ORDIN nr. 753 din 27 mai 2021pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 434/2021 privind aprobarea Planului de măsuri pentru organizarea spitalelor și a unităților de dializă în contextul pandemiei de COVID-19 și a listei spitalelor și unităților de dializă care asigură asistența medicală pentru pacienți, cazuri confirmate și suspecte de COVID-19, conform clasificării spitalelor în 3 niveluri de competență
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 28 mai 2021  Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale asistență medicală, medicină de urgență și programe de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății cu nr. IM 2.656 din 27.05.2021,având în vedere:– prevederile art. 10 și 15 din cadrul Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile art. 16 alin. (1) lit. a) și b) și ale art. 25 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile art. 10 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 531/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 mai 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 921/2020 privind aprobarea Listei bolilor infectocontagioase pentru care se instituie izolarea persoanelor, la domiciliul acestora, la locația declarată de acestea sau, după caz, în unități sanitare sau în locații alternative atașate acestora, precum și a Listei unităților sanitare de bază în care se tratează persoanele bolnave,în temeiul prevederilor art. 7 alin (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătății nr. 434/2021 privind aprobarea Planului de măsuri pentru organizarea spitalelor și a unităților de dializă în contextul pandemiei de COVID-19 și a listei spitalelor și unităților de dializă care asigură asistența medicală pentru pacienți, cazuri confirmate și suspecte de COVID-19, conform clasificării spitalelor în 3 niveluri de competență, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 26 martie 2021, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, denumite in continuare DSP, transmit lunar Ministerului Sănătății, până în data de 5 a fiecărei luni, la adresa dam-spital@ms.ro, lista actualizată a spitalelor, cu numărul de paturi destinat îngrijirii pacienților COVID-19, cu evidențierea distinctă a paturilor de ATI, psihiatrie și din maternități, precum și a unităților de dializă care asigură asistența medicală pentru pacienți, cazuri confirmate și suspecte de COVID-19, precum și nivelul de competență actualizat al acestor unități.2. După articolul 2 se introduc trei noi articole, articolele 2^1-2^3 cu următorul cuprins:  +  Articolul 2^1(1) Conducerea unităților sanitare poate solicita DSP avizarea modificării structurii unităților sanitare doar în condițiile prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) Conducerea unităților sanitare cuprinse în anexa nr. 2 poate solicita DSP avizarea unui număr mai mic de paturi alocate asistenței medicale pentru pacienți, cazuri confirmate și suspecte de COVID-19, comparativ cu numărul maxim de paturi care au fost avizate pentru același scop în perioada 1 martie 2020-30 aprilie 2021, în funcție de criteriile și conform metodologiei prevăzute în anexa nr. 3 - Condiții pentru solicitarea scăderii numărului de paturi avizate pentru îngrijirea pacienților confirmați cu COVID-19 și modificării structurii unităților sanitare în condițiile pandemiei de COVID-19, parte integrantă a prezentului ordin.(3) DSP pot aviza un număr mai mic de paturi alocate asistenței medicale pentru pacienți, cazuri confirmate și suspecte de COVID-19, comparativ cu numărul maxim de paturi care au fost avizate pentru același scop în perioada 1 martie 2020-30 aprilie 2021, la solicitarea conducerii unităților sanitare și în funcție de criteriile și conform metodologiei prevăzute în anexa nr. 4 - Condiții pentru avizarea de către DSP a scăderii numărului de paturi alocate pentru îngrijirea pacienților confirmați cu COVID-19 și a modificărilor structurii unităților sanitare, care face parte integrantă din prezentul ordin.(4) Scăderea numărului de paturi alocate asistenței medicale pentru pacienți, cazuri confirmate și suspecte de COVID-19, trebuie să fie însoțită de o creștere corespunzătoare a numărului de paturi alocate asistenței medicale pentru pacienții care nu sunt confirmați cu COVID-19, cu încadrarea în numărul de paturi prevăzute în structura organizatorică a spitalului valabilă la data de 1 martie 2020.(5) În situația în care DSP consideră că solicitările menționate la alin. (1) respectă condițiile prevăzute în anexa nr. 4 și că sunt justificate din perspectiva asigurării nevoilor de îngrijire medicală din județ, respectiv municipiul București, informează Ministerul Sănătății asupra modificărilor de structură solicitate a fi avizate, în termen de 5 zile lucrătoare de la emiterea avizului.(6) În cazul spitalelor care au în componență secții clinice, modificările ce implică schimbări ale structurii acestora pot fi făcute doar cu acordul scris al conducătorului secției clinice.(7) Odată cu depunerea primei solicitări de scădere a numărului de paturi alocate asistenței medicale pentru pacienți, cazuri confirmate și suspecte de COVID-19, conducerea unităților sanitare cuprinse în anexa nr. 2 transmite DSP și un plan de reziliență a spitalului față de recrudescența COVID-19, asumat de manager și care va conține cel puțin următoarele informații:a) ordinea și modalitatea în care spitalul va atinge numărul maxim de paturi necesare pentru asigurarea asistenței medicale pentru pacienți, cazuri confirmate și suspecte de COVID-19, în funcție de evoluția epidemiologică;b) propuneri privind necesarul de materiale de protecție și materiale sanitare, de medicamente, dispozitive medicale și aparate medicale pentru asigurarea gestionării episodului de recrudescență a COVID-19;c) propuneri privind necesarul de personal medical și modalitățile de asigurare a acestuia pentru gestionarea episodului de recrudescență a COVID-19.(8) DSP vor corela planurile prevăzute la alin. (7) și cu nevoile de servicii medicale de la nivelul județului, respectiv municipiului București și vor întocmi un plan județean de reziliență a rețelei sanitare față de recrudescența COVID-19, care va conține cel puțin următoarele informații:a) lista spitalelor care vor crește numărul paturilor necesare asigurării asistenței medicale pentru pacienți, cazuri confirmate și suspecte de COVID-19;b) ordinea și modalitatea în care spitalele menționate la lit. a) vor atinge numărul de paturi necesare pentru asigurarea asistenței medicale pentru pacienți, cazuri confirmate și suspecte de COVID-19, în funcție de evoluția epidemiologică;c) propuneri privind necesarul de materiale de protecție și materiale sanitare, de medicamente, dispozitive medicale și aparate medicale pentru asigurarea gestionării episodului de recrudescență a COVID-19;d) propuneri privind necesarul de personal medical și modalitățile de asigurare a acestuia pentru asigurarea gestionării episodului de recrudescență a COVID-19.