HOTĂRÂRE nr. 316 din 10 martie 2021privind organizarea și funcționarea Ministerului Energiei
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 17 martie 2021  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 2 alin. (7) și art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Ministerul Energiei se organizează și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, în subordinea Guvernului, care aplică strategia și Programul de guvernare în domeniul energetic și al resurselor energetice, în domeniile producției, transportului, distribuției și furnizării energiei electrice și termice, inclusiv a energiei din surse regenerabile/verzi, hidrogen sau alte surse alternative/neconvenționale de energie, în domeniul exploatării, procesării, transportului, distribuției și valorificării resurselor minerale energetice/hidrocarburi, on-shore sau off-shore, cărbune, uraniu, petrol și gaze naturale și derivate ale acestora, în domeniul nuclear civil al gestionării deșeurilor radioactive și al managementului apei grele, în domeniul întreținerii și verificărilor tehnice periodice ale echipamentelor energetice, în domeniul eficienței energetice și al pactului ecologic „Green Deal“, în concordanță cu cerințele economiei de piață și pentru stimularea inițiativei operatorilor economici.(2) Ministerul Energiei este minister cu rol de sinteză, instituție publică cu personalitate juridică.(3) Ministerul Energiei, denumit în continuare ministerul, utilizează, cu respectarea art. 14 alin. (2), ca sediu principal imobilul din municipiul București, Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1, și sedii secundare.  +  Articolul 2(1) Ministerul Energiei îndeplinește următoarele funcții:a) de strategie, prin care se asigură elaborarea strategiei de punere în aplicare a Programului de guvernare în domeniile producției, transportului, distribuției și furnizării energiei electrice și termice, inclusiv a energiei din surse regenerabile/verzi, hidrogen sau alte surse alternative/neconvenționale de energie; exploatării, procesării, transportului, distribuției și valorificării resurselor minerale energetice/hidrocarburi, on-shore sau off-shore, cărbune, uraniu, petrol și gaze naturale, și derivate ale acestora; nuclear civil al gestionării deșeurilor radioactive și al managementului apei grele; întreținerii și verificărilor tehnice periodice ale echipamentelor energetice; domeniul eficienței energetice, infrastructurii calității și supravegherii pieței, precum și elaborării strategiilor, politicilor publice și a programelor în domeniile coordonate;b) de reglementare și sinteză, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ și instituțional în domeniile prevăzute la art. 1 alin. (1), necesar pentru realizarea obiectivelor din domeniile sale de responsabilitate și din celelalte domenii conexe: recuperarea instalațiilor, reciclarea materialelor și gestionarea resurselor materiale, administrarea, restructurarea și, după caz, privatizarea operatorilor economici care funcționează sub autoritatea sa și monitorizarea îndeplinirii clauzelor din contractele de vânzare-cumpărare de acțiuni încheiate în cadrul proceselor de privatizare;c) de control și monitorizare a domeniului de competență, exercitată asupra persoanelor fizice sau juridice sau autorităților publice care intră în sfera de reglementare a domeniului de specializare, în limitele competenței legale, și prin care se realizează activități de control operativ la entitățile aflate în subordinea sa, precum și la operatorii economici aflați sub autoritate, în vederea asigurării respectării prevederilor legale;d) de aplicare a prevederilor Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană, pentru domeniile sale de responsabilitate;e) de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului român și al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern și extern, inclusiv în privința afacerilor europene, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 34/2017 privind organizarea și funcționarea Sistemului național de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituțiilor Uniunii Europene, în domeniile sale de activitate;f) de administrare a proprietății statului, prin care se asigură administrarea proprietății publice și private a statului, precum și gestionarea serviciilor pentru care statul este responsabil;g) de autoritate de stat:1. prin care se asigură exercitarea controlului aplicării unitare și respectării reglementărilor legale în domeniile sale de activitate, precum și al funcționării entităților care își desfășoară activitatea în subordinea sau sub autoritatea sa;2. prin care se asigură respectarea exigențelor privind calitatea lucrărilor de montaj al dotărilor tehnologice industriale;h) de coordonare, la nivel național, în colaborare cu celelalte autorități competente, a activităților privind relațiile economice internaționale, fluxurile comerciale și cooperarea economică, în domeniile aflate în responsabilitatea sa;i) de absorbție a fondurilor acordate de Uniunea Europeană, în domeniile aflate în responsabilitatea sa.