HOTĂRÂRE nr. 558 din 19 mai 2021privind aprobarea Strategiei naționale pentru ocuparea forței de muncă 2021-2027 și a Planului de acțiuni pe perioada 2021-2027 pentru implementarea Strategiei naționale pentru ocuparea forței de muncă 2021-2027
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 31 mai 2021  Având în vedere Memorandumul cu tema „Măsuri necesare îndeplinirii condiției favorizante - Cadru de politică strategic pentru politicile active din domeniul pieței muncii“, aprobat de Guvernul României la data de 18 decembrie 2018,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 25 lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Strategia națională pentru ocuparea forței de muncă 2021-2027, denumită în continuare Strategie, prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 2(1) Se aprobă Planul de acțiuni pe perioada 2021-2027 pentru implementarea Strategiei naționale pentru ocuparea forței de muncă 2021-2027, denumit în continuare Plan de acțiuni, prevăzut în anexa nr. 2.(2) Implementarea Planului de acțiuni se realizează prin planuri anuale de acțiuni aprobate prin ordin al ministrului muncii și protecției sociale.  +  Articolul 3Ministerul Muncii și Protecției Sociale, celelalte ministere și organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și autoritățile administrației publice locale au obligația de a duce la îndeplinire măsurile specifice domeniului lor de activitate prevăzute în Planul de acțiuni.  +  Articolul 4Finanțarea necesară îndeplinirii măsurilor prevăzute în Planul de acțiuni se va realiza de către fiecare instituție responsabilă cu implementarea planului aferent acesteia, în limita fondurilor aprobate anual în bugetul acestora, respectiv prin absorbția fondurilor europene nerambursabile și asigurarea resurselor financiare necesare pentru cofinanțarea proiectelor.  +  Articolul 5Anexele nr. 1 și 2*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.*) Anexele nr. 1 și 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 bis, care se poate achiziționa de la Biroul pentru relații cu publicul din Str. Parcului nr. 65, intrarea A, sectorul 1, București.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Raluca Turcan
  Ministrul educației,
  Sorin-Mihai Cîmpeanu
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Nechita-Adrian Oros
  Ministrul tineretului și sportului,
  Carol-Eduard Novák
  p. Ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului,
  Paul Ene,
  secretar de stat
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila Zoltán
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  p. Ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Ramona Moldovan,
  secretar general
  p. Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Marius-Mihai Vasiliu,
  secretar de stat
  Ministrul cercetării, inovării și digitalizării,
  Ciprian-Sergiu Teleman
  Ministrul finanțelor,
  Alexandru Nazare
  București, 19 mai 2021.Nr. 558.  +  ANEXA nr. 1STRATEGIE NAȚIONALĂpentru ocuparea forței de muncă 2021-2027  +  ANEXA nr. 2PLAN DE ACȚIUNIpe perioada 2021-2027 pentru implementarea Strategiei naționale pentru ocuparea forței de muncă 2021-2027