NORME METODOLOGICE din 31 august 2000de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului naţional de solidaritate, cu modificările şi completările ulterioare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 15 septembrie 2000   +  Capitolul 1 Constituirea Fondului naţional de solidaritate  +  Articolul 1 (1) Taxele de timbru social, reglementate la art. 3 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului naţional de solidaritate, denumita în continuare ordonanţa, reprezintă obligaţii de plată ale persoanelor fizice, participante la jocurile de noroc, precum şi ale persoanelor fizice sau juridice care achiziţionează automobile noi din import cu o capacitate cilindrică de minimum 2.000 cmc inclusiv. Taxele de timbru social se adauga la preţul de participare, respectiv de achiziţie, fiind incluse în suma achitată de participant, respectiv de cumpărător. (2) În sensul ordonanţei sunt considerate jocuri de noroc cele prevăzute în Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 69/1998 privind regimul de autorizare a activităţilor din domeniul jocurilor de noroc, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 36/2000, şi în Hotărârea Guvernului nr. 251/1999 privind condiţiile de autorizare, organizare şi exploatare a jocurilor de noroc. (3) Taxa de timbru social de 1% se aplică la valoarea în vama a autovehiculului stabilită conform prevederilor legale.  +  Articolul 2Obligaţia constituirii şi virarii sumelor reprezentând contravaloarea timbrului social revine persoanelor juridice organizatoare de jocuri de noroc, precum şi persoanelor fizice şi juridice care achiziţionează autovehicule noi din import cu capacitate cilindrică de minimum 2.000 cmc inclusiv.  +  Articolul 3 (1) Persoanele fizice şi juridice vor achită sumele datorate Fondului naţional de solidaritate în contul 30.21 "Disponibil din fondul naţional de solidaritate, deschis pe seama direcţiilor generale de muncă şi protecţie socială judeţene şi a municipiului Bucureşti, la trezoreriile statului din municipiile reşedinţa de judeţ şi, respectiv, la Direcţia de trezorerie a municipiului Bucureşti". (2) În cazul neachitarii la termen a contribuţiilor datorate la bugetul Fondului naţional de solidaritate a majorărilor de întârziere aferente, precum şi a penalitatilor Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale va proceda la aplicarea măsurilor de executare silită, potrivit legii. (3) Majorările de întârziere şi penalităţile se fac venit la Fondul naţional de solidaritate, iar cheltuielile de executare silită se suporta din bugetul Fondului naţional de solidaritate, urmând să fie recuperate de la debitori. (4) Personalul cu atribuţii de control constata faptele prevăzute la art. 10-16 din Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale şi face propuneri organelor abilitate pentru stabilirea şi aplicarea pedepselor corespunzătoare fiecărei fapte săvârşite.  +  Articolul 4 (1) Persoanele juridice organizatoare de jocuri de noroc vor depune lunar la direcţiile generale de muncă şi protecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în a căror rază teritorială îşi au sediul, până la data de 5 a lunii curente, o declaraţie de impunere pentru contribuţiile datorate în luna precedenta, redactată potrivit modelului prezentat în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice. (2) Persoanele juridice care au achiziţionat autovehicule noi din import cu o capacitate cilindrică de minimum 2.000 cmc inclusiv vor depune declaraţia de impunere până la data de 5 a lunii curente pentru autovehiculele achiziţionate în luna precedenta. (3) Declaraţia de impunere constituie titlu de creanta, respectiv titlu executoriu, de la data la care creanta bugetară devine scadenta. (4) Nedepunerea declaraţiei de impunere la termenul stabilit, completarea ei diferita faţă de model sau completarea cu date eronate se sancţionează potrivit Legii nr. 87/1994.  +  Articolul 5Sumele intrate în conturile deschise la unităţile trezoreriei statului, pe seama direcţiilor generale de muncă şi protecţie socială judeţene, respectiv a muncipiului Bucureşti, se vor vira de către acestea în contul colector al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, în termen de până la 3 zile lucrătoare de la evidentierea lor în extrasul de cont.  +  Articolul 6În scopul efectuării cheltuielilor din Fondul naţional de solidaritate, pe seama direcţiilor generale de muncă şi protecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi, respectiv, a cheltuielilor proprii ale Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, se deschide la trezoreriile municipiilor reşedinţa de judeţ şi, respectiv, la Direcţia de trezorerie a municipiului Bucureşti contul 50.67 "Disponibil pentru efectuarea cheltuielilor din fondul naţional de solidaritate".  +  Articolul 7În funcţie de tipul de joc de noroc valoarea timbrului social se marcheaza diferit, astfel: a) pentru jocurile de noroc "bingo", pariuri hipice şi sportive, cele la care se utilizează cărţile poştale, precum şi pentru altele similare inscriptionarea se va realiza prin tipărirea pe suport material a trei valori: preţul participării la joc, valoarea taxei de timbru social, suma totală ce trebuie plătită de jucator ca rezultat al aditionarii primelor doua valori; b) pentru jocurile de noroc desfăşurate prin intermediul liniilor telefonice sau al altor mijloace de telecomunicaţii:- în contractul încheiat între organizatorii acestor tipuri de jocuri de noroc şi operatorii de telecomunicaţii se vor menţiona taxa de timbru social, modul de constituire a ei, soluţiile tehnice pentru evidentierea cat mai exactă a cuantumului acesteia;- valoarea taxei de timbru social la aceste tipuri de jocuri de noroc o reprezintă suma rezultată din aplicarea cotei de 10% asupra costului convorbirii individuale efectuate de participanţii la joc; c) pentru jocurile de noroc transmise prin reţele de televiziune organizatorul va evidenţia valoarea taxei de timbru social de 10% asupra preţului de participare la joc, prin una dintre formele de materializare a dreptului de participare la joc-carton bingo, apel telefonic etc.; d) pentru jocurile de noroc în care se utilizează maşini mecanice şi electronice, prevăzute la pct. 1 din anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 36/2000*), taxa de timbru social reprezintă 10% asupra soldului lunar al aparatului, reprezentând diferenţa dintre creditul de joc şi premiile acordate de acelaşi aparat.--------------- Notă *) Anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 36/2000 a fost înlocuită prin Hotărârea Guvernului nr. 671/2000.  +  Articolul 8 (1) Producătorii care au ca obiect de activitate şi fabricarea de suport material destinat jocurilor de noroc au obligaţia să evidenţieze clar pe suportul material tipărit, destinat jocurilor de noroc, valoarea taxei de timbru social. (2) Organizatorii de jocuri de noroc au obligaţia, cu titlu tranzitoriu, ca, în termen de 15 zile de la data publicării prezentelor norme metodologice în Monitorul Oficial al României, Partea I, să efectueze inventarul stocurilor de suport material existente şi destinate jocurilor de noroc şi sa materializeze timbrul social prin aplicarea valorii acestuia pe suportul material.  +  Articolul 9Regia Autonomă "Imprimeria Naţionala" şi ceilalţi producători, care au ca obiect de activitate şi fabricarea de suport material destinat jocurilor de noroc, cu excepţia Companiei Naţionale "Loteria Română", au obligaţia sa transmită trimestrial direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale situaţia privind comenzile de suport material facturate, destinat jocurilor de noroc - cantitativ şi valoric -, detaliate pe beneficiari.  +  Capitolul 2 Utilizarea Fondului naţional de solidaritate  +  Secţiunea 1 Prestaţii de solidaritate socială  +  Articolul 10 (1) Suplimentarea drepturilor prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare beneficiarilor Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, ai Legii nr. 67/1995 privind ajutorul social şi ai Legii nr. 119/1997 privind alocaţia suplimentară pentru familiile cu copii se aproba prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale. (2) În aplicarea dispoziţiilor art. 5 lit. d) din ordonanţa instituţiile publice care au în subordine unităţi de asistenţa socială ale căror resurse nu asigura temporar acoperirea nivelului costului lunar de întreţinere pe persoana asistată, aprobat potrivit legii, pot solicita direcţiilor de asistenţa socială din cadrul direcţiilor generale de muncă şi protecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pe baza unei fundamentari, sumele necesare în vederea acoperirii diferenţelor. (3) Ajutoarele pentru familiile care se afla în situaţii de necesitate se pot acorda din Fondul naţional de solidaritate, în temeiul art. 5 lit. e) din ordonanţa.  +  Articolul 11Alocaţiile de solidaritate se acordă, în temeiul art. 5 alin. (1) lit. b) din ordonanţa, categoriilor de persoane prevăzute la art. 6 din acelaşi act normativ, pe baza cererii şi a anchetei sociale realizate de direcţiile generale de muncă şi protecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.  +  Articolul 12 (1) Termenul familie, în vederea acordării alocaţiei de solidaritate, desemnează soţul, sotia şi copiii lor, precum şi celelalte persoane care locuiesc şi gospodăresc împreună. (2) Termenul familie desemnează şi persoana necăsătorită sau vaduva singura ori care domiciliază împreună cu copilul sau. (3) Sunt consideraţi ca făcând parte din familie şi copiii adoptati, copiii aflaţi în plasament familial sau încredinţaţi familiei, precum şi cei aflaţi în tutela sau curatela.  +  Articolul 13 (1) Cuantumul alocaţiei de solidaritate se stabileşte ca diferenţa între valoarea rezultată din aplicarea cotei de 50% asupra salariului lunar minim brut pe ţara şi venitul mediu net lunar pe persoana din familia definită conform prezentelor norme metodologice. (2) Cuantumul lunar total al alocaţiilor de solidaritate de care poate beneficia o familie nu poate depăşi un milion lei. Acest cuantum se aproba şi se poate indexa prin hotărâre a Guvernului. (3) În calculul veniturilor copilului minor orfan de ambii părinţi sau abandonat şi aflat în instituţii de asistenţa socială se iau în considerare şi sumele alocate pentru el în cadrul instituţiei de asistenţa socială.  +  Articolul 14Instituţiile de ocrotire şi de asistenţa socială, precum şi instituţiile militare care asigura întreţinerea completa a copiilor minori sunt obligate sa comunice direcţiilor generale de muncă şi protecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, datele de identificare pentru cei institutionalizati mai mult de 15 zile din luna, în vederea întreruperii plăţii alocaţiei de solidaritate.  +  Articolul 15 (1) Dreptul la alocaţie de solidaritate şi cuantumul acesteia se stabilesc la propunerea directorului general adjunct cu asistenţa socială din cadrul direcţiei generale de muncă şi protecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în a carei raza teritorială locuieşte solicitantul, în condiţiile prevăzute la art. 13. (2) Dreptul se stabileşte pe baza cererii scrise şi documentate a solicitantului, a rezultatului anchetei sociale şi a adeverintei eliberate de agenţiile de ocupare şi formare profesională judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, care atesta solicitarea unui loc de muncă cu cel mult 30 de zile înainte de solicitarea dreptului. (3) Cererea se întocmeşte de potenţialul beneficiar sau, după caz, de reprezentantul legal al copilului minor. (4) Cererea pentru alocaţia de solidaritate se soluţionează de direcţia de asistenţa socială din cadrul direcţiei generale de muncă şi protecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în termen de 30 de zile de la înregistrare, perioada în care se efectuează ancheta socială. Modul de soluţionare a cererii se comunică titularului în scris. (5) Titularul alocaţiei de solidaritate este persoana care a întocmit cererea, dacă actele normative în vigoare nu conţin prevederi contrare.  +  Articolul 16Solicitantul alocaţiei de solidaritate are obligaţia să prezinte declaraţia scrisă privind veniturile nete lunare realizate de membrii familiei, precum şi actele doveditoare în acest sens.  +  Articolul 17 (1) La stabilirea venitului net lunar al familiei se iau în considerare toate veniturile pe care persoana singura sau membrii familiei le realizează, inclusiv cele care provin din creanţe legale sau din convenţii civile de întreţinere, aflate în executare, indemnizaţiile, alocaţiile, ajutoarele şi alte forme de protecţie socială, acordate în bani sau în produse. Cuantumul potenţial al ajutorului social, al burselor sociale şi al altor drepturi reglementate de lege se ia în calcul la determinarea veniturilor nete lunare. (2) Dacă familia are în proprietate, în posesie sau în folosinţă terenuri, clădiri, spaţii locative, bunuri mobile sau imobile, animale şi păsări, la stabilirea venitului net lunar al familiei se iau în considerare arenda, chiriile, alte fructe naturale, industriale sau civile, precum şi veniturile obţinute din valorificarea celor menţionate, sub condiţia păstrării locuinţei şi a bunurilor necesare nevoilor familiale.  +  Articolul 18 (1) Plata alocaţiei de solidaritate se efectuează lunar sau trimestrial, începând cu luna în care a fost înregistrată cererea, prin mandat poştal pe adresa beneficiarului, la casieria direcţiei generale de muncă şi protecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, prin cont curent deschis de titular la o unitate financiar-bancară sau prin carduri. (2) Plata alocaţiei de solidaritate la adresa beneficiarilor poate fi realizată şi de către Compania Naţionala "Posta Română" - S.A., pe bază de convenţie încheiată cu Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.  +  Articolul 19 (1) Modificarea titularului alocaţiei de solidaritate se face la solicitarea scrisă şi documentata a familiei, pe bază de ancheta socială, prin dispoziţie a directorului general adjunct cu asistenţa socială de la direcţia generală de muncă şi protecţie socială judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti. (2) Dispoziţia de modificare a titularului alocaţiei de solidaritate se comunică noului titular.  +  Articolul 20 (1) Persoanele singure sau cele care fac parte din familie, apte de muncă, beneficiare de alocaţie de solidaritate, au obligaţia sa dovedească cu acte, din 3 în 3 luni, ca au solicitat agentiilor de ocupare şi formare profesională judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, repartizarea în munca şi că nu au refuzat nejustificat sa dea curs unei repartizari pentru orice loc de muncă oferit. (2) Minorii de vârsta şcolară, proveniţi din familii ale căror venituri pe fiecare membru de familie nu depăşesc 50% din salariul minim brut pe ţara, sunt beneficiari de alocaţii de solidaritate, dacă dovedesc ca urmează studiile conform regulamentelor şcolare. Fac excepţie de la aceasta obligaţie copiii care nu sunt şcolarizaţi pe motive de sănătate dovedite cu certificate medicale sau care fac parte din categoria persoanelor cu handicap. (3) Neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) conduce la suspendarea plăţii alocaţiei de solidaritate.  +  Articolul 21Alocaţia de solidaritate se acordă pe o perioadă de 3 până la 6 luni după care se reevalueaza situaţia socio-materială a beneficiarului.  +  Articolul 22Plata alocaţiei de solidaritate încetează din luna următoare celei în care nu mai sunt îndeplinite condiţiile stabilite de ordonanţa şi de prezentele norme metodologice.  +  Articolul 23 (1) Suspendarea şi, după caz, încetarea plăţii alocaţiei de solidaritate se stabilesc prin dispoziţie a directorului general adjunct cu asistenţa socială şi produce efecte de la data de întâi a lunii următoare constatării modificării situaţiei. (2) Reluarea plăţii drepturilor, în cazul suspendării, se face în luna următoare celei în care încetează motivul suspendării.  +  Articolul 24 (1) Solicitarile fundamentate pentru completarea resurselor financiare necesare în vederea finanţării unor programe de servicii sociomedicale sau finanţării medicatiei persoanelor infestate cu HIV/SIDA se întocmesc de organele administraţiei publice centrale sau locale, care au calitatea de ordonator principal de credite pentru programele respective, de organizaţiile neguvernamentale şi de instituţiile de cult recunoscute de lege, care înfiinţează, dezvolta sau diversifica servicii sociomedicale concretizate în programe. (2) Solicitarile se adresează direcţiilor de asistenţa socială din cadrul direcţiilor generale de muncă şi protecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, iar cuantumul se stabileşte în condiţiile art. 5 alin. (2) din ordonanţa, în funcţie de disponibilităţile Fondului naţional de solidaritate. (3) Sumele reprezentând contribuţia din bugetul Fondului naţional de solidaritate la cofinantarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se virează prin intermediul direcţiilor generale de muncă şi protecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în conturile indicate de solicitanţi.  +  Articolul 25 (1) Metodologia de solicitare şi aprobare a trimiterii în străinătate a persoanelor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. i) din ordonanţa este cea stabilită de Ministerul Sănătăţii. (2) Lista cuprinzând aprobările nominale şi cuantumul ajutoarelor solicitate să fie finanţate din bugetul Fondului naţional de solidaritate este transmisă de Ministerul Sănătăţii Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale. (3) Pe baza acestei liste, a disponibilităţilor şi a aprobării cuantumului efectiv în condiţiile art. 5 alin. (2) din ordonanţa direcţiile de asistenţa socială virează sumele în contul furnizorilor de servicii medicale din străinătate.  +  Articolul 26 (1) Selecţia programelor şi instituţiilor de interes public care pot beneficia de finanţare din bugetul Fondului naţional de solidaritate, în baza art. 5 alin. (1) lit. j) şi k) din ordonanţa, se face de organele administraţiei publice centrale sau locale, cu respectarea reglementărilor privind investiţiile şi achiziţiile publice şi cu avizul direcţiilor generale de muncă şi protecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. (2) Acordarea de fonduri de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale se face în limita disponibilităţilor Fondului naţional de solidaritate, pe baza fundamentarilor şi aprobărilor prezentate de administraţiile publice menţionate, cu prioritate pentru proiectele şi programele de utilitate socială cofinantate de solicitanţi.  +  Articolul 27 (1) În cererile de oferta de preţ sau în caietele de sarcini, elaborate pentru desemnarea executanţilor lucrărilor de construcţii, reparaţii, amenajări sau modernizări, prevăzute în programele care vizează crearea de locuri de muncă, se va include obligaţia acestora de a angaja cel puţin 25% din numărul personalului utilizat pentru execuţia lucrărilor respective din rândul celor care nu au loc de muncă. (2) Locurile de muncă nou-create prin punerea în funcţiune a investiţiilor sau prin dezvoltarea unor capacităţi de producţie, ca urmare a achiziţionării de maşini, utilaje, mijloace de transport şi alte imobilizari corporale necesare realizării obiectului de activitate, vor fi ocupate în proporţie de cel puţin 50% din rândul celor care nu au loc de muncă.  +  Secţiunea 2 Microcredite  +  Articolul 28 (1) Persoanele fizice care desfăşoară sau doresc sa desfăşoare activităţi pe cont propriu, generatoare de venituri pentru întreţinerea materială proprie sau a familiei, aflate în situaţii de extrema dificultate, pot beneficia de microcredite pentru achiziţionarea de bunuri, servicii şi lucrări în scop lucrativ, potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) din ordonanţa. (2) Microcreditul poate fi solicitat şi pentru activităţi de valorificare în scop lucrativ a dreptului de proprietate asupra unor bunuri.  +  Articolul 29Persoanele fizice care beneficiază de microcredite au obligaţia ca până la sfârşitul perioadei de graţie să prezinte direcţiei generale de muncă şi protecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, autorizaţia pentru desfăşurarea unei activităţi independente în baza Decretului-lege nr. 54/1990 şi cererea pentru încheierea contractului individual de asigurare socială.  +  Articolul 30Cheltuielile necesare în vederea obţinerii autorizaţiei pentru desfăşurarea unei activităţi independente în baza Decretului-lege nr. 54/1990 se suporta din microcreditul acordat.  +  Articolul 31 (1) Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale derulează activitatea de acordare a microcreditelor prin intermediul unor instituţii financiare sau organizaţii neguvernamentale, interne sau internaţionale, denumite în continuare administratori, pe care le acreditează în acest scop. (2) Acreditarea şi retragerea acreditării se fac prin ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale.  +  Articolul 32 (1) Criteriile minimale de evaluare în vederea acreditării administratorilor sunt prezentate în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice. (2) Administrarea Fondului naţional de solidaritate acordat în vederea microcreditarii se realizează în baza contractului încheiat între administrator şi Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale; contractul-cadru este prezentat în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice. Creanţele generate de aceste contracte au regim de creanţe bugetare.  +  Articolul 33 (1) Persoanele fizice prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. c) din ordonanţa pot solicita acordarea de microcredite, pe baza unei cereri înregistrate la administratorii la care sunt arondate judeţele lor. (2) După o primă evaluare administratorii transmit cererile la direcţiile generale de muncă şi protecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în a căror rază teritorială îşi au domiciliul solicitanţii. (3) Directorul general adjunct cu asistenţa socială avizează sau nu avizează eligibilitatea solicitanţilor pe considerente sociale - documente şi anchete sociale - şi transmite cererea şi avizul către administrator. (4) Administratorul analizează cererea de microcreditare împreună cu potenţialul beneficiar şi completează sau realizează proiectul de microcreditare, după caz. (5) Lista cuprinzând proiectele de microcredite verificate, completate şi avizate favorabil de administrator este transmisă de acesta Comisiei de avizare a microcreditelor din cadrul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale. (6) Aprobarea proiectelor, precum şi a fondurilor aferente se face prin ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale, în limita disponibilităţilor Fondului naţional de solidaritate. (7) Pe baza aprobării administratorii încheie contracte individuale de microcreditare şi derulează microcreditele conform procedurilor aprobate de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.  +  Articolul 34 (1) Fondurile de microcreditare date în administrare vor fi rambursate integral de administratori Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, independent de gradul de rambursare a microcreditelor de către beneficiari. (2) Sumele de rambursat pot fi utilizate de administrator pentru acordarea de microcredite în continuare, în termen de cel mult 5 zile de la data stabilită pentru rambursare, pe baza aprobării prealabile a Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale. (3) Rambursarea se face în conformitate cu schemele de microcreditare aprobate sau avizate, cu contractele de administrare încheiate cu Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi cu graficele de eşalonare aferente. (4) Fondurile rambursate se fac venit la bugetul Fondului naţional de solidaritate.  +  Articolul 35 (1) Administratorii acorda microcredite în lei, la o valoare nominală reprezentând echivalentul a cel mult 10.000 euro, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea fondurilor de la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale. (2) Administratorii plătesc, de preferinta, direct furnizorilor, pe bază de documente justificative, bunurile, serviciile şi lucrările care urmează să fie achiziţionate de beneficiari din microcredite.  +  Articolul 36 (1) Garantarea individuală a microcreditelor se face pe baza unui contract încheiat între beneficiar şi administrator, potrivit dispoziţiilor legale. Microcreditul se garantează cu bunurile, serviciile şi lucrările achiziţionate pentru desfăşurarea activităţii propuse sau obţinute ca urmare a utilizării microcreditului. (2) Administratorul poate introduce şi alte măsuri asiguratorii, cu condiţia ca valoarea acestora sa nu depăşească valoarea microcreditului. (3) Contractele încheiate de către administratori cu beneficiarii de microcredite, cu măsurile asiguratorii incluse, au caracter de titlu executoriu, în cazul nerambursarii microcreditelor de către beneficiari. (4) Creanţele generate de aceste contracte au regim de creanţe bugetare.  +  Articolul 37 (1) Rambursarea microcreditelor de către beneficiari se efectuează în cel mult 36 de luni, cu o perioadă de graţie inclusă de cel mult 12 luni. (2) Rambursarea se face, de regula, în rate lunare, corectate cu rata inflaţiei comunicată de Comisia Naţionala pentru Statistica.  +  Articolul 38 (1) Comisia de avizare a microcreditelor este subordonata secretarului de stat coordonator al Fondului naţional de solidaritate. (2) Membrii Comisiei de avizare a microcreditelor sunt numiţi prin ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale, în principal dintre specialiştii în domeniu din minister, la propunerea secretarului de stat coordonator al Fondului naţional de solidaritate. (3) Preşedintele Comisiei de avizare a microcreditelor este secretarul de stat coordonator al Fondului naţional de solidaritate sau persoana desemnată de acesta. (4) Comisia de avizare a microcreditelor funcţionează pe baza unui regulament propriu, aprobat prin ordin al ministrului.  +  Articolul 39 (1) Comisia de avizare a microcreditelor are, în principal, următoarele atribuţii: a) avizarea schemei de microcreditare; b) iniţierea şi/sau aprobarea proiectelor şi a programelor vizând o mai buna organizare şi desfăşurare a activităţii de microcreditare; c) evaluarea instituţiilor financiare şi a organizaţiilor neguvernamentale, în vederea acreditării; d) avizarea contractelor cu administratorii acreditaţi; e) redactarea avizului la lista de microcredite propusă de administratori; f) reevaluarea anuală a acreditarilor administratorilor, în principal a celor desemnaţi pentru execuţia cheltuielilor, pe bază de audit extern. (2) Prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de avizare se stabilesc şi alte atribuţii.  +  Articolul 40Plata prestaţiilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. d), g), h), j) şi k) din ordonanţa se face, de regula, prin onorarea de către Fondul naţional de solidaritate - direcţiile generale de muncă şi protecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale - a facturilor sau a celorlalte documente cu finalitate asemănătoare prezentate de solicitanţi.  +  Articolul 41 (1) Sarcina execuţiei bugetare a Fondului naţional de solidaritate, a organizării evidentei contabile a acestuia, precum şi a întocmirii contului de execuţie revine Direcţiei generale de execuţie bugetară a Fondului naţional de solidaritate din cadrul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi, respectiv, compartimentelor de specialitate din cadrul direcţiilor generale de muncă şi protecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. (2) Macheta cu structura bugetului Fondului naţional de solidaritate şi monografia înregistrărilor contabile ale operaţiunilor privind constituirea şi utilizarea Fondului naţional de solidaritate se elaborează de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, cu avizul Ministerului Finanţelor. (3) Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale transmite Ministerului Finanţelor fundamentarea bugetului Fondului naţional de solidaritate, execuţia operativă a fiecărei luni, precum şi execuţia trimestriala pe bază de bilanţ, la termenele stabilite de acesta.  +  Articolul 42Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor privind constituirea, virarea şi utilizarea Fondului naţional de solidaritate se fac de organele prevăzute la art. 9 din ordonanţa.  +  Articolul 43Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Articolul 44Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale poate emite instrucţiuni în aplicarea prezentelor norme metodologice.  +  Anexa 1 -------la normele metodologice----------------------- DECLARAŢIE LUNARĂprivind obligaţiile de plată către bugetul Fondului naţional de solidaritate
     
    Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . anul . . . . . . . .
    Denumirea contribuabilului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Codul fiscal . . ., localitatea . . ., str. . . nr. . . , bl. . . , sc. . . , ap. . . ,
    judeţul (sectorul) . . . . . . , codul poştal . . . . . . . . , telefon . . . . . . . . . . .
    Conturile bancare . . . . . . . . . . . . , Societatea Bancară . . . . . . . . . . . . . . . .
    Tipul jocurilor de noroc organizate*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Suma plătită în contul lunii precedente (lei) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (se vor indica nr. şi data ordinelor de plată, sumele plătite cu aceste ordine, defalcarea sumelor plătite conform tabelului nr. 1 de mai jos, calculul justificativ al sumelor plătite)
  Tabelul nr. 1-------------
  Taxa de timbru social plătită minus comisionul de 1% Majorări plătite Amenzi plătite Penalităţi plătite
  Suma rămasă de plătit, defalcata conform tabelului nr. 2 (lei) ..........: a) sume de plătit pentru luna precedenta, corespunzător fiecărui joc de noroc (lei) ..............................................; b) sume rămase neplătite din lunile anterioare celei precedente, corespunzător fiecărui joc de noroc (lei)....................... .Tabelul nr. 2-------------
  Taxa de timbru social neplatita minus comisionul de 1% Majorări Amenzi Penalităţi
  Total (a+b):
  Sub sancţiunile aplicate infracţiunii de fals în acte publice, declar că aceasta declaraţie este corecta şi completa.Numele ........., Prenumele ..............., Data ................Funcţia**) .........................................., Semnatura şi ştampila ..........................................Prezentul titlu de creanta constituie titlu executoriu investit cu putere executorie de la data la care creanta bugetară este scadenta, conform art. 25 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996.------------- Notă *) Se vor menţiona tipurile de jocuri de noroc prevăzute în licenta. Notă **) Directorul general, directorul executiv sau altă persoană autorizata.
   +  Anexa 2 -------la normele metodologice------------------------CRITERIIde acreditare a instituţiilor financiare şi a organizaţiilor neguvernamentale privind acordarea de microcredite
             
    Denumirea instituţieiCriteriul de evaluareCondiţiile de punctarePunctajul recomandatPunctajul obţinut
      Comisionul perceputLa fiecare procent- 1 punct  
      Numărul angajaţilor*). până la 10+ 1 punct  
      . între 11-20+ 2 puncte  
      . peste 20+ 3 puncte  
      Aportul la fondul de microcreditare (cofinanţarea). până la 100 milioane lei+ 1 punct  
      . între 101-500 milioane lei+ 2 puncte  
      . peste 500 milioane lei+ 3 puncte  
      Experienţă**). între 3-4 ani+ 1 punct  
        . între 4-5 ani+ 2 puncte  
        . peste 5 ani+ 3 puncte  
      Proiecte (fonduri) în derulare. până la 100 milioane lei+ 1 punct  
      . între 100-500 milioane+ 2 puncte  
      . peste 500 milioane lei+ 3 puncte  
      TOTAL:      
  Notă *) Numărul personalului specializat, cu vechime de minimum 3 ani în domeniul financiar-bancar, fără cazier judiciar pentru infracţiuni de gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, dare sau luare de mită, bancruta frauduloasă. Notă **) Experienta: a) personalul specializat în domeniul financiar-bancar sa reprezinte cel puţin 60% din numărul angajaţilor; b) existenta în obiectul de activitate a administrării de fonduri pentru creditare şi funcţionarea de cel puţin 3 ani demonstrati pe baza a cel puţin două raportări contabile, vizate de administraţia de care aparţin.Pentru a fi acreditate ca administratori de microcredite, instituţiile financiare şi organizaţiile neguvernamentale mai trebuie să îndeplinească următoarele condiţii suplimentare de acreditare: a) să facă dovada unei activităţi performanţe în domeniul creditarii cu o rata ridicată de recuperare a creditelor; b) să prezinte garanţii mobiliare sau imobiliare - scrisori de garanţie din partea unei bănci sau a unui fond de garantare de prestigiu, garanţii ipotecare etc. -, a căror valoare sa reprezinte minimum 10% din valoarea fondului solicitat pentru administrare; c) să facă obiectul unui raport favorabil de audit extern, autorizat în condiţiile legii, atât la solicitarea acreditării, cat şi la reînnoirea ei anuală.Raportul favorabil implica certificarea bonitaţii şi a unei practici financiare prudente şi sanatoase. Costul auditului este avansat şi suportat de instituţiile financiare şi organizaţiile neguvernamentale solicitante, respectiv de către administratorul de microcredite acreditat, supus reevaluarii.
