ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 39 din 19 mai 2021pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 21 mai 2021  Având în vedere că:– România, ca stat membru al Uniunii Europene, efectuează recensământul populației și locuințelor, denumit în continuare RPL2021, fiind obligatoriu ca momentul de referință al acestei runde de recensăminte în statele membre ale Uniunii Europene să se înscrie în cursul anului 2021, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2017/712 al Comisiei din 20 aprilie 2017 de stabilire a anului de referință și a programului de date statistice și de metadate privind recensământul populației și al locuințelor prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 763/2008 al Parlamentului European și al Consiliului;– potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1.799 al Comisiei din 21 noiembrie 2018 privind stabilirea unei acțiuni statistice directe temporare pentru diseminarea tematicilor selectate ale recensământului populației și al locuințelor din 2021, geocodate la nivel de griduri de 1 km^2, rezultatele RPL2021, validate și agregate referitoare la populația totală, la nivel de griduri de 1 km^2, trebuie furnizate Comisiei (Eurostat) până la data de 31 decembrie 2022,ținând cont de prelungirea succesivă a stării de alertă pe teritoriul României pe fondul evoluției ascendente a numărului de cazuri de infecție cu SARS-CoV-2, s-a impus mutarea/decalarea colectării datelor pentru recensământul general agricol întrun anotimp prielnic realizării interviurilor față în față în spațiu deschis ca măsură de prevenție a răspândirii virusului și protejare a populației, respectiv în perioada mai-iulie 2021, ceea ce a determinat, implicit, mutarea/decalarea termenelor pentru colectarea datelor și pentru recensământul populației și locuințelor, respectiv în perioada februarie- iulie 2022, precum și mutarea momentului de referință al RPL2021 la data de 1 decembrie 2021 în loc de 1 mai 2021,ținând seama de faptul că România a informat Comisia Europeană - Eurostat despre data de referință a RPL 2021 la 1 decembrie 2021, în conformitate cu Hotărârea Comisiei centrale pentru recensământul populației și locuințelor nr. 1 din 4 noiembrie 2020 prin care s-a stabilit:– revizuirea calendarului de pregătire și efectuare a RPL 2021, colectarea datelor mutându-se în perioada februarie-iulie 2022, în loc de iulie-noiembrie 2021;– modificarea, printr-un act normativ, a momentului de referință al RPL2021 la 1 decembrie 2021, în loc de 1 mai 2021;– efectuarea actualizării termenelor activităților și subactivităților din cadrul Programului general de organizare și efectuare a RPL 2021;– realizarea actualizării bugetului pentru activitățile decalate,având în vedere că momentul de referință și perioada de colectare a datelor RPL 2021 sunt strâns legate, fiind necesar ca, pentru acuratețea datelor furnizate de populație, intervalul de timp dintre cele două să fie cât mai redus, nealterându-se astfel calitatea răspunsurilor din cauza „efectului de memorie“ și fără ca perioada de desfășurare a RPL 2021 să se suprapună cu recensământul general agricol care este în plină desfășurare,luând în considerare faptul că momentul de referință este decalat la 1 decembrie 2021, ca urmare a modificărilor de termene ale celorlalte activități prevăzute în calendarul de pregătire și efectuare a RPL 2021, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2017/712 al Comisiei, care prevede ca data de referință să fie stabilită în cursul anului 2021,se impune într-un timp scurt actualizarea în acest sens a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 178/2020.Luând în considerare că situația excepțională a fost generată și de faptul că reglementarea nu a putut fi promovată printro ordonanță a Guvernului întrucât pentru perioada vacanței parlamentare din ianuarie 2021 nu a fost adoptată o lege de abilitare a Guvernului de a emite ordonanțe,având în vedere că neadoptarea imediată a prezentei reglementări ar conduce la apariția următoarelor consecințe negative:– periclitarea realizării recensământului, care ar duce la imposibilitatea elaborării anumitor strategii și planuri de acțiune pe termen scurt și lung ale statului român, ce ar aduce o atingere gravă a interesului public, la nivel central și local,– riscul demarării de către Comisia Europeană a procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor - infringement - stabilite României prin regulamentele menționate mai sus, în situația în care recensământul populației și locuințelor nu poate fi desfășurat în anul 2021 ca urmare a imposibilității pregătirii și organizării acestuia,astfel, nepromovarea prezentului act normativ în regim de urgență atrage imposibilitatea pregătirii și organizării RPL 2021, operațiuni fără de care acesta nu se poate realiza.