(2) Ministerul Energiei este desemnat să exercite calitatea de:a) autoritate competentă în domeniul soluționării alternative a litigiilor, prin art. 3 alin. (1) lit. i) din Ordonanța Guvernului nr. 38/2015 privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți, cu modificările ulterioare;b) autoritate competentă pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 1.938/2017 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2017 privind măsurile de garantare a siguranței furnizării de gaze și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 994/2010 potrivit art. 102 lit. l) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;c) autoritate competentă pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2019/941 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 privind pregătirea pentru riscuri în sectorul energiei electrice și de abrogare a Directivei 2005/89/CE;d) autoritate competentă pentru coordonarea, constituirea, menținerea, controlul și supravegherea stocurilor minime de țiței și produse petroliere, potrivit art. 2 lit. ac) din Legea nr. 85/2018 privind constituirea și menținerea unor rezerve minime de țiței și/sau produse petroliere;e) autoritate competentă care asigură participarea, elaborează și fundamentează pozițiile României în procesul de negociere și adoptare a inițiativelor la nivel european, în domeniul său de activitate;f) autoritate competentă, desemnată la nivel național, responsabilă cu facilitarea și coordonarea procedurii de autorizare a proiectelor de importanță națională, precum și a celor de interes comun privind rețeaua de transport gaze naturale, potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 185/2016 privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanță națională în domeniul gazelor naturale;g) autoritate competentă la nivel național responsabilă de facilitarea și coordonarea procedurii de autorizare pentru proiectele de importanță națională, precum și pentru proiectele de interes comun privind rețeaua electrică de transport, conform art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 120/2019 privind unele măsuri necesare pentru realizarea lucrărilor și implementarea proiectelor de importanță națională privind rețeaua electrică de transport.(3) Principiile care stau la baza activității Ministerului Energiei sunt următoarele:a) coerență, stabilitate și predictibilitate în domeniile sale de responsabilitate;b) armonizarea cadrului legislativ cu reglementările Uniunii Europene;c) întărirea autorității instituției;d) perfecționarea managementului fondurilor publice;e) transparența activității în toate domeniile sale de activitate;f) colaborarea cu partenerii sociali;g) asigurarea unui climat concurențial în domeniile coordonate.  +  Articolul 3În realizarea funcțiilor sale, Ministerul Energiei exercită, în domeniile sale de activitate, următoarele atribuții generale:1. inițiază, elaborează și promovează proiecte de acte normative, coordonează și controlează aplicarea acestora în domeniile coordonate și avizează proiectele de acte normative ale altor organe de specialitate ale administrației publice centrale, cu impact în domeniile din responsabilitatea sa;2. fundamentează, elaborează și propune proiectul de buget pentru alocarea resurselor financiare necesare funcționării sale și urmărește execuția bugetului, proiectarea și realizarea investițiilor pentru activitățile din domeniile de activitate;3. asigură administrarea proprietății statului în domeniile coordonate;4. participă la fundamentarea și la elaborarea strategiei și a programului de reforme economico-sociale ale Guvernului, fundamentează, promovează și asigură aplicarea politicii stabilite în conformitate cu Programul de guvernare în domeniile sale de activitate;5. elaborează politici publice privind creșterea economică din domeniile coordonate;6. inițiază, negociază și participă, din împuternicirea Guvernului, la încheierea de convenții, acorduri și alte înțelegeri internaționale de natură economică sau propune întocmirea procedurilor de aderare la aceste convenții ori acorduri, pentru domeniile coordonate;7. încheie tratate internaționale sau inițiază demersurile necesare încheierii tratatelor la nivel de stat sau de guvern în domeniile de responsabilitate, în condițiile prevăzute de Legea nr. 590/2003 privind tratatele sau, după caz, Legea nr. 276/2011 privind procedura prin care România devine parte la tratatele încheiate între Uniunea Europeană și statele membre, pe de o parte, și state terțe sau organizații internaționale, pe de altă parte;8. încheie documente de cooperare internațională care nu sunt guvernate de dreptul internațional cu autorități având competențe echivalente din state membre ale Uniunii Europene sau state terțe, respectiv organizații internaționale, în domeniile de responsabilitate;9. reprezintă interesele statului în diferite organe și organisme internaționale, în conformitate cu acordurile și convențiile la care România este parte și cu alte înțelegeri stabilite în acest scop, și dezvoltă relații de colaborare cu organe și organizații similare din alte state și cu organizații regionale și internaționale conform atribuțiilor pe domeniile de activitate, asigură reprezentarea pe plan intern și internațional în domeniile sale de activitate;10. sprijină activitatea asociațiilor profesionale, patronale și sindicale din domeniile sale de activitate și asigură dialogul permanent cu acestea, cu mass-media și cu societatea civilă, în scopul informării reciproce și al perfecționării cadrului legislativ existent;11. asigură relația cu Parlamentul, Consiliul Economic și Social și exponenți ai societății civile, în problemele specifice domeniului;12. elaborează, actualizează și implementează permanent sistemul informatic în domeniile coordonate;13. asigură îndeplinirea, în domeniul de competență, a obligațiilor decurgând din calitatea României de stat membru al Uniunii Europene, inclusiv în ceea ce privește transpunerea și/sau crearea cadrului juridic de aplicare directă a actelor juridice obligatorii ale Uniunii Europene, implementarea și monitorizarea aplicării acestora;14. gestionează resursele financiare în domeniile coordonate și controlează modul de utilizare a acestora;15. asigură protecția informațiilor clasificate, prevenirea și combaterea terorismului, implementarea cerințelor Organizației Tratatului Atlanticului