ORDIN nr. 3.852 din 27 mai 2021pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5.453/2020 privind organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat - 2021
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 28 mai 2021  Având în vedere:– prevederile art. 77 alin. (5), art. 94 alin. (2) lit. e) și ale art. 361 alin. (3) lit. c) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul național de învățământ, cu modificările ulterioare;– prevederile art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 109/2021;– prevederile art. 2 pct. 3 lit. b) din Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 3.125/2020 privind structura anului școlar 2020-2021, cu modificările și completările ulterioare;– Referatul de aprobare nr. 3.168 din 19.05.2021 referitor la proiectul de ordin privind modificarea și completarea Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5.453/2020 privind organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat - 2021,în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul IOrdinul ministrului educației și cercetării nr. 5.453/2020 privind organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat - 2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 837 din 11 septembrie 2020, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) În conformitate cu Regulamentul-cadru pentru organizarea și funcționarea învățământului pedagogic în sistemul de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.812/2020, absolvenții specializării educator-puericultor din cadrul filierei vocaționale, profil pedagogic, susțin probele scrise ale examenului de bacalaureat la disciplinele: Limba și literatura română, Istorie și discipline la alegere, comune profilului uman din filiera teoretică.2. La articolul 2, după alineatul (4) se introduc zece noi alineate, alineatele (5)-(14), cu următorul cuprins:(5) Pentru examenul de bacalaureat 2021 se consideră centru de examen unitatea de învățământ la care s-au înscris cel puțin 30 de candidați și maximum 450 de candidați, proveniți din seria curentă și/sau din seriile anterioare. Sunt centre de examen, cu prioritate, unitățile de învățământ care asigură următoarele condiții:a) sălile de examen și sălile în care își desfășoară activitatea comisia din centrul respectiv se află, de regulă, în aceeași clădire;b) sălile sunt dotate cu sisteme de supraveghere audiovideo;c) îndeplinesc condițiile prevăzute în Procedura privind transferul/preluarea arhivelor de subiecte pentru examenul național de bacalaureat nr. 709 din 9.03.2021.(6) Comisia de bacalaureat județeană/a municipiului București nominalizează, până la data de 4 iunie 2021, centrele de examen dintre unitățile de învățământ care îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (5) și centrele zonale de evaluare, precum și unitățile de învățământ arondate acestora și transmite, spre aprobare, lista acestora în format electronic, scanată și ștampilată, până la aceeași dată, Comisiei Naționale de Bacalaureat și Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație.(7) Comisia de bacalaureat județeană/a municipiului București stabilește prin decizia inspectorului școlar general, până la data de 7 iunie 2021, componența nominală a Comisiei de bacalaureat de echivalare și recunoaștere a competențelor lingvistice și digitale din fiecare unitate de învățământ liceal care are clase de final de ciclu de învățământ, pe baza propunerilor transmise de consiliul de administrație al unității de învățământ.(8) Persoanele de contact/Informaticienii/Cadrele didactice cu abilități de operare pe calculator, care fac parte din comisiile de bacalaureat din centrele de examen și din centrele zonale de evaluare în calitate de secretari sau de membri și care administrează baza de date, sunt desemnați de către Comisia de bacalaureat județeană/a municipiului București, cel mai târziu până la data de 10 iunie 2021.(9) Comisia de bacalaureat județeană/a municipiului București stabilește în ședință publică organizată în cadrul unei videoconferințe, prin tragere la sorți, componența comisiilor din centrele de examen și din centrele zonale de evaluare, cu excepția președinților și a persoanelor de contact.(10) Tragerea la sorți a cadrelor didactice care fac parte din comisiile din centrele de examen și din centrele zonale de evaluare se realizează din lista aprobată de Comisia de bacalaureat județeană/a municipiului București. Lista se alcătuiește la nivel județean/al municipiului București din listele transmise inspectoratelor școlare de către unitățile de învățământ până la data de 7 iunie 2021. Listele cuprind numele cadrelor didactice care doresc să participe la examenul de bacalaureat național și care nu sunt în situație de incompatibilitate prevăzută de metodologia de organizare și desfășurare a examenului național de bacalaureat și nici nu au fost sancționate disciplinar pentru fapte săvârșite în sesiunile anterioare de examen.(11) Comisiile de bacalaureat județene/Comisia de bacalaureat a municipiului București aprobă lista cadrelor didactice care vor participa la tragerea la sorți, cu cel mult șapte zile înainte de începerea examenului.(12) Componența comisiilor se consemnează într-un procesverbal în care se menționează și reprezentanți ai societății civile, respectiv ai Consiliului județean/al municipiului București al elevilor, ai asociațiilor reprezentative ale elevilor, ai organizațiilor reprezentative la nivel național ale părinților și reprezentanți ai sindicatelor afiliate la federațiile sindicale reprezentative din învățământ, ai presei scrise și audiovizuale care au participat la tragerea la sorți organizată în cadrul videoconferinței.