   +  Anexa 3 -------la normele metodologice-----------------------CONTRACT-CADRUpentru acordarea fondului de microcrediteNr. .......... din .......ÎntreMinisterul Muncii şi Protecţiei Sociale, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Dem. I. Dobrescu nr. 2, sectorul 1, având contul nr. ............., deschis la ......................., în conformitate cu prevederileart. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 118/1999privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului naţional de solidaritate, cu modificările şi completările ulterioare, reprezentat de ministrul muncii şi protecţiei sociale,şiorganizaţia neguvernamentala acreditata, ............................, având calitatea de persoana juridică, dobandita potrivitLegii nr. 21/1924sauOrdonanţei Guvernului nr. 26/2000, prin Sentinta civilă nr. .................., emisă de Judecătoria ..., desemnată în continuare administrator, cu sediul în ......................., telefon ................, codul fiscal ............., având contul nr. ..........., deschis la .........................., reprezentată prin .................................................................... ,sauinstituţia financiară acreditata ............................., denumita administrator, înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. .........., cu sediul în ................., telefon ............., codul fiscal ........, având contul nr. ...................., deschis la ................., reprezentată prin ........................................ .1. Obiectul contractului pentru acordarea microcreditelor1.1. Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale acorda administratorului un fond de până la ... din Fondul naţional de solidaritate, în termenii şi în condiţiile prezentului contract, fond care urmează să fie utilizat exclusiv în vederea acordării de microcredite pentru finanţarea proiectelor prevăzute în listele aprobate prin ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale.1.2. Administratorul are obligaţia rambursarii acestui fond către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, conform graficului stabilit împreună cu Comisia de avizare a microcreditelor, independent de gradul de rambursare a microcreditelor de către beneficiari.1.3. Administratorul se angajează sa cofinanteze fondul de microcredite cu suma de ................ lei.1.4. Pentru activitatea de microcreditare administratorul percepe un comision de ... %. Comisionul se suporta din cheltuielile de administrare a Fondului naţional de solidaritate.Administratorul primeşte o sumă de ... % din comision pentru finanţarea activităţilor preliminare.Restul comisionului se virează proporţional cu valoarea transelor microcreditelor acordate, pe baza contractelor încheiate cu beneficiarii şi a ordinelor de plată, prezentate la direcţiile generale de muncă şi protecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.1.5. Eliberarea transelor pentru microcredite de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale se face în limita disponibilităţilor, pe baza listei de proiecte de microcredite aprobate, a graficelor stabilite de Comisia de avizare a microcreditelor şi de administrator.1.6. La solicitarea următoarei transe administratorul trebuie să justifice direcţiilor generale de muncă şi protecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, utilizarea a cel puţin 75% din transa anterioară.1.7. Diferenţa dintre suma acordată de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi microcreditele efectiv acordate de către administrator este purtătoare de dobânda.Nivelul dobânzii bonificate către minister se face venit la bugetul Fondului naţional de solidaritate.1.8. Fondul naţional de solidaritate dat în administrare se restituie Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale potrivit graficelor stabilite sau poate fi utilizat de administrator pentru acordarea de noi microcredite, pe baza aprobării Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, fără ca menţinerea sumelor în contul administratorului să depăşească termenul de 5 zile lucrătoare.1.9. Celelalte condiţii de acordare, utilizare şi retragere a sumei acordate de minister sunt următoarele: ................................................N.B.: Condiţiile se stabilesc cu ocazia încheierii fiecărui contract.2. Drepturile şi obligaţiile părţilor2.1. Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi direcţiile generale de muncă şi protecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, au dreptul sa verifice datele şi documentele de justificare a plăţilor făcute de administrator.2.2. Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale poate în orice moment, prin notificare către administrator, sa suspende eliberarea transelor ulterioare, dacă unul dintre următoarele evenimente a avut loc: a) activităţile nu au fost realizate în conformitate cu procedurile stabilite în Normele metodologice de aplicare aOrdonanţei de urgenta a Guvernului nr. 118/1999; b) bugetul Fondului naţional de solidaritate nu mai poate susţine plata microcreditelor prevăzute laart. 