METODOLOGIE din 26 mai 2021pentru echivalarea/recunoașterea nivelurilor de competență din cadrul probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale - examenul național de bacalaureat 2021
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 27 mai 2021    Notă
    Aprobată prin ORDINUL nr. 3.842 din 26 mai 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 551 din 27 mai 2021.
     +  Articolul 1Prezenta metodologie reglementează echivalarea/ recunoașterea nivelurilor de competență din cadrul probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale la examenul național de bacalaureat 2021.  +  Articolul 2În sensul prezentei metodologii, următorii termeni se definesc după cum urmează:a) probe de evaluare a competențelor lingvistice și digitale - una dintre probele de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A), de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - pentru elevii care au urmat studiile liceale întro limbă a minorităților naționale (proba B), proba de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal (proba C), proba de evaluare a competențelor digitale (proba D);b) nivelul de competență lingvistică de comunicare orală în limba română/limba maternă - gradul de utilizare a limbii române/limbii materne; nivelurile de competență lingvistică de comunicare orală în limba română/limba maternă sunt, în ordine: utilizator mediu, utilizator avansat și utilizator experimentat;c) nivel unic de competență - ansamblul competențelor de înțelegere a textului audiat, înțelegere a textului citit, interacțiune orală, producere de mesaje orale și producere de mesaje scrise, prevăzute în Cadrul european comun de referință pentru limbi, pentru care se acordă același nivel de competență lingvistică;d) nivel de competență digitală - gradul de formare/ dezvoltare a competențelor digitale acordat în baza unui anumit punctaj.  +  Articolul 3(1) Nivelul de competență lingvistică de comunicare orală în limba română/în limba maternă la examenul național de bacalaureat 2021 se stabilește în urma echivalării cu media aritmetică, fără rotunjire, a mediilor anuale obținute de candidat pe parcursul învățământului liceal, la disciplina limba și literatura română/limba și literatura maternă.(2) Prin recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la disciplina limba și literatura română/limba și literatura maternă, în clasele a IX-a-a XII-a, candidaților la examenul național de bacalaureat 2021 li se acordă următoarele niveluri de competență lingvistică de comunicare orală în limba română/în limba maternă:– nivelul „utilizator mediu“ pentru media cuprinsă între 5 și 6,99;– nivelul „utilizator avansat“ pentru media cuprinsă între 7 și 8,49;– nivelul „utilizator experimentat“ pentru media cuprinsă între 8,50 și 10.(3) Pentru stabilirea nivelului de competență lingvistică de comunicare orală în limba română/în limba maternă la examenul național de bacalaureat 2021 se calculează media aritmetică a mediilor anuale obținute pe parcursul învățământului liceal la disciplina limba și literatura română/limba și literatura maternă în clasele a IX-a-a XII-a pentru absolvenții învățământului de zi, respectiv în clasele a IX-a-a XIII-a pentru absolvenții învățământului seral/frecvență redusă/absolvenții învățământului de zi, profil pedagogic, care au studiat cinci ani de liceu.(4) Pentru candidații la examenul național de bacalaureat 2021, absolvenți de studii liceale, care au urmat și învățământ profesional, calculul mediei aritmetice pentru stabilirea nivelului de competență lingvistică de comunicare orală în limba română/în limba maternă se face exclusiv pe baza mediilor anuale obținute pe parcursul învățământului liceal, indiferent de numărul de ani corespunzător studiilor liceale.(5) Candidații la examenul național de bacalaureat 2021, absolvenți de studii liceale în străinătate, care nu au studiat disciplina limba și literatura română/limba și literatura maternă susțin proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română/în limba maternă (proba A/proba B) în baza Procedurii Centrului Național de Evaluare si Examinare nr. 175 din 28.01.2019 pentru desfășurarea probelor de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română/în limba maternă (Probele A și B) ale examenului de bacalaureat național 2019.  +  Articolul 4(1) Nivelul de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională din cadrul probei C la examenul național de bacalaureat 2021 se stabilește prin echivalarea nivelului de competență lingvistică cu media aritmetică, fără rotunjire, a mediilor anuale obținute de candidat pe parcursul învățământului liceal, la limba modernă de circulație internațională aleasă pentru susținerea probei.(2) Media aritmetică a mediilor anuale obținute de candidat se calculează pe baza mediilor anuale la limba modernă de circulație internațională din anii școlari în care candidatul a studiat această disciplină, pe parcursul învățământului liceal.(3) Pentru candidații la examenul național de bacalaureat 2021 care au studiat disciplina limba modernă pe parcursul unui singur an de liceu, media anuală obținută la această disciplină este media care stă la baza stabilirii nivelului unic de competență.(4) Pentru candidații la examenul național de bacalaureat 2021, absolvenți de studii liceale, care au urmat și învățământ profesional, calculul mediei aritmetice pentru stabilirea nivelului unic de competență corespunzător competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal se face exclusiv pe baza mediilor anuale obținute pe parcursul învățământului liceal, indiferent de numărul de ani corespunzător studiilor liceale.