(13) Numărul candidaților înscriși într-o comisie de examen reprezintă numărul candidaților din seria curentă și/sau din seriile anterioare din unitatea de învățământ, la care se adaugă cei din seriile anterioare repartizați de comisia județeană/a municipiului București de bacalaureat - 2021, cu respectarea condițiilor prevăzute la alin. (5).(14) Pentru unitățile de învățământ - centre de examen care au un număr de candidați mai mare decât numărul de locuri din sălile de examen proprii, conform prevederilor de la alin. (5) lit. a), Comisia de bacalaureat județeană/a municipiului București poate decide arondarea acestora la cea mai apropiată comisie de examen dintr-o unitate de învățământ care dispune de spații suplimentare. Decizia se transmite Comisiei Naționale de Bacalaureat.3. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) Programele pentru susținerea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat - 2021 sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educației nr. 3.237/2021 privind aprobarea programelor pentru susținerea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și pentru probele scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2020-2021.(2) Recunoașterea și echivalarea competențelor lingvistice și digitale se realizează conform Metodologiei pentru echivalarea/recunoașterea nivelurilor de competență din cadrul probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale - examenul național de bacalaureat 2021, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 3.842/2021.4. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) Probele specifice susținute de elevii claselor a XII-a din secțiile speciale din România, care funcționează în baza Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Germania cu privire la colaborarea în domeniul școlar, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/1999, aprobată prin Legea nr. 205/1999, se desfășoară în conformitate cu Regulamentul de desfășurare a examenului în vederea obținerii Diplomei de acces general în învățământul superior german și a Diplomei de bacalaureat de către absolvenții secțiilor/școlilor speciale germane din România, aprobat prin Ordinul ministrului educației, cercetării și inovării nr. 5.262/2009 privind secțiile/școlile speciale germane din România, finalizate cu Diplomă de acces general în învățământul superior german și Diplomă de bacalaureat, și cu Instrucțiunile referitoare la organizarea și desfășurarea probelor examenului de bacalaureat susținut de absolvenții secțiilor speciale germane din România, în anul școlar 2020-2021*, aprobate cu nr. 28.262 din 27.04.2021.* Instrucțiunile referitoare la organizarea și desfășurarea probelor examenului de bacalaureat susținut de absolvenții secțiilor speciale germane din România, în anul școlar 2020-2021, nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) Pentru elevii secțiilor bilingve francofone care fac parte din proiectul bilateral franco-român. «De la învățământul bilingv către filierele universitare francofone», echivalarea probei scrise la una dintre disciplinele nonlingvistice (DNL) susținute în limba franceză, din cadrul examenului de bacalaureat bilingv francofon, se realizează de către Comisia de bacalaureat de echivalare și recunoaștere a competențelor lingvistice și digitale, constituită la nivelul unității de învățământ liceal.(3) Pentru elevii secțiilor bilingve româno-spaniole, echivalarea probei scrise de cultură spaniolă, din cadrul examenului de bacalaureat bilingv româno-spaniol, se realizează de către Comisia de bacalaureat de echivalare și recunoaștere a competențelor lingvistice și digitale, constituită la nivelul unității de învățământ liceal.5. La articolul 6, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Pentru candidații care provin de la specializările/calificările autorizate provizoriu, echivalarea și recunoașterea competențelor lingvistice și digitale se fac în cadrul comisiei de bacalaureat pentru recunoașterea și echivalarea competențelor lingvistice și digitale de la nivelul unității de învățământ la care sunt arondați candidații, de către o subcomisie care își va desfășura activitatea în unitatea de învățământ de unde provin acești candidați, în care vor fi incluși obligatoriu profesori din această unitate.6. La articolul 9, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Comisia județeană/a municipiului București stabilește componența comisiilor din centrele de examen cu cel mult 48 de ore înainte de începerea probelor scrise, prin tragere la sorți în ședință publică organizată în cadrul unei videoconferințe, care poate fi înregistrată. La ședința publică sunt invitați, în scris, și reprezentanți ai societății civile.