de Nord și ale Uniunii Europene, în domeniile de competență, prin activități specifice;16. realizează activități de control operativ la operatorii economici din domeniile de competență, în vederea asigurării respectării prevederilor legale;17. colaborează cu instituțiile de specialitate pentru formarea și perfecționarea pregătirii profesionale a personalului din sistemul său;18. organizează seminare și cursuri de pregătire profesională de specialitate în domeniile coordonate;19. asigură implementarea obligațiilor derivând din implementarea Strategiei naționale anticorupție;20. elaborează și monitorizează procesul de soluționare a petițiilor, precum și a solicitărilor de informații publice, care se înscriu în sfera sa de competență, în termenii și condițiile stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 233/2002, cu modificările ulterioare, și Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;21. eliberează certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor în temeiul Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și al Hotărârii Guvernului nr. 834/1991 privind stabilirea și evaluarea unor terenuri deținute de societățile comerciale cu capital de stat, cu modificările și completările ulterioare;22. asigură implementarea și managementul proiectelor și programelor în domeniile sale de responsabilitate;23. inițiază, propune, implementează, coordonează și monitorizează acțiuni în domeniul reducerii barierelor administrative în domeniul său de activitate;24. elaborează studii și sinteze referitoare la evoluția în domeniile coordonate și urmărește implementarea concluziilor derivate din acestea;25. administrează participațiile statului, împuternicindu-i pe reprezentanții săi în adunarea generală a acționarilor să acționeze pentru creșterea competitivității și eficienței economice a operatorilor și pentru restructurarea și pregătirea acestora pentru privatizare, în scopul îndeplinirii obligațiilor ce decurg din calitatea sa de instituție publică implicată în privatizare și din calitatea de acționar al statului la operatorii economici aflați sub autoritatea acestuia;26. desfășoară activitățile de privatizare și postprivatizare în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare, și al Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare;27. asigură pregătirea societăților pentru privatizare, stabilește metodele de privatizare și realizează privatizarea, prin oricare din metodele permise de legislația în materia privatizării, respectiv Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare;28. monitorizează, potrivit legii, aplicarea măsurilor pe perioada de administrare specială și supraveghere financiară a operatorilor economici cu capital de stat și a filialelor acestora;29. asigură aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, și finanțarea cheltuielilor aferente acestei activități din bugetul activității de privatizare;30. preia active sau active funcționale, inclusiv prin procedura de dare în plată, în scopul valorificării acestora, cu respectarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2019 privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligații fiscale și bugetare, precum și unele măsuri referitoare la obligațiile de plată aferente împrumuturilor din venituri din privatizare și împrumuturilor contractate de statul român de la instituții de credit și subîmprumutate operatorilor economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 222/2019, cu modificările și completările ulterioare. Valorificarea activelor se poate realiza prin, dar fără a se limita la vânzare, închiriere, majorarea capitalului social al unor societăți. În cazul în care activele sunt preluate prin procedura de dare în plată în scopul stingerii unor creanțe bugetare, acestea pot fi date în administrarea unor instituții publice, prin hotărâre a Guvernului;31. derulează activitățile de atragere de investiții la operatorii economici aflați sub autoritatea sa;32. înființează societăți cu capital de stat, în România și în străinătate, și asigură cheltuielile legate de această operațiune din bugetul de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare, în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2015 privind unele măsuri pentru consolidarea poziției de acționar al statului la operatorii economici la care Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri are calitatea de instituție publică implicată, aprobată prin Legea nr. 39/2016.  +  Articolul 4În realizarea funcțiilor sale, Ministerul Energiei exercită, în principal, următoarele atribuții specifice:1. elaborează în domeniile coordonate strategii de dezvoltare pe termen mediu și lung și soluții de reformă;2. centralizează și prelucrează datele necesare pentru întocmirea rapoartelor către Uniunea Europeană, precum și a informațiilor și datelor prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.084/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 2.964/95 al Consiliului din 20 decembrie 1995 de introducere a înregistrării importurilor și livrărilor de țiței în cadrul Comunității, a Deciziei Consiliului din 22 aprilie 1999 privind o procedură comunitară și de consultare asupra costurilor de aprovizionare cu țiței și asupra prețurilor de consum ale produselor petroliere și a Deciziei Comisiei din 26 iulie 1999 de aplicare a Deciziei 1999/280/CE a Consiliului privind o procedură comunitară de informare și de consultare asupra costurilor de aprovizionare cu țiței și a prețurilor de consum ale produselor petroliere, cu modificările ulterioare;3. urmărește realizarea sarcinilor ce îi revin din Planul național de gestiune a deșeurilor;4. evaluează capacitatea operatorilor economici de aplicare a legislației Uniunii