Ținând cont că cele prezentate mai sus vizează interesul public și constituie o situație extraordinară a cărei reglementare nu mai poate fi amânată, în sensul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, iar o eventuală legiferare pe altă cale decât delegarea legislativă nu ar fi de natură să înlăture de îndată consecințele negative asupra societății în ansamblu care s-ar produce în urma imposibilității desfășurării recensământului populației și locuințelor pe fondul lipsei pregătirii și organizării acestuia,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 106 din 12 februarie 2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 178/2020, se modifică după cum urmează:1. La articolul 11, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 11(1) Pentru verificarea calității informațiilor înregistrate la recensământ se organizează o cercetare statistică postrecensământ în perioada iulie-august 2022; aceasta se efectuează cu recenzori selectați în acest scop, conform instrucțiunilor elaborate de către UCIR constituită conform prevederilor art. 16 alin. (1).2. La articolul 15, alineatul (6) va avea următorul cuprins:(6) Consiliul își încetează activitatea la data de 31 decembrie 2023.3. Articolul 21 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 21Momentul de referință al RPL 2021 este ora «0» din ziua de 1 decembrie 2021.4. La articolul 22, alineatele (1), (2), (4), (6) și (8)-(10) vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 22(1) Baza de date pentru RPL2021 cu date pentru clădiri și locuințe se realizează până la 31 ianuarie 2022.(2) În perioada februarie-iulie 2022 se desfășoară, etapizat, recenzarea populației și locuințelor. În funcție de evoluția unor evenimente la nivel național: pandemii, dezastre naturale, stări de alertă, stări de urgență, alegeri locale, alegeri parlamentare, referendumuri, modificarea perioadei de desfășurare a recensământului general agricol, care pot afecta desfășurarea recensământului, perioada de colectare a datelor poate fi modificată prin hotărâre a CCRPL2021...................................................................................................(4) În perioada februarie-martie 2022 se realizează colectarea indirectă a variabilelor din programul de observare al recensământului identificate în surse administrative...................................................................................................(6) În perioada martie-mai 2022 se realizează colectarea on-line a înregistrărilor individuale și a celor referitoare la gospodării, locuințe și clădiri - autorecenzarea on-line...................................................................................................(8) În perioada mai-iulie 2022 se realizează în teren colectarea prin interviu față-în-față asistată de calculator a înregistrărilor individuale, pentru acele persoane pentru care nu s-a realizat autorecenzarea on-line.(9) În perioada mai-iulie 2022 se realizează în teren colectarea prin interviu asistată de calculator a clădirilor și locuințelor pentru care nu s-a realizat autorecenzarea on-line.(10) În perioada august-septembrie 2022 se realizează asigurarea completitudinii datelor individuale privind persoanele, gospodăriile, locuințele și clădirile. Aceasta se realizează prin imputare prin metode statistice, din surse statistice și administrative, pentru acele unități statistice pentru care nu există un formular completat cu date, în conformitate cu metodologia prevăzută la art. 9 alin. (4).5. La articolul 25 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:a) calculul numărului populației rezidente a României la 1 decembrie 2021;6. La articolul 28 alineatul (2), literele a)-d), i), n) și q) vor avea următorul cuprins:a) M.A.I., Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date - D.E.P.A.B.D.:– pentru datele privind cetățenii români cu domiciliul în România la momentul de referință al recensământului: CNP sau ISU, cod localitate administrativă, denumire localitate administrativă, cod județ, starea civilă, țara în care s-a născut, județul în care s-a născut, adresa de domiciliu - denumire stradă, număr