsurile specifice sanitare, economice și cerințe pentru operarea plajelor turistice  +  Articolul 4(1) Operatorii economici sau administratorii, după caz, din sectorul plajelor turistice, înainte de reluarea activităților, au următoarele obligații:a) verificarea stării de întreținere a tuturor spațiilor, facilităților, echipamentelor;b) revizuirea planurilor și procedurilor de igienizare, dezinfecție și de autocontrol pentru creșterea frecvenței acestor operațiuni;c) asigurarea de dispozitive și produse biocide avizate necesare dezinfectării mâinilor personalului lucrător, a spațiilor, facilităților, echipamentelor și ustensilelor utilizate;d) igienizarea și dezinfecția cu substanțe biocide avizate a tuturor spațiilor, facilităților, echipamentelor, a grupurilor sanitare utilizate de personalul care își desfășoară activitatea în unitate din cadrul operatorilor economici sau al administratorilor, după caz, și a celor utilizate de turiști;e) reinstruirea sub semnătură a personalului care își desfășoară activitatea în unitate cu privire la regulile generale de igienă ce trebuie respectate la nivelul unităților, inclusiv asupra măsurilor suplimentare în ceea ce privește prevenirea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2;f) la intrarea în unitate se va face un triaj observațional al angajaților (accesul personalului cu semne vizibile de infecție respiratorie va fi interzis), conform prevederilor Ordinului ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă, cu modificările ulterioare;g) asigurarea supravegherii stării de sănătate a lucrătorilor conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cu modificările și completările ulterioare, prin încheierea de către medicul de medicina muncii a fișelor de aptitudini pentru personalul care își desfășoară activitatea în unitate;h) asigurarea distanțării fizice în rândul angajaților;i) asigurarea că personalul care își desfășoară activitatea în unitate are efectuate cursurile privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătății și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 1.225/5.031/2003 privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea și certificarea instruirii profesionale a personalului privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă, cu modificările și completările ulterioare.(2) La finalizarea măsurilor luate înainte de demararea activității, operatorii economici sau administratorii, după caz, sunt obligați să păstreze la nivelul unității documente prin care să se demonstreze că au fost implementate măsurile prevăzute la alin. (1) lit. a)-g). Aceste documente vor fi puse la dispoziția organelor de control ori de câte ori se solicită.(3) După reluarea activității, în conformitate cu prevederile alin. (1) și (2), operatorii economici, respectiv administratorii plajelor, după caz, trebuie să realizeze:a) respectarea planurilor și procedurilor specifice și formularea unui plan intern de măsuri destinate prevenirii transmiterii noului coronavirus, atât între personalul care își desfășoară activitatea în unitate, cât și în relația cu turiștii;b) creșterea frecvenței operațiunilor de curățenie și dezinfecție cu produse biocide avizate, pe bază de proceduri documentate, a tuturor spațiilor, facilităților, echipamentelor utilizate de personalul care își desfășoară activitatea în unitate și de către turiști;c) monitorizarea permanentă a stării de sănătate a personalului care își desfășoară activitatea în unitate și interzicerea accesului persoanelor care prezintă semne vizibile de infecție respiratorie sau semne specifice altor boli transmisibile;d) personalul care își desfășoară activitatea în unitate va fi instruit și informat cu privire la măsurile de prevenire a răspândirii COVID-19 și în special la necesitatea menținerii permanente a regulilor adecvate de igienă și de protecție sanitară;e) notificarea direcției de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București în cazul în care există suspiciuni sau cazuri confirmate de COVID-19 la personalul care își desfășoară activitatea în unitate;f) aplicarea măsurilor de igienizare corespunzătoare a spațiului de lucru, în cazul în care o persoană din cadrul personalului care își desfășoară activitatea în unitate a fost depistată pozitiv cu COVID-19, conform normelor în vigoare.  +  Secţiunea a 2-a Măsuri de protecție a turiștilor  +  Articolul 5Operatorii economici sau administratorii, după caz, au următoarele obligații privind protecția turiștilor în spațiile în care aceștia au acces:1. vor amplasa la loc vizibil regulamentele de acces și de comportament pe plajă;2. se asigură măsuri pentru respectarea unei distanțe de 2 m (stânga/dreapta, față/spate) între șezlongurile care sunt utilizate de persoane din familii diferite;3. pentru estimarea capacității plajei cu menținerea distanței fizice se pot folosi atât proiecții de date anterioare, cât și monitorizare activă;4. administratorii vor asigura accesul pe plajă în limitele de capacitate adoptate, cu menținerea distanței fizice, descurajarea aglomerării și limitarea adunărilor mari;5. de asemenea, pentru atingerea obiectivelor de reducere a riscului de transmitere a infecției cu virusul SARS-CoV-2, administratorii plajelor trebuie să adopte măsuri pentru:a) restricționarea