(5) Nivelul unic de competență se identifică în acord cu nivelurile de la A1 la B2, prevăzute în Cadrul european comun de referință pentru limbi.(6) Nivelul unic de competență se acordă conform următoarei grile:– calificativul A1 pentru media cuprinsă între 5 și 5,99;– calificativul A2 pentru media cuprinsă între 6 și 6,99;– calificativul B1 pentru media cuprinsă între 7 și 8,49;– calificativul B2 pentru media cuprinsă între 8,5 și 10.(7) Nivelul unic de competență lingvistică într-o limbă modernă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal este înscris în certificatul de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională.  +  Articolul 5(1) Candidații la examenul național de bacalaureat 2021 care au promovat, pe parcursul învățământului preuniversitar, examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine au dreptul la recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene cu proba de evaluare a competențelor lingvistice întro limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal - proba C din cadrul examenului de bacalaureat, conform Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5.453/2020 privind organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat - 2021, cu modificările ulterioare.(2) În cazul candidaților prevăzuți la alin. (1) se aplică prevederile Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.219/2010 privind recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine și la examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale cu probele de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal, respectiv de evaluare a competențelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 6(1) Nivelul de competență digitală din cadrul probei D la examenul național de bacalaureat 2021 se stabilește calculând un punctaj de la 5 la 10 pe baza mediei aritmetice, fără rotunjire, a mediilor anuale obținute de candidat la disciplina Tehnologia informației și a comunicațiilor în clasele a IX-a, respectiv a X-a.(2) Nivelul de competență digitală se acordă conform următoarei grile:– nivelul „utilizator începător“ pentru media cuprinsă între 5 și 5,99;– nivelul „utilizator de nivel mediu“ pentru media cuprinsă între 6 și 6,99;– nivelul „utilizator avansat“ pentru media cuprinsă între 7 și 8,49;– nivelul „utilizator experimentat“ pentru media cuprinsă între 8,50 și 10.(3) În certificatul de atestare a competențelor digitale sunt înscrise nivelul de competență digitală, iar la rubrica „punctaj“ este specificată media aritmetică pe baza căreia a fost acordat nivelul de competență.(4) Pentru stabilirea nivelului de competență digitală din cadrul probei D la examenul național de bacalaureat 2021 se calculează media aritmetică a mediilor anuale obținute la disciplina Tehnologia informației și a comunicațiilor în clasele a IX-a și a X-a, indiferent dacă această disciplină a fost studiată în cadrul învățământului liceal sau profesional.(5) În cazul candidaților la examenul național de bacalaureat 2021 care nu au studiat disciplina Tehnologiei informației și a comunicațiilor în clasele a IX-a și/sau a X-a, pentru stabilirea nivelului de competență digitală se calculează media aritmetică a mediilor anuale obținute la disciplina Tehnologia informației și a comunicațiilor sau echivalentă acesteia pe parcursul învățământului liceal sau profesional.(6) În cazul candidaților la examenul național de bacalaureat 2021 care au studiat disciplina Tehnologiei informației și a comunicațiilor sau o disciplină echivalentă pe parcursul unui singur an, indiferent dacă această disciplină a fost studiată în cadrul învățământului liceal sau profesional, media anuală obținută la această disciplină este media care stă la baza stabilirii nivelului de competență digitală.(7) Pentru candidații la examenul național de bacalaureat 2021 care nu au studiat disciplina Tehnologia informației și a comunicațiilor sau echivalentă acesteia în cadrul învățământului liceal sau profesional, dar au susținut un/o examen/probă de echivalare a studiilor la disciplina Tehnologia informației și a comunicațiilor sau echivalentă acesteia, stabilirea nivelului de competență digitală se face exclusiv pe baza notei obținute de candidat la examenul/proba de echivalare.  +  Articolul 7(1) Candidații la examenul național de bacalaureat 2021 care au promovat, pe parcursul învățământului preuniversitar, examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale au dreptul la recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene cu proba de evaluare a competențelor digitale - proba D din cadrul examenului de bacalaureat.(2) În cazul candidaților prevăzuți la alin. (1) se aplică prevederile Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.219/2010 privind recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine și la examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale cu probele de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal, respectiv de evaluare a competențelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat, cu modificările ulterioare.