(9) Planul prevăzut la alin. (8), asumat de directorul DSP, va fi transmis Ministerului Sănătății în format letric și electronic la adresa de e-mail: dam-spital@ms.ro, în termen de 15 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, precum și de la orice modificare ulterioară ca urmare a actualizării planurilor de reziliență de la nivelul spitalelor.(10) În cazul în care, la data intrării în vigoare a prezentului ordin, o unitate sanitară a depus deja o solicitare pentru scăderea numărului de paturi avizate pentru asistența medicală a pacienților, cazuri confirmate și suspecte de COVID-19, comparativ cu numărul maxim de paturi care au fost avizate pentru același scop în perioada 1 martie 2020-30 aprilie 2021, DSP reevaluează solicitarea în vederea verificării îndeplinirii cerințelor prevăzute în anexa nr. 3, respectiv în anexa nr. 5, care face parte integrantă din prezentul ordin, și emite un aviz dacă sunt îndeplinite aceste cerințe.(11) În situația prevăzută la alin. (10), în vederea emiterii noului aviz, unitatea sanitară are obligația să transmită DSP și planul de reziliență a spitalului față de recrudescența COVID-19 prevăzut la alin. (7).  +  Articolul 2^2(1) Conducerea unităților sanitare cuprinse în anexa nr. 2 solicită DSP avizarea creșterii numărului de paturi alocate asistenței medicale pentru pacienți, cazuri confirmate și suspecte de COVID-19, în funcție de criteriile și conform metodologiei prevăzute în anexa nr. 5 - Condiții pentru solicitarea creșterii numărului de paturi avizate pentru îngrijirea pacienților confirmați cu COVID-19 și modificării structurii unităților sanitare în condițiile recrudescenței pandemiei de COVID-19.(2) DSP avizează creșterea numărului de paturi alocate asistenței medicale pentru pacienți, cazuri confirmate și suspecte de COVID-19, la solicitarea conducerii unităților sanitare sau a Ministerului Sănătății, în funcție de criteriile și conform metodologiei prevăzute în anexa nr. 6 - Condiții pentru avizarea creșterii numărului de paturi alocate pentru îngrijirea pacienților confirmați cu COVID-19 și a modificării structurii unităților sanitare în condițiile recrudescenței pandemiei de COVID-19, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2^3(1) Paturile prevăzute la art. 2^1 și 2^2 sunt paturi destinate îngrijirii pacienților atât în secțiile de anestezie-terapie intensivă (paturi ATI), cât și în celelalte tipuri de secții din cadrul unităților sanitare solicitante.(2) DSP verifică săptămânal, în fiecare zi de luni, până la ora 17,00, raportările făcute de spitale în platforma electronică a Ministerului Sănătății „Alerte MS“, referitoare la următoarele date din ziua respectivă:a) numărul de paturi non-ATI avizate pentru asistența medicală a pacienților, cazuri confirmate și suspecte de COVID-19, per spital;b) numărul de paturi ATI avizate pentru asistența medicală a pacienților, cazuri confirmate și suspecte de COVID-19, per spital;c) numărul de paturi non-ATI avizate pentru asistența medicală a pacienților care nu sunt suspecți sau confirmați cu COVID-19, per spital;d) numărul de paturi ATI avizate pentru asistența medicală a pacienților care nu sunt suspecți sau confirmați cu COVID-19, per spital.(3) În cazul în care reprezentantul DSP constată inexactități în datele menționate la alin. (2), va contacta unitatea sanitară respectivă în vederea corectării informațiilor raportate.3. La articolul 3, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) și (4), cu următorul cuprins:(3) Spitalele care nu dețin capacitățile de investigație și tratament minime prevăzute în anexa nr. 1 și nu se regăsesc în anexa nr. 2 au obligația să elaboreze planul de reziliență a spitalului față de recrudescența COVID-19, prevăzut la art. 2^1 alin. (7), care să cuprindă măsuri de îmbunătățire a condițiilor de asigurare a asistenței medicale pentru pacienți, cazuri confirmate și suspecte de COVID-19, în condițiile prezentului ordin.(4) În acord cu prevederile planului de reziliență a spitalului față de recrudescența COVID-19, conducerea spitalelor are obligația de a asigura personalul medical și necesarul de materiale sanitare și de protecție, echipamente și medicamente pentru îndeplinirea cerințelor planului și să aprobe proceduri interne pentru consultul multidisciplinar, în situația în care acestea lipsesc.4. În anexa nr. 1, după punctul II.4 se introduce un nou punct, punctul II.4^1, cu următorul cuprins:II.4^1. (1) Paturile destinate terapiei acute (paturi DTA) pot funcționa și în secțiile care asigură asistența medicală a pacienților non-COVID, inclusiv a celor care au fost diagnosticați cu COVID-19, dar s-au negativat pentru SARS-CoV-2 și necesită continuarea terapiei respiratorii acute.(2) Paturile prevăzute la alin. (1) pot funcționa doar cu respectarea prevederilor subpct. 4.1 și 4.2 de la pct. II.4. (3) Paturile prevăzute la alin. (1) sunt deservite de către personalul medical al secției cu paturi în care sunt organizate și vor funcționa în regim de spitalizare continuă. (4) Spitalele în ale căror spații se organizează paturi prevăzute la alin. (1) cu utilizare de dispozitive de suport cu presiune pozitivă (pe mască, cort, coif etc.) și aparate de ventilație mecanică noninvazivă vor asigura operarea acestor aparate doar sub coordonarea unui medic în specialitatea ATI (prin stabilirea unui protocol cu secția/compartimentul ATI din spital), a unui medic care deține atestat de pregătire complementară în Managementul general, clinic și terapeutic al tulburărilor respiratorii. Ventilație noninvazivă, eliberat în condițiile legii.(5) De la prevederile alin. (4) fac excepție spațiile care se organizează în unitățile/compartimentele de primiri urgențe (UPU/CPU), pentru care supravegherea poate să fie realizată de medici în specialitatea ATI sau medicină de urgență sau medici de familie cu atestat/competență în medicină de urgență, angajați în UPU/CPU.5. În anexa nr. 1, după punctul VI se introduc două noi puncte, punctele VII și VIII, cu următorul cuprins:VII. Scăderea numărului paturilor avizate pentru asistența medicală a pacienților, cazuri confirmate și suspecte de COVID-19 VII.1. Scăderea numărului paturilor alocate pentru asistența medicală a pacienților, cazuri confirmate și suspecte de COVID-19, se va face cu păstrarea capacității de răspuns la pandemia de COVID-19 a spitalelor prevăzute în anexa nr. 2 la ordin. 1.1. Scăderea numărului paturilor alocate pentru asistența medicală a pacienților, cazuri confirmate și suspecte de COVID19, se va face etapizat, la nivel de spital și județ, cu păstrarea unor paturi atât pentru pacienții care se pozitivează pentru SARS-CoV-2 pe parcursul internării pentru alte afecțiuni, cât și pentru pacienții pozitivi pentru SARS-CoV-2 care necesită internarea conform nivelului de competență al unității. 