Europene;5. stabilește și asigură aplicarea măsurilor de management al situațiilor de urgență și de protecție civilă în domeniul de competență, precum și de identificare, desemnare și protecție a obiectivelor de infrastructură critică naționale și europene din domeniile coordonate;6. participă în comisiile și grupurile de lucru interministeriale și interguvernamentale privind protecția infrastructurii critice din domeniile coordonate; participă în comisiile și grupurile de lucru interministeriale și interguvernamentale privind managementul situațiilor de urgență, de protecție civilă și de protecție a infrastructurilor critice naționale și europene, precum și în orice alt domeniu în baza deciziilor adoptate în condițiile legii, în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 1.491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, cu modificările ulterioare, și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 18/2011, cu modificările și completările ulterioare;7. realizează și gestionează baza de date și sistemul informațional din domeniile de activitate, participând la sistemul informațional național și internațional;8. negociază direct sau participă la negocierea și la încheierea de tratate, acorduri și alte înțelegeri internaționale cu caracter economic din domeniile de competență stabilite la art. 2 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;9. asigură protecția informațiilor clasificate, în domeniul de competență, prin activități specifice, în temeiul Legii nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare;10. sprijină mediul economic în scopul diminuării efectelor crizelor economice și în vederea dezvoltării, în mod sustenabil, a operatorilor economici existenți;11. inițiază proiecte de dezvoltare în domeniile de competență stabilite la art. 2 alin. (7) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 212/2020;12. participă la sesiunile comisiilor mixte de cooperare economică internațională, care se desfășoară în țară sau în străinătate în domeniile coordonate, în limitele mandatului acordat de Guvern;13. asigură punerea în aplicare a acordurilor guvernamentale în care sunt prevăzute acțiuni de cooperare economică internațională la care ministerul este parte;14. acționează pentru atragerea instituțiilor financiare internaționale, a unor investitori străini și români, pentru realizarea unor proiecte și programe naționale, regionale ori internaționale de interes pentru România;15. asigură aplicarea programelor rezultate din acordurile și convențiile internaționale bilaterale și multilaterale în domeniul de competență la care România este parte;16. colaborează, împreună cu alte organe de specialitate ale administrației publice, la elaborarea și implementarea politicilor și programelor de cercetare, inovare și transfer de tehnologie în domeniile de activitate;17. acordă asistența de specialitate firmelor românești și străine în domeniile sale de competență;18. promovează scheme de ajutor de stat în domeniile energetic și al resurselor energetice, precum și orice alte scheme de ajutor de stat în domeniile de competență;19. aplică schema de ajutor de stat privind exceptarea parțială a industriei energo-intensive de la contribuția promovării energiei electrice din surse regenerabile de energie;20. elaborează în domeniul resurselor minerale energetice strategii de dezvoltare durabilă pe termen mediu și lung și soluții de reformă privind evoluția sectorului minier și atragerea investitorilor, potrivit dispozițiilor art. 56 din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare;21. centralizează și prelucrează datele necesare pentru întocmirea rapoartelor către Uniunea Europeană și alți finanțatori, din domeniul resurselor minerale energetice, în domeniul de competență propriu;22. elaborează politici publice privind creșterea economică din domeniul resurselor minerale energetice;23. îndeplinește atribuții de minister de resort în conformitate cu Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare;24. inițiază, negociază și participă, din împuternicirea Guvernului, la încheierea de convenții, acorduri și alte înțelegeri internaționale sau propune întocmirea procedurilor de aderare la aceste convenții ori acorduri, pentru domeniul resurselor minerale energetice;25. întocmește și prezintă informări, rapoarte și propuneri de activități Consiliului Suprem de Apărare a Țării, specifice domeniului resurselor minerale energetice;26. în domeniul protecției consumatorilor îndeplinește rolul, funcțiile și atribuțiile în calitate de autoritate competentă și punct unic de contact cu Comisia Europeană, decurgând din atribuțiile stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 38/2015, cu modificările ulterioare;27. elaborează strategia energetică națională, politica energetică și asigură ducerea la îndeplinire a acesteia, potrivit prevederilor art. 6 din Legea nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;28. elaborează, în domeniul de competență, acte normative sau administrative în domeniul ajutorului de stat sau de minimis, potrivit art. 3 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare;29. elaborează studii și sinteze referitoare la evoluția și la ajustarea structurală a industriilor energetică și extractivă în conformitate cu prevederile Legii nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare;30. emite actul de autorizare în privința lucrărilor offshore conform prevederilor Legii nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore, cu modificările ulterioare;31. promovează și facilitează cooperarea dintre operatorii de transport și de sistem la nivel regional, inclusiv în ceea ce privește aspectele transfrontaliere, cu scopul de a crea o piață internă