imobil, bloc, scară, etaj, apartament - data stabilirii la adresa curentă, reședința anterioară 1, data stabilirii la reședința anterioară 1, data valabilității actului de identitate; dacă informația există în RNEP, CNP sau ISU al tatălui, CNP sau ISU al mamei, CNP sau ISU al soțului sau soției, CNP sau ISU al copiilor;– pentru datele privind cetățenii români care și-au stabilit sau restabilit domiciliul sau reședința obișnuită în România în ultimele 12 luni anterioare momentului de referință al recensământului: CNP sau ISU, țara de cetățenie, în măsura în care informația se regăsește în RNEP, țara de naștere, țara de proveniență, data stabilirii domiciliului sau reședinței în România, județul de domiciliu, localitatea de domiciliu, județ de reședință, localitate de reședință, starea civilă;b) M.A.I., Inspectoratul General pentru Imigrări - I.G.I.:– pentru datele privind cetățenii străini și fără cetățenie care au un act care atestă dreptul de ședere în România la momentul de referință al recensământului: CNP sau ISU, țara de cetățenie, țara de naștere, județul în care are reședința, localitatea în care are reședința, starea civilă, durata ultimului drept de ședere sau reședință;– pentru cetățenii străini și fără cetățenie care au solicitat azil sau au o durată efectivă de ședere de cel puțin 12 luni: CNP sau ISU, țara de cetățenie, țara de naștere, județul în care are reședința, localitatea în care are reședința, starea civilă;– pentru cetățenii străini și fără cetățenie care au obținut în cursul anului de referință un act care atestă dreptul de ședere în România: CNP sau ISU, sex, data nașterii, țara de cetățenie, țara de naștere, județul în care are reședința, localitatea în care are reședința, starea civilă, stare persoană;– pentru cetățenii străini și fără cetățenie cărora, în cursul anului de referință, le-a expirat dreptul de ședere în România, au decedat, au fost expulzați sau, din alte motive, nu mai beneficiază de un drept de ședere pe teritoriul României: CNP sau ISU, sex, data nașterii, țara de cetățenie, țara de naștere, data plecării din România, județul în care avea reședința, localitatea în care avea reședința, starea civilă, motivul excluderii, data și motivul încetării dreptului de ședere;c) M.A.I., Direcția Generală de Pașapoarte - D.G.P.:– pentru datele privind cetățenii români care la momentul de referință al recensământului aveau stabilit domiciliul în străinătate: CNP sau ISU, data aprobării cererii de pașaport cu menționarea statului de domiciliu;– pentru datele privind cetățenii români care, după anul 2011, și-au stabilit domiciliul în străinătate sau și-au reînnoit pașaportul cu menționarea țării de domiciliu: CNP sau ISU, data aprobării cererii de pașaport cu menționarea statului de domiciliu;d) M.A.I. - Inspectoratul General al Poliției Române: pentru datele privind persoanele condamnate sau arestate preventiv, aflate în centrele de reținere și arestare preventivă ale M.A.I., custodiate în perioada decembrie 2021-iulie 2022: CNP sau ISU, perioada privării de libertate;..................................................................................................i) M.M.P.S., Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții - A.N.D.P.D.C.A.– din sistemul informatic CMTIS, dacă în decembrie 2021 acesta este funcțional: CNP sau ISU, data ultimei consultații - zi, lună și an, adresa - țara, județ, localitate, tipul adresei din interfața «Adrese», numărul vizitelor părinților la copii, numărul întâlnirilor copiilor cu părinții în loc neutru, dacă copilul este înscris la o școală, tipul adresei din interfața «Situația școlară»;– din sistemul informatic RNA: CNP sau ISU adoptator, țara de naștere, județ de naștere, localitate de naștere, data eliberare permis ședere adoptator, țara din interfața «Adresa domiciliu», județ din interfața «Adresa domiciliu», localitate din interfața «Adresa domiciliu»;– date din sistemul informatic RENPH: CNP sau ISU, adresa - județ, localitate, comună, tip persoană, cetățenie, instituționalizare, tip eveniment, dată eveniment, cod centru;..................................................................................................n) M.S., Casa Națională de Asigurări de Sănătate - C.N.A.S.: pentru datele din PIAS - platforma informatică din asigurările de sănătate: CNP sau ISU, A - asigurat, CO - coasigurat, N - neasigurat, numărul evenimentelor medicale pentru fiecare lună din ultimele 12 luni anterioare momentului de referință a