accesului la plajă dacă limitele de capacitate stabilite sunt depășite și distanța fizică nu poate fi menținută;b) asigurarea accesului prin puncte de intrare clar semnalizate;c) stabilirea de culoare unidirecționale, separate, de intrare și de ieșire;d) rezervarea utilizării plajei pe anumite perioade de timp se face prin intermediul unui sistem de rezervare online sau telefonic și/sau adoptarea de ore strategice de funcționare sau criterii de închidere flexibile;e) colaborare cu forțele de ordine pentru redirecționarea sau devierea vehiculelor/persoanelor, dacă este atinsă capacitatea maximă stabilită;f) limitarea numărului de angajați care interacționează cu turiștii;6. accesul în zonele adiacente interioare (de exemplu, zone de schimbare, vestiare, toalete) trebuie să respecte regulile de distanțare fizică;7. trebuie să se mențină o distanță de cel puțin 2 metri între persoane (inclusiv angajații) în orice moment; excepție: membri ai aceleiași familii sau dacă siguranța activității de bază necesită o distanță mai scurtă (de exemplu, ridicarea echipamentelor grele);8. se amenajează zonele de lucru (de exemplu, scaune pentru salvamari, turnuri) astfel încât cei care prestează servicii pe plajă să stea distanțați la cel puțin 1,5 metri;9. instalarea unor bariere fizice la punctele de plată, acestea fiind amplasate între spațiul rezervat personalului care își desfășoară activitatea în unitate și turiști;10. servirea clienților se va face de către personalul care își desfășoară activitatea pe plaja concesionată, fără deplasarea clienților în punctele de servire;11. se evită, pe cât posibil, servirea de produse neambalate;12. în cazul plajelor neconcesionate, administrația publică locală va răspunde de menținerea regulilor de distanțare fizică și evitarea formării de aglomerări;13. semnalizarea distanțelor corespunzătoare cu delimitarea vizibilă a sensului pentru zonele de intrare și ieșire, pentru a controla prezența/densitatea utilizatorilor;14. echipamentul de plajă (de exemplu, scaune, șezlonguri, umbrele) trebuie folosit individual, fără ca aceste echipamente să fie partajate între persoane care nu sunt membri de familie;15. înainte și după fiecare utilizare, echipamentele de plajă (de exemplu, scaune, șezlonguri, umbrele) vor fi curățate și dezinfectate cu produse biocide avizate;16. toaletele de pe plajă trebuie asigurate cu consumabile adecvate pentru respectarea igienei: apă, săpun, dezinfectant cu cel puțin 60% alcool, prosoape de hârtie și coșuri de gunoi fără atingere. Se va asigura curățarea și dezinfecția frecventă a acestora;17. suprafețele atinse frecvent trebuie curățate și dezinfectate;18. nu sunt permise activități sportive sau de agreement decât în spații special amenajate cu acest scop, cu limitarea numărului de persoane care nu aparțin aceleiași familii;19. se asigură că normele de distanțare fizică sunt aplicate în mod eficient și că se evită pe cât posibil interacțiunea fizică cu și între clienți;20. se asigură că personalul care își desfășoară activitatea în unitate, după caz, va purta mască;21. asigură dispozitive și produse biocide avizate necesare dezinfectării mâinilor turiștilor și informarea acestora cu privire la modul de utilizare;22. asigură șezlonguri pentru fiecare persoană precum și dezinfectarea acestora după fiecare persoană.  +  Secţiunea a 3-a Controale oficiale privind respectarea măsurilor aplicate  +  Articolul 6(1) Personalul de specialitate din cadrul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului, Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor va adopta planuri de verificare a modului în care sunt respectate și aplicate măsurile prevăzute în prezenta normă, în conformitate cu domeniul de competență al fiecărei părți, stabilit prin legislația specifică în vigoare.(2) Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 5 atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, după caz, în condițiile art. 65 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, și/sau ale art. 8 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 274/2006, cu modificările și completările ulterioare.(3) Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Ministerul Sănătății se informează reciproc cu privire la orice informație deținută ca urmare a controalelor oficiale, legată de existența unei neconformități față de prevederile prezentei norme care nu intră în domeniul propriu de competență.  +  Capitolul III Dispoziții finale  +  Articolul 7(1) Operatorii economici și/sau administratorii plajelor trebuie să urmărească și să aplice, în funcție de specificul unității, ghidurile și recomandările în legătură cu prevenirea și combaterea răspândirii COVID-19.(2) În situația în care într-o localitate evoluează focare extinse de COVID-19, se suspendă activitățile de operare a plajelor turistice, în conformitate cu decizia centrului de coordonare și conducere a intervenției județean/al municipiului București.(3) Măsurile aplicate în conformitate cu prezenta normă nu exonerează operatorii economici și administratorii plajelor de la respectarea celorlalte cerințe prevăzute de legislația în vigoare, precum și/sau a normelor generale în vigoare privind măsurile de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2.----