competitivă a gazelor naturale care se bazează pe principiile de transparență, concurență, nediscriminare, solidaritate și securitate, în vederea asigurării consumului de gaze naturale pentru consumatorii finali în condiții de continuitate și siguranță; această cooperare acoperă zonele geografice definite în conformitate cu art. 12 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condițiile de acces la rețelele pentru transportul gazelor naturale și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.775/2005, precum și alte zone geografice;32. gestionează bugetul de venituri și cheltuieli aferent activității privind gestionarea contravalorii certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate tranzitoriu cu titlu gratuit, implementarea, monitorizarea și punerea în aplicare a investițiilor din Planul național de investiții potrivit art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul național de investiții, cu modificările și completările ulterioare, și Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2015 privind unele măsuri pentru implementarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul național de investiți, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 183/2017;33. stabilește și asigură aplicarea măsurilor de management al situațiilor de urgență și de protecție civilă în domeniile energetic și resurselor energetice, precum și de identificare, desemnare și protecție a obiectivelor de infrastructuri critice naționale și europene din domeniile energetic și resurselor energetice, în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 1.491/2004, cu modificările ulterioare, și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 18/2011, cu modificările și completările ulterioare;34. coordonează activitatea de producere a energiei electrice și de dezvoltare de proiecte pentru operatorii economici aflați sub autoritatea ministerului, potrivit prevederilor Legii nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;35. urmărește situația stocurilor de siguranță ale Sistemului electroenergetic național privind resursele primare de energie, potrivit prevederilor art. 6 lit. o) din Legea nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;36. informează autoritatea competentă de mediu privind aplicarea de către operatorii economici din sectorul energetic a Directivei 2.010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării) transpusă prin Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările și completările ulterioare;37. asigură întâlniri periodice cu reprezentanți ai autorităților administrației publice locale și cu operatori economici din domeniile energetic și al resurselor energetice, cu privire la aplicarea prevederilor legale potrivit Legii nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;38. exercită calitatea de autoritate concedentă privind concesionarea în sectorul energiei electrice, cu excepția activelor rețelei electrice de transport și a terenurilor pe care aceasta este amplasată, potrivit prevederilor art. 6 lit. h) din Legea nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;39. avizează documentația pentru obținerea licențelor din domeniul resurselor energetice, potrivit art. 39 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare, și art. 47 lit. j) teza finală din Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările și completările ulterioare;40. asigură punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 347/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene, de abrogare a Deciziei nr. 1.364/2006/CE și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 713/2009, (CE) nr. 714/2009 și (CE) nr. 715/2009;41. asigură punerea în aplicare a Directivei 98/70/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 1998 privind calitatea benzinei și a motorinei și de modificare a Directivei 93/12/CEE a Consiliului, respectiv derularea contractelor de prestare de servicii pentru eșantionarea benzinei și motorinei, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2018 pentru stabilirea condițiilor de introducere pe piață a benzinei și motorinei, de introducere a unui mecanism de monitorizare și reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și de stabilire a metodelor de calcul și de raportare a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră și pentru modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 311/2018;42. centralizează, prelucrează și transmite către Comisia Europeană informațiile și datele prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.084/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 2.964/95 al Consiliului din 20 decembrie 1995 de introducere a înregistrării importurilor și livrărilor de țiței în cadrul Comunității, a Deciziei Consiliului din 22 aprilie 1999 privind o procedură comunitară și de consultare asupra costurilor de aprovizionare cu țiței și asupra prețurilor de consum ale produselor petroliere și a Deciziei Comisiei din 26 iulie 1999 de aplicare a Deciziei 1999/280/CE a Consiliului privind o procedură comunitară de informare și de consultare asupra costurilor de aprovizionare cu țiței și a prețurilor de consum ale produselor petroliere, cu modificările ulterioare;43. stabilește și ajustează prețul pentru serviciile de calificare, depozitare și procesare a octoxidului de uraniu, precum și prețul dioxidului de uraniu furnizate de către Compania Națională a Uraniului - S.A. (CNU), cu avizul Ministerului Finanțelor, după avizarea de către Consiliul Concurenței a fișei de fundamentare a prețurilor;44. gestionează și derulează mecanismul de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, în implementarea Planului național de investiții, precum și în monitorizarea și punerea