5 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 118/1999; c) administratorul nu şi-a îndeplinit obligaţiile la care s-a angajat.2.3. Administratorul se obliga: a) sa cunoască şi să respecte prevederile legislaţiei care reglementează funcţionarea Fondului naţional de solidaritate, precum şi legislaţia conexă; b) sa îndeplinească toate obiectivele contractului-cadru şi ale graficelor stabilite; c) sa utilizeze sumele acordate de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, precum şi sumele reprezentând confinantarea sa, numai pentru realizarea obiectivelor contractului-cadru; d) sa verifice utilizarea microcreditelor în scopurile prevăzute în contractele încheiate cu beneficiarii; e) sa urmărească rambursarea de către beneficiari a microcreditelor acordate.2.4. Administratorul, în calitate de unitate de gestiune şi de conducere a proiectelor, organizează şi conduce contabilitatea drepturilor şi a obligaţiilor patrimoniale în conformitate cu legislaţia în vigoare.2.5. Administratorul se obliga să permită necondiţionat Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, precum şi direcţiilor generale de muncă şi protecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, urmărirea şi controlul realizării proiectelor.2.6. Pentru buna execuţie a contractului administratorul constituie garanţii asiguratorii în favoarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, constând în ................., înregistrată la Judecătoria ..................... cu nr. ................. .2.7. Un exemplar original al contractelor încheiate de administrator cu beneficiarii se transmite în termen de 5 zile de la semnare şi se păstrează la direcţiile generale de muncă şi protecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.3. Forta majoră3.1. Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale nu răspunde pentru prejudiciul cauzat administratorului, în situaţia în care bugetul Fondului naţional de solidaritate nu mai poate asigura finanţarea proiectelor aprobate.3.2. Administratorul este exonerat de răspundere în cazul în care nu poate executa total sau parţial proiectele din cauza unei situaţii de forta majoră, definită conform legii.4. Valabilitatea şi modificarea contractului4.1. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi şi este valabil până la data de ..., dacă părţile nu vor conveni altfel.Contractul poate inceta numai după rambursarea fondurilor datorate de către administrator.4.2. Dacă în cursul executării contractului se constata încălcări ale prevederilorOrdonanţei de urgenta a Guvernului nr. 118/1999, precum şi ale normelor metodologice de aplicare a acesteia, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale poate proceda la rezilierea contractului, fără intervenţia instanţei judecătoreşti.4.3. Modificarea prezentului contract se poate face numai cu acordul părţilor.4.4. Partea care are iniţiativa modificării va notifica în scris celeilalte părţi propria propunere. Partea care primeşte notificarea se obliga sa răspundă în termen de 30 de zile lucrătoare de la primirea acesteia.5. Încheierea proiectelor de microcreditare5.1. Înaintea eliberării ultimei transe a microcreditului administratorul va prezenta un plan definitiv privind realizarea obiectivului proiectului, acceptat de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale prin Comisia de avizare a microcreditelor.5.2. Proiectul se considera încheiat după aprobarea de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, prin Comisia de avizare a microcreditelor, a raportului final al administratorului, în care se va consemna dacă obiectivele proiectului au fost îndeplinite şi dacă au fost justificate toate sumele acordate.5.3. Situaţia juridică a obiectivelor rezultate prin realizarea proiectului se stabileşte la data închiderii proiectului, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.6. Soluţionarea neintelegerilor6.1. Orice neînţelegere care decurge din interpretarea şi aplicarea prezentului contract va fi soluţionată de părţi pe cale amiabila, în termen de 30 de zile lucrătoare.6.2. În cazul în care părţile nu ajung la un consens pe cale amiabila, neînţelegerile vor fi soluţionate potrivit prevederilor legale în vigoare.6.3. În cazul nerespectării obligaţiilor asumate de către administrator, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale poate întrerupe finanţarea acestuia până la recuperarea integrală a sumelor datorate sau poate rezilia contractul.6.4. Nerespectarea obligaţiilor contractuale ale administratorului atrage răspunderea civilă sau penală, după caz.Eventualele litigii se judeca la instanţele competente din Bucureşti.6.5. Utilizarea microcreditelor în alte scopuri decât cele prevăzute în legislaţie şi în contract este interzisă şi atrage rezilierea acestuia fără intervenţia instanţei judecătoreşti.6.6. Contractul dintre Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi administrator, precum şi garanţiile reale şi personale constituie titluri executorii.Fondul dat de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale în administrare are regim de creanţe bugetare.7. Dispoziţii finale7.1. Prezentul contract-cadru a fost încheiat în doua exemplare, ambele având valoare de original.      MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE ADMINISTRATOR     ....................................... Comitetul de coordonare                                                         a microcreditelor                                                      ........................--------