(3) Candidații la examenul național de bacalaureat 2021 care beneficiază de prevederile Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.219/2010 privind recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine și la examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale cu probele de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal, respectiv de evaluare a competențelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat, cu modificările ulterioare, depun o adeverință eliberată de instituția/organizația care administrează examenul de certificare a competențelor, precum și fișa rezultatelor obținute, în situațiile excepționale în care se înregistrează întârzieri în eliberarea certificatului/diplomei de către instituția/organizația respectivă.  +  Articolul 8(1) Candidații care, în baza prevederilor prezentei metodologii, se află în imposibilitatea de a-și echivala nivelurile de competență din cadrul probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale susțin probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale în zilele/perioadele alocate acestor probe în Calendarul examenului național de bacalaureat - 2021, prevăzut în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.453/2020 privind organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat - 2021, cu modificările ulterioare.(2) Programele pentru evaluarea competențelor lingvistice, valabile în sesiunile examenului național de bacalaureat din anul 2021, sunt cele prevăzute în art. 3 din Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.453/2020 privind organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat - 2021, cu modificările ulterioare.(3) Programa de examen pentru evaluarea competențelor digitale, valabilă în sesiunile examenului național de bacalaureat din anul 2021, este cea prevăzută în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.923/2013 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național - 2014.  +  Articolul 9(1) Pentru candidații la examenul național de bacalaureat 2021 care au urmat studiile liceale în străinătate, echivalarea nivelurilor de competență din cadrul probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale se realizează după echivalarea studiilor în baza dovezilor parcursului școlar, cu respectarea prevederilor prezentei metodologii.(2) În situația în care candidații la examenul național de bacalaureat 2021 care au urmat studiile liceale în străinătate și care au obținut echivalarea acestora, dar nu pot prezenta dovezi ale parcursului școlar, aceștia susțin probele de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal și proba de evaluare a competențelor digitale în baza Procedurii Centrului Național de Evaluare și Examinare nr. 176 din 28.01.2019 pentru organizarea și desfășurarea probei de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal (Proba C) - examenul de bacalaureat național 2019, respectiv a Procedurii Centrului Național de Evaluare și Examinare nr. 177 din 28.01.2019 pentru organizarea și desfășurarea probei de evaluare a competențelor digitale (Proba D) - examenul de bacalaureat național 2019.  +  Articolul 10(1) Calcularea mediilor și echivalarea/ recunoașterea nivelurilor de competență din cadrul probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale la examenul național de bacalaureat 2021 se realizează de către comisiile de bacalaureat de echivalare și recunoaștere a competențelor lingvistice și digitale împreună cu secretariatul unităților de învățământ, în perioada 14-25 iunie 2021, pentru sesiunea iunie-iulie, respectiv în perioada 23-31 august 2021, pentru sesiunea august-septembrie, astfel:a) pentru candidații din seria curentă: după întocmirea tabelelor de înscriere, în conformitate cu evidențele din licee, se întocmesc tabele cu mediile aritmetice calculate fără rotunjire ale mediilor anuale obținute de candidat pe parcursul învățământului liceal, la disciplinele limba și literatura română/ limba și literatura maternă studiate pe parcursul învățământului liceal, limba modernă de circulație internațională aleasă pentru susținerea probei din anii școlari în care candidatul a studiat această disciplină, pe parcursul învățământului liceal, respectiv la disciplina Tehnologia informației și a comunicațiilor în clasele a IX-a, respectiv a X-a;b) pentru candidații din anii precedenți: după întocmirea tabelelor de înscriere se întocmesc tabele cu mediile aritmetice calculate fără rotunjire ale mediilor anuale obținute de candidat pe parcursul învățământului liceal, pentru echivalarea nivelurilor de competență din cadrul probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale la examenul național de bacalaureat 2021, conform prezentei metodologii; aceste tabele sunt întocmite pe baza foii matricole a candidaților;c) echivalarea nivelurilor de competență din cadrul probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, la examenul național de bacalaureat 2021, se realizează pe baza tabelelor întocmite conform prevederilor de la lit. a) și b).(2) Echivalarea/Recunoașterea nivelurilor de competență pentru candidații prevăzuți la art. 5 și 7 din prezenta metodologie se realizează de către comisiile de bacalaureat de echivalare și recunoaștere a competentelor lingvistice și digitale, în perioada 14-25 iunie 2021, pentru sesiunea iunie-iulie, respectiv în perioada 23-31 august 2021, pentru sesiunea august-septembrie.  +  Articolul 11Comisiile de bacalaureat de echivalare și recunoaștere a competențelor lingvistice și digitale au următoarea componență:a) președinte: director sau director adjunct al unității de învățământ preuniversitar;b) secretar: cadru didactic cu abilități de operare pe calculator;c) membri: 2-4 profesori evaluatori pentru fiecare specialitate și 1-2 secretari ai unității de învățământ.----