în aplicare a acestuia, în baza art. 10c din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisii de gaze cu efect de seră în cadrul Uniunii și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului, cu respectarea Hotărârii Guvernului nr. 1.096/2013, cu modificările și completările ulterioare;45. din perspectiva domeniului afacerilor europene: asigură participarea, elaborează și fundamentează pozițiile României în procesul de negociere și adoptare a inițiativelor la nivel european, în domeniul său de activitate, potrivit cadrului normativ privind organizarea și funcționarea Sistemului național de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituțiilor Uniunii Europene, cu modificările și completările ulterioare, și asigură îndeplinirea, în domeniul de competență, a obligațiilor decurgând din calitatea României de stat membru al Uniunii Europene, inclusiv în ceea ce privește transpunerea și/sau crearea cadrului juridic de aplicare directă a actelor juridice obligatorii ale Uniunii Europene, implementarea și monitorizarea aplicării acestora;46. din perspectiva dreptului tratatelor: încheie tratate internaționale la nivel departamental sau inițiază demersurile necesare încheierii tratatelor la nivel de stat sau de guvern în domeniile de responsabilitate, în condițiile prevăzute de Legea nr. 590/2003 privind tratatele sau, după caz, Legea nr. 276/2011 privind procedura prin care România devine parte la tratatele încheiate între Uniunea Europeană și statele membre, pe de o parte, și state terțe sau organizații internaționale, pe de altă parte, și încheie documente de cooperare internațională care nu sunt guvernate de dreptul internațional cu autorități având competențe echivalente din state membre ale Uniunii Europene sau state terțe, respectiv organizații internaționale, în domeniile de responsabilitate;47. asigură administrarea proprietății publice din domeniul energetic, în baza art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, și a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 212/2020;48. fundamentează, elaborează și propune proiectul bugetului anual de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare, potrivit Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare;49. gestionează bugetul de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare conform art. 51 din Legea nr. 137/2002, cu modificările și completările ulterioare;50. gestionează contravaloarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate tranzitoriu cu titlu gratuit, implementează, monitorizează și pune în aplicare investițiile din Planul național de investiții, în conformitate cu dispozițiile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 183/2017;51. monitorizează, împreună cu Consiliul Concurenței, nivelul de acordare a ajutoarelor de stat din domeniul resurselor minerale energetice în conformitate cu deciziile Comisiei Europene;52. elaborează politica de eficiență energetică în sectorul de producție a energiei electrice, în vederea creșterii eficienței în utilizarea combustibililor și energiei, potrivit art. 4 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;53. îndeplinește atribuțiile de organism intermediar pentru energie, conform acordului de delegare încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de management;54. transpune, implementează, monitorizează aplicarea legislației Uniunii Europene în domeniile coordonate și asigură desfășurarea activităților de către partea română în cadrul instituțiilor Uniunii Europene, în domeniile energetic și al resurselor energetice;55. asigură participarea și elaborează pozițiile României în procesul de negociere și adoptare a inițiativelor la nivel european, în domeniul său de activitate, potrivit legislației în vigoare;56. asigură întâlniri periodice cu reprezentanți ai autorităților administrației publice locale și cu operatori economici din domeniile energetic și al resurselor energetice, cu privire la aplicarea prevederilor legale potrivit Legii nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;57. asigură promovarea resurselor regenerabile de energie, potrivit art. 13 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările și completările ulterioare;58. inițiază sau avizează programe de refacere ecologică a zonelor afectate, a zonelor miniere, urmărind realizarea măsurilor de protecție a mediului;59. asigură implementarea și managementul programelor de refacere ecologică;60. coordonează activitatea de monitorizare postimplementare a programelor de închidere a minelor și refacerea mediului.  +  Articolul 5În exercitarea atribuțiilor sale, Ministerul Energiei colaborează, în condițiile legii, cu celelalte ministere și organe de specialitate ale administrației publice centrale din subordinea Guvernului, cu autoritățile administrației publice locale, precum și cu alte organisme și instituții publice.  +  Articolul 6(1) În îndeplinirea atribuțiilor sale, Ministerul Energiei este autorizat:a) să dea unităților aflate în subordine sau sub autoritate, ca urmare a controlului, dispoziții obligatorii pentru luarea măsurilor de respectare a legii;b) să ia măsuri pentru aplicarea sancțiunilor prevăzute de lege în competența sa;c) să încheie protocoale de schimb de informații și documente, precum și de colaborare cu ministere, instituții publice și cu alte organizații, potrivit competențelor atribuite;d) să emită și să revoce, după caz, pentru domeniile pentru care este împuternicit, acte administrative prin care li se permite solicitanților organizarea și/sau desfășurarea unei anumite activități, în temeiul Legii nr. 185/2016 privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanță națională în domeniul gazelor naturale, respectiv prin unități aflate în subordine în temeiul art. 5 din Legea nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;e) să inițieze și să supună aprobării Guvernului bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici aflați în subordinea sau sub autoritatea sa;f) să stabilească orice alte măsuri, în condițiile prevăzute de lege.