1.2. Spitalele de nivel I vor trata în continuare pacienții cu forme clinice severe și critice de COVID-19, inclusiv pe cei care au fost internați pentru o altă patologie în spitalele de nivel II și III. 1.3. Spitalele de nivel II sau III vor trata în continuare pacienții cu forme clinice ușoare și medii de COVID-19, iar scăderea numărului de paturi alocate pentru asistența medicală a pacienților, cazuri confirmate și suspecte de COVID-19, nu este un motiv pentru refuzul internării ori transferul pacienților. VII.2. DSP pot aviza scăderea numărului de paturi alocate pentru asistența medicală a pacienților, cazuri confirmate și suspecte de COVID-19, astfel încât să fie asigurate atât reluarea tuturor serviciilor medicale spitalicești la capacitate cât mai apropiată de cea existentă la 1 martie 2020, în condiții de siguranță, cât și menținerea capacităților și resurselor umane necesare îngrijirii pacienților confirmați cu COVID-19. 2.1. Reluarea serviciilor medicale acordate pacienților nonCOVID-19 se va face ca urmare și în funcție de scăderea numărului paturilor alocate pentru asistența medicală a pacienților, cazuri confirmate și suspecte de COVID-19.VIII. Creșterea numărului paturilor avizate pentru asistența medicală a pacienților, cazuri confirmate și suspecte de COVID-19 VIII.1. În cazul recrudescenței cazurilor confirmate de COVID-19, spitalele și DSP trebuie să ia măsuri urgente de creștere a numărului paturilor avizate pentru asistența medicală a pacienților, cazuri confirmate și suspecte de COVID-19. 1.1. Spitalele de boli infecțioase și pneumoftiziologie de nivel I vor fi primele spitale care vor crește numărul paturilor alocate pentru asistența medicală a pacienților cu forme severe și critice de COVID-19. 1.2. DSP vor prioritiza spitalele de nivel II și III care vor crește numărul paturilor alocate pentru asistența medicală a pacienților cu forme ușoare și medii de COVID-19. 1.3. În procesul de avizare a creșterii numărului paturilor alocate pentru asistența medicală a pacienților, cazuri confirmate și suspecte de COVID-19, DSP vor avea în vedere și o afectare cât mai redusă a îngrijirii medicale acordate pacienților non-COVID-19. 1.4. În cazul în care creșterea numărului paturilor avizate pentru asistența medicală a pacienților, cazuri confirmate și suspecte de COVID-19, afectează major serviciile medicale spitalicești pentru o anumită specialitate sau pentru anumite afecțiuni oferite într-un anumit județ, Ministerul Sănătății, la propunerea DSP, va decide care vor fi spitalele din alte județe ce vor asigura serviciile medicale deficitare.6. Anexa nr. 2 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.7. După anexa nr. 2 se introduc patru noi anexe, anexele nr. 3-6, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 2-5 care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul II(1) În termen de 30 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, conducerea unităților sanitare transmite DSP un plan de redresare post-COVID a unității sanitare, care va conține cel puțin următoarele informații:a) prezentarea succintă a problemelor create de gestionarea pandemiei de COVID-19 la nivelul unității, din punct de vedere: administrativ, resurse umane, infrastructură;b) propuneri în vederea revenirii la situația serviciilor medicale oferite de către unitatea sanitară, existentă la data de 1 martie 2020;c) propuneri în vederea îmbunătățirii serviciilor medicale oferite de către unitatea sanitară, pornind de la schimbările impuse de gestionarea pandemiei de COVID-19.(2) Unitățile sanitare aflate în subordinea Ministerului Sănătății au obligația să transmită în termen de 30 de zile planul menționat la alin. (1) și structurii responsabile de asistența medicală din Ministerul Sănătății, în format letric și electronic, la adresa de e-mail: dam-spital@ms.ro.(3) În termen de 45 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, în urma centralizării și corelării planurilor prevăzute la alin. (1), DSP au obligația să întocmească și să transmită Ministerului Sănătății un plan județean de redresare post-COVID a rețelei sanitare, care va conține cel puțin următoarele informații:a) prezentarea succintă a problemelor create de gestionarea pandemiei de COVID-19 în rețeaua de asistență medicală spitalicească, la nivel județean, din punct de vedere: administrativ, resurse umane, infrastructură;b) propuneri în vederea revenirii la situația rețelei județene de asistență medicală spitalicească existentă la data de 1 martie 2020;c) propuneri în vederea îmbunătățirii rețelei județene de asistență medicală spitalicească, pornind de la schimbările impuse de gestionarea pandemiei de COVID-19.(4) Planul prevăzut la alin. (3) va fi transmis Ministerului Sănătății în format letric și electronic, la adresa de e-mail: damspital@ms.ro.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătății,
  Ioana Mihăilă
  București, 27 mai 2021.Nr. 753.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 434/2021)
  Lista spitalelor și unităților de dializă care asigură asistența medicală pentru pacienți,
  cazuri confirmate și suspecte de COVID-19
  A. Lista unităților sanitare de bază
  JudețulUnitatea sanitară de bazăNivel curent
  ALBASPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE AIUDIII
  ARGEȘSPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CÂMPULUNGIII
  SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE VALEA IAȘULUIIII
  SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEORDENIIII
  BOTOȘANISPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BOTOȘANIIII
  BRǍILASPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRĂILAIII
  BRAȘOVSPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASEII
  SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIEIII
  BUCUREȘTIINSTITUTUL NAȚIONAL DE BOLI INFECȚIOASE „PROF. DR. MATEI BALȘ“I
  SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE DR. „VICTOR BABEȘ“I
  INSTITUTUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE „MARIUS NASTA“II
  CLUJSPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE CLUJ-NAPOCAI
  CONSTANȚASPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CONSTANȚAIII
  SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE CONSTANȚAIII
  DOLJSPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE ȘI PNEUMOFTIZIOLOGIE „VICTOR BABEȘ“ CRAIOVA II
  GALAȚISPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE GALAȚIIII
  SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GALAȚIIII
  GORJSPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE „TUDOR VLADIMIRESCU“ RUNCU - DOBRIȚA - secțiile de pneumologie - 65 de paturiIII
  HUNEDOARA SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GEOAGIUIII
  IAȘISPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE IAȘI I
  SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE „SFÂNTA PARASCHEVA“I
  SPITALUL MILITAR „DR. IACOB CZIHAC“ IAȘIIII
  MARAMUREȘSPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ,,DR. NICOLAE RUSDEA“ BAIA MAREIII
  SPITALUL DE BOLI INFECȚIOASE ȘI PSIHIATRIEIII
  NEAMȚSPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BISERICANI III
  PRAHOVASPITALUL DE BOLI PULMONARE BREAZA - SECȚIE PNEUMOLOGIE, COMPARTIMENT ADULȚIIII
  SATU MARE SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SATU MARE III
  SIBIU SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SIBIU III
  TIMIȘSPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE ȘI PNEUMOFTIZIOLOGIE „VICTOR BABEȘ“ TIMIȘOARA II
  VÂLCEASPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE „CONSTANTIN ANASTASATU“ MIHĂEȘTIIII
  B. Lista spitalelor și unităților de dializă
  Toate județele și municipiul BucureștiSpitalele județene/clinice de urgență cu secții de boli infecțioase
  Nr. crt.JudețulSpitalulNivel curentObstetrică-ginecologiePsihiatrieUnitate dializă
  1ABSPITALUL MUNICIPAL AIUDISpitalul Municipal AiudSpitalul Municipal AiudToate centrele - tură suplimentară Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia - cazuri grave și critice
  ABSPITALUL MUNICIPAL BLAJI
  ABSPITALUL MUNICIPAL SEBEȘIII
  ABSPITALUL ORĂȘENESC CUGIRIII
  ABSPITALUL ORĂȘENESC ABRUDIII
  ABSPITALUL ORĂȘENESC CÂMPENIIII
  ABSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ALBA IULIAI
  2.AGSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PITEȘTIISpitalul Municipal CâmpulungSpitalul de Psihiatrie VedeaSpitalul Județean de Urgență Pitești - cazuri grave și critice
  AGSPITALUL DE PEDIATRIE PITEȘTIII
  AGSPITALUL MUNICIPAL CÂMPULUNGIIISpitalul Județean de Urgență PiteștiToate centrele - tură suplimentară
  AGSPITALUL ORĂȘENESC MIOVENII
  AGSPITALUL ORĂȘENESC COSTEȘTIIII
  3.ARSPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ARADISpitalul Județean de Urgență AradSpitalul Județean de Urgență AradDializa S.C. Avitum Braun - centrul local Arad, tură suplimentară
  ARSPITALUL ORĂȘENESC INEUIIISpitalul Județean de Urgență Arad - cazuri grave și critice
  4.BSPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ BUCUREȘTIISpitalul Clinic de Urgență „Sf. Ioan“- Maternitatea BucurSpitalul clinic de psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia“Spitalul Clinic de Nefrologie „Dr. Carol Davila“
  BINSTITUTUL NAȚIONAL DE NEUROLOGIE ȘI BOLI NEUROVASCULAREIII
  BSPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ „SF. PANTELIMON“I
  BSPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE „SF. ȘTEFAN“III
  BINSTITUTUL CLINIC FUNDENIIIICentrul de Dializă „Diaverum“ - tură suplimentară
  BSPITALUL CLINIC „DR. I. CANTACUZINO“III
  BSPITALUL UNIVERSITAR DE URGENȚĂ BUCUREȘTII
  BSPITALUL CLINIC DE COPII „DR. V. GOMOIU“II
  BSPITALUL DE URGENȚĂ „PROF. DR. D. GEROTA“II
  BSPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII „M.S. CURIE“I
  BSPITALUL UNIVERSITAR DE URGENȚĂ „ELIAS“I
  BINSTITUTUL DE URGENȚĂ PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE „PROF. C.C. ILIESCU“III
  BSPITALUL CLINIC NR. 1 CF WITTINGIINSMC„Alessandrescu Rusescu“ - Spital Polizu - Unitatea de Excelență Materno-FetalăSpitalul de psihiatrie Titan „Dr. Constantin Gorgos“Toate centrele - tură suplimentară
  BSPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ „SF. IOAN“I
  BSPITALUL CLINIC „PROF. DR. CONSTANTIN ANGELESCU“III
  BSPITALUL CLINIC COLENTINAI
  BSPITALUL CLINIC „NICOLAE MALAXA“II
  BSPITALUL CLINIC COLȚEAII
  BSPITALUL CLINIC DE NEFROLOGIE „DR. CAROL DAVILA“III
  BS.C. POLICLINICO DI MONZA - S.R.L. - MONZA METROPOLITAN HOSPITALI
  BINSMC „ALESSANDRESCU RUSESCU“ - UNITATEA DE EXCELENȚĂ MATERNO-FETALĂII
  BSPITALUL CLINIC DE COPII „GR. ALEXANDRESCU“I
  BSPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ „BAGDASAR ARSENI“I
  BSPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ „PROF. DR. AGRIPPA IONESCU’“II
  BSPITALUL CLINIC „SFÂNTA MARIA“ BUCUREȘTIIII
  BSPITALUL UNIVERSITAR DE URGENȚĂ MILITAR CENTRAL „DR. CAROL DAVILA“ - SEDIUL CENTRAL ȘI ROL 2 - MILITARI
  BSPITALUL CLINIC DE ORTOPEDIE, TRAUMATOLOGIE ȘI TBC OSTEOARTICULAR FOIȘOR I
  BINSTITUTUL ONCOLOGIC „PROF. DR. ALEXANDRU TRESTIOREANU“ BUCUREȘTIII
  5.BCSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BACĂUISpitalul Municipal „Sf. Ierarh Dr. Luca“ OneștiSpitalul Municipal „Sf. Ierarh Dr. Luca“ OneștiSpitalul Județean de Urgență Bacău - cazuri grave și critice
  BCSPITALUL MUNICIPAL DE URGENȚĂ MOINEȘTIIII
  BCSPITALUL MUNICIPAL „SF. IERARH DR. LUCA“ ONEȘTII
  BCSPITALUL „PROF. DR. EDUARD APETREI“ BUHUȘIIToate centrele - tură suplimentară
  BCSPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BACĂUIII
  BCSPITALUL „IOAN LASCĂR“ COMĂNEȘTIIII
  BCS.C. ELITYS CARE - S.R.L.III
  6.BHSPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ORADEAISpitalul Clinic Județean de Urgență OradeaSpitalul Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu“ OradeaSpitalul Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu“ Oradea - cazuri grave și critice
  BHSPITALUL CLINIC MUNICIPAL „DR. GAVRIL CURTEANU“ ORADEAI
  BHSPITALUL PELICAN ORADEAI
  BHSPITALUL CLINIC DE RECUPERARE BĂILE FELIXIII
  BHSPITALUL MUNICIPAL „EP. NICOLAE POPOVICI“ BEIUȘII
  BHSPITALUL MUNICIPAL „DR. POP MIRCEA“ MARGHITAIII
  BHSPITALUL MUNICIPAL SALONTAIII
  BHSPITALUL ORĂȘENESC ȘTEIIII
  BHSPITALUL ORĂȘENESC ALEȘDIII
  7.BNSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BISTRIȚAISpitalul Județean de Urgență BistrițaSpitalul Județean de Urgență BistrițaCentrul de dializă „Diaverum“ - tură suplimentară
  BNSPITALUL ORĂȘENESC „DR. GEORGE TRIFON“ NĂSĂUDIIISpitalul Județean de Urgență Bistrița - cazuri grave și critice
  8.BRSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BRĂILAISpitalul Județean de Urgență BrăilaSpitalul de Psihiatrie „Sf. Pantelimon“ BrăilaCentrul de dializă Diaverum, Brăila - tură suplimentară
  Spitalul Județean de Urgență Brăila - cazuri grave și critice
  9.BTSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „MAVROMATI“ BOTOȘANIISpitalul Județean de Urgență „Mavromati“ BotoșaniSpitalul Județean de Urgență „Mavromati“ BotoșaniToate centrele - tură suplimentară
  BTSPITALUL MUNICIPAL DOROHOIIIISpitalul Județean de Urgență „Mavromati“ Botoșani - cazuri grave și critice
  10.BVSPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BRAȘOVISpitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. A. I. Sbârcea“ BrașovSpitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie BrașovCentrul de dializă Spitalul Municipal Făgăraș
  BVSPITALUL GENERAL CF. BRAȘOVIIISpitalul Clinic Județean de Urgență Brașov - Centrul de dializă - pacienți gravi și critici, compartiment nefrologie
  BVSPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ GINECOLOGIE „DR. I. A. SBÂRCEA“ BRAȘOVI
  BVSPITALUL MILITAR DE URGENȚĂ „REGINA MARIA“ BRAȘOVI
  BVSPITALUL MUNICIPAL SĂCELEIII
  BVSPITALUL ORĂȘENESC „DR. CT. SPÂRCHEZ“ ZĂRNEȘTIIIIToate centrele - tură suplimentară
  BVSPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE ȘI NEUROLOGIE BRAȘOVII
  BVSPITALUL MUNICIPAL FĂGĂRAȘII
  BVSPITALUL MUNICIPAL CODLEAIII
  BVASOCIAȚIA CENTRUL REZIDENȚIAL PENTRU VÂRSTNICI „MARIA“ - SÂNPETRUIII
  BVSPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII BRAȘOVII
  BVSPITALUL ORĂȘENESC RUPEAIII
  11BZSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BUZĂUISpitalul Municipal Râmnicu SăratCentrul de dializă Diaverum Buzău - tură suplimentară
  BZSPITALUL MUNICIPAL RÂMNICU SĂRATIIISpitalul Județean de Urgență Buzău -- cazuri grave și critice
  12.CLSPITALUL MUNICIPAL OLTENIȚAIIISpitalul Municipal OltenițaCentrul de dializă Diaverum
  CLSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „DR. POMPEI SAMARIAN“ CĂLĂRAȘIII
  13.CJSPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ CLUJ-NAPOCAISpitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-NapocaSpitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca Toate centrele de dializă private
  CJSPITALUL CLINIC DE RECUPERARE CLUJ-NAPOCAIII
  CJSPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE „LEON DANIELLO“ CLUJ-NAPOCAIISecția de ATI/TI a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca - hemodiafiltrare
  CJSPITALUL CLINIC MILITAR DE URGENȚĂ „DR. CONSTANTIN PAPILIAN“ CLUJ-NAPOCAISpitalul de boli psihice cronice BorșaSpitalul Municipal Cluj-Napoca pentru pacienții suspecți de COVID-19 cu urgențe nefrologie și pacienții dializați cronic și acutizați
  CJINSTITUTUL REGIONAL DE GASTROENTEROLOGIE ȘI HEPATOLOGIE „PROF. DR. O. FODOR“ CLUJ-NAPOCAII
  CJSPITALUL ORĂȘENESC HUEDINIII
  CJSPITALUL MUNICIPAL CÂMPIA TURZIIIII
  CJSPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCAI
  CJSPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII CLUJ-NAPOCAI
  CJSPITALUL MUNICIPAL DEJII
  CJSPITALUL MUNICIPAL TURDAII
  CJSPITALUL MUNICIPAL GHERLAIII
  14.CSSPITALUL ORĂȘENESC ORAVIȚAIIISpitalul Municipal de Urgență CaransebeșCentrul de dializă Avitum Reșița - tură suplimentară
  CSSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ REȘIȚAISpitalul Județean Caraș-Severin - Reșița - pacienți gravi și critici
  CSSPITALUL MUNICIPAL DE URGENȚĂ CARANSEBEȘI
  15.CTSPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „SF. ANDREI“ CONSTANȚAISpitalul Municipal MedgidiaSpitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Andrei“ ConstanțaSpitalul Clinic Județean de Urgență Constanța - Centrul de dializă pentru pacienții gravi și critici
  CTSPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „SF. ANDREI“ CONSTANȚA - SECȚIA EXTERIOARĂ AGIGEAIIIToate centrele de dializă din județ cu tură suplimentară
  CTSPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIAII
  CTSPITALUL MUNICIPAL MANGALIAIII
  CTSPITALUL MILITAR SISTEM MODULAR DE IZOLARE ȘI TRATAMENTIII
  16.CVSPITALUL MUNICIPAL TÂRGU SECUIESCIIISpitalul Județean de Urgență „Fogolyán Kristóf“ Sfântu GheorgheSpitalul Județean de Urgență Sfântu Gheorghe - pacienți gravi și critici
  CVSPITALUL DE RECUPERARE CARDIOVASCULARĂ „DR. BENEDEK GÉZA“ DIN COVASNAIIICentrul de dializă Sfântu Gheorghe Avitum - tură suplimentară
  CVSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „DR. FOGOLYÁN KRISTÓF“ DIN SFÂNTU GHEORGHEI
  CVSPITALUL ORĂȘENESC BARAOLT - PAVILION PEDIATRIEIII
  17.DBSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGOVIȘTEISpitalul Municipal Moreni - Maternitate suportSJU Târgoviște - Secție exterioară Pshiatrie Cronici Gura Ocniței - OchiuriS.C. Fresenius Nefrocare România punct de lucru Târgoviște - tură suplimentară
  DBSPITALUL MUNICIPAL MORENIIIISJU Târgoviște pentru cazuri severe și critice
  DBSPITALUL ORĂȘENESC PUCIOASAIIIS.C. Diasys Medical - S.R.L. Târgoviște - tură suplimentară
  DBSPITALUL ORĂȘENESC GĂEȘTIIII
  18. DJSPITALUL ORĂȘENESC „AȘEZĂMINTELE BRÂNCOVENEȘTI“ DĂBULENIIIISpitalul Clinic Municipal Filantropia CraiovaSpitalul de Neuropsihiatrie CraiovaSpitalul Clinic Județean de Urgență Craiova - pacienți gravi și critici
  DJSPITALUL MUNICIPAL „PROF. DR. IRINEL POPESCU“ BĂILEȘTIIII
  DJSPITALUL CLINIC CF CRAIOVAIIIToate centrele - tură suplimentară
  DJSPITALUL CLINIC DE NEUROPSIHIATRIE CRAIOVAIII
  DJSPITALUL CLINIC MUNICIPAL FILANTROPIA CRAIOVAIII
  DJSPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEAMNAIII
  DJSPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ CRAIOVAI
  19.GLSPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „SF. APOSTOL ANDREI“ GALAȚIISpitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Buna Vestire“ GalațiSpitalul de Psihiatrie GalațiSpitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei“ Galați - pacienți critici și gravi
  GLSPITALUL MUNICIPAL „ANTON CINCU“ TECUCIIII
  GLSPITALUL MILITAR DE URGENȚĂ „DR. ARISTIDE SERFIOTI“ GALAȚII
  GLSPITALUL GENERAL CĂI FERATE GALAȚIIIICentrul de dializă Diaverum, Galați - tură suplimentară
  GLSPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII „SF. IOAN“ GALAȚII
  GLSPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ GINECOLOGIE „BUNA VESTIRE“ GALAȚIII
  20.GRSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ GIURGIUISpitalul Orășenesc Bolintin-ValeS.C. Fresenius Nefrocare România - S.R.L. - punct de lucru Giurgiu - tură suplimentară
  GRSPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE IZVORUIII
  GRS.C. QUALITY COMPAS - S.R.L. OBSERVAȚII CONTRACT CU MEDIC DE BOLI INFECȚIOASEIIIpacienți gravi și critici - Spitalul Clinic de Nefrologie „Dr. Carol Davila“ București
  GRSPITALUL ORĂȘENESC BOLINTIN-VALEIII
  21.GJSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGU JIUISpitalul de Urgență Târgu CărbuneștiSpitalul de Urgență Târgu CărbuneștiSpitalul Județean de Urgență Târgu Jiu - cazuri grave și critice
  GJSPITALUL DE URGENȚĂ TÂRGU CĂRBUNEȘTII
  GJSPITALUL MUNICIPAL MOTRUIII
  GJSPITALUL ORĂȘENESC ROVINARIIIIToate centrele - tură suplimentară
  GJSPITALUL ORĂȘENESC NOVACIIII
  GJSPITALUL ORĂȘENESC TURCENIIII
  GJSPITALUL ORĂȘENESC BUMBEȘTI-JIUIII
  22.HRSPITALUL MUNICIPAL ODORHEIU SECUIESCIISpitalul Municipal Odorheiu SecuiescSpitalul Municipal Odorheiu Secuiesc - centru dedicat
  HRSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ MIERCUREA-CIUCIISpitalul Județean de Urgență Miercurea-Ciuc - cazuri grave și critice
  HRSPITALUL MUNICIPAL TOPLIȚAIIIToate centrele - tură suplimentară
  HRSPITALUL MUNICIPAL GHEORGHENIIII
  23.HDSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ DEVAISpitalul Municipal LupeniSpitalul de Psihiatrie ZamSpitalul Municipal „Dr. A. Simionescu“ Hunedoara - cazuri grave și critice
  HDSPITALUL MUNICIPAL „DR. ALEXANDRU SIMIONESCU“ HUNEDOARAI
  HDSPITALUL DE URGENȚĂ PETROȘANII
  HDSPITALUL MUNICIPAL ORĂȘTIEII
  HDSPITALUL MUNICIPAL LUPENIII
  HDSPITALUL ORĂȘENESC HAȚEGIIToate centrele - tură suplimentară
  HDSPITALUL MUNICIPAL VULCANIII
  HDSANATORIUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRADIII
  HDSPITALUL GENERAL C.F. SIMERIAIII
  HDSPITALUL MUNICIPAL BRADIII
  HDSPITALUL DE PSIHIATRIE ZAMIII