recensământului;..................................................................................................q) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației - M.D.L.P.A. - Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - A.N.C.P.I.: furnizarea limitelor administrativ-teritoriale stabilite conform Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, existente la 1 iulie 2021, și datele disponibile din următoarele registre gestionate:– Registrul Agricol Național - RAN, cu date din:(i) Anexa nr. 1 Partea I: Tabele individuale la nivel de gospodărie sau exploatație agricolă individuală sau persoană fizică autorizată sau întreprindere familială și entități cu personalitate juridică - date de identificare: județul, localitatea, localitatea componentă - satul -, cod SIRUTA, strada, numărul, bloc, scară - tipul exploatației, domiciliul fiscal: județul, localitatea, cod SIRUTA, date din capitolul I privind componența gospodăriei sau a exploatației agricole fără personalitate agricolă: CNP, cod legătură de rudenie și date din capitolul XI: Clădiri existente la începutul anului pe raza localității: adresa clădirii, suprafața construită desfășurată, tipul clădirii, anul terminării;(ii) Anexa nr. 2 Partea II: Tabele centralizatoare - județul, comuna sau orașul sau municipiul, cod SIRUTA, capitolul XI: Clădiri existente la începutul anului pe raza localității în anul 2020 - adresa clădirii, suprafața construită desfășurată, tipul și destinația clădirii, anul terminării.– Registrul electronic al nomenclaturii stradale - RENNS - cu date pentru:(i) denumirile de drumuri, cu următoarele câmpuri: Tip drum, Denumire drum, Județ, UAT, SIRUTA, Nume localitate, Data, Istoric, CUA;(ii) denumirile de adrese administrative, cu următoarele câmpuri: Denumire adresă administrativă, Număr adresă administrativă, Județ, UAT, SIRUTA, Nume localitate, Data, Istoric, Coordonate x, Coordonate y;(iii) imobile, cu următoarele câmpuri: Denumire adresă administrativă, Număr adresă administrativă, Bloc adresă administrativă, Scara, Etaj, Apartament, Cod poștal, Județ, UAT, SIRUTA, Nume localitate, Data, Istoric, Coordonate x, Coordonate y;7. La articolul 38, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 38(1) De la 1 decembrie 2021 până la 31 iulie 2022, S.R.T. și S.R.R. au rol important în a transmite, pe propriile cheltuieli, programe de popularizare a recensământului prevăzute la art. 36 lit. a), b) și c), pe canale cu acoperire națională și regională, la intervale orare de audiență ridicată.8. La articolul 48, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) Prin derogare de la prevederile art. 94 alin. (1) și (2) lit. a) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare, persoanele care ocupă funcții publice, cu excepția funcționarilor publici cu statut special - polițiști, pot face parte din personalul de recensământ din teritoriu prevăzut la art. 16 alin. (4), fără ca în acest fel să se afle în situație de incompatibilitate.9. În anexa nr. 4, numerele curente 2 și 4 vor avea următorul cuprins:
  Nr. crt.InstituțiaResponsabilități și rezultate așteptate
  „2.M.D.L.P.A. - A.N.C.P.I.- Registrul Agricol Național - RAN - Registrul Electronic al Nomenclaturii Stradale - RENNS - furnizarea limitelor administrativ-teritoriale stabilite conform Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, existente la 1 iulie 2021
  ……………………………………………............................................................................................................................................
  4.M.A.I.- extras din baza de date a persoanelor condamnate sau arestate preventiv în centre de reținere și arestare preventivă din subordinea M.A.I., custodiate în perioada decembrie 2021-iulie 2022, cu variabile de interes pentru RPL2021 - sprijin în recenzarea persoanelor condamnate sau arestate preventiv, în condițiile legii;“
   +  Articolul IIOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 106 din 12 februarie 2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 178/2020, precum și cu modificările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Kelemen Hunor
  Secretarul general al Guvernului,
  Tiberiu Horațiu Gorun
  Șeful Cancelariei Prim-Ministrului,
  Sergiu-Horia Hossu
  Președintele Institutului Național de Statistică,
  Tudorel Andrei
  p. Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Marin Țole,
  secretar de stat
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  București, 19 mai 2021.Nr. 39.----