(2) Pentru operatorii economici aflați sub autoritatea sa, Ministerul Energiei exercită, în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare, atribuțiile de instituție publică implicată și, în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, competențele de autoritate publică tutelară.  +  Articolul 7Pentru îndeplinirea atribuțiilor sale Ministerul Energiei poate solicita pe bază de protocol de la celelalte autorități ale administrației publice, instituții publice și operatori economici, de la instituții de credit și de la alte persoane, în condițiile legii, datele și informațiile necesare în vederea realizării atribuțiilor, cu păstrarea confidențialității acestora.  +  Articolul 8(1) Structura organizatorică a Ministerului Energiei este prevăzută în anexa nr. 1. Prin ordin al ministrului energiei, cu respectarea structurii organizatorice și a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul acesteia se pot organiza direcții, servicii, birouri, compartimente și se pot stabili numărul total al posturilor, numărul posturilor de conducere și numărul posturilor de execuție, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat. (la 10-06-2021, Alineatul (1) din Articolul 8 a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 638 din 9 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 10 iunie 2021 ) (2) Personalul Ministerului Energiei este compus din demnitari, funcționari publici care ocupă funcții publice generale și funcții publice specifice, precum și din personal contractual.(3) Numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul propriu al Ministerului Energiei este de 337 posturi finanțate de la bugetul de stat, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetelor demnitarilor.(4) Pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile Ministerul Energiei poate înființa ca echipe de proiect unități de implementare sau de management al proiectelor și cu personal angajat în afara organigramei potrivit prevederilor art. 16 alin. (10) din Legea-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare.(5) Numărul de persoane, organizarea și funcționarea echipelor de proiect prevăzute la alin. (4), precum și salarizarea personalului aferent se realizează prin ordin al ministrului energiei.(6) Statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare ale unităților aflate în subordinea Ministerului Energiei, finanțate de la bugetul de stat prin bugetul ministerului, se aprobă prin ordin al ministrului energiei.(7) Conducătorii instituțiilor publice aflate în subordinea Ministerului Energiei sunt numiți și revocați prin ordin al ministrului energiei.  +  Articolul 9(1) Atribuțiile, sarcinile și răspunderile structurilor din cadrul aparatului propriu al Ministerului Energiei se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1, prin Regulamentul de organizare și funcționare al ministerului, aprobat prin ordin al ministrului energiei.(2) Atribuțiile, sarcinile și răspunderile individuale ale personalului din cadrul aparatului propriu al ministerului se stabilesc prin fișa postului.(3) Statul de funcții, structura posturilor pe compartimente pentru aparatul propriu al ministerului, precum și încadrarea personalului se aprobă prin ordin al ministrului energiei.  +  Articolul 10(1) Conducerea Ministerului Energiei se asigură de către ministrul energiei.(2) Ministrul energiei reprezintă și angajează ministerul în raporturile cu celelalte autorități publice, precum și cu alte persoane fizice și juridice din țară sau din străinătate, precum și în justiție și în raporturile cu celelalte organe jurisdicționale. În acest scop poate da împuternicire de reprezentare secretarilor de stat sau altor persoane din subordine.(3) În fața autorităților jurisdicționale Ministerul Energiei este reprezentat prin personalul de specialitate, pe baza împuternicirilor acordate pentru fiecare cauză în parte, conform competenței stabilite prin ordin al ministrului energiei.(4) Ministrul energiei este ordonator principal de credite și îndeplinește atribuțiile generale prevăzute la art. 56 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.(5) Pe lângă ministrul energiei funcționează Colegiul ministerului. Componența și Regulamentul de organizare și funcționare ale Colegiului ministerului se aprobă prin ordin al ministrului energiei.(6) În exercitarea atribuțiilor sale, ministrul energiei emite ordine și instrucțiuni, care pot avea caracter normativ sau individual.(7) Prin ordin al ministrului energiei pot fi delegate atribuții, în temeiul art. 59 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.(8) În cazul în care ministrului energiei nu își poate exercita atribuțiile, prin ordin al acestuia va fi nominalizat un înlocuitor.  +  Articolul 11(1) Ministrul energiei este ajutat în activitatea sa de 4 secretari de stat, precum și de secretarul general și de 2 secretari generali adjuncți, numiți și eliberați din funcție prin decizie a prim-ministrului.(2) Secretarul general al Ministerului Energiei are atribuțiile și responsabilitățile prevăzute la art. 61 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. Acesta poate îndeplini și alte atribuții prevăzute de Regulamentul de organizare și funcționare al Ministerului Energiei ori încredințate de ministrul energiei.(3) Secretarii generali adjuncți îndeplinesc atribuțiile stabilite de ministrul energiei.  +  Articolul 12(1) Unitățile aflate în subordinea sau sub autoritatea Ministerului Energiei, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(2) Ministerul Energiei exercită calitatea de acționar al statului privind administrarea, restructurarea, privatizarea, reorganizarea și, după caz, lichidarea societăților naționale, companiilor naționale și a altor societăți din domeniul producției, distribuției și furnizării energiei electrice și termice, precum și din domeniul exploatării, prelucrării și valorificării resurselor minerale energetice: cărbune, uraniu, țiței și gaze naturale, pentru unitățile prevăzute în anexa nr. 2, pct. II.  +  Articolul 13Ministerul Energiei are în dotare un parc auto. Numărul de mijloace de transport pentru activități specifice și consumul de carburanți sunt prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 14(1) Ministerul Energiei poate închiria spații pentru necesități proprii, din domeniul public sau privat al statului, în condițiile Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, ori potrivit dreptului comun dacă nu sunt propuse spre închiriere bunuri proprietate publică sau privată a statului.(2) La data dobândirii folosinței asupra unui alt imobil cu destinație sediu principal, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Energiei eliberează spațiile utilizate din Calea Victoriei nr. 152.  +  Articolul 15Patrimoniul Ministerului Energiei se constituie prin preluarea unei părți a patrimoniului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, pe baza protocoalelor de predare-preluare ce se vor încheia în condițiile art. 9 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 212/2020.  +  Articolul 16Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat și noua structură organizatorică se face în termenele și cu respectarea condițiilor și a procedurii aplicabile fiecărei categorii de personal, în minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 17Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 18La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 44/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 31 ianuarie 2020, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Ministrul energiei,
  Virgil-Daniel Popescu
  Ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului,
  Claudiu-Iulius-Gavril Năsui
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Raluca Turcan
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila Zoltán
  Ministrul finanțelor,
  Alexandru Nazare
  București, 10 martie 2021.Nr. 316.  +  Anexa nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.  +  Anexa nr. 2
  UNITĂȚILE
  aflate în subordinea sau sub autoritatea Ministerului Energiei
  I. Unități care funcționează în subordinea Ministerului Energiei
  a) cu finanțare de la bugetul de stat:
  Centrul Național de Management al Apei Grele (CNMAG) - 80 de posturi
  b) cu finanțare din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat:
  Agenția Nucleară și pentru Deșeuri Radioactive - 54 de posturi
  II. Unități care funcționează sub autoritatea Ministerului Energiei
  1.SOCIETATEA OMV PETROM - S.A.
  2. SOCIETATEA OIL TERMINAL - S.A.
  3. SOCIETATEA CONPET - S.A.
  4. Societatea ROMPETROL RAFINARE - S.A.
  5. SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE GAZE NATURALE „ROMGAZ“ - S.A., cu filiala sa
  6. SOCIETATEA ENGIE ROMÂNIA - S.A.
  7. SOCIETATEA E.ON ENERGIE ROMÂNIA - S.A.
  8. Societatea DELGAZ GRID - S.A.
  9. SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE ȘI TERMICE „TERMOELECTRICA“ - S.A., în faliment
  10. SOCIETATEA ELECTROCENTRALE GRUP - S.A. și filiala sa
  11. SOCIETATEA ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI - S.A., în insolvență
  12. SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CONSTANȚA - S.A., în insolvență
  13. SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA - S.A., în insolvență
  14. SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA - S.A., cu filialele sale
  15. SOCIETATEA UZINA TERMOELECTRICA MIDIA - S.A.
  16. SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE ÎN HIDROCENTRALE „HIDROELECTRICA“ - S.A., cu filiala sa
  17. SOCIETATEA NAȚIONALĂ „NUCLEARELECTRICA“ - S.A., cu filiala sa
  18. SOCIETATEA ENERGETICĂ ELECTRICA - S.A. BUCUREȘTI, cu filialele sale
  19. SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A PARTICIPAȚIILOR ÎN ENERGIE - S.A.
  20. COMPANIA NAȚIONALĂ PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, INSTALAȚIILOR DE RIDICAT ȘI RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE „CNCIR“ - S.A.
  21. SOCIETATEA RADIOACTIV MINERAL MĂGURELE - S.A.
  22. SOCIETATEA EUROTEST - S.A.
  23. SOCIETATEA SIMTEX - S.A., în insolvență
  24. COMPANIA NAȚIONALĂ A HUILEI - S.A., în faliment
  25. COMPANIA NAȚIONALĂ A URANIULUI - S.A.
  26. SOCIETATEA INSTITUTUL DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ, INGINERIE TEHNOLOGICĂ ȘI PROIECTARE MINE PE LIGNIT - S.A.
  27. SOCIETATEA NAȚIONALĂ A CĂRBUNELUI - S.A., în faliment, cu filialele sale, în faliment
  28. SOCIETATEA COMERCIALĂ PENTRU ÎNCHIDEREA-CONSERVAREA MINELOR - S.A., în faliment
  29. SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE ÎNCHIDERI MINE VALEA JIULUI - S.A.
  30. REGIA AUTONOMĂ PENTRU ACTIVITĂȚI NUCLEARE - RA, în faliment
  31. REGIA AUTONOMĂ TEHNOLOGII PENTRU ENERGIA NUCLEARĂ - RATEN
  32. SOCIETATEA PETROTRANS - S.A., în faliment
   +  Anexa nr. 3
  Mijloacele de transport și consumul de carburanți pentru activități specifice
  Nr. crt.UnitateaTipul mijlocului de transportNumărul maxim aprobat (bucăți)
  0123
  Aparatul propriu*)
  Pentru transport marfă și persoane (delegații)Autovehicule26
  *) Exclusiv numărul autoturismelor reglementat prin Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare.
  -----