  24.ILSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SLOBOZIAIISpitalul Județean de Urgență SloboziaSpitalul Județean de Urgență Slobozia - cazuri grave și critice
  ILSPITALUL MUNICIPAL „ANGHEL SALIGNY“ FETEȘTIIII
  ILSPITALUL MUNICIPAL URZICENIIIISpitalul Municipal „Anghel Saligny“ FeteștiS.C. Fresenius Nephrocare România - S.R.L. - punct de lucru Slobozia - tură suplimentară
  ILSPITALUL ORĂȘENESC ȚĂNDĂREIIII
  25.ISSPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ „PROF. DR. N. OBLU“ IAȘIISpitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Elena Doamna“ IașiInstitutul de Psihiatrie SocolaSpitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon“ - centru de dializă dedicat COVID-19
  ISSPITALUL MUNICIPAL DE URGENȚĂ PAȘCANII
  ISSPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IAȘIIIS.C. Fresenius Nephrocare România - S.R.L. - punct de lucru Iași - tură suplimentară
  ISSPITALUL CLINIC C.F. IAȘIII
  ISSPITALUL GENERAL C.F. PAȘCANIIIISpitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Pădureni GrajduriSpitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria“ Iași - stația de hemodializă
  ISSPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ GINECOLOGIE „ELENA DOAMNA“I
  ISSPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII „SF. MARIA“ IAȘII
  ISSPITALUL DE PSIHIATRIE ȘI PENTRU MĂSURI DE SIGURANȚĂ PĂDURENI GRAJDURIIIIS.C. Nefrocare MS - S.R.L. cu punctul de lucru în Iași
  ISSPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚE „SF. SPIRIDON“ IAȘIIIS.C. Vital Medical Center Memory - S.R.L. Iași - centru de dializă
  ISSPITALUL ORĂȘENESC HÂRLĂUIII
  ISSPITALUL MILITAR „DR. IACOB CZIHAC“ IAȘIIII
  26.IFSPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ILFOVIISpitalul Clinic Județean de Urgență Ilfovvezi București
  27.MMSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „DR. CONSTANTIN OPRIȘ“ BAIA MAREISpitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș“ Baia MareSpitalul de Boli Infecțioase și PsihiatrieSpitalul Județean de Urgență Baia Mare - cazuri grave și critice
  MMSPITALUL MUNICIPAL SIGHETU MARMAȚIEIIIIToate centrele de dializă - tură suplimentară
  28.MHSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ DROBETA-TURNU SEVERINISpitalul Municipal OrșovaToate centrele de dializă - tură suplimentară
  MHSPITALUL MUNICIPAL ORȘOVAIISpitalul Județean de Urgență Drobeta-Turnu Severin - cazuri grave și critice
  MHSPITALUL ORĂȘENESC BAIA DE ARAMĂIIISpitalul Orășenesc Baia de Aramă
  29.MSSPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGU MUREȘISpitalul Clinic Județean de Urgență Târgu MureșSpitalul Clinic Județean MureșSpitalul Județean de Urgență Târgu Mureș - cazuri grave și critice
  MSSPITALUL MUNICIPAL SIGHIȘOARAII
  MSSPITALUL CLINIC JUDEȚEAN MUREȘI
  MSSPITALUL MUNICIPAL „DR. GH. MARINESCU TÂRNĂVENIIIISpitalul Clinic Județean Mureș
  MSINSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TÂRGU MUREȘII
  MSSPITALUL MUNICIPAL „DR. EUGEN NICOARĂ“ REGHINIIToate centrele de dializă - tură suplimentară
  MSSPITALUL MUNICIPAL „DR. VALERIU RUSSU“ LUDUȘIII
  30.NTSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PIATRA-NEAMȚISpitalul Județean de Urgență Piatra-NeamțSpitalul Județean de Urgență Piatra-NeamțSpitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț - pacienți gravi și critici
  NTSPITALUL ORĂȘENESC „SF. DIMITRIE“ TÂRGU NEAMȚIII
  NTSPITALUL MUNICIPAL DE URGENȚĂ ROMANIToate centrele de dializă - tură suplimentară
  31.OTSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SLATINAISpitalul Municipal CaracalSpitalul Municipal CaracalSpitalul Județean de Urgență Slatina - cazuri grave și critice
  OTSPITALUL MUNICIPAL CARACALI
  OTSPITALUL ORĂȘENESC CORABIAIII
  OTSPITALUL ORĂȘENESC BALȘIIIToate centrele - tură suplimentară
  32.PHSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PLOIEȘTIISpitalul Obstetrică Ginecologie PloieștiSpitalul de Psihiatrie VoilaSpitalul Clinic Județean de Urgență Ploiești - cazuri grave și critice
  PHSPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE DRAJNAIII
  PHDENTIRAD HOSPITAL - S.R.L.III
  PHSC PATRIK MEDICAL CENTER - S.R.L.III
  PHSPITALUL GENERAL CF PLOIEȘTIIII
  PHSPITALUL MUNICIPAL CÂMPINAIIISpitalul Municipal CâmpinaToate centrele de dializă - tură suplimentară distinctă
  PHS.C. SFÂNTA SOFIA HOSPITAL MED - S.R.L.III
  PHSPITALUL ORĂȘENESC BĂICOIIII
  33.SMSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SATU MAREISpitalul Municipal CareiSpitalul Municipal CareiSpitalul Clinic Județean de Urgență Satu Mare - cazuri grave și critice
  SMSPITALUL MUNICIPAL CAREIII
  SMSPITALUL ORĂȘENESC NEGREȘTI-OAȘIIIS.C. Fresenius Nefrocare România - S.R.L. - punct de lucru Satu Mare - tură suplimentară/ distinctă
  34.SJSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ZALĂUISpitalul Clinic Județean de Urgență ZalăuSpitalul Clinic Județean de Urgență ZalăuSpitalul Județean de Urgență Zalău - cazuri critice și grave
  SJSPITALUL ORĂȘENESC „PROF. DR. IOAN PUȘCAȘ“ ȘIMLEU SILVANIEIIII
  SJSPITALUL ORĂȘENESC JIBOU „DR. TRAIAN HERȚA“IIISpitalul Orășenesc „Prof. Ioan Pușcaș“ Șimleu SilvanieiNefromed Sălaj - tură suplimentară
  SJSPITALUL DE BOLI CRONICE CRASNAIII
  35.SBSPITALUL ORĂȘENESC CISNĂDIEIIISpitalul Clinic Județean de Urgență SibiuSpitalul Clinic de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda“ SibiuSpitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu
  SBSPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIUI
  SBSPITALUL MILITAR DE URGENȚĂ „DR. ALEXANDRU AUGUSTIN“III
  SBSPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SIBIUIToate centrele de dializă - tură suplimentară distinctă
  SBSPITALUL MUNICIPAL MEDIAȘI
  SBSPITALUL GENERAL CF SIBIUIII
  36.SVSPITALUL ORĂȘENESC GURA HUMORULUIIIISpitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou“ SuceavaSpitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou“ Suceava Secția de dializă - centru dedicat - cazuri grave și critice
  SVSPITALUL MUNICIPAL VATRA DORNEIIII
  SVSPITALUL MUNICIPAL CÂMPULUNG MOLDOVENESCIII
  SVSPITALUL MUNICIPAL „SF. DOCTORI COSMA ȘI DAMIAN“ RĂDĂUȚIIII
  SVSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „SF. IOAN CEL NOU“ SUCEAVAIToate centrele - tură suplimentară
  SVSPITALUL DE BOLI CRONICE SIRETIII
  37.TLSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TULCEAISpitalul Municipal MedgidiaSpitalul Clinic Județean de Urgență Constanța - cazuri grave și critice
  S.C. Fresenius Nephrocare România - S.R.L. - punct de lucru Tulcea - tură suplimentară
  38.TMSPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU“ TIMIȘOARAISpitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu“ Timișoara: - Secția clinică obstetrică-ginecologie I - Secția clinică obstetrică-ginecologie II - Secția clinică neonatologieSpitalul Județean de Urgență Timișoara - cazuri grave și critice
  TMSPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENȚĂ TIMIȘOARAI
  TMSPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII „LOUIS ȚURCANU“ TIMIȘOARAI
  TMSPITALUL CLINIC CF TIMIȘOARAIII
  TMINSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMIȘOARAII
  TMSPITALUL MUNICIPAL „TEODOR ANDREI“ LUGOJIIIToate centrele - tură suplimentară distinctă
  TMSPITALUL „DR. KARL DIEL“ JIMBOLIAIII
  TMSPITALUL ORĂȘENESC FĂGETIII
  TMSPITALUL CLINIC MILITAR DE URGENȚĂ „DR. VICTOR POPESCU“ - SISTEMUL MODULAR MEDICAL DE IZOLARE ȘI TRATAMENT TIMIȘOARAI
  39.TRSPITALUL MUNICIPAL CARITAS ROȘIORI DE VEDEIISpitalul Caritas Roșiori de VedeSpitalul Județean de Urgență Alexandria - cazuri grave și critice
  TRSPITALUL MUNICIPAL TURNU MĂGURELEIIIToate centrele - tură suplimentară
  40.VLSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ VÂLCEAISpitalul Orășenesc Horezu - pentru ginecologieSpitalul Județean de Urgență VâlceaSpitalul Județean de Urgență Vâlcea - cazuri grave și critice
  VLSPITALUL MUNICIPAL DRĂGĂȘANIIII
  VLSPITALUL ORĂȘENESC HOREZUIIISpitalul Județean de Urgență Vâlcea - pentru obstetrică
  VLSPITALUL ORĂȘENESC BREZOIIIIS.C. Fresenius Nefrocare România - S.R.L. - punct de lucru Râmnicu Vâlcea - tură suplimentară
  41.VNSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „SF. PANTELIMON“ FOCȘANIISpitalul Municipal AdjudSpitalul de Psihiatrie Dumbrăveni - Sector Cronici ISpitalul Județean de Urgență Focșani - cazuri grave și critice
  VNSPITALUL MUNICIPAL ADJUDIIICentrul de dializă Diaverum Focșani - tură suplimentară
  42.VSSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ VASLUIISpitalul Municipal de Urgență „Elena Beldiman“ BârladSpitalul Municipal de Urgență „Elena Beldiman“ BârladSpitalul Municipal de Urgență „Elena Beldiman“ Bârlad - Centrul de hemodializă
  VSSPITALUL MUNICIPAL DE URGENȚĂ „ELENA BELDIMAN“ BÂRLADINefromed Dialysis Center Bârlad
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 434/2021)
  CONDIȚII
  pentru solicitarea scăderii numărului de paturi avizate pentru îngrijirea pacienților
  confirmați cu COVID-19 și modificării structurii unităților sanitare în condițiile pandemiei de COVID-19
  1. Managerii unităților sanitare pot solicita direcțiilor de sănătate publică, denumite în continuare DSP, avizarea unui număr mai mic de paturi alocate asistenței medicale pentru pacienți, cazuri confirmate și suspecte de COVID-19, în următoarele condiții:1.1. în etapa 1 de scădere, dacă:a) rata de incidență la nivelul județului, calculată la 2 săptămâni, este mai mică de 1:1000; șib) rata de ocupare a paturilor din unitatea sanitară respectivă avizate de DSP pentru îngrijirea pacienților confirmați cu COVID-19 scade sub 50% (medie săptămânală, de luni-duminică);1.2. în etapa a 2-a de scădere, dacă:a) rata de incidență la nivelul județului, calculată la 2 săptămâni, este mai mică de 0,5:1000, șib) rata de ocupare a paturilor din unitatea sanitară respectivă avizate de DSP pentru îngrijirea pacienților confirmați cu COVID-19 scade sub 50% (medie săptămânală, de luni-duminică).2. Solicitarea unei noi scăderi a numărului de paturi avizate pentru asistența medicală a pacienților, cazuri confirmate și suspecte de COVID-19, se poate face doar la un interval de cel puțin o lună de la precedenta solicitare.3. În situații excepționale, motivate de posibilitatea unității sanitare de a oferi servicii medicale deficitare la nivelul județului pentru pacienții non-COVID-19 și de solicitările în creștere de astfel de servicii, managerii unităților sanitare pot solicita avizarea prevăzută la pct. 1 din prezenta anexă mai devreme față de termenul menționat la pct. 2. 4. În etapa 1 de scădere, prin raportare la numărul maxim de paturi la nivelul unității sanitare care au fost avizate pentru COVID-19 în perioada 1 martie 2020-30 aprilie 2021, noul număr de paturi alocate asistenței medicale pentru pacienți, cazuri confirmate și suspecte de COVID-19, pentru care se solicită avizarea trebuie să fie de cel puțin:a) 50% - pentru spitalele de boli infecțioase și pneumoftiziologie de nivel I;b) 30% - pentru celelalte spitale.5. În etapa a 2-a de scădere, prin raportare la numărul maxim de paturi la nivelul unității sanitare care au fost avizate pentru COVID-19 în perioada 1 martie 2020-30 aprilie 2021, noul număr de paturi alocate asistenței medicale pentru pacienți, cazuri confirmate și suspecte de COVID-19, pentru care se solicită avizarea trebuie să fie de cel puțin:a) 30% - pentru spitalele de boli infecțioase și pneumoftiziologie de nivel I;b) 15% - pentru celelalte spitale.6. În stabilirea noului număr de paturi pentru asistența medicală pentru pacienți, cazuri confirmate și suspecte de COVID-19, pentru care se solicită avizul, conducerea spitalului va ține cont de următoarele aspecte:a) obligația de tratare a acelor pacienți internați pentru alte afecțiuni decât COVID-19 și care se pozitivează pentru SARS-CoV-2 pe parcursul internării și au o formă asimptomatică, ușoară sau medie de COVID-19; b) necesitatea de a lua toate măsurile posibile pentru a evita transferul pacienților care, fiind internați pentru alte afecțiuni decât COVID-19, se pozitivează pentru SARS-CoV-2 și au forme severe sau critice de COVID-19;c) obligația spitalelor de nivel I de a interna pacienții cu forme severe și critice de COVID-19, inclusiv pe cei transferați din spitalele de nivel II și III ale căror capacități de investigații și tratament sunt depășite;d) obligația spitalelor de nivel II și III de a interna pacienții cu forme ușoare și medii de COVID-19, inclusiv pe cei transferați din spitalele de nivel I în situația în care capacitățile acestora sunt depășite.7. Solicitarea unei scăderi a numărului de paturi avizate pentru asistența medicală a pacienților, cazuri confirmate și suspecte de COVID-19, trebuie să fie însoțită de un plan de creștere rapidă a numărului de paturi în cazul apariției unei recrudescențe a COVID-19 comunicate de DSP.8. Managerul unității sanitare își asumă în scris îndeplinirea imediată a planului menționat la pct. 7, în urma solicitării făcute de DSP.9. Conducerea unității sanitare poate solicita DSP avizarea modificării structurii unităților sanitare doar dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:a) modificarea structurii este motivată de schimbări apărute ca urmare a pandemiei de COVID-19, la nivelul infrastructurii spitalului, al nevoii de servicii medicale noi sau de imposibilitatea oferirii unor servicii medicale disponibile înainte de 1 martie 2020 ori ca urmare a angajării cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată a unor medici ce pot oferi servicii medicale noi pentru unitatea medicală respectivă;b) este precizată sursa de finanțare pentru modificările solicitate;c) în cazul spitalelor care au în componență secții, există acordul scris al conducătorului secției clinice și al disciplinei corespunzătoare pentru modificările ce implică schimbări ale structurii acestor secții.
