ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 41 din 27 mai 2021pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 560 din 31 mai 2021  În prezent, art. 246 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, prevede că pot ocupa funcții de conducere, de îndrumare și de control în unitățile de învățământ și inspectoratele școlare doar cadrele didactice membre ale Corpului național de experți în management educațional (CNEME).Având în vedere atribuțiile Ministerului Educației în ceea ce privește stabilirea politicilor publice în domeniul educației, precum și faptul că la nivelul sistemului de învățământ preuniversitar contractele de management încheiate pentru ocuparea unei funcții de conducere din unitățile de învățământ preuniversitar/inspectorate școlare și-au încetat valabilitatea în foarte multe cazuri, toate funcțiile de conducere urmând a deveni vacante în perioada următoare,analizând într-un mod obiectiv nevoile sistemului național de învățământ, din perspectiva asigurării unui management de calitate, s-a ajuns la concluzia că se impune o lărgire a bazei de selecție a personalului apt să se înscrie la concursul pentru ocuparea funcției de director/director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar, astfel încât să se realizeze o selecție mai riguroasă a resursei umane și să se realizeze o reevaluare a criteriilor de performanță în actul de management educațional.Decizia de lărgire a bazei de selecție, dar introducerea în același timp a unor criterii de performanță, la susținerea concursului este în concordanță cu unul dintre cele mai importante principii care guvernează învățământul preuniversitar din România, principiul eficienței, reglementat la art. 3 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia avem obligația, în calitate de autoritate în domeniul educației, de a urmări obținerea de rezultate educaționale maxime, prin gestionarea resurselor existente. De asemenea, posibilitatea înscrierii la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director de unități de învățământ și a cadrelor didactice care nu au calitatea de expert în management educațional satisface principiul transparenței și deschiderii spre egalizarea de șanse.Este necesar ca accesul la aceste funcții de conducere să fie deschis către toate cadrele didactice care vor să concureze și care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege, astfel încât să se genereze plus valoare procesului de educație. Ocuparea funcțiilor de conducere trebuie să se realizeze conform unor criterii de performanță profesională și evaluate cu obiectivitate prin raportare la interesul superior al elevului.Mai mult, radiografia reală a sistemului național de învățământ ne arată că se impune o schimbare de paradigmă în ceea ce privește abordarea instituțională a managementului educațional. Este foarte importantă gestionarea mai eficientă a resurselor educaționale (documentare/curriculare, umane și materiale) și dezvoltarea capacității de atragere de resurse (financiare și umane) și menținerea în sistem a resurselor umane bine pregătite și motivate. Redefinirea managerului educațional este de o importanță deosebită, managerul trebuie să fie capabil să definească profilul cerut pentru viitoarele cadre didactice și să motiveze cadrele didactice pentru performanță înaltă, să identifice bunele practici și să recunoască inovația și să utilizeze tehnologiile moderne de informare și comunicare.În situația în care concursurile pentru ocuparea funcțiilor de conducere la nivelul sistemului de învățământ ar fi organizate fără introducerea unor criterii de performanță și fără lărgirea bazei de selecție, ar fi afectată iremediabil calitatea procesului de învățământ. Calitatea resursei umane în asigurarea managementului este esențială pentru desfășurarea în cele mai bune condiții a activității didactice, asigurându-se în același timp premisele respectării dreptului la învățătură prevăzut de Constituția României, republicată. Încetarea de drept a tuturor contractelor de management și iminenta declanșare a procedurilor de concurs în noile condiții și pentru a se asigura stabilitatea managementului la nivelul sistemului reprezintă o situație extraordinară ce se impune a fi reglementată de urgență.Urgența adoptării acestor măsuri derivă și din faptul că organizarea întregului proces de organizare a concursurilor naționale pentru ocuparea funcțiilor de conducere necesită o perioadă de timp rezonabilă, astfel încât la data începerii anului școlar 2021-2022 unitățile de învățământ preuniversitar să beneficieze de o conducere stabilă, amânarea acestor măsuri putând genera o lipsă de coerență și predictibilitate în desfășurarea actului managerial la nivelul acestor unități.Neadoptarea de urgență a măsurilor menționate ar conduce la imposibilitatea organizării concursurilor naționale pentru ocuparea funcțiilor de conducere în perioada imediat următoare având ca o consecință negativă imposibilitatea asigurării unei stabilități și coerențe manageriale la începutul anului școlar 2021-2022, dar și la o situație de vulnerabilitate și provizorat în care s-ar regăsi sistemul de învățământ preuniversitar în condițiile în care toate unitățile ar fi conduse de personal numit pe o perioadă extrem de limitată de timp.Din această perspectivă, organizarea concursurilor trebuie să se facă prin raportare la noul cadru normativ stabilit prin prezenta ordonanță de urgență.Aceste elemente vizează un interes public și constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată și care impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILegea educației naționale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 246, alineatul (3) se abrogă.2. La articolul 257, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 257(1) Funcția de director și de director adjunct se ocupă prin concurs public, care constă în probă scrisă și interviu, de către cadre didactice titulare membre ale corpului național de experți în management educațional.3. La articolul 257, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Prin excepție de la prevederile alin. (1), se pot înscrie la concursul național pentru ocuparea funcției de director/director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar și cadrele didactice titulare care nu au calitatea de expert în management educațional, dar care îndeplinesc următoarele condiții: a) au diplomă de licență sau atestat de echivalare în condițiile art. 149 alin. (3);b) au cel puțin 5 ani vechime în învățământ.4. La articolul 260, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 260(1) Funcțiile de conducere din inspectoratele școlare și de director al casei corpului didactic se ocupă prin concurs, care constă în probă scrisă și interviu, conform unei metodologii elaborate de către Ministerul Educației și aprobate prin ordin al ministrului, de către cadre didactice titulare în învățământ membre ale corpului național de experți în management educațional, care au titlul de doctor sau gradul didactic I.5. La articolul 260, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Prin excepție de la prevederile alin. (1), se pot înscrie la concursul național pentru ocuparea funcției de conducere din inspectoratele școlare și de director al casei corpului didactic și cadrele didactice titulare care nu au calitatea de expert în management educațional, dar care îndeplinesc următoarele condiții: a) au diplomă de licență;b) au titlul de doctor sau gradul didactic I.6. La articolul 261, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Prin excepție de la prevederile alin. (2), se pot înscrie la concursul pentru ocuparea funcțiilor de îndrumare și de control din inspectoratele școlare și cadrele didactice titulare care nu au calitatea de expert în management educațional, dar care au diplomă de licență și gradul didactic I sau II.7. După articolul 261 se introduce un nou articol, articolul 261^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 261^1Candidații înscriși la concursurile pentru ocuparea funcțiilor de director/director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar, director al casei corpului didactic, precum și pentru ocuparea funcțiilor de conducere, îndrumare și de control din inspectoratele școlare trebuie să obțină minimum nota 7 (șapte) la proba scrisă pentru a promova la proba de interviu. Punctajul obținut la proba de interviu trebuie să fie minimum 7 (șapte).  +  Articolul IIPrin derogare de la dispozițiile art. 5 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Ministrul educației,
  Sorin-Mihai Cîmpeanu
  București, 27 mai 2021.Nr. 41.----