(3) Cadrele didactice care fac parte din comisiile din centrele de examen, inclusiv persoanele de contact și informaticienii, sunt selectate din alte unități de învățământ decât cele din care provin candidații arondați centrelor. Pentru examenul național de bacalaureat - 2021, supravegherea probelor scrise este asigurată, pentru fiecare sală de examen, de minimum un asistent.7. La articolul 9, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:(6) Înregistrarea videoconferinței menționate la alin. (2) se păstrează la nivelul inspectoratelor școlare județene/al Inspectoratului Școlar al Municipiului București, în condiții de maximă siguranță, pentru o perioadă de 2 (doi) ani de la data efectuării acesteia, și se transmite doar la solicitarea instanțelor de judecată sau a organelor de control, fiind exceptată de la comunicare către alte persoane fizice sau juridice.8. La articolul 13, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13(1) Candidații care depun/transmit prin mijloace electronice contestații completează, semnează și depun/ transmit prin mijloace electronice o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată, ca urmare a soluționării contestației, poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.9. La articolul 14, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:(6) Ștergerea de pe paginile de internet ale Ministerului Educației, ale inspectoratelor școlare și ale unităților de învățământ a informațiilor menționate la alin. (2) se realizează după împlinirea termenului de 2 (doi) ani de la data afișării. Afișarea în format letric la avizierul unităților de învățământ-centre de examen a acestor informații se realizează pentru o perioadă de o lună de la data publicării.10. Anexa se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.11. După anexă, care devine anexa nr. 1, se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIComisiile de bacalaureat județene/Comisia de bacalaureat a municipiului București, comisiile de bacalaureat din centrele de examen, comisiile de bacalaureat din centrele zonale de evaluare, Comisia județeană/a municipiului București de contestații au obligația aplicării prevederilor Ordinului ministrului educației și al ministrului sănătății nr. 3.235/93/2021 privind aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul IIILa data intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru examenul național de bacalaureat - 2021, orice alte prevederi contrare se abrogă.  +  Articolul IVDirecțiile de specialitate din cadrul Ministerului Educației, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și unitățile de învățământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul VPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  București, 27 mai 2021.3.852.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 5.453/2020)
  CALENDARUL
  examenului național de bacalaureat - 2021

  Sesiunea iunie-iulie 2021
  31 mai-4 iunie 2021Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen
  4 iunie 2021Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
  14-25 iunie 2021Echivalarea și recunoașterea competențelor lingvistice și digitale
  28 iunie 2021Limba și literatura română - proba E.a) - proba scrisă
  29 iunie 2021Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisă
  30 iunie 2021Proba la alegere a profilului și specializării - proba E.d) - proba scrisă
  1 iulie 2021Limba și literatura maternă - proba E.b) - proba scrisă
  5 iulie 2021Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12,00) și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12,00-18,00
  6-9 iulie 2021Rezolvarea contestațiilor
  9 iulie 2021Afișarea rezultatelor finale

  Sesiunea august-septembrie 2021
  19-26 iulie 2021Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe
  16 august 2021Limba și literatura română - proba E.a) - proba scrisă
  17 august 2021Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisă
  18 august 2021Proba la alegere a profilului și specializării - proba E.d) - proba scrisă
  19 august 2021Limba și literatura maternă - proba E.b) - proba scrisă
  23-31 august 2021Echivalarea și recunoașterea competențelor lingvistice și digitale
  31 august 2021Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12,00) și depunerea contestațiilor (orele 12,00-18,00)
  1-3 septembrie 2021Rezolvarea contestațiilor
  3 septembrie 2021Afișarea rezultatelor finale
  NOTĂ:La solicitarea comisiilor de bacalaureat județene/comisiei de bacalaureat a municipiului București sau din proprie inițiativă, Comisia Națională de Bacalaureat poate aproba, în situații excepționale, prelungirea/reducerea perioadelor de evaluare a lucrărilor scrise ori de afișare a rezultatelor.
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 5.453/2020)Nr. .........../.......... .2021
  Domnule președinte,
  Subsemnatul/Subsemnata, ................. ...................., vă rog să dispuneți recorectarea lucrării mele la proba* ......................, disciplina** ........ ........... ............ și tipul de subiect*** ......................... ............., din cadrul examenului național de bacalaureat - 2021, sesiunea ............... .............Declar că am luat cunoștință de prevederile art. 13 alin. (1) din Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.453/2020 privind organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat - 2021, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere, și reprezintă nota finală obținută la proba respectivă, care nu mai poate fi modificată.
  Data
  ................................
  Semnătura
  ................................
  Domnului președinte al Centrului de examen din ........................................* Proba: E.a); E.b); E.c); E.d).** Disciplina: Matematică, Biologie, ................ .*** Subiect: M_mate-info, M_șt-nat., Chimie, ................ .
  ----