   +  Anexa nr. 3(Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 434/2021)
  CONDIȚII
  pentru avizarea de către direcțiile de sănătate publică a scăderii numărului de paturi alocate pentru îngrijirea pacienților
  confirmați cu COVID-19 și a modificărilor structurii unităților sanitare
  1. Direcțiile de sănătate publică (DSP) pot aviza un număr mai mic de paturi alocate asistenței medicale pentru pacienți, cazuri confirmate și suspecte de COVID-19, în unitățile sanitare prevăzute în anexa nr. 2 la ordin, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:1.1. În etapa 1 de scădere, dacă:a) la nivelul județului sau al municipiului București, rata de incidență calculată la 2 săptămâni este mai mică de 1:1.000; b) la nivelul județului sau al municipiului București, rata de ocupare a paturilor avizate de DSP pentru îngrijirea pacienților confirmați cu COVID-19 este mai mică de 70% (medie săptămânală, de luni până duminică);c) la nivelul unității sanitare, rata de ocupare a paturilor avizate de DSP pentru îngrijirea pacienților, cazuri confirmate și suspecte de COVID-19, este mai mică de 50% (medie săptămânală, de luni până duminică).1.2. În etapa 2 de scădere, dacă:a) la nivelul județului sau al municipiului București, rata de incidență calculată la 2 săptămâni este mai mică de 0,5:1.000; b) la nivelul județului sau al municipiului București, rata de ocupare a paturilor avizate de DSP pentru îngrijirea pacienților confirmați cu COVID-19 este în scădere: ocupare mai mică de 50% (medie săptămânală, de luni până duminică);c) la nivelul unității sanitare, rata de ocupare a paturilor avizate de DSP pentru îngrijirea pacienților, cazuri confirmate și suspecte de COVID-19, este mai mică de 50% (medie săptămânală, de luni până duminică).2. DSP pot aviza o nouă scădere a numărului de paturi alocate pentru asistența medicală a pacienților, cazuri confirmate și suspecte de COVID-19, dintr-un spital la un interval de cel puțin o lună de la precedenta avizare sau mai devreme, în situații excepționale motivate de serviciile sanitare spitalicești deficitare la nivelul județului pentru pacienții nonCOVID-19 și de solicitările în creștere de astfel de servicii.3. DSP vor ține cont ca, la nivelul întregului județ, respectiv al municipiului București, să fie avizate în spitalele de nivel I un număr de paturi alocate pentru asistența medicală a pacienților, cazuri confirmate și suspecte de COVID-19, de cel puțin:a) 50% din numărul maxim de paturi care au fost avizate pentru COVID-19 în perioada 1 martie 2020-30 aprilie 2021 la nivelul spitalelor de nivel I din județ - în etapa 1;b) 30% din numărul maxim de paturi care au fost avizate pentru COVID-19 în perioada 1 martie 2020-30 aprilie 2021 la nivelul spitalelor de nivel I din județ - în etapa a 2-a. 4. DSP vor ține cont ca, la nivelul întregului județ, respectiv al municipiului București, să fie avizate în spitalele de nivel II și III un număr de paturi alocate pentru asistența medicală a pacienților, cazuri confirmate și suspecte de COVID-19, de cel puțin:a) 30% din numărul maxim de paturi care au fost avizate pentru COVID-19 în perioada 1 martie 2020-30 aprilie 2021 la nivelul spitalelor de nivel II și III din județ - în etapa 1;b) 15% din numărul maxim de paturi care au fost avizate pentru COVID-19 în perioada 1 martie 2020-30 aprilie 2021 la nivelul spitalelor de nivel II și III din județ - în etapa a 2-a. 5. Pentru unitățile sanitare prevăzute în anexa nr. 2 la ordin, DSP avizează scăderea numărului de paturi alocate asistenței medicale pentru pacienți, cazuri confirmate și suspecte de COVID-19, dacă sunt îndeplinite cumulativ condițiile următoare:a) prin noul număr de paturi se asigură îngrijirea acelor pacienți internați pentru alte afecțiuni decât COVID-19 și care se pozitivează pentru SARS-CoV-2 pe parcursul internării și au o formă asimptomatică, ușoară sau medie de COVID-19; b) la nivelul spitalelor de nivel I există soluții pentru a evita transferul pacienților care, fiind internați pentru alte afecțiuni decât COVID-19, se pozitivează pentru SARS-CoV-2 și au forme severe sau critice de COVID-19;c) spitalele de nivel I au capacitatea de a interna pacienții cu forme severe și critice de COVID-19, inclusiv pe cei transferați din spitalele de nivel II și III ale căror capacități de investigații și tratament sunt depășite;d) la nivelul spitalelor de nivel II și III există soluții de a interna pacienții cu forme ușoare și medii de COVID-19, inclusiv pe cei transferați din spitalele de nivel I în situația în care capacitățile acestora sunt depășite;e) la nivelul spitalului există un plan de creștere rapidă a numărului de paturi în cazul apariției unei recrudescențe a COVID-19, asumat de manager;f) există o creștere echivalentă a numărului de paturi alocate asistenței medicale pentru pacienții care nu sunt confirmați cu COVID-19.6. DSP analizează și verifică dacă solicitările de modificare a structurii unităților sanitare transmise de managerii acestora respectă cumulativ următoarele condiții:a) sunt îndeplinite condițiile prevăzute în anexa nr. 3 la ordin; b) sunt justificate din perspectiva asigurării nevoilor de îngrijire medicală de la nivelul județului, respectiv al municipiului București;c) nu cresc serviciile de îngrijire medicală deja existente la nivelul județului într-o măsură ce nu poate fi justificată de nevoile de servicii medicale.7. Stabilirea nevoii de servicii medicale de la nivelul județului, respectiv al municipiului București se va face în conformitate cu prevederile Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.8. În urma analizei și verificărilor prevăzute la pct. 6 din prezenta anexă, DSP informează Ministerul Sănătății asupra modificărilor de structură pe care le avizează, în termen de 5 zile lucrătoare de la emiterea avizului.
   +  Anexa nr. 4(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 434/2021)
  CONDIȚII
  pentru solicitarea creșterii numărului de paturi avizate pentru îngrijirea pacienților confirmați cu COVID-19
  și modificării structurii unităților sanitare în condițiile recrudescenței pandemiei de COVID-19
  1. Managerii unităților sanitare solicită direcțiilor de sănătate publică (DSP) avizarea unui număr mai mare de paturi alocate asistenței medicale pentru pacienți, cazuri confirmate și suspecte de COVID-19, dacă rata de ocupare a paturilor din unitatea medicală respectivă, avizate de DSP pentru îngrijirea pacienților confirmați cu COVID-19, se menține timp de o săptămână la o medie mai mare de 90% (medie săptămânală, de luni până duminică) sau mai puțin de o săptămână dacă solicitările de internare a pacienților confirmați cu COVID-19 excedează capacității disponibile a spitalului. 2. Solicitarea creșterii numărului de paturi avizate pentru asistența medicală a pacienților, cazuri confirmate și suspecte de COVID-19, se face în maximum 3 zile după constatarea tendinței de creștere a solicitărilor de internare pentru această boală.3. În situații excepționale, motivate de posibilitatea unității sanitare de a oferi servicii medicale deficitare la nivelul județului pentru pacienții non-COVID-19 și de solicitările crescute de astfel de servicii, managerii unităților sanitare pot întârzia solicitarea avizării prevăzută la pct. 1 din prezenta anexă, dar nu mai mult de 7 zile de la constatarea tendinței de creștere a solicitărilor de internare pentru această boală.4. Numărul paturilor alocate pentru asistența medicală pentru pacienți, cazuri confirmate și suspecte de COVID-19, pentru care se solicită avizarea este numărul de paturi corespunzător etapei ce a precedat ultima scădere avizată de DSP.5. În stabilirea noului număr de paturi pentru asistența medicală pentru pacienți, cazuri confirmate și suspecte de COVID-19, pentru care se solicită avizul, conducerea unității sanitare respectă și prevederile planului de reziliență a spitalului față de recrudescența COVID-19. 6. Conducerea unității sanitare poate solicita DSP avizarea modificării structurii unităților sanitare conform prevederilor planului de reziliență a spitalului față de recrudescența COVID-19.
   +  Anexa nr. 5(Anexa nr. 6 la Ordinul nr. 434/2021)
  CONDIȚII
  pentru avizarea creșterii numărului de paturi alocate pentru îngrijirea pacienților confirmați cu COVID-19
  și a modificării structurii unităților sanitare în condițiile recrudescenței pandemiei de COVID-19
  1. Direcțiile de sănătate publică (DSP) avizează un număr mai mare de paturi alocate asistenței medicale pentru pacienți, cazuri confirmate și suspecte de COVID-19, dacă la nivelul județului sau al municipiului București rata de ocupare a paturilor (ATI sau non-ATI) avizate de DSP pentru îngrijirea pacienților confirmați cu COVID-19 depășește timp de o săptămână pragul de 70% (medie săptămânală, de luni până duminică).2. Avizarea creșterii numărului de paturi avizate pentru asistența medicală a pacienților, cazuri confirmate și suspecte de COVID-19, se face în maximum 48 de ore de la solicitarea făcută de unitatea sanitară.3. Numărul de paturi la care se revine este numărul de paturi corespunzător etapei ce a precedat ultima scădere.4. În stabilirea noului număr de paturi pentru asistența medicală pentru pacienți, cazuri confirmate și suspecte de COVID-19, pentru care se eliberează avizul, DSP respectă și prevederile planului județean de reziliență față de recrudescența COVID-19. 5. Conducerea DSP poate solicita managerilor spitalelor atât creșterea numărului de paturi alocate pentru asistența medicală a pacienților, cazuri confirmate și suspecte de COVID-19, cât și modificarea structurii unităților sanitare conform prevederilor planului județean de reziliență față de recrudescența COVID-19.
  ----